Want to make creations as awesome as this one?

Biržų Aušros pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Alma Viduolienė

Transcript

Europos dieną, kuri švenčiama kiekvienų metų gegužės 9-ąją, džiaugiamasi taika ir vienybe Europoje.

Šią dieną minimas istorinis įvykis – Šumano deklaracija.

Nuo ko viskas prasidėjo?Šumano dekloracija

Šumano deklaraciją 1950 m. gegužės 9 d. pateikė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robert'as Schumanas. Joje buvo siūloma įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją (EAPB), kurios narės sutelktų anglių ir plieno gamybą.

Šumano dekloracija. Istorinis kontekstas

1950 m. Europos tautos vis dar iš visų jėgų stengėsi atsigauti po jas nuniokojusio prieš penkerius metus pasibaigusio Antrojo pasaulinio karo. Pasiryžusios užkirsti kelią kitam baisiam karui Europos šalių vyriausybės priėjo prie išvados, kad sutelkus anglių ir plieno gamybą – kaip rašoma Deklaracijoje,– joks karas tarp istorinių varžovių Prancūzijos ir Vokietijos būtų „ne tik neįsivaizduojamas, bet ir materialiai neįmanomas“. Buvo teisingai manoma, kad sujungus ekonominius interesus pakiltų gyvenimo lygis ir būtų žengtas pirmas žingsnis vieningesnės Europos link. EAPB narėmis galėjo tapti ir kitos šalys.

Šumano dekloracija. Pagrindinės citatos

 • „Taika pasaulyje negali būti garantuota be kūrybiškų pastangų, atsveriančių jai gresiančius pavojus“.
 • „Europos negalima sukurti vienu mostu arba pagal vienintelį planą. Ji bus sukurta pasiekus konkrečių laimėjimų, kurie pirmiausia sudarys sąlygas atsirasti tikram solidarumui“.
 • „Anglių ir plieno gamybos sutelkimas turėtų [...] pakeisti regionų, kurie ilgą laiką gamino karinę amuniciją ir nuolat tapdavo karų aukomis, likimą“.

Visas tekstasTaika pasaulyje negali būti garantuota be kūrybiškų pastangų, atsveriančių jai gresiančius pavojus. Organizuotos ir aktyvios Europos indėlis į civilizaciją yra būtinas norint išlaikyti taikius santykius. Daugiau kaip 20 metų aktyviausiai kovojusi dėl vieningos Europos Prancūzija visuomet svarbiausiu savo tikslu laikė tarnavimą taikai. Nesukūrus vieningos Europos kilo karas. Europos negalima sukurti vienu mostu arba pagal vienintelį planą. Ji bus sukurta pasiekus konkrečių laimėjimų, kurie pirmiausia sudarys sąlygas atsirasti tikram solidarumui. Norint suartinti Europos tautas, reikia panaikinti nuo amžių tarp Prancūzijos ir Vokietijos egzistuojančias priešybes. Kad ir kokie būtų veiksmai, visų pirma jie turi būti susiję su šiomis dviem valstybėmis. Todėl Prancūzijos vyriausybė siūlo nedelsiant imtis veiksmų vienoje konkrečioje, bet lemiamoje srityje. Prancūzijos vyriausybė siūlo visą Prancūzijos ir Vokietijos anglių ir plieno pramonę pavesti valdyti bendrai Vyriausiajai valdybai, kuri vadovautų organizacijai, atvirai kitoms Europos šalims. Bendra anglių ir plieno gamyba turėtų greitai užtikrinti galimybę kurti bendrus ekonominės raidos pamatus – pirmąjį Europos federacijos etapą – ir pakeisti regionų, kurie ilgą laiką gamino karinę amuniciją ir dažniausiai tapdavo karų aukomis, likimą. Taip įtvirtinus gamybos savitarpio priklausomybę būtų aišku, kad joks karas tarp Prancūzijos ir Vokietijos ne tik neįsivaizduojamas, bet ir materialiai neįmanomas. Sukūrus šį galingą gamybos objektą, atvirą visoms norinčioms prisidėti valstybėms, visos valstybės narės bus vienodomis sąlygomis aprūpintos pagrindiniais pramonės produkcijos elementais, ir taip bus sukurtas tikras jų ekonominės sąjungos pamatas. Ši produkcija bus pasiūlyta visam pasauliui nieko neišskiriant ir nedarant jokių išimčių, o tik siekiant padėti kelti gyvenimo lygį ir skatinti taikius laimėjimus. Padaugėjus lėšų Europa galės toliau įgyvendinti vieną iš pagrindinių savo uždavinių - tęsti Afrikos žemyno vystymo procesą. Šitaip bus paprastai ir sparčiai suvienyti interesai, o tai yra būtina, norint sukurti bendrą ekonomikos sistemą; tai gali būti tarsi mielės, iš kurių gali išaugti platesnė ir prasmingesnė ilgą laiką dėl kruvinų priešybių atskirtų valstybių bendrija. Pagal šį pasiūlymą sujungus pagrindinę gamybą ir įkūrus naują Vyriausiąją valdybą, kurios sprendimai bus privalomi Prancūzijai, Vokietijai ir kitoms valstybėms narėms, ilgainiui bus sukurtas pirmas ir konkretus Europos federacijos pagrindas, būtinas taikai išsaugoti. Siekdama paskatinti įgyvendinti nubrėžtus tikslus Prancūzijos vyriausybė yra pasirengusi pradėti derybas laikydamasi šių pagrindinių nuostatų. Vyriausiosios valdybos tikslas turi būti kuo greičiau užtikrinti: gamybos modernizavimą ir produkcijos kokybės gerinimą; anglių ir plieno tiekimą vienodomis sąlygomis į Prancūzijos ir Vokietijos rinkas, taip pat ir kitų valstybių narių rinkas, bendro eksporto į kitas valstybes plėtojimą; šių pramonės sričių darbuotojų gyvenimo sąlygų vienodinimą ir gerinimą. Siekiant šių tikslų, kadangi valstybių narių gamybos sąlygos yra labai skirtingos, siūloma įgyvendinti kai kurias laikinas priemones: planuoti gamybą ir investicijas, sukurti kainų išlyginimą kompensuojantį mechanizmą ir įsteigti restruktūrizavimo fondą gamybos racionalizavimui skatinti. Bus tučtuojau panaikinti visi iš vienų valstybių narių į kitas gabenamų anglių ir plieno muito mokesčiai, įtakos neturės ir skirtingi vežimo įkainiai. Palaipsniui bus sukurtos sąlygos, savaime leisiančios racionaliau paskirstyti produkciją esant aukščiausiam našumo lygiui. Priešingai nei riboti paskirstymą bei nacionalinių rinkų panaudojimą ir išlaikyti didelį pelną linkę tarptautiniai karteliai, ši organizacija užtikrins rinkų susiliejimą ir gamybos didėjimą. Minėtieji esminiai principai ir priemonės bus aptarti valstybių pasirašytoje ir jų parlamentams ratifikuoti pateiktoje sutartyje. Derėtis dėl jų taikymo detalių padės bendru sutarimu paskirtas arbitras. Jam bus patikėta prižiūrėti, kad sudaryti susitarimai atitiktų išdėstytus principus. Deryboms patekus į aklavietę, jis spręs, kokį sprendimą reikia priimti. Bendros Vyriausiosios valdybos, kuriai bus patikėta valdyti šią sistemą, nariai bus vyriausybių paskirti nepriklausomi asmenys; atstovaujama bus pariteto pagrindu. Pirmininkas bus renkamas bendru vyriausybių sutarimu. Valdybos nutarimai bus vykdomi Prancūzijoje, Vokietijoje ir kitose valstybėse narėse. Bus numatytos atitinkamos priemonės valdybos sprendimams apskųsti.Prie valdybos bus akredituotas Jungtinių Tautų atstovas, kuris dukart per metus turės pateikti Jungtinėms Tautoms viešą pranešimą. Jame bus apibūdinama naujosios organizacijos veikla, ypač daug dėmesio skiriant jos tikslų siekimui. Vyriausioji valdyba jokiu būdu negalės iš anksto nustatyti įmonių nuosavybės būdo. Vykdydama savo funkcijas, Vyriausioji valdyba atsižvelgs į galias, suteiktas Tarptautinei Rūro valdybai, ir visus Vokietijai skirtus įpareigojimus tol, kol jie galios.

ES simboliai

ES turi keletą simbolių, iš kurių geriausiai žinomas – geltonų žvaigždučių apskritimas mėlyname fone.

Europos Sąjungos vėliavaEuropos Sąjungos vėliava simbolizuoja ir Europos Sąjungą, ir Europos platesne prasme tapatybę bei vienybę. ES vėliava – tai 12 aukso spalvos žvaigždžių ratas mėlyname fone. Jos simbolizuoja Europos tautų vienybės, solidarumo ir darnos idealus. Žvaigždžių skaičius neturi nieko bendra su valstybių narių skaičiumi, bet ratas simbolizuoja vienybę. Europos Sąjungos vėliavos istorijaVėliavos istorija prasidėjo 1955 m. Dabar naudojamą jos modelį susikūrė Europos TarybaIeškoti šios nuorodos vertimųEN•••, kuri gina žmogaus teises ir propaguoja Europos kultūrą. Vėlesniais metais naudoti tą pačią vėliavą ji ragino tik ką įsteigtas ES institucijas. 1983 m. Europos Parlamentas nusprendė, kad Bendrijų vėliava turėtų būti ta, kurią naudoja Europos Taryba. 1985 m. visi ES vadovai ją patvirtino kaip oficialų Europos Bendrijų, kurios vėliau tapo Europos Sąjunga, simbolį. Be to, visos ES institucijos dabar turi savo emblemas.

Europos Sąjungos himnas ES himnui pasirinkta 1823 m. Ludwigo van Beethoveno sukurtos Devintosios simfonijos „Odė džiaugsmui“, kurią jis parašė pagal Friedricho von Schillerio 1785 m. sukurtas eiles. Šis himnas simbolizuoja ne tik Europos Sąjungą, bet Europą platesne prasme. Eilėraštis „Odė džiaugsmui“ išreiškia Šilerio idealistinę viziją, kurioje visa žmonija tampa broliais – tokia vizija buvo artima ir Bethovenui. 1972 m. Europos Taryba L. Beethoveno „Odę džiaugsmui“ pasirinko savo himnu. 1985 m. šį himną oficialiuoju Europos Sąjungos himnu patvirtino ES vadovai. Himnas žodžių neturi, yra tik muzika. Universalia muzikos kalba šis himnas išreiškia Europos laisvės, taikos ir solidarumo idealus. Europos Sąjungos himno paskirtis nėra pakeisti ES šalių nacionalinius himnus, visų pirma juo siekiama aukštinti bendras vertybes. Europos Sąjungos himnas skamba oficialiose ceremonijose, susijusiose su Europos Sąjunga, ir apskritai įvairiausiuose europinio pobūdžio renginiuose. Pasiklausykite Europos Sąjungos himnoPasiklausykite Europos Sąjungos himno (02:07) Europos Sąjungos himnas su lietuviškais žodžiais.

EurasEuras yra oficiali 19-os 27 ES valstybių narių valiuta. Euras įvestas 2002 m. po ilgo, per 40 metų trukusio pasirengimo. Europos Centrinis Bankas ir Europos Komisija atsakingi už jo vertės ir stabilumo palaikymą ir kriterijų, kuriuos turi atitikti į euro zoną pageidaujančios įstoti ES šalys, nustatymą. Bendra valiuta – materialus Europos integracijos įrodymas – turi ypatingą dizaino kūrimo, įvedimo į apyvartą istoriją ir jai skirtą politiką. Nors prie euro pereita beveik prieš 20 metų, kai kuriose šalyse vis dar galima iškeisti senųjų nacionalinių valiutų banknotus ir monetas į bendrus Europos pinigus.

 • Euro nauda
 • Euras kaip oficiali euro zonos valiuta
 • Šalys, kuriose naudojamas euras
 • Euro naudojimas už euro zonos ribų
 • Euro valdymas
 • Euro istorija ir paskirtis
 • Eurų dizainas
 • Nacionalinės valiutos keitimas

ES devizas„Suvienijusi įvairovę“ – tai Europos Sąjungos devizas, pradėtas naudoti nuo 2000 m. Juo pažymima, kad europiečiai susibūrė į Europos Sąjungą siekdami taikos bei gerovės ir kartu praturtino vieni kitus kultūrų, tradicijų bei kalbų gausa. ES devizas visomis oficialiosiomis ES kalbomis: airiškai : Aontaithe san éagsúlacht angliškai : United in diversity bulgariškai : Единство в многообразието čekiškai : Jednotná v rozmanitosti daniškai : Forenet i mangfoldighed estiškai : Ühinenud mitmekesisuses graikiškai : Ενωμένοι στην πολυμορφία ispaniškai : Unida en la diversidad itališkai : Unita nella diversità kroatiškai: Ujedinjeni u različitosti latviškai : Vienota dažādībā lenkiškai : Zjednoczona w różnorodności lietuviškai : Suvienijusi įvairovę maltietiškai : Magħquda fid-diversità olandiškai : In verscheidenheid verenigd portugališkai : Unida na diversidade prancūziškai : Unie dans la diversité rumuniškai : Uniţi în diversitate slovakiškai : Zjednotení v rozmanitosti slovėniškai : Združena v raznolikosti suomiškai : Moninaisuudessaan yhtenäinen švediškai : Förenade i mångfalden vengriškai : Egység a sokféleségben vokiškai : In Vielfalt geeint

Europos dienaEuropos dieną, kuri švenčiama kiekvienų metų gegužės 9-ąją, džiaugiamasi taika ir vienybe Europoje. Šią dieną minimas istorinis įvykis – Šumano deklaracija. 1950 m. Paryžiuje pasakytoje kalboje tuometinis Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas Šumanas išsakė savo idėją apie naujos formos politinį Europos bendradarbiavimą, dėl kurio karas tarp Europos tautų būtų neįsivaizduojamas dalykas. Jis siekė sukurti Europos instituciją, kuri valdytų bendrą anglies ir plieno gamybą. Nepraėjus nė metams pasirašyta tokios institucijos įkūrimo sutartis. Šumano pasiūlymas laikomas dabartinės Europos Sąjungos užuomazga. Dalyvavimas Europos dienos renginiuoseGegužės pradžioje ES institucijos Briuselyje ir Strasbūre Europos dienos proga atveria savo duris visuomenei. ES biurai Europoje ir visame pasaulyje organizuoja įvairių renginių visų amžiaus grupių žmonėms. Europos dieną kasmet švenčia tūkstančiai žmonių: klausosi koncertų, dalyvauja ekskursijose, diskusijose ir kituose renginiuose, per kuriuos skleidžiama informacija apie Europos Sąjungą. Prasidėjus COVID-19 krizei, ES kviečia piliečius iš visos Europos ir pasaulio ją atrasti saugiai ir dažniausiai virtualiai; kai leidžia sanitarinės sąlygos, rengiami gyvi ar hibridiniai renginiai. Sužinokite apie 2021 m. Europos dienos renginius

ES ne visada buvo tokia didelė kaip dabar. 1951 m. bendradarbiauti ekonomikos srityje iš Europos šalių pradėjo tik Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija. Bėgant laikui prie jų nusprendė prisijungti vis daugiau šaliųEN. Šiuo metu Sąjungos narės yra 27 šalys. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. Plačiau skaityti:

IstorijaOficialiųjų kalbų skaičius išaugdavo kiekvieną kartą naujoms narėms prisijungus prie ES.

PAGAL ĮSTOJIMO Į ES METUS

Stojimas į ESTapimas ES nare yra sudėtinga procedūra, kuri šiek tiek užtrunka. Kai paraišką tapti ES nare pateikusi valstybė tenkina narystės sąlygas, ji privalo įgyvendinti ES taisykles ir reglamentus visose srityse. Paraišką pateikti gali bet kuri narystės ES sąlygasEN tenkinanti valstybė. Šios sąlygos (vadinamieji Kopenhagos kriterijai) – tai laisvosios rinkos ekonomika, tvirta demokratija, teisinė valstybė, sutikimas taikyti visus ES teisės aktus, įsivesti eurą ir kt. Į ES pageidaujanti stoti valstybė pateikia narystės ES paraišką Tarybai, kuri paprašo Komisijos įvertinti, ar ta valstybė gali atitikti Kopenhagos kriterijus. Jei Komisija mano, kad taip, Taryba privalo susitarti dėl derybų įgaliojimų. Tada atitinkamais klausimais oficialiai pradedamos derybosEN. Dėl didžiulės ES taisyklių, kurias kiekviena šalis kandidatė privalo priimti kaip nacionalinę teisę, apimties derybos trunka netrumpai. Šiuo pasirengimo narystei laikotarpiuEN šalys kandidatės yra remiamos finansiškaiEN, joms teikiama administracinė ir techninėEN

ES sutartysEuropos Sąjunga grindžiama teisinės valstybės principu. Tai reiškia, kad kiekvienas veiksmas, kurio imasi ES, yra grindžiamas Sutartimis, kurias savanoriškai ir demokratiškai patvirtino visos ES valstybės narės. Pavyzdžiui, jei tam tikra politikos sritis nėra paminėta Sutartyje, Komisija negali siūlyti tos srities teisės akto. Sutartis yra teisiškai privalomas ES valstybių narių susitarimas. Sutartyje nustatyti ES tikslai, ES institucijoms taikomos taisyklės, sprendimų priėmimo tvarka ir ES bei valstybių narių santykiai. Sutartys iš dalies keičiamos tam, kad ES veiktų veiksmingiau bei skaidriau, siekiant pasirengti priimti naujas valstybes nares ir pradėti bendradarbiauti naujose srityse, pavyzdžiui, įvesti bendrąją valiutą. Pagal Sutartis ES institucijos gali priimti teisės aktus, kuriuos po to įgyvendina valstybės narės. Visus Sutarčių ir kitų teisės aktų tekstus, Teismo praktiką ir pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų galima rasti ES teisės duomenų bazėje „EUR-Lex“. Pagrindinės Sutartys, išdėstytos chronologine tvarka nuo naujausios iki seniausios

Europos Sąjungos veiklos sritysES veikia labai įvairiose politikos srityse: žmogaus teisių, transporto, prekybos ir kt. Spustelėję toliau pateiktus politikos sričių pavadinimus rasite trumpą ES veiklos toje srityje aprašymą, atitinkamoms įstaigoms naudingų nuorodų, teisės aktų ir kitų dokumentų.

 • Aplinka
 • Bendroji rinka
 • Energetika
 • Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga
 • Verslas ir pramonė
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir inovacijos
 • Muitai
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sveikata
 • Švietimas, mokymas ir jaunimas
 • Teisingumas ir pagrindinės teisės
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio ir saugumo politika
 • Vystymasis ir bendradarbiavimas
 • Žemės ūkis
 • Žmogaus teisės ir demokratija

Ką ES daro savo piliečių labui?

Nuo 1957 m. Europos Sąjunga dirba piliečių naudai, kad užtikrintų taiką ir gerovę. Ji padeda ginti mūsų pagrindines politines, socialines ir ekonomines teises. Galbūt mes to ir nepastebime, tačiau dėl to mūsų kasdienis gyvenimas tapo geresnis.

Taika ir saugumasVidurio ir Vakarų Europa dar niekada taip ilgai negyveno be karo. ES yra sėkmingiausias taikos projektas žmonijos istorijoje, jam skirta Nobelio taikos premija. Mus, europiečius, sieja glaudūs ekonominiai bei kultūriniai ryšiai ir bendros demokratinės vertybės.

Bendroji rinkaBendroji rinka yra labiausiai išvystyta atvira pasaulio rinka. Ji grindžiama keturiomis pagrindinėmis ES laisvėmis, kuriomis naudodamiesi visi piliečiai gali:

 1. gyventi ar dirbti bet kurioje ES šalyje;
 2. perkelti pinigus;
 3. parduoti prekes be jokių apribojimų;
 4. tuo pačiu pagrindu teikti paslaugas.

Aukšti maisto ir aplinkos apsaugos standartaiKadangi ES šalys taip glaudžiai bendradarbiauja, mūsų maistas ir aplinka atitinka vienus aukščiausių pasaulio kokybės standartų. Nesąžiningos bendrovės negali nebaudžiamos prekiauti užkrėstais maisto produktais ar teršti mūsų upių ir kraštovaizdžio.

Nauda vartotojuiDabar pirkėjai gali jaustis saugūs žinodami, kad grąžinę prekes atgaus pinigus. Keliautojai gali pirkti traukinio ar lėktuvo bilietus žinodami, kad galės susigrąžinti pinigus, jeigu kelionė būtų atidėta ar atšaukta. Standartai, kuriuos turi atitikti ES parduotuvėse parduodamos prekės, yra vieni griežčiausių pasaulyje ir kokybės, ir saugos atžvilgiu.

Žmogaus teisėsES gina visas mažumas, pažeidžiamas grupes ir priespaudą patiriančius žmones. ES siekia užtikrinti vienodą požiūrį į visus žmones, neatsižvelgiant į jų pilietybę, lytį, kalbinę grupę, kultūrą, profesiją, negalią ar seksualinę orientaciją.

Kita nauda, kurią ES teikia savo piliečiams:

 • savo telefono ir interneto paslaugomis be papildomų išlaidų galite naudotis bet kurioje ES šalyje. Taip pat visoje ES galite naudotis savo prenumeruojamomis srautinio vaizdo ir muzikos siuntimo internetu paslaugomis ir jaustis saugūs žinodami, kad jūsų asmens duomenys saugomi pagal ES teisę;
 • jūsų teisės apsaugotos keliaujant. kelionės atidėjimo ar atšaukimo atveju jūsų teisės apsaugotos ES taisyklėmis. Nesvarbu, ar keliaujate lėktuvu, traukiniu, laivu ar autobusu, turite teisę į sąžiningą elgesį.
 • galite pasinaudoti galimybe dalyvauti mokymuose ir gauti paramą verslui. Pagal ES programas, pvz., „Erasmus+“, jums suteikiama galimybė dalyvauti mokymuose, kad galėtumėte sėkmingai siekti savo karjeros tikslų. ES taip pat jums padeda sėkmingai vykdyti verslo veiklą – galima gauti finansavimą, teikiamos konsultuojamojo ugdymo paslaugos, taip pat kuriami verslo tinklai ir įgyvendinamos mainų programos;
 • kaip darbuotojas pagal ES pagrindinių teisių chartiją esate apsaugotas nuo nesąžiningo elgesio darbo vietoje. Taip draudžiama diskriminacija, įskaitant diskriminaciją, susijusią su darbo užmokesčiu ir atleidimu iš darbo;
 • kaip ES pilietis esate apsaugotas nuo neigiamų globalizacijos padarinių – ES teikia paramą smulkiajam verslui ir taiko taisykles, kuriomis užtikrinama, kad didelės įmonės mokėtų teisingą mokesčių dalį.

Pasaulinė galiaVeikdamos kartu ES šalys turi daug daugiau įtakos pasaulinėje arenoje nei 27 mažos ar vidutinio dydžio šalys veikdamos atskirai. Mes turime politinę įtaką. Prekybos požiūriu mūsų reguliavimo ir produktų standartų visame pasaulyje laikomasi kaip visuotinės normos.

Mokymosi kampelyje rasite ne tik naudingos, įdomios ir pagal amžiaus grupes parengtos mokymo medžiagos ar konkrečios informacijos apie Europos istoriją ar pilietiškumą, bet ir atsakymų į praktinius klausimus, pvz., kaip sumažinti energijos suvartojimą.

 • Iki 9 metų
 • 9–12 metų
 • 12–15 metų
 • 15 metų ir vyresni

Mokymosi kampelis

Mokomosios priemonėsPandemija parodė, kaip greitai internete sklinda melaginga informacija. Naudodamiesi šiuo priemonių rinkiniu, vidurinių mokyklų mokytojai savo...Mokymosi kampelis - European Commission

Šaltiniai:

 • https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_lt
 • https://ec.europa.eu/lithuania/events/europe-day_lt
 • https://lt.wikipedia.org/wiki/Europos_diena
 • https://www.anyksciai.lt/naujienos/europos-diena-kitaip/5224

Maketavo: Biržų Aušros pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Alma Viduolienė