Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Aby dowiedzieć się co bedzie tematem naszej dzisiejszej lekcji trzeba rozwiązać krzyżówkę :)

Lekcja religii

JAk ewangelizować świat?

Ewangelizacja to nie tylko zdobywanie nowej wiedzy i nauka nt. Jezusa, ale bardziej opowiedanie o tym w jaki sposób On może wpływać na moje życie. Ewangelizacja to głoszenie życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Cechę charakterystyczną ewangelizacji będzie skupienie się na lepszym poznaniu Jezusa, a nie głoszenie tylko i wyłącznie wymagań.

Co jeszcze?

Do kogo bedzie skierowana ewangelizacja?

Na mocy otrzymanego Chrztu, każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem misjonarzem (por. Mt 28, 19). Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji i byłoby rzeczą niestosowną myśleć o schemacie ewangelizacji realizowanym przez kwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta ludu wiernego byłaby tylko odbiorcą ich działań. Nowa ewangelizacja powinna zakładać nowy protagonizm każdego z ochrzczonych. To przekonanie przybiera formę apelu skierowanego do każdego chrześcijanina, by nikt nie wyrzekł się swojego udziału w ewangelizacji, ponieważ jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić, nie może oczekiwać, aby udzielono mu wiele lekcji lub długich instrukcji. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie. Nie mówmy już więcej, że jesteśmy «uczniami» i «misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy «uczniami-misjonarzami». Jeśli nie jesteśmy przekonani, popatrzmy na pierwszych uczniów, którzy natychmiast po doświadczeniu spojrzenia Jezusa, szli głosić Go pełni radości: «Znaleźliśmy Mesjasza» (J 1, 41). Samarytanka, tuż po zakończeniu swego dialogu z Jezusem, stała się misjonarką, i wielu Samarytan uwierzyło w Jezusa «dzięki słowu kobiety» (J 4, 39). Również św. Paweł, po swoim spotkaniu z Jezusem Chrystusem, «zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym» (Dz 9, 20). A my na co czekamy? [EG 120]

Kto może ewangelizować?

Jest głoszeniem śmierci Pana Jezusa i ogłaszaniem Jego zmartwychwstania, co stanowi fundament życia chrześcijańskiego i pierwszy krok w procesie ewangelizacji, aby narodzić się na nowo. Dlatego św. Paweł głosi: Nie wstydzę się Ewangelii, która jest mocą Bożą dla zbawienia każdego, kto wierzy por. Rz 1, 16. Treścią kerygmatu jest Jezus. Jezus z Nazaretu i syn Dawida; prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek: -Umarły za nasze grzechy i na naszym miejscu (za nas) -Zmartwychwstały, aby dać nam życie -Uwielbiony, aby otrzymać i posłać Ducha Świętego i wstawiać się za nami -Mesjasz, który daje Ducha Świętego -Pan, który posiada wszelką władzę na niebie i na ziemi -Zbawiciel, jedyny, wystarczający i wykluczający wszelkie inne formy zbawienia

KERYGMAT

Czy Kościół głosi nową Ewangelię?

nowa ewangelizacja

INSERT YOUR VIDEO HERE

04

03

02

01

Jak być misjonarzem w XXI w?

thanks!