Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Cerca feina a l'AdministracióPública

Algún cop t'has preguntat...

PUC TREBALLAR

01

EL MEU PERFIL ENCAIXA?

A L'ADM. PÚBLICA?

ON PUC TROBAR

02

PUC ACCEDIR A TOTES?

LES OFERTES?

QUINES FASES

03

TOTES TENEN LES MATEIXES FASES?

TÉ EL PROCEDIMENT?

COM EM PUC

04

COM EM PUC APUNTAR?

PREPARAR?

HE DE REVISAR

05

COM PUC AGILITZAR AQUESTA TASCA?

EL CIDO CADA DIA?

A l'Administració Pública podem trobar feina per a tothom. La gran majoria de perfils professionals tenen cabuda. Trobem ofertes segons:

Nivell d'institució

Totes les ofertes que siguin per a treballar a Catalunya, indiferentment del nivell d'institució en el que pertanyi, es publicaran al CIDO.

Grups de classificació

Tipus de llocs

Puc treballar a l'Administració Pública?

El meu perfil encaixa?

01

E

C

B

A

Personal laboral

Funcionaris de carrera

Funcionaris interins

Personal eventual

ADM. PÚBLICA

Per a l'accés als cossos o escales d'aquest Grup A de funcionaris s'exigirà estar en possessió del Títol Universitari de Grau. Aquesta agrupació està dividida en dos subgrups, l'A1 i A2, segons la titulació exigida per a l'ingrés. Subgrup A1 S'exigeix tenir la titulació de Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o equivalent. Els funcionaris del grup A1 realitzaran funcions directives de gestió, inspecció, execució, control, estudi i proposta de caràcter administratiu de nivell superior. Subgrup A2 S'exigeix tenir la titulació de Diplomatura, Enginyeria tècnica, Arquitectura tècnica o equivalent. Els funcionaris del grup A2 que ocuparan llocs del Cos de Gestió, realitzaran funcions de col·laboració en funcions administratives de nivell superior i tasques pròpies de gestió administrativa, no específica de Tècnics Superiors. Així, per exemple, serà el personal de suport d'un Cap de Servei o dels Caps de Secció en Personal, Administració, etc... La classificació dels cossos i escales en cada subgrup estarà en funció del nivell de responsabilitat de les funcions a exercir i de les característiques de les proves d'accés.

Grup B Per a l'accés als cossos o escales del Grup B de funcionaris s'exigirà estar en possessió del títol de Formació Professional de Grau Superior o Tècnic Superior en FP. Aquests s'encarreguen fonamentalment de tasques d'execució i gestió.

Grup C Dividit en dos subgrups el Grup C de funcionaris, el C1 i C2, segons la titulació exigida per a l'ingrés. Subgrup C1 Precisen el títol de Batxillerat o Formació Professional de Grau Mitjà o Tècnic en FP, Batxiller superior, FP2 o equivalent. Els funcionaris del grup C1 realitzaran funcions de col·laboració en la realització i aportació de dades d'informes, propostes, expedients; control, seguiment, registre i arxivament d'expedients i documentació, maneig de terminals d'ordinador, tractament de textos; comprovació i realització de càlculs i operacions de comptabilitat de complexitat mitjana, etc., que ocuparan llocs del Cos Administratiu. Subgrup C2 Precisen el títol de graduat en ESO, Graduat Escolar, FP1 o equivalent. Els funcionaris del grup C2 faran tasques d'atenció al públic, mecanografiat de documents, incorporació dels documents als expedients així com el seu arxiu i registre, comprovació i realització d'operacions simples i repetitius, utilització de terminals d'ordinador per a càlcul, tractament de textos i altres programes d'ofimàtica bàsica i en general, realització d'activitats administratives elementals conformement a instruccions rebudes o normes existents, que ocuparan llocs del Cos Auxiliar.

Quant a aquest Grup E de funcionaris de l'Agrupació Professional (Cos Subaltern), s'ocuparan de tasques de vigilància, custòdia o altres anàlogues (rebre i repartir correspondència, manejar i cuidar els aparells reprogràfics, vigilar i cuidar el bon estat i neteja de l'edifici, comprovar la identitat dels visitants, informar sobre la ubicació de les diferents dependències...etc.). Per a accedir al grup E, no s'exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu.

Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per a l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

 • L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera.
 • La substitució transitòria dels titulars.
 • L'execució de programes de caràcter temporal.
 • L'excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos.
La selecció de funcionaris interins haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils que respectaran en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Als funcionaris interins els serà aplicable, quan sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, la normativa del règim general dels funcionaris de carrera (EBEP), a més de l'aplicable en administració local, autonòmica o nacional en la qual es presti el servei. El cessament dels funcionaris interins es produirà quan finalitzi la causa que va donar lloc al seu nomenament. El sistema de selecció és a través de borses de treball, d'aspirants que haguessin aprovat l'oposició o superat alguna prova, i s'haguessin quedat sense plaça.

Són funcionaris de carrera els qui, en virtut de nomenament legal, estan vinculats a una Administració Pública per una relació estatutària regulada pel Dret Administratiu per a l'acompliment de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent. El sistema de selecció és a través d'oposició o concurs oposició, de manera excepcional a través de concurs.

És personal laboral el que en virtut de contracte de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques. En funció de la durada del contracte aquest podrà ser fix, per temps indefinit o temporal. El sistema de selecció si és per a ocupació fixa o indefinit, per concurs oposició; per a ocupació temporal és a través de borses de treball, d'aspirants que haguessin aprovat l'oposició o superat alguna prova, i s'haguessin quedat sense plaça. La normativa aplicable és la de l'Estatut de Treballadors i l'aplicable en administració local, autonòmica o nacional en la qual es presti el servei. És possible que exerceixin tasques idèntiques a la dels funcionaris.

És personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, sent retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi. El nomenament i cessament seran lliures. El cessament tindrà lloc, en tot cas, quan es produeixi el de l'autoritat a la qual es presti la funció de confiança o assessorament. La condició de personal eventual no podrà constituir mèrit per a l'accés a la Funció Pública o per a la promoció interna. Al personal eventual li serà aplicable, en el que sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, la normativa del règim general dels funcionaris de carrera. El sistema de selecció és per nomenament i cessament lliure.

Administració Local

Administració comarcal

Administració autonòmica

Administració estatal

Totes les ofertes publicades als Butlletins i Diaris Oficials, per treballar a Catalunya, són recollides al CIDO

On puc trobar les ofertes?

Puc accedir a totes?

02

Persones amb discapacitat

On puc trobar les ofertes?

Joves

Puc accedir a totes?

Persones aturades

Podem trobar convocatòries restringides a persones que formen part d'aquests col·lectius.

02

Quines fases té el procediment?

Totes les convocatòries tenen les mateixes?

fase 2

Convocatòria

+info

Fase en que el termini per presentar candidatures és obert o bé s'obrirà en breu, coincidint amb una publicació oficial. Prèviament o en el moment d'obrir la convocatòria, es publiquen les bases específiques. En aquestes es descriuen les característiques, els requisits d'accés, etc.

FASE 3

Llista d'Admesos i Exclosos

+info

Un cop es tanca el termini de presentacions de sol·licituds i l'organisme corresponent revisa cadascúna d'aquestes, publiquen un llistat amb relació dels aspirants i si han estat admesos o exclosos a la convocatòria. Hi ha un període de temps per fer esmenes.

fase 4

Procés de selecció

+info

Desenvolupament del concurs, oposició o concurs oposició. Concurs. Valoració de mèrits (formació, experiència professional, cursos, etc.) Oposició. Proves. Pot ser una prova o varies. Concurs oposició. Valoració de mèrits i proves.

fase 5

Resolució de la convocatòra

+info

Resolució de la convocatòria i nomenament o contractació.

03

FASE 1

Oferta Pública

+info

Relació de places de caire permanent que una institució té previst convocar en termini màim de tres anys.

Recull tota la documentació

ABANS DE TOT...

Com em puc preparar?

Com em puc apuntar?

Prepara un carpessà amb els documents en paper i crea una carpeta al teu ordinador amb els documents escannejats, d'aquesta manera els podràs recuperar cada cop que els necessitis. No oblidis mantenir-ho al dia!

04

SOL·LICITA

digitalitza

planifica i organitza't

recupera

Cerca i recopila tota la documentació que tingui relació amb la teva trajectòria professional. Mai sabem què ens poden demanar, és possible que un document marqui la diferència.

 • Contractes laborals
 • Titulacions (tant de formació reglada, com de complementària)

Probablement ens demanin documents que no tenim, cal anticipar-nos. Documentació que podem sol·licitar amb antel·lació:

 • Certificat de nivell de català
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Certificat d'empresa on consti la categoria professional, el temps treballat, tasques desenvolupades...
 • Informe de vida laboral

Escanneja tota la documentació que hagis recollit fins ara i no oblidis mantenir actualitzada i ordenada la carpeta de l'ordinador on la desis.

 • Fotocòpia del DNI
 • Titulació regalda i no reglada
 • Acreditacions
 • Certificats d'aprofitament a jornades
 • ...

En algunes convocatòries és molt probable que et demanin còpies compulsades. Un cop tinguis tota la documentació recollida i organitzada pots adreçar-te a un servei públic i demanar que et compulsin vàries còpies dels diferents documents (titulació, DNI, acreditacions...). Tota la documentació que vulguis presentar perque tinguin en compte a la fase de concurs, ha d'estar relacionada al teu Curriculum Vitae. Depèn de la convocatòria podràs annexar de forma ilimitada, però en altres et deixaran presentar un determinat nombre d'arxius, per tant, hauràs de fer una valoració crítica, revisant quina és imprescindible i quina ens pot beneficiar més.

Recupera tota la documentació que tingui a veeure amb la teva trajectòria professional, mai saps què et poden demanar i si algun d'aquests document pot marcar la diferència.

 • Contractes laborals
 • Titulacions acadèmiques
 • Acreditacions
 • Assistències a jornades
 • etc.

Com em puc preparar?

info

Com em puc apuntar?

Un cop tenim tota la documentació digitalitzada i organitzada, ja estem preparats/des per començar a presentar-nos a convocatòries. La manera de fer-ho és presentant una instància, demanant poder participar en el procés. Aquesta, en funció de l'organisme, pot ser genèrica o específica (a cada convocatòria ho especifiquen).

04

Durant els darrers anys, amb l’entrada de l’era d’Internet a les Administracions públiques, aquestes han experimentat una evolució extraordinària, basada en el desenvolupament de la innovació tecnològica, la reorganització administrativa i la millora contínua dels serveis públics. L’Administració electrònica és el model d’Administració pública basada en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquesta aporta un seguit de beneficis, tant per a la pròpia Administració, com per a la ciutadania, com poden ser:

 • accessibilitat als serveis públics 24 hores els 7 dies de la setmana
 • simplicitat en les tramitacions amb l’Administració
 • rapidesa i agilitat en l’obtenció del servei requerit
 • eliminació de la necessitat de desplaçar-se físicament a l’Administració
Per aquestes raons recomanem que les persones interessades en treballar per l'Administració Pública, disposin d'un certificat digital per poder fer aquests tràmits.

He de revisar el CIDO cada dia?

Com puc agilitzar aquesta tasca?

Una manera d'agilitzar-ho és registrant-nos a "El meu CIDO".Aquest espai ens permet desar cerques i fitxes.A més, podem demanar que cada cop que hagi una modificació se'ns comuniqui mitjançant correu electrònic.

05

Gràcies per la teva atenció!