Want to make creations as awesome as this one?

T.Loshkoska

Transcript

Одговорете на прашањата и откриете ја фотографијата

ТемаПриродна селекција

Старт

ТемаПриродна селекција

Одговорете на прашањето и откриете ја фотографијата

01

Комплетниот збир на гени на еден организам се нарекува:

фенотип

A

B

C

генотип

доминантни гени

Одговорете на прашањето и откриете ја фотографијата

02

Збирот на надворешните особини на организмот како нивен белег се нарекуваат:

рецесивни особини

A

B

C

фенотип

генотип

ТемаПриродна селекција

Одговорете на прашањето и откриете ја фотографијата

03

Процесот на избирање на единки со посакувани карактеристики за меѓусебно спарување се нарекува:

конзервација

A

B

C

вештачка селекција

природна селекција

ТемаПриродна селекција

Одговорете на прашањето и откриете ја фотографијата

04

Алели се

исти форми на гени

A

B

C

различни форми на гени

различни форми на хромозоми

Тема Природна селекција

Одговорете на прашањето и откриете ја фотографијата

05

Спарување на единки со различни форми на ген од еден алел се нарекува:

вештачка селекција

A

B

C

монохибридно вкрсување

природна селекција

Тема Природна селекција

Одговорете на прашањето и откриете ја фотографијата

06

Наследувањето е тесно поврзано со

начинот на живеење

A

B

C

генетскиот материјал

местото на живеење

Тема Природна селекција

Одговорете на прашањето и откриете ја фотографијата

07

Носители на наследниот материјал се

вакуолите

A

B

C

гените

митохондриите

ТемаПриродна селекција

Одговорете на прашањето и откриете ја фотографијата

08

Монохибридното вкрстување е вкрстување помеѓу

доминантни хомозиготи

A

B

C

доминантен и рецесивен хомозигот

рецесивни хомозиготи

Тема Природна селекција

Одговорете на прашањето и откриете ја фотографија

09

Создавањето на нова сорта со помош на вештачката селекција

секогаш е во F1 генерациjа

A

B

C

бара последователни генерации

секогаш е во F2 генерациjа

Тема Природна селекција

Одговорете на прашањето и откриете ја фотографија

10

Книгата „Потекло на видовите“ ја објавил научникот:

Грегор Мендел

A

B

C

Чарлс Дарвин

Луј Пастер

ТемаПриродна селекција

Браво!

Точно одговоривте на прашањата!

Дали сакате да одговарате повторно?

Неточно!

Обидете се повторно!