Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PRESENTAtion

the present simple tense

 • The Earth gpes around the Sun.(Zemlja se okreće oko Sunca.)
 • The Sava flows into the Danube.(Sava se uliva u Dunav.)
 • Radnje koje se ponavljaju(navike , običaji, rutine):
 • Opšte istine(nesšto što je uvek tačno):

Prošlo sadašnje vreme se koristi za:

 • I get up at 6 o'clock.(Ja ustajem u 6 sati.)
 • She wears a uniform at work.(Ona nosi uniformu na poslu
 • Satnice,rasporede,radno vreme:
 • The train leaves at 9 o'clock.
 • The concert start at seven o'clock.

jednina(singular)

 • I work.(Ja radim.)
 • You work.(Ti radiš.)
 • He/She/It works.(On/Ona/Ono rade.)

množina(plural)

potvrdni oblik(affirmative)

 • We works.(Mi radimo.)
 • You works.(Vi radite.)
 • They works.(Oni rade.)

Ako je ispred –y samoglasnik, nema promene: • She plays. (play – igrati) • He stays. (stay – ostati) Izuzetak je glagol have (imati) koji u trećem licu glasi has.

• He cries. (cry -plakati) • It flies. (fly – leteti)

Ako se glagol završava na –y i ukoliko je ispred njega suglasnik –y prelazi u –ie:

• He teaches. (teach – predavati) • She washes. (wash – prati) • He kisses. (kiss – ljubiti) • She fixes. (fix – popravljati)

Ukoliko se glagol završava na –ch, –sh, –x, –ss, nastavak takođe glasi –es:

Nastavak -s u trećem licu jednine može imati različite oblike. Ukoliko se glagol završava na vokal o nastavak će glasiti -es, kao u primeru glagola go koji u 3. l. jed. goes ili glagol do koji u 3. l. jed. glasi does.

objašnjenje*

Yes/No pitanja:

-Jednina (singular) • Do I work? (Da li ja radim?) • Do you work? (Da ti radiš?) • Does he/she/it work? (Da li on/ona/ono radi?) -Množina (plural) • Do we work? (Da li mi radimo?) • Do you work? (Da li vi radite?) • Do they work? (Da li oni rade?)

upitan oblik-

Upitni oblik glagola u Present Simple Tense-u se gradi od pomoćnog glagola do, odnosno does (za treće lice jednine) i osnovnog oblika glavnog glagola. Sva pitanja se u engleskom jeziku dele na Yes/No pitanja i Wh– pitanja. Yes/No nemaju upitnu reč i na njih se može odgovoriti sa da ili ne. Wh- pitanja počinju upitnom rečju a one su: when, what, why, where, how, how much, how many…

+info

Upitni oblik ( interrogative)

množina(plural)

You do not (don’t) work. (Vi ne radite.) • They do not (don’t) work. (Oni ne rade.) • We do not (don’t) work. (Mi ne radimo.)

jednina(singular)

• I do not (don’t) work. (Ja ne radim.) • You do not (don’t) work. (Ti ne radiš.) • He/she/it does not (doesn’t) work. (On/ona/ono ne radi.)

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika pomoćnog glagola do (odnosno does za treće lice jednine) u odričnom obliku i osnovnog oblika glavnog glagola.

odričan oblik(negative)

Hvala na gledanju!!!