Want to make creations as awesome as this one?

Informació sobre les proves d'accés a cicles formatius en la Comunitat Valenciana

Transcript

PROVES D'ACCÉS A CICLES

Cicle de Grau Mitjà

Cicle de Grau Superior

Proves d'accés al Cicle de Grau Mitjà

Condicions d'accés

Calendari

Horari de les proves

Com és la prova?

Exempcions

Validesa i efectes

INSCRIPCIÓ

Tindre 17 anys o complir-los durant l'any 2024

La superació de les proves permet l'accés als cicles formatius a les persones que no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe (Graduat en ESO o títol de FPB). Validesa en tot el territori nacional. Quota d'accés del 20% de les vacants reservades per als que entren per prova d'accés així com per altres vies.

es troben explicades en el art. 13 de la Resolució 2 de febrer de 2024, proves d'accés

La prova d'accés s'estructura en 3 parts: 1. Part lingüística: versarà sobre coneixements de llengua i literatura (castellana o valenciana) i llengua estrangera (anglés), i constarà de dos apartats: a) Llengua i literatura (castellana o valenciana). b) Llengua estrangera (anglés) 2. Part social: constará d'un únic apartat que versarà sobre coneixements de ciències socials, geografia i història. 3. Part científica-matemàtica-tècnica: versarà sobre coneixements de matemàtiques, ciències naturals i tractament de la informació i competència digital, Constarà de tres apartats: a) Matemàtiques b) Ciències naturals c) Tractament de la informació i competència digital. EXEMPLIFICACIONS: Teniu exemples dels examens en el següent enllaç: EXEMPLES PROVES D'ACCÉS

Març

L

M

X

J

V

S

D

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

28

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

Abril

L

M

X

J

V

S

D

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

Maig

L

M

X

J

V

S

D

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

1

2

5

7

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Juny

L

M

X

J

V

S

D

1

1

2

13

17

20

1

2

3

4

6

27

31

28

29

30

10

28

Publicació llistat definitiu

3 de maig

Proves d'accés

20 i 21 maig

Data alternativa realització proves per causes justificarives

Inscripció

27 maig

Reclamació a les llistes

Publicació llistat provisional alumnat admés

Del 3 de juny al 5 de juny

24 d'abril

Entrega de certificats

El document es presentarà en el centre on es vol fer la prova d'accés.

Publicació llistat definitiu

Publicació llistat provisional

Reclamació a les llistes

del 24 al 26

Del 10 al 28 de juny

7 de juny

1 de juny

Proves d'accés al Cicle de Grau Superior

Condicions d'accés

Calendari

Horari de les proves

Com és la prova?

Exempcions

Validesa i efectes

INSCRIPCIÓ

- Tindre 19 anys o complir-los durant l’any 2024. - Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova. Aquest requisit podrà acreditar-se fins a la data marcada per al lliurament de documentació en l’annex I. Si complida la data, no s’aporta el títol de tècnic correspo-nent, la prova d’accés quedarà sense cap valor. El resultat de la prova únicament tindrà efectes per a l’admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés

La superació de les proves permet l'accés als cicles formatius a les persones que no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe ( Batxiller, Tècnic de Formació Professional, Tècnic Superior de Formació Professiona i Títol universitari). Validesa en tot el territori nacional. Quota d'accés del 20% de les vacants reservades per als que entren per prova d'accés així com per altres vies.

Es troben explicades en el art. 14 de la Resolució del 2 de febrer de 2024 de les proves d'accés

La prova d'accés s'estructura en 2 parts: 1. Part comuna: constarà de quatre apartats: a1) Llengua i literatura (castellana o valenciana), en la qual les persones aspirants optaran per realitzar un dels dos comentaris de text proposats de llengua i literatura: el de castellà o el de valencià. a2) Llengua estrangera (anglés) a3) Matemàtiques. a4) Tractament de la informació i competència digital. 2. Part específica:: constarà de dos apartats, b1 i b2, i inclourà continguts de determints coneixements bàsics de matèries del batxilelrat segons l'opció a la qual estiga adscrit el cicle formatiu. OPCIÓ A Humanitats i Ciències socials: - Matèries: Història, economia i geografia. - Accés a les famílies professionals: Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat. OPCIÓ B Tecnologia: - Matèries: Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química. - Accés a les famílies professionals: Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera; Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica. OPCIÓ C Ciències: - Matèries: Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química. - Accés a les famílies professionals: Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient. EXEMPLIFICACIONS: Teniu exemples dels examens en el següent enllaç: EXEMPLES PROVES D'ACCÉS

Març

L

M

X

J

V

S

D

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

28

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

Abril

L

M

X

J

V

S

D

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

Maig

L

M

X

J

V

S

D

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

1

2

5

7

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Juny

L

M

X

J

V

S

D

1

1

2

13

17

20

1

2

3

4

6

27

31

28

29

30

10

28

Publicació llistat definitiu

3 de maig

Proves d'accés

20 i 21 maig

Data alternativa realització proves per causes justificarives

Inscripció

27 maig

Reclamació a les llistes

Publicació llistat provisional alumnat admés

Del 3 de juny al 5 de juny

24 d'abril

Entrega de certificats

El document es presentarà en el centre on es vol fer la prova d'accés.

Publicació llistat definitiu

Publicació llistat provisional

Reclamació a les llistes

del 24 al 26

Del 10 al 28 de juny

7 de juny

1 de juny