Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1.ACCESO AO CENTRO

HORARIO

CEIP SALGADO TORRES

FAMILIAS

GRUPOS

A entrada ao centro será dende as 8:55 ata as 9:10.O inicio de curso será para todos o XOVES 9 de setembro.

EDUCACIÓN INFANTILEntran e saen polo portalón do edificio de EI.EDUCACIÓN PRIMARIA- 1º,2º e 3º entran e saen pola porta do patio cuberto.- 4º, 5º e 6º entran e saen polo portalón das palmeiras.

As familias NON teñen permitido o acceso ao recinto escolar exceptuando as de Educación Infantil.

As entradas e saídas serán escalonadas, igual que o curso pasado.

2.NO CENTRO

USO DE MÁSCARAS

CEIP SALGADO TORRES

ASEOS

ESCALEIRAS E SINAIS

PATIO

MERENDAS

O uso da máscara é obrigatorio en todo o alumnado de Ed. Primaria.Deben traer a máscara posta e unha de reposto dedidamente gardada.En Ed. Infantil tamén deben traer máscara para as zonas comúns.

Todo o alumnado merendará nas aulas.

Cada curso utilizará sempre as mesmas escaleiras e seguirá o camiño debidamente sinalizado.

Cada curso terá un aseo asignado e cun aforo limitado.Non está permitido o uso dos baños no tempo de recreo.

Zonas rotativas para cada grupo.Por favor, que non traian xoguetes da casa.

3. NA AULA

XABÓN E HIDROXEL

CEIP SALGADO TORRES

LAVADO DE MANS

RUTINAS

Será frecuente o lavado de mans e o uso de xel hidroalcólico. Nas entradas e saídas das aulas, cando se volva do aseo e ao cambiar de actividade.

Lavaranse as mans antes e despois das merendas e ao baixar e subir do patio.

Diariamente se traballarán as rutinas do correcto lavado e desifección das mans e do uso correcto da máscara.

4. FAMILIAS

INFORMACIÓN

CEIP SALGADO TORRES

ACCESO AO CENTRO

COMPROMISO

TITORÍAS E COMUNICACIÓNS

SEN SÍNTOMAS

Estade sempre atent@s á páxina web do centro, onde se irá actualizando toda a información necesaria.

Non está permitido o acceso ao centro agás as familias de Ed. Infantil nas entradas e saídas do alumnado.

Serán sempre con previa cita e preferiblemente de xeito virtual. Ademais do teléfono e o correo electrónico do centro, Abalar Móbil e E-Dixgal seguen a ser as canles de comunicación.

Non se pode traer ao colexio a ningún alumno/a que presente síntomas de COVID ou febre.

Todas as familias asinarán un compromiso co centro onde se expresa que cumprirán estas medidas.

- Teléfono 881880830- Correo electrónico:ceip.salgado.torres@edu.xunta.gal

5. EQUIPO COVID-19

CEIP SALGADO TORRES

FUNCIÓNS

INFORMACIÓN

EQUIPO COVID-19

O Equipo Covid está composto por seis docentes que se encargarán de elaborar e executar un plan de adaptación e continxencia do COVID-19.

- Detectar posibles casos no centro.- Coordinar e comunicarse coas Consellerías de Educación e Sanidade así como co centro de saúde de referencia.

Toda a información relevante sobre os protocolos e novas importantes faranse a través da páxina web do colexio.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsalgadotorres