Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

01

UNIVERSITAT

EVAU

BATXILLERAT

ESO

FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ

FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU BÀSIC

FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR

CIÈNCIES ITECNOLOGIA

EIXIDES PROFESSIONALS: Graus Superiors de Formació Professional Graus Universitaris:

 • Medicina
 • Matemàtiques
 • Arquitectura
 • Biologia
 • Fisica i Quimica
 • Enginyeries
 • Biomedicina
 • Biotecnologia
 • Genètica
 • Informàtica
 • Ecologia i Medi ambient

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Aquest Batxillerat et permet accedir als següents estudis: Graus Universitaris:

 • Mestre d'Educació Infantil
 • Mestre d'Educació Primària
 • Marketing
 • Pedagogia
 • Periodisme
 • Publicitat i Relacions Públiques
 • Relacions laborals i Recursos humans
 • Treball social
 • Turisme
 • Administració i Direcció d'empreses
 • Biblioteconomia i documentació
 • Ciencies de l'Activitat física i l'esport
 • Ciencies polítiques
 • Comunicació audiovisual
 • Finances i comptabilitat
 • Geografia i Gestió del territori
 • Gestió i administració pública
Grau superior de Formació Professional:
 • Administració
 • Comerç i Marketing
 • Comunicació, imatge i so.
 • Hosteleria i turisme
 • Informàtica
 • Servicis a la comunitat
 • Imatge personal

GENERAL

Prepara per a la Universitat o per a un Cicle Formatiu de Grau Superior

ARTS

Salidas profesionales: Grados Universitarios:

 • Bellas Artes
 • Diseño
 • Historia del Arte
 • Música
 • Historia y ciencias de la Música
 • Artes escénicas
 • Artes visuales y danza
 • Composición de músicas contemporáneas
 • Educación Primaria (especialización en música)
 • Publicidad y Relaciones Públicas
Otros Grados Universitarios:
 • Historia
 • Ciencias de la actividad física y el deporte
 • Ciencias políticas y de la administración
 • Filosofía
 • Geografía
 • Humanidades
 • Pedagogía
 • Periodismo
 • Psicología
 • Publicidad
 • Sociología
 • Traducción
 • Filología
 • Ingeniería técnica de diseño industrial
 • Biblioteconomía y documentación
 • Educación social
 • Logopedia
 • Trabajo social
 • Turismo
Superando pruebas de accesso a: - Escuela de Arte Dramático - Conservatorio de Danza - Conservatorio de Música Grados superiores de Formación Profesional: - Artista faldero y construcción de escenografías - Diseño - Patronaje y moda - Vestuario a medida y de espectáculos - Desarrollo y fabricación de productos cerámicos - Producción en industrias de Artes Gráficas - Curtidos - Patronaje - Procesos textiles - Fabricación y transformación de productos de vidrio

ARTS PLÀSTIQUES/IMATGE I DISENY

Eixides professionals: Graus Universitaris:

 • Belles Arts
 • Disseny
 • Història de l'Art
 • Música
 • Història i ciències de la Música
 • Arts escèniques
 • Arts visuals i dansa
 • Composició de músiques contemporànies
 • Educació Primària (especialització en música)
 • Publicitat i Relacions Públiques
Altres Graus Universitaris:
 • Història
 • Ciències de l'activitat física i l'esport
 • Ciències polítiques i de l'administració
 • Filosofia
 • Geografia
 • Humanitats
 • Pedagogia
 • Periodisme
 • Psicologia
 • Publicitat
 • Sociologia
 • Traducció
 • Filologia
 • Enginyeria tècnica de disseny industrial
 • Biblioteconomia i documentació
 • Educació social
 • Logopèdia
 • Treball social
 • Turisme
Superant proves d'accesso a: - Escola d'Art Dramàtic - Conservatori de Dansa - Conservatori de Música Graus superiors de Formació Professional: - Artista faller i construcció d'escenografies - Disseny - Patronatge i moda - Vestuari a mesura i d'espectacles - Desenrotllament i fabricació - Producció en indústries d'Arts Gràfiques - Curtidos - Patronatge - Processos tèxtils - Fabricació i transformació de productes de vidre

MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Eixides professionals: Graus Universitaris:

 • Belles Arts
 • Disseny
 • Història de l'Art
 • Música
 • Història i ciències de la Música
 • Arts escèniques
 • Arts visuals i dansa
 • Composició de músiques contemporànies
 • Educació Primària (especialització en música)
 • Publicitat i Relacions Públiques
Altres Graus Universitaris:
 • Història
 • Ciències de l'activitat física i l'esport
 • Ciències polítiques i de l'administració
 • Filosofia Geografia Humanitats
 • Pedagogia
 • Periodisme
 • Psicologia
 • Publicitat
 • Sociologia
 • Traducció
 • Filologia
 • Enginyeria tècnica de disseny industrial
 • Biblioteconomia i documentació
 • Educació social Logopèdia
 • Treball social
 • Turisme
Superant proves d'accesso a: - Escola d'Art Dramàtic - Conservatori de Dansa - Conservatori de Música Graus superiors de Formació Professional: - Artista faller i construcció d'escenografies - Disseny - Patronatge i moda - Vestuari a mesura i d'espectacles - Desenrotllament i fabricació de productes ceràmics - Producció en indústries d'Arts Gràfiques - Curtidos - Patronatge - Processos tèxtils - Fabricació i transformació de productes de vidre

1er ESO

2on ESO

3er ESO

4rt ESO

3er PDC

Orientat a cursar Formació Professional. Criteris per a l'admissió a 3rt PDC:

 • Alumnat de 2n ESO que no estiga en condicions de promocionar a 3r ESO i l'equip docent considere que la repetició no suposarà un benefici en la seua evolució acadèmica.
 • Alumnat de 2n ESO que no estiga en condicions de promocionar a 3r ESO i s'haja incorporat tardanament a l'etapa.
 • Alumnat de 3r ESO que no estiga en condicions de promocionar a 4rt.
Es necessita conformitat de la família i l'alumn@, a més d'un informe d'idoneïtat.

TÍTOL GRADUAT EN ESO

Obtindrà el títol de Graduat en ESO: L'alumnat que acabe 4t ESO i haja adquirit, segons el criteri de l'equip docent, les competències fixades i aconseguit els objectius de l'etapa.Els alumnes que finalitzen sense titular podràn presentar-se durant dos anys a proves i activitats extraordinàries de les matèries no superades.

TÍTOL GRADUAT EN ESO I TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC

L'alumnat que acabe el cicle Formatiu de Grau Bàsic, si aprova tots els mòduls, obtindrà el títol de Graduat en ESO.

TÍTOL DE BATXILLERAT

Excepcionalment es podrá titular amb 1 assignatura suspesa si es cumpleixen las següents condicions:

 • Que l'equip docent considere que l' alumn@ ha superat els objetius i competencies del títol.
 • Que acudisca a classe, s'haja presentat a les proves i realitzat les activitats necessaries per a l'avaluació.
 • Que la seua nota mitjana siga superior a 5.

PROVA D'ACCÉS

PROVA D'ACCÉS

4rt PDC

Orientat a cursar Formació Professional Criteris d'admissió en 4rt PDC:

 • Alumnat de 3r PDC que promocione.
 • Excepcionalmente, alumnat que haja cursat dos vegades 3r ESO
 • Excepcionalmente, alumnat que haja cursat una vegada 4t ESO i no titule.

Excepcionalment es podrá titular amb 1 assignatura suspesa si es cumpleixen las següents condicions:

 • Que l'equip docent considere que l' alumn@ ha superat els objetius i competencies del título.
 • Que acudisca a classe, s'haja presentat a les proves i realitzat les activitats necessaries per a l'avaluació.
 • Que la seua nota mitjana siga superior a 5.

EIXIDES PROFESSIONALS: Graus Superiors de Formació Professional Graus Universitaris:

 • Medicina
 • Matemàtiques
 • Arquitectura
 • Biologia
 • Fisica i Quimica
 • Enginyeries
 • Biomedicina
 • Biotecnologia
 • Genètica
 • Informàtica
 • Ecologia i Medi ambient

Prepara per a la Universitat o per a un Cicle Formatiu de Grau Superior

Este Bachillerato te permite acceder a los siguientes estudios: Grados Universitarios:

 • Maestro de Educación Infantil
 • Maestro de Educación Primaria
 • Marketing
 • Pedagogía
 • Periodismo
 • Publicidad y Relaciones Públicas
 • Relaciones laborales y Recursos humanos
 • Trabajo social
 • Turismo
 • Administración y Dirección de empresas
 • Biblioteconomía y documentación
 • Ciencias de la Actividad física y el deporte
 • Ciencias políticas
 • Comunicación audiovisual
 • Finanzas y contabilidad
 • Geografía y Gestión del territorio
 • Gestión y administración pública
Grado superior de Formación Profesional:
 • Administración
 • Comercio y Marketing
 • Comunicación, imagen y sonido
 • Hostelería y turismo
 • Informática
 • Servicios a la comunidad
 • Imagen personal

Salidas profesionales: Grados Universitarios:

 • Bellas Artes
 • Diseño
 • Historia del Arte
 • Música
 • Historia y ciencias de la Música
 • Artes escénicas
 • Artes visuales y danza
 • Composición de músicas contemporáneas
 • Educación Primaria (especialización en música)
 • Publicidad y Relaciones Públicas
Otras Grados Universitarios: Historia Ciencias de la actividad física y el deporte Ciencias políticas y de la administración Filosofía Geografía Humanidades Pedagogía Periodismo Psicología Publicidad Sociología Traducción Filología Ingeniería técnica de diseño industrial Biblioteconomía y documentación Educación social Logopedia Trabajo social Turismo Superando pruebas de accesso a: - Escuela de Arte Dramático - Conservatorio de Danza - Conservatorio de Música Grados superiores de Formación Profesional: - Artista faldero y construcción de escenografías - Diseño - Patronaje y moda - Vestuario a medida y de espectáculos - Desarrollo y fabricación de productos cerámicos - Producción en industrias de Artes Gráficas - Curtidos - Patronaje - Procesos textiles - Fabricación y transformación de productos de vidrio

Salidas profesionales: Grados Universitarios:

 • Bellas Artes
 • Diseño
 • Historia del Arte
 • Música
 • Historia y ciencias de la Música
 • Artes escénicas
 • Artes visuales y danza
 • Composición de músicas contemporáneas
 • Educación Primaria (especialización en música)
 • Publicidad y Relaciones Públicas
Otros Grados Universitarios:
 • Historia
 • Ciencias de la actividad física y el deporte
 • Ciencias políticas y de la administración
 • Filosofía
 • Geografía
 • Humanidades
 • Pedagogía
 • Periodismo
 • Psicología
 • Publicidad
 • Sociología
 • Traducción
 • Filología
 • Ingeniería técnica de diseño industrial
 • Biblioteconomía y documentación
 • Educación social
 • Logopedia
 • Trabajo social
 • Turismo
Superando pruebas de accesso a: - Escuela de Arte Dramático - Conservatorio de Danza - Conservatorio de Música Grados superiores de Formación Profesional: - Artista faldero y construcción de escenografías - Diseño - Patronaje y moda - Vestuario a medida y de espectáculos - Desarrollo y fabricación de productos cerámicos - Producción en industrias de Artes Gráficas - Curtidos - Patronaje - Procesos textiles - Fabricación y transformación de productos de vidrio

Salidas profesionales: Grados Universitarios:

 • Bellas Artes
 • Diseño
 • Historia del Arte
 • Música
 • Historia y ciencias de la Música
 • Artes escénicas
 • Artes visuales y danza
 • Composición de músicas contemporáneas
 • Educación Primaria (especialización en música)
 • Publicidad y Relaciones Públicas
Otros Grados Universitarios:
 • Historia
 • Ciencias de la actividad física y el deporte
 • Ciencias políticas y de la administración
 • Filosofía
 • Geografía
 • Humanidades
 • Pedagogía
 • Periodismo
 • Psicología
 • Publicidad
 • Sociología
 • Traducción
 • Filología
 • Ingeniería técnica de diseño industrial
 • Biblioteconomía y documentación
 • Educación social
 • Logopedia
 • Trabajo social
 • Turismo
Superando pruebas de accesso a: - Escuela de Arte Dramático - Conservatorio de Danza - Conservatorio de Música Grados superiores de Formación Profesional: - Artista faldero y construcción de escenografías - Diseño - Patronaje y moda - Vestuario a medida y de espectáculos - Desarrollo y fabricación de productos cerámicos - Producción en industrias de Artes Gráficas - Curtidos - Patronaje - Procesos textiles - Fabricación y transformación de productos de vidrio

Orientat a cursar Formació Professional Criteris d'admissió en PMAR:

 • Alumnat de 3r PMAR que promocione.
 • Excepcionalmente, alumnat que haja cursat dos vegades 3r ESO
 • Excepcionalmente, alumnat que haja cursat una vegada 4t ESO i no titule.

Orientat a cursar Formació Professional. Criteris per a l'admissió a PDC:

 • Alumnat de 2n ESO que no estiga en condicions de promocionar a 3r ESO i l'equip docent considere que la repetició no suposarà un benefici en la seua evolució acadèmica.
 • Alumnat de 2n ESO que no estiga en condicions de promocionar a 3r ESO i s'haja incorporat tardanament a l'etapa.
 • Alumnat de 3r ESO que no estiga en condicions de promocionar a 4rt.
 • Alumnat de 3er de PMAR que no estiga en condicions de promocionar a 4rt.
Es necessita conformitat de la família i l'alumn@, a més d'un informe d'idoneïtat.

Criteris d'admissió:

 • Tindre complits 15, 16 o 17 anys o complir-los enguany.
 • Haver cursat 3r ESO o excepcionalment 2n ESO.
 • Tenen prioritat els alumnes que tenen (o complisquen enguany) 16 anys , després els de 15 anys i després els de 17 anys.

L'avaluació serà contínua i diferenciada per matèries. Hi haurà avaluació extraordinària. Es promocionarà de primer amb 1 o 2 matèries suspeses amb un màxim de 2 pendents. L'alumne que al finalitzar segon curs tinga avaluació negativa en algunes matèries podrà matricular-se només de les matèries suspeses o repetir el curs complet.

La promoció es decidirà de forma col·legiada i no dependrà del nombre d'assignatures no superades:

 • Es promocionarà amb dos àrees o àmbits no superats independentment de quals siguen.
 • Es podrà romandre en el mateix curs una volta i dues vegades com a màxim al llarg de l'ensenyament obligatori.
 • Els alumnes de 4t ESO si mai han repetit en els cursos anteriors de l'ESO, podrà de manera excepcional repetir 4t dos vegades amb requisits.
Es promocionarà també quan l'equip educatiu considere que:
 • Les matèries no superades no impedisquen seguir amb èxit el curs següent.
 • Hi ha expectatives de recuperació.
 • La promoció beneficiarà a l'evolució acadèmica de l'alumn\@.
Només es podrà romandre 1 any més en un curs de forma excepcional una vegada en primària i com a màxim dos vegades al llarg de l'ensenyança obligatòria. Si ja ha realitzat una repetició en primària, en ESO només podrà repetir un curs més. Excepcions: En 4t ESO es podrà repetir encara que haja esgotat la permanència si esta mesura afavorix la titulació i l'alumn\@ té menys de 20 anys. L'alumnat amb necessitats educatives podrà romandre en un curs un any més.