Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EducLocalFOOD

Poučevanje o lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemih (LTPS)Dodatek, namenjen učiteljem v biotehniških šolah

Start

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije

2018 –1–FR01-KA202-048160

Projekt

Kazalo

Kontakt

Skok na: Prva stranPovzetek

Dodatek 3: Razprava o živilskem sistemu

Dodatek 2: Igra: Prehranski sistem

Dodatek 1: Priročnik za razgovor o oceni potenciala za preobrazbo

Modul 3: Oblikuj svoje okolje! Uživaj pravično hrano!

Modul 2: Analiza in upravljanje obrata za lokalno in trajnostno predelavo hrane

Predstavitev Modulov

Ozadje

Celotno učno orodje

Modul 1: Od zdravih ljudi do zdravega planeta

Zgradba modulov

Predstavitev Dodatkov

Uporaba učnega orodja

Zasnova učnega orodja

Splošni uvod

Index

Za več informacij obiščite spletno stran EducLocalFOOD

Prehranski sistemi, znotraj katerih se soočamo s podnebnimi spremembami, naraščajočimi družbenimi neenakostmi, podhranjenostjo in težavami z debelostjo, se morajo razvijati v smeri večje trajnostnosti.Cilj projekta je priprava učnega orodja za poučevanje o lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemih (LTPS), ki je namenjeno učiteljem v biotehniških šolah.Dobrodošli v interaktivni različici učnega orodja!

Splošni uvod

Ozadje

V današnjem svetu se naše fizično okolje srečuje z vrsto raznovrstnih izzivov, vključno z izgubo biotske raznovrstnosti, degradacijo tal, izrednimi vremenskimi pojavi, podnebnimi spremembami, krčenjem gozdov in onesnaževanjem okolja. Hkrati pa se soočamo tudi z družbenimi izzivi, kot so podhranjenost, težave zaradi prekomerne teže in debelosti, kopičenje moči in virov ter neenakomerna porazdelitev bogastva, neenakost pri dostopu do zemljišč in prevladujoča revščina med kmeti. Naši trenutni svetovni prehranski sistemi so gonilo, a so hkrati tudi podvrženi vplivom teh procesov. Če želimo na te škodljive svetovne pojave pozitivno vplivati, moramo znova razmisliti o prehranskih sistemih, katerih del smo, in jih preoblikovati ter hrano ponovno vključiti v njen družbeno-kulturni, fizični in lokalni kontekst.Evropska unija je nedavno oznanila Strategijo »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem (Evropska komisija, 2020) in Evropski zeleni dogovor. Te strategije, uvedene med krizo covida-19, pozivajo k uskladitvi »prehranskega sistema s potrebami planeta ter se pozitivno odzovemo na želje Evropejcev po zdravi, pravični in okolju prijazni hrani.« Strategija želi prehranski sistem EU postaviti kot svetovni standard za trajnostnost. »Za prehod na trajnostne prehranske sisteme bo potreben skupen pristop, ki bo vključeval javne organe na vseh ravneh upravljanja (vključno z mesti, podeželskimi in obalnimi skupnostmi), akterje iz zasebnega sektorja po vsej prehranski vrednostni verigi, nevladne organizacije, socialne partnerje, akademike in državljane.«

Ozadje

Pa vendar, kakšne so sploh možnosti za preoblikovanje netrajnostnih prehranskih sistemov in za pozitivne vplive glede na velikanske izzive, s katerimi se soočamo? V ciljno usmerjenjem pristopu k obravnavanju teh izzivov smo se odločili razviti in pripraviti predlogein gradiva na temo lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemov za učitelje in učence poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju kmetijstva. Naš cilj je širiti ozaveščenost o potrebni spremembi s pomočjo izobraževalnega sektorja in doseči bodoče akterje in deležnike evropskih prehranskih sistemov (in širše). Sprememba bo zahtevala promocijo konceptualnega pristopa in pristopa ukrepanja, ki učence spodbuja k prevzemanju aktivne vloge v postopku pridobivanja znanja namesto običajnejšega pasivnega podajanja informacij, tako v okvirih učilnice kot resničnega sveta. Aktivna udeležba, kritična refleksija ter sistemsko, nelinearno, inter- in transdisciplinarno razmišljanje so ključnega pomena pri razumevanju kompleksnih sistemov, iz katerih so se ti izzivi razvili. S poudarkom na lokalnih trajnostnih prehranskih sistemih (LTPS) želimo poudariti boljšo (re-)organizacijo proizvodnje (prostorsko in časovno), predelavo, distribucijo in potrošnjo hrane, ki je občutljiva za družbeno-kulturni kontekst, in lokalne fizične ozemeljske razsežnosti. V okolju aktivnega učenja se učitelji in učenci ukvarjajo z okolju in družbi prijaznimi praksami, analizirajo kratke dobavne verige, krepijo zdravo in sezonsko prehrano ter prispevajo k ustvarjanju pravičnejših družb.

Učno orodje obsega 3 Module in 3 Dodatke. Ogrodje za tri module so prvotno sooblikovali pedagoški partnerji projekta na transnacionalnem srečanju. Partnerji so vse od takrat razvijali to ogrodje in končno obliko modulov. Kot končni korak za izpopolnjevanje modulov so partnerski in zunanji učitelji izvedli preskusno fazo z namenom zbiranja izkustvenih povratnih informacij glede orodja in izvedbe prilagoditev pred obsežnejšo diseminacijo.Končno učno orodje je skladno s splošnimi inovativnimi pedagoškimi kulturami in praksami, ki si jih partnerji delijo. Moduli in mini-lekcije združujejo različne faze učenja, ki temeljijo na raziskovalnem pristopu in zeleni pedagogiki, ki krepita kritično razmišljanje in pridobivanje spretnosti za reševanje problemov. Ob koncu vsakega modula je predlog časa za ponovno uporabo znanja.

Zasnova učnega orodja

Učno orodje je sestavljeno iz 3 Modulov in 3 Dodatkov.Moduli so nato razdeljeni v pedagoške nize z različnim trajanjem: 1. modul 4 ure; 2. modul 15 ur; in 3. modul 40 ur. V zadnjem modulu je vsak niz mogoče uporabiti samostojno. Dodatki vsebujejo predvsem dejavnosti, ki so organizirane v obliki več delov različnih dolžin.

Uporaba učnega orodja

Predstavitev Modulov

1/

Moduli vključujejo

... splošni pregled vsebine, metode poučevanja, potrebna gradiva, časovne načine, posebne veščine in učne izide.

2/

Moduli vključujejo

... učne kartice, na katerih je predstavljen natačen način izvedbe podamezne enote.

3/

Moduli vključujejo

... dodatne vire za učitelje (modra), učence (oranžna) ter splošne dodatne informacije (vijolična).

Kazalo

Veščine

Opis

Vsebina

Predstavitev

Modul 1: Od zdravih ljudi do zdravega planeta

©Cheick SAIDOU/agriculture.gouv.fr

 • Vrsta: ozaveščenost
 • Predvideni čas priprave: 4,5 do 5 ur
 • Predvideno trajanje: 4 do 5 ur
 • Učenci starosti 14–22 let
 • Hranljivost, prehrana, okolje, prehranski sistemi, osebna izbira

Modul 1: Od zdravih ljudi do zdravega planeta

+ info

Modul 1: Od zdravih ljudi do zdravega planetaPo opredelitvi Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), predlagani leta 2010, je trajnostna prehrana »prehrana, ki omejuje vpliv na okolje ter hkrati prispeva k prehranski hranilni varnosti in zdravemu življenju za sedanje in prihodnje generacije; trajnostna prehrana prispeva k varovanju in spoštovanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov, je kulturno sprejemljiva, gospodarsko pravična in dostopna, cenovno dostopna, hranilno uravnotežena in zdrava ter omogoča optimizacijo naravnih človeških virov.«Upoštevanje prehranske prizme omogoča prepoznavanje medsektorskih okoljskih, družbenih in gospodarskih vprašanj, ki podpirajo lokalne in trajnostne prehranske sisteme (LTPS). Naslednji modul bo izpostavil vprašanja, povezana s prehranskimi navadami učencev, z namenom raziskati odnos med potrošniki in prehranskimi sistemi (PS) kot celoto. Učenci se bodo bolj zavedali okoljskih in družbenih vplivov PS ter svoje moči, ki jo imajo kot potrošniki in bodoči strokovnjaki na področju kmetijskega gospodarstva, da lahko s svojimi vsakodnevnimi izbirami prispevajo k razvoju lokalnih in trajnostnih PS.Učni izid: poučiti učence o učinkih, ki jih imajo prehranski sistemi na naše zdravje in okolje, ter o tem, kako je to povezano s prehranjevalnimi navadami.

Write your title here

Splošne veščine

 • organizirati znanje znotraj sheme
 • uporabiti vprašalnik
 • voditi raziskavo
 • analizirati in povzeti podatke
Posebne veščine
 • analizirati prehranske verige, njihove akterje in medsebojne povezave
 • razumeti, kaj je prehranski sistem
 • znati opredeliti in opisati uravnoteženo prehrano
 • analizirati gospodarska, družbena in okoljska vprašanja prehranskega sistema
 • raziskati posledice lastnih odločitev glede hrane: prehranjevalnih navad, ekoloških in etičnih vplivov
 • deliti znanje (družina, prijatelji itd.)

+ info

Write your title here

Literatura

Naloži

Naloži

naloži

naloži

Dodatni vire za učitelje (modra), učence (oranžna) ter splošne dodatne informacije (vijolična).

Učne kartice, na katerih je predstavljen natačen način izvedbe podamezne enote.

Splošni pregled vsebine, metode poučevanja, potrebna gradiva, časovne načine, posebne veščine in učne izide.

Vsebina

Viri

Učne kartice

Pregled

Kazalo

Veščine

Opis

Vsebina

Predstavitev

Modul 2: Analiza in upravljanje obrata za lokalno in trajnostno predelavo hrane

© Phillipp DIETRICH

• Vrsta: profesionalizacija • Predvideni čas priprave: 6 ur • Predvideno trajanje: 13 do 15 ur • učenci starosti 16–22 let • LTPS, upravljanje, EPH, kazalniki trajnostnosti, analiza SWOT

Modul 2: Analiza in upravljanje obrata za lokalno in trajnostno predelavo hrane

Prehranski sistem (PS) je sestavljen iz podsistemov, ti pa so sestavljeni iz drugih manjših sistemov. Kot tak je prehranski sistem mreža medsebojno povezanih podsistemov. Leta 2010 sta Rastoin in Ghersi PS opredelila kot »soodvisno omrežje akterjev (podjetij, finančnih ustanov, javnih in zasebnih organov), lokalizirano na omejenem geografskem območju (regiji, državi, večnacionalnem območju), kineposredno in posredno sodeluje pri ustvarjanju dobrin in storitev, usmerjenih v zadovoljevanje potreb po hrani ene ali več skupin, lokalno ali zunaj tega območja«.Ta soodvisnost akterjev nakazuje, da bi sprememba na kateri koli ravni sistema povzročila vplive druge narave in druge intenzivnosti na celoten sistem. Sistemske spremembe pa bi posledično vplivale tudi na akterja, ki je spremembo uvedel. To se imenuje sistemsko razmišljanje, pri katerem lahko en akter s svojimi izbirami v PS prispeva k sooblikovanju lokalnega in trajnostnega prehranskega sistema (LTPS). Dejavnosti predelave hrane, ki jih izvaja kmetija ali specializirana organizacija, so le ena od komponent PS.

+ info

Modul 2: Analiza in upravljanje obrata za lokalno in trajnostno predelavo hrane

V tem modulu se bomo osredotočili na enoto za predelavo hrane (EPH) kot del PS in vključili njene neposredne partnerje (dobavitelje in potrošnike) ter s tem opisali preprost prehranski sistem. Modul je oblikovan tako, da prihodnjim upraviteljem in delavcem takšnih podjetij pomaga razumeti:• kaj je prehransko-oskrbovalna veriga, kaj PS in kaj LPTS; • kako lahko EPH kot akter PS prispeva h globalnemu prehranskemu sistemu in vpliva na okolje in družbo (z uporabo naravnih virov, energije, svojih zaposlenih ali s proizvodnjo hrane ...);• katere spremembe je možno uvesti za izboljšanje trajnostnosti enote za predelavo hrane;• kakšni so organizacijski, gospodarski, družbeni in kvalitativni vplivi za EPH pri izvedbi takšnih izboljšav.Da bi olajšali izvedbo tega modula, se bomo osredotočili na spreminjanje samo omejenega števila vložkov in/ali dobaviteljev za EPH, ki nam bodo pomagali prepoznati vplive. Razumevanje delovanja tega majhnega PS lahko učenci prenesejo na kompleksnost globalnega prehranskega sistema, ki je sestavljen iz tisoče akterjev.Učni izid: Prepoznati specifične vnose (surovine, energijo, delovno silo) in iznose (izdelke, storitve, odpadke) dejanske enote za predelavo hrane (EPH), njene vplive na okolje in družbo, ter z njimi ravnati bolj trajnostno.

+ info

Modul 2: Analiza in upravljanje obrata za lokalno in trajnostno predelavo hrane

+ info

Splošne veščine

 • razumeti profesionalno povpraševanje in prepoznati težavo
 • ekipno delo
 • analizirati in poiskati dejstva in zanesljive podatke
 • izvesti razgovor
 • postavljati primerna vprašanja
 • zabeležiti pomembne podatke
 • jasno predstaviti rezultate, doseči jasno verbalno izražanje
 • deliti čas za govor s skupino
 • razumeti in odgovoriti na vprašanja občinstva
Posebne veščine
 • povzeti znanje o delujoči EPH – prepoznati primerna vprašanja
 • bolje razumeti EPH
 • prepoznati merila trajnostnosti skladno s predmetom
 • prepoznati primerna vprašanja za oceno trajnostnosti EPH
 • uporabiti pristop sistemskega razmišljanja za razumevanje trajnostnosti EPH
 • uporabiti analizo SWOT za analiziranje trajnostnosti
 • ustvariti ustrezne predloge na podlagi SWOT analize
 • opredeliti strategijo prehoda na podlagi koncepta UNP
 • poudariti medsebojne odnose med tehničnim postopkom ter gospodarskimi in družbeno-okoljskimi vprašanji

Write your title here

Literatura

Dodatni vire za učitelje (modra), učence (oranžna) ter splošne dodatne informacije (vijolična).

Učne kartice, na katerih je predstavljen natačen način izvedbe podamezne enote.

Splošni pregled vsebine, metode poučevanja, potrebna gradiva, časovne načine, posebne veščine in učne izide.

Vsebina

Viri

Učne kartice

Pregled

Watch

naloži

naloži

naloži

naloži

Kazalo

Veščine

Opis

Vsebina

Predstavitev

Modul 3: Oblikuj svoje okolje! Uživaj pravično hrano!

© Marie-laure Weber

Modul 3: Oblikuj svoje okolje! Uživaj pravično hrano!

 • Vrsta: profesionalizacija in državljanstvo
 • Predvideno trajanje: 30 do 40 ur
 • Učenci starosti 16–22 let
 • Kuhanje, LTPS, kartiranje, merila
 • trajnostnosti, hranljivost, poslovni model

+ info

Modul 3: Oblikuj svoje okolje! Uživaj pravično hrano!Kako dobro poznate regijo, v kateri živite? Ali obstajajo lokalni proizvajalci živil? Od kod dejansko izvira hrana, ki jo uživate? Kako lahko uživate svoje najljubše obroke in še vedno skrbite za svoje zdravje, okolje, lokalno gospodarstvo in pripadnike svoje skupnosti, katerim bi pravična trgovina lahko koristila? Ta komplet za učenje in poučevanje za poklicno usposabljanje bo okrepil ozaveščenost učencev glede njihovega lokalnega okolja ter omogočil bolj ozaveščene, zavestne odločitve, ki upoštevajo izvor živil. To od učencev zahteva uporabo obsežnih miselnih in pogajalskih postopkov. Ne gre za ustvarjanje popolnih rešitev za lokalne trajnostne prehranske sisteme, ampak predvsem zazačetek postopkov kritičnega razmišljanja in iskanje izvedljivih možnosti s pomočjo najljubših obrokov kot študije primera. Z raziskovanjem osebne potrošnje ter povezovanjem le-te s kmetijstvom in trajnostnostjo naj bi spoznali, da rešitve na teh področjih vedno zahtevajo pripravljenost na sklepanje kompromisov.

Write your title here

+ info

Write your title here

+ info

Write your title here

+ info

Write your title here

Splošne veščine

 • razumeti osnove sistemskega razmišljanja
 • sposobnost ogleda dilem in težav ter napetosti in konfliktov z različnih vidikov
 • sodelovati na načine, ki pomagajo razjasniti lastne in poglede drugih na svet in dojeti, da so alternativni sistemi in stališča pojmljivi/možni
 • pozitivno vplivati na druge ljudi, njihovo družbeno in dejansko okolje tako na lokalni kot na globalni ravni
 • delovati na podlagi kritičnega mišljenja in pragmatičnosti
Posebne veščine
 • razumeti medsebojne povezave med naravnimi, družbenimi in gospodarskimi sistemi ter njihovim delovanjem
 • razumeti, da imajo lastno mišljenje, način življenja in dejanja vpliv na bodočo trajnostnost
 • razumeti nujno potrebo po spremembi, odmiku od netrajnostnih praks in približanju k boljši kakovosti življenja, enakosti, solidarnosti in ekološki trajnostnosti
 • razumeti potrebo po kritičnem razmišljanju, viziji in ustvarjalnosti ter načrtovanju prihodnosti in začetku postopkov uvajanja sprememb
 • zmožnost uporabiti naravno, družbeno in grajeno okolje – vključno z lastnim podjetjem/kmetijo – kot kontekstom in virom profesionalnega razvoja
 • pripravljenost dvomiti v prepričanja, ki temeljijo na netrajnostnih dejanjih.

+ info

Write your title here

C7 - Preseganje konkurence

C6 - Živilski odpadki

C5 - Kakšna je prehrana v naši regiji?

C4 - Samo hrana - brez odpadkov

C3 - Za solidarnost ni nikdar prepozno

C2 - Praktična trajnostnost

C1 - Kaj je sezonsko v vaši regiji?

naloži

naloži

naloži

naloži

naloži

naloži

naloži

naloži

UČNE KARTICE

E-REFLEKSIJA IN VREDNOTENJE

naloži

D-DEKONSTRUKCIJA

C-POSREDOVANJE IN INTERAKCIJA

naloži

naloži

naloži

naloži

B-REKONSTRUKCIJA

A-SOOČENJE

Pregled

Vsebina

Predstavitev Dodatkov

© Milena KLIMEC

naloži

• Vrsta: Profesionalizacija • Predvideni čas priprave: 2 uri • Predvideno trajanje: 4 do 6 ur • Stopnja: učenci starosti 19–22 let • Trajnostnost, prehranski sistem, obisk na terenu, analiza

Dodatek 1: Priročnik za razgovor o oceni potenciala za preobrazbo

naloži

© Xavier REMONGIN/agriculture.gouv.fr

• Vrsta: Ozaveščenost • Predvideni čas priprave: 1 do 1,5 ure • Predvideno trajanje: 3 do 4 ure • učenci starosti 14–18 let • Igra vlog, prehranski sistem, povezave

Dodatek 2: Igra: Prehranski sistem

naloži

Xavier REMONGIN/agriculture.gouv.fr

• Vrsta: Državljanstvo • Predvideni čas priprave: 1,5 do 2 ure • Predvideno trajanje: 2 uri • učenci starosti 16–22 let • Prehranski sistem, razprava, zanesljivi podatki in viri

Dodatek 3: Razprava o živilskem sistemu

Celotno učno orodje

Koordinacija, avtorji in partnerski učitelji

Koordinacija: Sarah COHEN - CEZ-Bergerie nationale Phillipp DIETRICH, Alexandre FAHRINGER - Universität fuer Bodenkultur Wien BOKU Avtorji: Modula 1 in 2 ter Dodatki 1, 2, 3: Sarah COHEN, Christian PELTIER, Hélène LAGARDE - CEZ-Bergerie nationale Rita QUEIROGA-BENTO, Idalina DIAS SARDINHA - ISEG, Universidade de Lisboa, Ana VOVK, Danijel DAVIDOVIĆ - Univerza v Mariboru, Carla DEO - Osservatorio Europeo del Paesaggio Modul 3: Phillipp DIETRICH, Alexandre FAHRINGER - Universität fuer Bodenkultur BOKU, Wien Katharina SALZMANN-SCHOJER, Johanna MICHENTHALER - University College for Agrarian and Environmental Pedagogy HAUP, Wien Rita QUEIROGA-BENTO, Idalina DIAS SARDINHA - ISEG, Universidade de Lisboa Katharina SERAFIMOVA - Escola Profissional ALSUD, MértolaSodelujoči: Marija KOLMANIČ BUČAR, Kristina DOLINAR PAULIČ, Jelena ZURC CIZELJ – BTŠ Maribor Rebeka LUKAČIČ, Irena RIHTER - IC Piramida Maribor Paulo GIGLIO, Paula GALLO - Marco Tullio Cicerone Isabel RODRIGO - ISA, Universidade de Lisboa Rosa GUILHERME, Isabel, DINIS - Escola Superior Agrária de Coimbra Daniela CRESPO, Laura GREEN, Marta CORTEGANO, Isabel CAMPOS - Escola Profissional ALSUD, Mértola Maria José SOUSA, Madalena BARROSO - Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento, Santo Tirso Catherine CAPITAINE, Guillaume VAREILLE - EPL de Laval Marie-Pierre GUINCHARD – EPL de Montardon Iltud MADEC - EPL de Saint Yrieix la Perche Julien AMOURET - EPL Les Sillons de Haute Alsace Rouffach Cécile DUMAS, Guilhem BOIT - EPL La Bretonnière Chailly en Brie

marie-laure.weber@bergerie-nationale.fr

Spletna stran: https://www.educlocalfood.eu/sl/

Koordinator projekta: CEZ/Bergerie nationale Parc du château CS 40609 78514 Rambouillet cedex (France)