Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Seoska naselja

POČETAK

b) Ne

a) Da

1. Naselja su skupine kuća i zgrada koje služe za stanovanje.

b) Ne

a) Da

2. Naša seoska naselja su uglavnom jako velika i imaju više od 5 000 stanovnika.

b) Ne

a) Da

3. Nizinska Hrvatska je najgušće naseljena.

b) Ne

a) Da

4. Kuće u nizinskim i gorskim dijelovima su tradicionalno građene od kamena.

b) Ne

a) Da

5. Najveći se broj sela nalazi u Gorskoj Hrvatskoj.

c) Knežević Kosa

b) Sračinec

a) Čepin

6. Selo s najviše stanovnika jest...

c) zbijena i raštrkana sela

b) stisnuta i raštrkana sela

a) zbijena i pobacana sela

7. S obzirom na raspored kuća razlikujemo...

b) Da

a) Ne

8. U raštrkanim selima kuće su izgrađene na manjoj međusobnoj udaljenostii.

b) plodnih polja

a) planina

9. U Gorskoj Hrvatskoj zbijena sela najčešće su izdužena uz rubove...

b) Ne

a) Da

10. U Primorskoj Hrvatskoj zbijena sela nalaze se samo na obali.

Čestitamo!

PONOVNO?