Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szkoła animatora25.09.2021subiektywny wybór notatek Asi M.

Na początek warto zadać sobie pytanie: co to znaczy być członkiem DK?

???

Co to znaczy być członkiem DK?

???

żyć charyzmatami ruchu Światło-Życie

żyć charyzmatami ruchu Światło-Życie

iść do nieba parami

służyć (rodzinie, Kościołowi, parafii)

świadczyć życiem i postawą o Bożej miłości

być chrześcijaninem

ZASADY DOMOWEGO KOŚCIOŁA, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie zatwierdzone przez KEP 11 czerwca 2021 r.

Rozdział II

ROZDZIAŁ II Cele, zadania, program i metody działania Domowego Kościoła 11. Program formacyjny DK jest kształtowany na podstawie nauczania Kościoła, w szczególności na podstawie dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz założeń formacyjnych Ruchu Światło-Życie i Équipes Notre-Dame. 12. DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli na dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Umocnieniem na tej drodze jest każdorazowe odnowienie przysięgi małżeńskiej dokonujące się między innymi podczas rekolekcji formacyjnych. 13. DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do: ‒ życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia; ‒ życia modlitwą jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem; ‒ życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego; ‒ dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi; ‒ metanoi – ciągłego nawracania się, przemiany swojego życia; ‒ postawy służby w Kościele i w świecie, według otrzymanych darów. 14. Realizacja charyzmatu Ruchu Światło-Życie odbywa się w DK w szczególności poprzez: ‒ kształtowanie członków DK w duchu formuły jedności „światło-życie”; ‒ doprowadzenie do świadomej decyzji osobistego przyjęcia Chrystusa przez wiarę, do odnowienia osobowej relacji z Chrystusem Panem i Zbawicielem (idea Nowego Człowieka); ‒ dążenie do pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła lokalnego (idea Nowej Wspólnoty); ‒ budowanie i propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijańskich oraz podejmowanie służby na rzecz moralnej odnowy Narodu, zwłaszcza przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka (KWC) i obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci (idea Nowej Kultury). 15. Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania przyjęte z Équipes Notre-Dame: ‒ codzienny Namiot Spotkania; ‒ codzienna modlitwa małżeńska; ‒ codzienna modlitwa rodzinna; ‒ regularne studium Pisma Świętego; ‒ comiesięczny dialog małżeński; ‒ reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną); ‒ uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych. Dzięki wprowadzaniu w życie tych zobowiązań następuje indywidualne zbliżenie się każdego z małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej. Zobowiązania nie są celem samym w sobie, ale środkiem do tego celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie i rodzinie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania, oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw z kręgu w dążeniu do świętości (mała grupa jako środowisko konieczne do wzrostu wiary). 16. Formacja w DK odbywa się w cyklach rocznych. Podstawowym miejscem formacji w DK jest małżeństwo i rodzina. Podstawowym elementem w strukturze organizacyjnej DK jest krąg stanowiący dla rodzin środowisko formacyjne i ewangelizacyjne oraz szczególne „laboratorium” duchowości małżeńskiej. Do istoty pracy formacyjnej w DK należy także uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych, spośród których szczególną rolę odgrywają rekolekcje piętnastodniowe (Oazy Nowego Życia I, II, III stopnia dla rodzin, tzw. Oazy Rodzin). Rekolekcje te są przeznaczone dla małżonków. Dla dzieci do 12. roku życia, uczestniczących w rekolekcjach wraz z rodzicami, jest realizowany właściwy dla nich program formacyjny. Dla starszych dzieci przeznaczone są rekolekcje formacyjne Ruchu ŚwiatłoŻycie odpowiednie do ich wieku. Ważnym elementem formacji w ciągu roku jest również uczestnictwo w dniach wspólnoty Ruchu Światło-Życie. 17. Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wzajemnie wspomagać się w dążeniu do budowania w swoich rodzinach Kościoła domowego. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego – aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Konieczne jest więc uczestnictwo każdego małżeństwa w comiesięcznych spotkaniach kręgu. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ono odpowiedzialne za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza pełniącego rolę opiekuna i doradcy duchowego. 18. Spotkanie miesięczne kręgu Domowego Kościoła składa się z kolejno następujących po sobie części stałych: ‒ dzielenie się życiem, czyli wydarzeniami, radościami i troskami, podczas skromnego posiłku; ‒ modlitwa (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, tajemnica różańca z dopowiedzeniami); ‒ formacja (dzielenie się, w atmosferze modlitwy, realizacją zobowiązań, to znaczy postępem w rozwoju życia duchowego, oraz dzielenie się przemyśleniami na określony i przygotowany temat formacyjny). Spotkanie odbywa się raz w miesiącu (od września do czerwca) w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i powinno trwać około trzech godzin. Spotkanie ma charakter formacyjno-modlitewny. Jego istotnym punktem jest dzielenie się realizacją zobowiązań i dlatego tę część zawsze prowadzi para animatorska. Od realizacji zobowiązań zależy duchowy rozwój zarówno małżeństw, jak i całego kręgu. Pod koniec spotkania omawiane są sprawy organizacyjne.

Co warto wiedzieć o ruchu?

Program formacyjny DK jest kształtowany na podstawie nauczania Kościoła, w szczególności na podstawie dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz założeń formacyjnych Ruchu Światło-Życie i Équipes Notre-Dame.

Co to znaczy?

To nie jest jakaś specyficzna droga, ale szukanie tego, co fundamentalne, co każdy chrześcijanien powinien robić.Kościół jest tam, gdzie Sobór i papież i ja też chcę tam być, bo to główny nurt Kościoła.

Zasady Ruchu Ś-Ż

Zauważ, że są wcześniej niż zobowiązania!To są cele, a zobowiązania są narzędziami w realizacji celu.Naszym celem nie jest zatem zdrażanie w życie zobowiązań.Nie pomijaj drogowskazów! To są treści, które mam przyjąć.Wśród nich ważne miejsce zajmuje Nowa Kultura, zwłaszcza KWC.W DK uczymy się korzystać z tego, co dostaliśmy na CHRZCIEi podczas sakramentu MAŁŻEŃSTWA.

DK to wspólnota formacyjna!

Krąg jest związany z wiernością drodze formacji.Jest ona ułożona tak, by odpowiadała dynamice wzrostu duchowego. Jestem w DK, to znaczy, chcę iść konkretną drogą.Najlepiej najpierw przeżyć rekolekcje I, II, III stopnia, czyli formację podstawową. Potem rekolekcje tematyczne - to porządkuje :-). Najpierw ogarnąć całość, potem - pogłębiać.

Nie wszystko mi się podoba?

Z jakiegoś powodu Pan Bóg powołał mnie właśnie tutaj.Warto przyjąć z wiarą i otwartością to, co DK mi proponuje.Przyjmować, a nie brać. Niech to będzie postawa mojej dojrzałości.Czasem Bóg prosi o proste rzeczy, wtedy też działa! Popatrz na Naamana i Elizeusza.Bądź wierny charyzmatowi (czyli Duchowi św., który działa) i formacji. Bóg Cię tu powołał w całości.

Hymn "Krucjatowców"

Warto posłuchać...

Piosenka roku 2021/22