Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

start

Jak czytać Biblię,

aby ją zrozumieć?

9. Praca domowa

8. Analiza tekstu biblijnego

7. Cechy autorów zawarte w tekstach

6. Dopasowujemy gatunki literackie-ćwiczenia

5. Gatunki literackie w Biblii

4. Kto może interpretować Pismo Święte?

3. Problem interpretacji

2. Czym sa sigla biblijne?

1. Świadectwa o Biblii

Spis treści

„…mam ją u siebie już trzydzieści lat. Czytam ją codziennie i czytać będę, póki oczy widzą, przy wszelkim od słońca czy serca biegnącym świetle, w najjaśniejsze dni i najciemniejsze noce, szczęśliwy czy nieszczęśliwy, chory czy zdrów, czujący czy nieczuły. I wydaje mi się, że wciąż czytam coś nowego, nieznanego, i że nigdy nie przeczytam, nie poznam do głębi (…); grzbiet odpada, kartki rozsypują się (…) trzeba by ją na nowo oprawić, ale szkoda, bo prawdę mówiąc strach choćby na kilka dni rozstać się z tą książką”. Dymitr Mereżkowski, Jezus nieznany

o Biblii...

„Wychowaliśmy się wszyscy na chrześcijańskiej księdze, na Biblii, na Ewangelii, stąd mamy płaszczyznę porozumienia, wspólny język / …Biblia jest największą Księgą Zachodu /…/ Jedyną Księgą, która jest dla nas naprawdę ciągle ważna”. Andrzej Wajda

Cała Biblia dzieli się na księgi, rozdziały i wersety. Każda księga ma swój skrót, który ułatwia zapisanie tzw. siglów. Podział Biblii na rozdziały znany jest dopiero od XIII w. Dokonał go po raz pierwszy na tekście łacińskim francuski uczony Stephen Langton. Natomiast podział na wersety zapoczątkował w roku 1528 Santes Pagnini.

- Co to jest interpretacja?– Co można interpretować? – Po co interpretujemy utwory literackie?

Biblia powstała we współpracy Boga i ludzi, więc przy interpretowaniu ksiąg biblijnych uwzględnia się dwie płaszczyzny: literacką i teologiczną. Poszukamy, jak należy czytać Biblię, na co w niej zwracać uwagę, aby słowo Boże zostało zrozumiane poprawnie.

– Dlaczego nie każdy może interpretować Pismo Święte według własnych kryteriów?– Kto może wyjaśniać przesłanie Pisma Świętego?

2 P 1,20-21

"To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie."

Kto może interpretować Pismo Święte?

to mowa zawierająca pouczenia moralne.

to słowa człowieka wypowiadane bezpośrednio do Boga.

jest pieśnią pochwalną na cześć Boga. Sławi Jego słowa, czyny i przymioty.

to pisemna wypowiedź skierowanado jakiejś osoby. Tej formy użyto do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie,kierując listy do różnych wspólnot w Kościele czasów apostolskich.

Modlitwa

Hymn

gatunki literackie biblii

to gatunek literacki posługujący się porównaniami (gr. parabole) i pewną tajemniczością. Ma formę krótkiego opowiadania opartegona codziennych realiach i zawierającego ukryte przesłanie. Celem przypowieści było pouczenie i wyjaśnienie jakiejś prawdy religijnej. Przypowieści szczególnie często używał Pan Jezus.

to pieśń biblijna o charakterze modlitewno-hymnicznym.Wspólnym elementem wszystkich psalmów jest refleksja nad spotkaniem człowiekaz Bogiem.

List

Psalm

Przypowieść

Kazanie

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.1 Kor 1,1-9

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. Bo wrogowie moi się cofają, padają, giną sprzed Twego oblicza. Boś Ty przeprowadził mój sąd i wyrok, zasiadając na tronie – Sędzio sprawiedliwy. Ps 9,2-5

odkrywamy gatunki literackie

Potem [Jezus] wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. A sam oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i pokrzepiał Go. Łk 22,39-43

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 1 Kor 13, 1.4-8a

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do [Jezusa], opowiedział im przypowieść: „Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny”. To mówiąc, wołał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!”Łk 8,4-8

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Mt 5,21-24

KKK 110

Słowo Boże zostało w Piśmie Świętym przekazane w języku konkretnych ludzi. W poznawaniu przesłania tekstów biblijnych konieczna jest znajomość okoliczności, w jakich konkretny tekst powstawał, między innymi wykształceniaautora, kultury i epoki, w jakiej tworzył.

Odkrywam cechy autora ludzkiego w tekstach biblijnych

KKK 109

Ø styl pisania – piękny i bogaty język świadczy o jego wykształceniu, Ø środowisko życia – pisze do chrześcijan nawróconych z pogaństwa, opuszcza więc to, co zrozumiałe było tylko dla Żydów, Ø umiejscowienie w czasie – lata osiemdziesiąte I wieku naszej ery.

Odkrywam cechy autora ludzkiego w tekstach biblijnych

Cechy autora ludzkiego – św. Łukasza, który napisał Ewangelię oraz Dzieje Apostolskie: Ø sposób myślenia i wyrażania się – jako lekarz używa wyrażeń typowo medycznych, Ø wrażliwość – jest czuły na ludzkie cierpienie, tak też ukazał Jezusa,

Przeczytaj tekst z Ewangelii wg św. Łukasza 10,30-37 i odpowiedz na pytania:1. Do kogo są skierowane te słowa? 2. O czym mówią? 3. Czego Pan Jezus oczekuje od ludzi? 4. Co warto zmienić w swoim życiu po przeczytaniu tych słów?

Biblia jest księgą niewyczerpaną, piękną, ale i trudną. Jest listem Boga skierowanym do człowieka, ale wymaga umiejętności radzenia sobie z tekstami biblijnymi, aby nie zgubić prawdy o Bogu. Pismo Święte jest przede wszystkim słowem Bożym. W rozumieniu go pomagają zasady interpretacji ustalone przez Kościół.

Analiza tekstu biblijnego

PRACA DOMOWA (WYBIERZ JEDNĄ Z PROPOZYCJI)

3. WIECZOREM PRZECZYTAJ FRAGMENT PISMA ŚWIĘTEGO JAKO MODLITWĘ.

1. Przeczytaj fragment Mt 13,1-23 i napisz, co w nim jest wyjątkowego. 2. Przeczytaj dowolnie wybrany tekst z Pisma Świętego i ustal, jaki to gatunek literacki.Następnie napisz, co warto Zmienić w swoim życiu pod wpływem tych słów.

Prezentacja opracowana na podstawie podręczika do religii dla klasy 6 wydawnictwa Jedność.Grafika: https://www.istockphoto.com/

Dziękuję za uwagę