Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Katecheza

Najświętsze Serce Jezusa

Na pewno pamiętasz, że w maju w szczególny sposób oddawaliśmy cześć Matce Bożej.W czerwcu praktykujemy nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego.Możemy już bez ograniczeń modlić się w świątyniach, dlatego zachęcam Cię do pójścia na czerwcowe do kościoła.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Na wieki wieków!

Obejrzyj film.

Tajemnicę swego Najświętszego Serca Pan Jezus objawiał św. Małgorzacie 4 razy. Podczas tych spotkań ukazywał jej Swoje Serce otoczone koroną cierniową, przebite i płonące ogniem. Tłumaczył, że Jego miłość do ludzi jest tak wielka i żarliwa, że dosłownie spala Jego Serce. A zarazem grzechy ludzi tak Go ranią, że ciągle towarzyszy Mu korona cierniowa. Prosił, by św. Małgorzata mówiła o tym ludziom i zachęcała do nabożeństwa do Jego Najświętszego Serca. Obiecał wiele łask dla każdego, kto będzie spowiadał się i Komunię św. przyjmował w pierwsze piątki miesiąca, czcił obraz Serca Jezusa oraz odmawiał Litanię do Najświętszgo Serca Jezusowego.

Do najważniejszego z objawień doszło 19 czerwca 1675 r., w oktawie Bożego Ciała. Św. Małgorzata Maria klęczała przed Najświętszym Sakramentem, kiedy ujrzała Pana Jezusa. Odsłonił On swe Serce i powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie miłości". Podczas tego objawienia Jezus zażądał, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała odbywała się szczególna uroczystość ku czci Jego Serca i aby w tym dniu przystępowano do Komunii św. oraz uroczyście wynagradzano zniewagi, jakich Serce Jezusowe doznaje od ludzi.

Kościół uznał prawdziwość objawień św. Małgorzaty po przeprowadzeniu szczegółowych badań. Na ich podstawie papież Klemens XIII w 1765 roku zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, ustanowił dla niektórych zakonów Jego święto, i wyznaczył, że będzie obchodzone w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała. Papież Pius IX w 1856 roku rozszerzył to święto na cały Kościół powszechny. Leon XIII w 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki. Oprócz tego dnia, także cały miesiąc czerwiec poświęcony jest Sercu Jezusa. W tym czasie odmawiana jest Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Czerwiec - Miesiąc Serca Jezusowego

Oryginalny tekst litanii, ułożony przez siostrę Annę Magdalenę Remusat z Marsylii liczył 27 wezwań. 12 z nich zakonnica ta zaczerpnęła od jezuity, ojca Jana Croiset, który już w 1691 roku w ten sposób czcił Serce Pana Jezusa i dał początek tej pięknej modlitwie. Dodatkowe 6 odmawianych współcześnie wezwań dołożyła rzymska Kongregacja Wiary przy ostatecznym zatwierdzeniu tekstu litanii w 1899 roku. Litania obecna licząca 33 prośby, upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kult Serca Jezusowego przybierał najrozmaitsze formy. Samo zaś nabożeństwo czerwcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej połowie XIX wieku za sprawą zakonnicy - Anieli de Sainte-Croix. Otóż podczas dziękczynienia po przyjęciu Jezusa w Komunii Św. pomyślała ona, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to dobrze byłoby ofiarować czerwiec Sercu Jezusa. Podzieliła się tym pomysłem z innymi. Była to myśl na tyle trafna, że została dosyć szybko oficjalnie zaakceptowana przez kościelną hierarchię. Papież Pius IX zatwierdził nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę Kościoła w roku 1873.W Polsce nabożeństwa czerwcowe odmawiano już od 1857 r. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach Wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostały zaaprobowane przez biskupa Lublina i polecone do odprawiania w jego diecezji. Następnie rozprzestrzeniły się na terenie całego kraju.

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa

• Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. • Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. • Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia. • Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. • Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom. • Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia. • Dusze oziębłe staną się gorliwymi. • Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości. • Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony. • Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych. • Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. • Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

Pan Jezus zostawił Małgorzacie obietnice. . Doświadczają jej ci, którzy czczą Serce Jezusowe.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami

litania do NSp Jezusa

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami

litania do NSp Jezusa

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami P.: Jezu cichy i pokornego Serca. W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego. P.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W.: Amen. Antyfona Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu! Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy! O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować.

litania do NSp Jezusa

Sanktuarium w Paray-le-Monial i Grób św. Małgorzaty Alacoque

Sprawdź, ile pamiętasz!

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!