Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

(Agència FPCAT)

Servei d'Acreditació de competències

Punt d'Informació i Orientació.

Aquest Servei permet que la persona participant pugui aconseguir una certificació oficial de competències incloses en els títols de formació professional i en els certificats de professionalitat que s'ofereixen a Catalunya.

És un Servei que ofereix l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (Agència FPCAT) que permet a les persones acreditar competències professionals adquirides per via de l'experiència professional i/o formació no reconeguda.

Què és el Servei d'Acreditació de Competències?

AGÈNCIA FPCAT

Tramitació títols FP o Certificat de professionalitat

SOC / EDU

Formació complementària

EDUCACIÓ

DemostracióCertificacióRegistre de competències

InformacióOrientacióAssessorament

SOC

Actors implicats

Hi ha un volum important de treballadors/es sense qualificació però amb molts coneixements i habilitats adquirits bé per la seva experiència professional, bé per activitats de formació no reglada que han realitzat al llarg del temps.

o bé, no té un reconeixement formal o certificat oficial de la seva qualificació professional

de la població activa del nostre país té un nivell de formació que no la capacita professionalment

48%

Per què et pot interessar aquest servei?

Una certificació oficial de competències incloses en els títols de formació professional i/o en els certificats de professionalitat que s'ofereixen a Catalunya.Una acreditació oficial que demostra que la persona està capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència.

El procediment d'Acreditació de competències professionals permet aconseguir:

Si ets professional, fes-ho oficial!

INSTITUTS I punts d'informació (VALLÈS)

punts d'informació i orientació (CATALUNYA)

Desenvolupament Local i Comerç és un dels Punts d'Informació i Orientació del servei d'Acreditació.

Des d'aquests punts t'informem de:

  • Com formalitzar la teva inscripció, quines acreditacions oficials es poden obtenir, quines són les fases del procediment.
  • Com accedir al portal FPCAT i on trobar la Guia de la persona usuària.
  • Quina documentació és necessària per elaborar l’historial de trajectòria professional i formativa.
  • Quins són els requisits d'accés.

Abans d'iniciar el tràmit...

+info

Informació bàsica i d'orientació sobre el procediment d'avaluació i d'acreditació de competències professionals.

Informació i orientació

+info

Emissió d'una certificació oficial que reconeix les competències professionals de la persona inscrita.

Certificació

+info

Avaluació d'allò que la persona sap fer

Demostració

+info

Acompanyament en la identificació de les Unitats de Competència adquirides mitjançant l'experiència laboral o formació no oficial.

Assessorament

Fases del servei d'Acreditació de competències professionals

Cada àmbit comprèn una o diverses qualificacions professionals. Alhora cada qualificació comprèn una o diferents unitats de competència, que són el conjunt mínim que pot ser objecte d’acreditació.

Les inscripcions al servei d’Acreditació es fa per àmbits. Un àmbit és el conjunt de competències professionals que conformen un Certificat Professional o un Títol de Formació Professional, que s’inclou en una de les 24 famílies professionals.

Àmbits professionals

Exemple de l'estructura d'un àmbit professional.Font elaboració pròpia.

Exemple àmbits professionals

Arts i artesanies

Energia i aigua

Seguretat i medi ambient

Instal·lació i manteniment

Indústries extractives

Informàtica i comunicacions

Indústries alimentàries

Hoteleria i turisme

Tèxtil, confecció i pell

Transport i manteniment de vehícles

Serveis socioculturals i a la comunitat

Sanitat

Química

Marítimopesquera

Imatge i so

Imatge personal

Fusta, moble i suro

Fabricació mecànica

Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

Comerç i màrqueting

Agrària

Administració i gestió

Arts gràfiques

Activitats físiques i esportives

Enllaços de l'Agència FPCAT als Àmbits professionals

  • Selecciona la família professional relacionada amb la teva experiència professional o formació no reconeguda oficialment.
  • Identifica l’ocupació inclosa a les taules de les famílies professionals que sigui més propera a la teva activitat professional.

*Les persones majors de 25 anys que no poden acreditar documentalment la seva experiència professional i/o formació complementària tenen l'opció de presentar una declaració responsable

300 hores

300 hores

200 hores

3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en total

3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en total

20 anys

20 anys

18 anys

2 anys amb un mínim de 1.200 hores treballades en total

Nivell 3

Nivell 2

Nivell 1

Hores de formació en els darrers 10 anys

Experiència laboral darrers 15 anys

Edat

Requisits de participació

Nacionalitat espanyola (o certificat de registre de ciutadania comunitària, targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, Sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009).

Requisits d'admissió

Inscripció telemàtica els 365 dies de l'any. Per formalitzar-la, només cal adjuntar el teu CV.A la sol·licitud d'inscripció la persona interessada ha de declarar que reuneix els requisits d'admissió. Posteriorment, a la fase d'assessorament, se li indicarà com justificar documentalment aquests requisits. És possible inscriure's a més d'un àmbit emplenant una sol·licitud d'inscripció per a cadascún d'ells.La inscripció no té cap cost.

Procés d'inscripció

La fase d'assessorament (obligatòria) suposa un acompanyament tècnic en la identificació de les competències adquirides al llarg de la teva trajectòria professional i/o mitjançant formació no formal. Inclou l'orientació sobre com justificar documentalment els requisits i implica l'admissió o no en la fase següent de demostració.És el moment d'emplenar l'historial professional i formatiu. L'informe final del teu assessor/a habilitat/da inclourà les unitats de competència que es recomana avaluar i, si s'escau, suggereix un itinerari formatiu.

Fase d'Assessorament

UNITATS FORMATIVES

Indica les Unitats Formatives reconegudes pel servei de reconeixement acadèmic

06

UNITATS DE COMPETÈNCIA

Indica les Unitats de Competència certificades en convocatòries anteriors, si s'escau

05

FORMACIÓ NO FORMAL

Indica els cursos de formació no formal en ordre cronològic invers

04

FORMACIÓ

Indica quina és la titulació acadèmica de major nivell que disposes

03

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Indica la teva experiència professional relacionada amb l’àmbit al que et vols inscriure

02

DADES PERSONALS

Nom, cognoms i DNI / NIE

01

És un document que has de complimentar i es composa dels apartats:

Què és l'historial professional i formatiu?

Es comproven els coneixements adquirits a partir d'una entrevista, i si escau, mitjançant l'observació en el lloc de treball o simulació pràctica.

En aquesta segona fase obligatòria del procediment, la persona aspirant ha d'evidenciar les competències professionals que vol acreditar.Per dur a terme aquesta demostració no és necessària cap preparació, no s'ha d'estudiar ni fer cap examen.

Fase de demostració

Un cop obtinguda aquesta certificació la persona usuària podrà actualitzar el seu Currículum.

Les persones que superen la fase de demostració reben de la comissió avaluadora una acreditació oficial per a cadascuna de les Unitats en què ha demostrat la seva competència professional.A més, en aquesta fase les persones participants rebran una proposta personalitzada d'itinerari formatiu per a completar una certificació oficial.Es podran convalidar les Unitats de competència ja acreditades dels diferents Certificats de Professionalitat i/o Títols de Formació Professional.

Fase de certificació

Seguretat i medi ambient

Instal·lació i manteniment

Indústries extractives

Informàtica i comunicacions

Indústries alimentàries

Hoteleria i turisme

Energia i aigua

Tèxtil, confecció i pell

Transport i manteniment de vehícles

Serveis socioculturals i a la comunitat

Sanitat

Química

Marítimopesquera

Imatge i so

Imatge personal

Fusta, moble i suro

Fabricació mecànica

Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

Comerç i màrqueting

Agrària

Administració i gestió

Arts gràfiques

Activitats físiques i esportives

Amplia informació sobre els títols de Formació Professional

Consulta les titulacions reglades de Grau Mig.

Amplia informació sobre els títols de Formació Professional

Consulta les titulacions reglades de Grau Superior.

Instal·lació i manteniment

Informàtica i comunicacions

Indústries alimentàries

Hoteleria i turisme

Energia i aigua

Tèxtil, confecció i pell

Transport i manteniment de vehícles

Seguretat i medi ambient

Serveis socioculturals i a la comunitat

Sanitat

Química

Marítimopesquera

Imatge i so

Imatge personal

Fusta, moble i suro

Fabricació mecànica

Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

Comerç i màrqueting

Agrària

Administració i gestió

Arts gràfiques

Activitats físiques i esportives

Estàs interessat/da en participar

Compleixes els requisits d'accès

Coneixes les fases

Saps què és el Servei d'Acreditació de Competències Professionals

INSCRIU-TE

Segueixes interessat/da?

https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/

https://fp.gencat.cat/ca/ambits/avaluacio-i-acreditacio-de-competencies-professionals/normativa-basica/

Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Em vull Acreditar.

Normativa bàsica del procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals

Webgrafia

(Agència FPCAT)

Servei d'Acreditació de competències

Punt d'Informació i Orientació.