Want to make creations as awesome as this one?

UN MODEL D'ESCOLA PER A LA CONVIVÈNCIA

Transcript

ffernando javier fernández

una escolamés compartida

ÍNDEX

UN MODEL D'ESCOLA

MÉS QUE PROTOCOLS

EDUCACIÓ BASADA EN EVIDÈNCIES

LIDERATGE COMPARTIT

NIVELL I DE RESPOSTA

GESTIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

SI ÉS NECESSARI:GC 065 POLICÍA NACIONAL 091

SI N'HI HA SOSPITA DE DELICTE ES COMUNICARÀ AL JUTGE DE GUÀRIA O AL MINISTERI FISCAL

NOTIFICACIÓ ORDINÀRIA

  • DG competent en infància
  • Inspecció Educativa
  • Una còpia a l'expedient de l'alumne
EN CAS D'URGÈNCIA
  • DT Igualtat i Polítiques Inclusives
  • PREVI (mitjançant ITACA)
(a partir de rebre la notificació, la inspecció del centre pot decidir la intervenció de l'equip de la UEO corresponent (ja no és la UAI)

Ordre 5/2021 Full de Desprotecció (5 pàg)

MÉS QUE PROTOCOLS

Resolució 5/6/2018 Protocol Atenció Nouvinguts

MÉS QUE PROTOCOLS

Instrucció 15/12/2021 Acompanyament per a la identitat i expressió de gènere i la intersexualitat

MÉS QUE PROTOCOLS

ANNEX I Ordre 62Assetjament per LGTIfòbiaAssetjament Discapacitat Intel·lectual

Ordre 62/2014 de ConvivènciaAnnex I Assetjament i ciberassetjament

MÉS QUE PROTOCOLS

Ordre 62/2014 de ConvivènciaAnnex I Assetjament i ciberassetjament

MÉS QUE PROTOCOLS

ANNEX II Ordre 62*Comunicació al Ministeri Fiscal*Protocol de Coordinacióamb Salut Mental (pàgs 9 i 10)

Ordre 62/2014 de ConvivènciaAnnex II Agressions i Alteracions Greus de Conducta

MÉS QUE PROTOCOLS

MÉS QUE PROTOCOLS

ANNEX III Ordre 62*Comunicació al Ministeri Fiscal*Protocol de Coordinacióamb Salut Mental (pàgs 9 i 10)

Ordre 62/2014 de ConvivènciaAnnex III Maltractament Infantil(Procediments Urgent i Ordinari)

MÉS QUE PROTOCOLS

ANNEX IV Ordre 62*Comunicació al Ministeri Fiscal*Protocol de Coordinacióamb Salut Mental (pàgs 9 i 10)

Ordre 62/2014 de ConvivènciaAnnex IV Violència de Gènere

MÉS QUE PROTOCOLS

Decret 39/2008 de Convivència

MÉS QUE PROTOCOLS

Compromís família-tutorÀmbits-Actuacions-Intervenció- Avaluació i Millora

Resolució 29/09/2021 Protocol davant situacions d'absentisme

MÉS QUE PROTOCOLS

CASOS DETECTATS PELS EQUIPS DIRECTIUS

MÉS QUE PROTOCOLS

SITUACIONS ATESES PEL GRAU D'EFECTIVITAT

MÉS QUE PROTOCOLS

ÍNDEX D'EFECTIVITAT D'ALGUNES ACCIONS APLICADES

MÉS QUE PROTOCOLS

MÉS QUE PROTOCOLS

EXPEDIENTS DISCIPLINARIS TRAMITATS

MÉS QUE PROTOCOLS

ÚS DE REICO PER A DIFERENTS ACTUACIONS

Grau d'ús de REICO

MÉS QUE PROTOCOLS

Grau d'ús de REICO

MÉS QUE PROTOCOLS

Disposes d'una autoavaluació en l'aplicació SOCRATIVE que aniré actualitzant i afegint noves preguntes (aproximadament de 15 a 30m)SALA: FERRANJAVI

LA CONVIVÈNCIA EN SOCRATIVE

Casos pràctics

Primer NIvell de Respostaper a la Inclusió

Article 9.2 de la CE:Correspon als poders públics promoure les condicions per a què la llibertat i la igualtat de l'individuu i dels grups en els quals s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitut i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

+info

En l'àmbit de la pobresa infantil i adolescent: Bosses d'Igualtat d'Oportunitats (BIOs). (Si n'hi ha excursió, cap xiquet o xiqueta sense pujar a l'autobús (diferents fons financeres i especialment amb ajuda pública). *Excursions i eixides. *Quota de la gestió cooperativa per a material fungible i fotocòpies. *Tractaments de pediculosi. (Inf-Prim) *Compra de roba esportiva. *Esmorzars. *Complement de l'ajuda de menjador, etc. (Inf-Prim) *Programa d'Acompanyament Escolar.

Primer Nivell de Respostaper a la Inclusió

+info

En l'àmbit de l'autoestima col·lectiva: *Lideratge compartit i contributiu.*Projectes d'Educació per al lideratge "El líder interior" publicació de Stephen Covey. *Gestió cooperativa en la gestió de materials didàctics, fungibles, excursions, etc. *Gestió cooperativa d'Aula. *Metodologies cooperatives en les àrees (especialment les estructures cooperatives de Spencer Kagan). *Cultura avaluativa cooperativa: "Aprendre junts" *Codi Deontològic Docent pactat en el Claustre que contemple entre altres coses un tracte exquisit a tot l'alumnat i a les seues famílies. *Catàleg de bones pràctiques de les famílies "Així som les famílies de la nostra escola"*Catàleg de bon comportament de l'alumnat.

Primer Nivell de Respostaper a la Inclusió

+info

En l'àmbit de la inclusió de l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge (especialment de l'alumnat amb dèficit d'atenció): *Pla detallat d'ús de l'Agenda Escolar *Pautes de presentació de treballs. *Racionalització de les tasques per a casa: -A cada xiquet o xiqueta segons les seues necessitats. -Activitats adaptades també per als deures. -Llistes de difusió per a comunicar les tasques per a casa als familiars dels i dels i de les menors amb déficit d'atenció. -Ajustar la càrrega de treball escoltant les percepcions de les famílies. -Configuració d'equips inclusius (heterogenis).

Primer Nivell de Respostaper a la Inclusió

+info

Primer Nivell de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de la inclusió de l'alumnat amb Altes Capacitats Intel·lectuals i de Rendiment: *Metodologies DUA i Programació Multinivell.*Oferir activitats obertes per a quan s'acaben les tasques amb un ampli espai d'optativitat. *Àgil servei de préstec de llibres a la biblioteca d'aula. (Inf-Prim) *Escacs (estudi d'apertures, etc). (Inf-Prim) *Treball d'investigació d'elecció voluntària. *Activitats d'edició digital (butlletins, pòsters, etc). *Preparació de poemes, discursos, etc per a practicar l'expressió oral (faristol en cada classe).*Habilitats relacionals.

+info

Primer Nivell de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de l'atenció a l'alumnat de minories ètniques: *Programes de sensibilització per a l'estudi i de concientització (Paulo Freire) per tal de millorar les expectatives.*Col·laboració amb col·lectius del poble gità en programes com ara "Promociona" o "Kumpania".*Escolarització temprana de la població (0-3) (especialment en poblacions o districtes de les grans ciutats amb un ISEC baix o de gran vulnerabilitat.

+info

Primer Nivell de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de l'atenció a l'alumnat de minories ètniques: "Quiero que aspiren a ser científicos e ingenieros, doctores y maestros, no sólo jugadores de baloncesto o raperos. Quiero que aspiren a ser jueces del Tribunal Supremo o presidentes de Estados Unidos" (CONCIENTITZACIÓ)

+info

Primer Nivell de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de la motivació de tot l'alumnat: *Ampliar l'espai d'optativitat incorporant el concepte metodològicament a totes les unitats didàctiques, projectes, etc.*Posar en marxa metodologies actives i projectes en la definició dels quals participe l'alumnat.

+info

Primer Nivell de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de les creences i les pràctiques religioeses: *Foment de la laicitat, especialment oferint un àrea o una matèria alternativa de qualitat que agrade a totes les famílies independentment que tinguen o no creences religioses.*Tracte equitatiu a l'alumnat de la Religió i de la matèria optativa.

+info

Primer Nivell de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de les llengües oficials i de la materna:*Respectar les llengües vehiculars de cada àrea o matèria.*Donar més presència institucional al valencià (generalment predomina el castellà).*Pla de Normalització Lingüística amb objectius, estratègies, responsables i terminis. *Circulars traduïes a l'àrab, etc.

+info

Primer Nivell de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de l'acollida als nouvinguts: *Protocol d'Acollida.

+info

Primer Nivell de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de la Millora de la Convivència per als casos d'Alteracions Greus de Conducta: (el centre ha d'introduir a la cultura institucional les següents pràctiques)*Protocol d’Alerta Preventiva i Contenció (Construcció Conjunta del Cas)*PAP de l’alumnat que presenta conductes agressives *Incorporar els protocols de convivència a les Normes d’Organització y Funcionament.*Comunicació al registre del PREVI de les conductes violentes *Registre en el centre de les conductes violentes amb diferents perfils per a poder avaluar el grau de millora *Equip d'Orientació com a multiprofessional per a atendre el cas amb autonomia.*Acompanyament Tècnics Superiors d’Integració Social *Generació de xarxes emocionals *Programes de modificació de conducta *Reconfiguració de Recursos

+info

Estratègia transversal a totes les mesures anterios: La metodologia de les tutories afectives

Nivell I de Respostaper a la Inclusió

+info

Definición inspirada en diferentes autores. Especialmente en John C. Maxwell.

*Liderar implica tener una voluntad genuina (1) y un verdadero compromiso de guiar a los miembros de nuestra organización (2)para lograr compartir la Escuela que soñamos (3) mediante una influencia positiva (4) que mejora las actitudes y aptitudes de todas las personas.

¿QUé eS LIDERAR?

L'impacte del lideratge dels directius escolars

Estudi per a l'OCDE

Definició inspirada en diferents autors. Especialment en John C. Maxwell.

QUÈ ÉS LIDERAR per a efqm?

Gestió de la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la Igualtat i la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Igualtat i la Convivència

+info

Gestió de la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Convivència

+info

+info

Algunas cuestiones que está bien conocer (A partir del estudio de meta-análisis sobre 100.000 investigaciones educativas que se habían realizado a lo largo de todo el mundo e involucraron a 300 millones de estudiantes por parte de John Hattie)"El aprendizaje visible"

Liderazgo docente

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Educación basada en evidencias

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

+info

Liderazgo pedagógico

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Liderazgo pedagógico

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Liderazgo pedagógico

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Liderazgo pedagógico

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Lideratge pedagògic

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Liderazgo pedagógico

LIDERAZGOPEDAGÓGICO

Liderazgo pedagógico

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

ESFUERZO COMPARTIDOArt.1.h) LOE

Pedagogía del Contrato

Entre famílias y docentes

OBJETIVOS

Cuenta la leyenda que Edison publicaba los inventos antes de inventarlos.

CONSTANCIA YPERSEVERANCIA

El compromíso se traduce en acciones (se ponen en marcha para conseguir los objetivos)

El esfuerzo

Es bien conocida la famosa frase del inventor Thomas A. Edison: “El genio es un 1% inspiración y un 99% sudor"

OBJECTIUS

Una persona con liderazgo es capaz de hacer realidad sus objetivos

Compromiso educativo

El compromiso es el que diferencia a creadores de los soñadores." (John Maxwell)

Algunas recomendaciones a la dirección

Gestión de Calidad para la Mejora del clima laboral.

+info

A)Las 21 cualidades indispensables del liderazgo (John C.Maxwell)1.-Solidez en valores (ejemplo de humildad y honestidad)(los docentes no somos infalibles. És positivo reconocer errores en público)2.-Poner un 10 en la cabeza del otro. Reconocer los talentos de cada persona.7.-Descubre los enigmas de la organización , la raíz de cada problema.8.-Trabaja las áreas débiles (autoevaluación del liderazgo).9.-Orienta parte de los recurso y de tu corazón en que otros puedan conseguir objetivos de la organización (emergencia de nuevos talentos y liderazgos)..11.-Escucha murmullos y evitarás gritos.

Algunes recomanacions per a la direcció

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

A)Las 21 cualidades indispensables del liderazgo (John C.Maxwell)14.-Anticipa los problemas (prevención y i seguridad).15.-Extiende tu mano.17.-Da confianza.18.-Evita llas excusas (evalúate públicamente).19.-Gestos de amabilidad. 21.-Sueña una escuela con un clima laboral excelente. Comunica tu visión.

Algunas recomendaciones a la dirección

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

2.-Gestionar democráticamente y con ecuanimidad los recursos humanos.*Transparencia y ecuanimidad en el reparto de la carga de trabajo. *Gestión democrática (acordar los criterios para la organización de los procesos que forman parte de la GRRHH en Claustro). 1.-Reparto de tutorías / 2.-Sustituciones o guardias / 3.-Derechos de comunicación interna. / ... (hasta a 25 procesos aproximadamente).Recordad que el Proyecto de Gestió y Régimen Económico se ha de aprobar antes de junio de 2024 de acuerdo con las instrucciones de inicio de curso.*Promover el Código Ético Docente.*Gestionar con excelencia la Seguridad y Salud Laboral

Algunes recomanacions per a la direcció

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

anècdota contada per john c. maxwellen "LAS 21 CUALIDADES indispensables del lideraZGO"

poNER un 10 en LA CABEZA DE OTRA PERSONA

Los estadístes británicos Glastone y Disraeli en 1868 discutiendo sobre el presupuesto

anècdota contada por john c. maxwellen "Les 21 qualitats indispensables del liderazgo"

compromís, constancia, perseverancia

El Papa Julio II e había encargado a Miguel Ángel un dibujo con los 12 Apóstoles.Finalmente dibujó más de 400 figuras de un tamaño superior a la figura humana

Algunas recomendaciones a la dirección

Gestión de Calidad para la Mejora del clima laboral.

8.-Trabaja las áreas débiles (autoevaluaciçon del liderazgo)

Algunas recomendaciones para la dirección

La autoevaluación de los líderes fomenta la cultura de la autocrítica para la mejora.

+info

Entre el personal

  • La convivència és responsabilitat de tots els membres de la Comunitat Educativa, especialment de l'Equip Directiu.
  • Responsabilitat de tot el professorat en les seues funcions de tutoria i orientació (Art.91 LLOE).
  • Responsabilitat del Consell Escolar en quasi tots els processos orientats a la millora de la Convivència.

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

+info

La direcció

Entre el personal

  • f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta ley...
  • g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

+info

El personal

Entre el personal

Real Decreto Legislativo 5/2015 EBEPArt.54 Principis de Conducta3.Obeiran les instruccions i ordres professionals dels superiors, excepte que suposen una infracció manifesta de l'ordenament jurídic, situació en la qual posaran inmediatament en coneixement dels òrgans d'inspecció. Interessant: Art.17 dels Decrets 252/2019 i 253/2019

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Un model d'Escola

Entre el personal

ESFORÇ COMPARTITArt.1.h) LLOE

+info

MODEL D'ESCOLAUna escola per a compartir valors

Compartim un somni, compartim valors!

3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas.

+info

Artícle 124. NOFiC de la LLOE amb LLOMLLOE

Entre famílies i docents

La càrrega de la prova recau sobre la persona que no està d'acord amb l'afirmació realitzada pel docent

Pedagogia del Contracte

Entre famílies i docents

ESFORÇ COMPARTITArt.1.h) LLOE

+info

A)Les 21 qualitats indispensables del lideratge (John C.Maxwell)

Algunes recomanacions per a la direcció

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

+info

8.-Treballa les àrees dèbils (autoavaluació del lideratge)

Algunes recomanacions per a la direcció

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

+info

2.-Gestionar democràticament i amb equanimitat els recursos humans*Transparència i equanimitat en el repart de la càrrega de treball. *Gestió democràtica (acordar els criteris per a l'organitzacióa dels processos que formen part de la GRRHH en Claustre). 1.-Repart de tutories / 2.-Substitucions o guàrdies / 3.-Drets de comunicació interna. / ... (fins a 25 processos aproximadament).Recordeu que el Projecte de Gestió i Règim Econòmic s'ha de tenir aprovat al final d'este curs d'acord amb el ROF.*Promoure un Codi Ètic Docent.*Gestionar amb excel·lència la Seguretat i Salut Laboral

Algunes recomanacions per a la direcció

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

+info

Gestió democràtica del procés: 1.-Comissió de Seguretat i Salut Laboral 2.-Coordinadora de Seguretat i Salut Laboral (en el seu defecte la persona Coordinadora d'Igualtat i Convivència) 3.-Protocol d'actuació davant un possible cas d'assetj. laboral. 4.-Independència i neutralitat de l'equip directiu. 5.-Compliment estricte dels acords per a cada instrument del Pla de Gestió de Recursos Humans dins del Progecte de Gestió i de Règim Econòmic. 6.-Compliment del règim jurídic de funcionament dels òrgans col·legiats. 7.-Avaluació interna sobre clima laboral.

SEGURETAT I SALUT LABORAL (dins del centre)

Algunes recomanacions per a la direcció

Gestió de Qualitat per tal de Millorar el clima laboral.

+info

Gestió democràtica del procés: 1.-Formació amb la col·laboració dels CEFIRE 2.-Mediació de la inspecció educativa 3.-Col·laboració de la UEO d'Igualtat i Convivència (abans UAI). UEO+Inspecció. 4.-Ajuda INVASSAT (estudi extern sobre clima laboral). 5.-Intervenció de la Unitat de Resolució de Conflictes (URC) (Instrucc. inici de curs 1.2.6.3 El Pla d'Igualtat i Convivència/apartat 8 i 9)

SEGURETAT I SALUT LABORAL (amb ajuda)

Algunes recomanacions per a la direcció

Gestió de Qualitat per tal de Millorar el clima laboral.

Algunas recomendaciones a la dirección

Gestión de Calidad para la Mejora del clima laboral.

+info

El lideratge compartit i contributiu

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

+info

El lideratge compartit i contributiu

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Capacidades softs

Prioridades formativas

+info

El lideratge compartit i contributiu

Un model de lideratge per a una Escola Compartida!

+info

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!

El lideratge compartit i contributiu

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida