Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

CONVALIDACIONS FOL I EIE

Guia convalidacions 2022-2023. Institut Pere Martell

QUI I QUAN?

Qui pot demanar la sol·licitud i quan puc fer-ho?

Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments

DOCUMENTACIÓ

Quina documentació he de lliurar?

NOTA

Quina nota tindré si convalido FOL o EIE?

assistència

He d'assistir a classe mentre espero la resolució?

normativa

He aprovat FOL LOGSE i estic cursant FOL LOGSE

He aprovat FOL LOGSE i estic cursant FOL LOE

He aprovat FOL LOE i estic cursant FOL LOE

He aprovat FOL LOE i estic cursant FOL LOGSE

FOL

EIE

Estic cursant EIE LOE i he aprovat algun d'aquests cicles LOGSE

Estic cursant EIE LOE i he aprovat EIE LOE

Estic cursant EIE LOE i tinc altres titulacions o ensenyaments

Cal complir algun dels requisits següents: - Haver cursat un altre cicle formatiu de formació professional. - Haver superat crèdits d’un títol derivat de la LOGSE equivalent al títol que es vol obtenir. - Tenir unitats de competència acreditades. - Tenir validats, acreditats o reconeguts per experiència laboral determinats crèdits i/o mòduls o unitats formatives. De l’1 d’octubre al 29 d’octubre de 2021 a través de la pàgina web del centre (Secretaria).

En aquest cas s’han de resoldre com a convalidacions singulars d’acord amb l’article 7 de l’Ordre ENS/58/2003, de 12 de febrer. A aquest efecte, el centre educatiu ha de trametre la sol·licitud a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial amb una còpia del títol o del certificat acadèmic dels estudis cursats i l’informa justificatiu del director o directora del centre.

Sol·licitud de convalidació i certificat acadèmic de qualificacions dels estudis cursats.

Cada mòdul professional convalidat es recollirà en els documents acadèmics, als efectes de càlcul de la nota mitjana del cicle formatiu de Formació Professional, amb la qualificació obtinguda pel sol·licitant en el mòdul professional cursat que consti en la documentació acadèmica corresponent. Les unitats formatives i mòduls professionals convalidats a partir d'estudis anteriors a la LOGSE, de certificats oficials de nivell B1 o B2 de llengua estrangera, per tenir el certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, o els derivats d'estudis universitaris, no portaran assignada cap qualificació; es farà constar com a convalidat i no computaran a efectes del càlcul de la nota mitjana.

Si, s’ha d’assistir a classe fins que no es tingui la resolució positiva de la convalidació sol·licitada.

Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s’estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de formació professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seva aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

Pots convalidar FOL si: - Has aprovat el mòdul de FOL a un cicle formatiu de grau superior LOGSE i estàs cursant un cicle de grau mitjà o superior. - Has aprovat el mòdul de FOL a un cicle formatiu de grau mitjà LOGSE i estàs cursant un cicle formatiu de grau mitjà.

Pot convalidar la UF1 de FOL: Incorporació al treball si ha aprovat el mòdul de FOL a un cicle formatiu LOGSE. Pot convalidar la UF2 de FOL: Prevenció de riscos laborals si està en possessió del certificat de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals el qual s’estableix en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Pots convalidar el mòdul professional de FOL i es traslladarà la qualificació obtinguda en el mòdul professional superat.

No pots convalidar el mòdul de Formació i Orientació Laboral.

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa. Administració i gestió d’un petit establiment comercial (Cicle Comerç) Organització i gestió d’una explotació agrària familiar (Cicle Treballs Forestals i de Conservació del Medi Natural, Cicle Jardineria, Cicle complet Explotacions agràries extensives, Cicle complet Explotacions agràries intensives, Cicle complet Explotacions ganaderes) Cicle complet de Gestió Administrativa. Cicle complet d’Administració i Finances (grau superior) Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives (Cicle Animació sociocultural, Cicle Animació d’activitats físiques i esportives i Cicle Animació Turística). Organització i control en agències de viatges (Cicle Agències de viatges). Administració d’establiments de restauració (Cicle Restauració). Administració i gestió d’una unitat/gabinet d’ortoprotèsica (Cicle Ortoprotèsica) Organització, administració i gestió d’una unitat /gabinet de pròtesi dentals (Cicle Pròtesi dentals). Administració i gestió d’un gabinet audioprotèsic. (Cicle Audioprotesis). Organització i gestió d’una empresa agrària (Cicle Gestió i organització dels recursos naturals i Paisajístics i Cicle Gestió i organització d’empreses agropecuàries)

Si tens aprovat EIE LOE en un cicle de grau mitjà o de grau superior pots convalidar el mòdul professional d’EIE tant a grau superior com a grau mitjà. També pots convalidar el mòdul d’EIE si tens el cicle complet de: - Tècnic en Gestió Administrativa. - Tècnic Superior en Administració i Finances.

En aquest cas s’han de resoldre com a convalidacions singulars d’acord amb l’article 7 de l’Ordre ENS/58/2003, de 12 de febrer. A aquest efecte, el centre educatiu ha de trametre la sol·licitud a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial amb una còpia del títol o del certificat acadèmic dels estudis cursats i l’informa justificatiu del director o directora del centre.