Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

תקנון

בית חינוך בית אב"י

זמנים

תלבושת

תפקוד לימודי

אלימות

הפסקות

טלפונים

אנו בבית אב"י מאמינים כי עמידה בלוח הזמניםיוצרת סדר. על כן, חשוב שכל תלמיד/היתחיל/תתחיל את יום הלימודים את יום הלימודים.בצורה מאורגנת ומסודרת, יחד עם כל חבריו/השער בית הספר נפתח בשעה 7:40יום הלימודים מתחיל בשעה 8:00 בדיוק. תלמיד/ה.המגיע/ה אחרי שעה זו יירשם/תירשם במשובחובה להגיע בזמן לשיעורים - בבוקר ולאחר.הפסקותיציאה מהכיתה בזמן השיעור תיעשה באישור.המורה בכתב בלבד (למעט יציאה לשירותים)יציאה משטח בית הספר במהלך יום הלימודיםתיעשה רק לאחר קבלת אישור מהמחנכת אוהמורה המלמד/ת בכיתה (במידה והמחנכ/ת ביום.חופשי), באישור המזכירות ובליווי מבוגר.אין להשאר בשטח בית הספר עם סיום יום הלימודים

נוהל מס' 1עמידה בלוחות זמנים

זמנים

.אין לשלוח תלמיד/ה חול/ה לבית הספר,במידה והתלמיד/ה שהה/שהתה בבית יותר מיומייםבתום המחלה יגיע/תגיע עם אישור מהרופא, והחיסור.ייחשב כמוצדק,תלמיד/ה שנעדר/ה שלא מסיבות בריאותיות.אחראי/ת להשלמת החומר הנלמד בכיתהבכל היעדרות של תלמיד/ה, על ההורה להיות בקשר.המחנכ/ת ולדווח בהתאם

זמנים

:איחוריםשיחה עם התלמיד/ה לבירור סיבת האיחור/היעדרות.מהשיעור. מעקב נוכחות ורישום במשובלאחר 3-4 איחורים לשיעור - שיחת בירור עם.מחנכ/ת הכיתה ויידוע ההוריםלאחר 5 איחורים - הזמנת ההורים לשיחה עם.מחנכ/ת הכיתהבמידה וכל הפעולות נעשו והתלמיד/ה ממשיך/הלאחר, מחנך/ת הכיתה יפעל/תפעל לשיתוף גורמיםנוספים - יועצת, מנהלת בית הספר ולפי הצורך קצין.ביקור סדיר

דרכי אכיפה

זמנים

:חיסורים/תלמיד/ה שלא נכנס/ה לשיעור - בירור עם המחנכתמורה, יידוע הורים ומניעת חלק מההפסקה (10.(דקותבפעם השניה - הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך/ת.הכיתה ורכז/ת השכבהבפעם השלישית - יידוע ההורים, שיחה עם רכז/ת.משמעת והרחקה לשעתיים לכיתה המקבילהבנוסף, בהפסקה הגדולה יהיה/תהיה התלמיד/ה.תורן/ית וידאג/תדאג שכולם חוזרים בזמן לכיתותבפעם הרביעית - הזמנת ההורים לשיחה עם יועצת.בית הספר, מחנכת הכיתה ומנהלת בית הספר

זמנים

נוהל מס' 2הגעה בתלבושתאחידה ומכבדת

:בבית ספרנו מגיעים בתלבושת אחידהחולצה בצבע אחיד/חולצה אמריקאית, עם סמלבית הספר. בחורף על התלמיד/ה להגיע עם בגד.עליון/סווטשרט הכולל סמל בית ספר (למעט מעיל).נעליים סגורות או סנדלים בלבד,שיער אסוף במלואו (למעט תלמיד/ה עם קארה.(המגיע עד הכתפיים בלבד.יש להגיע לבית הספר עם מכנסיים, ולא מכנסונים.בטקסים יש להגיע עם חולצת בית ספר לבנההנהגת התלמידים תבחר שלושה ימים מיוחדים, בהםיגיעו התלמידים בלבוש חופשי. ההנהגה תבצע תיאום.מראש עם הצוותלבוש לשיעורי חינוך גופני: נעלי ספורט, בגדי ספורט כוללים חולצת בית ספר ובקבוק מים (בנוסף בקיץ

תלבושת

:בבית ספרנו מגיעים בהופעה אישית הולמת ומכבדת.אין להגיע עם איפור.אין להגיע עם לק בציפורניים.על החולצות להיות בעלות מפתח צוואר עגול או ויחל איסור להגיע עם חולצה גזורה/חשופה בכתפיים.או בבטן

תלבושת

דרכי אכיפה

.רישום במשוב על-ידי המורה לצורך תיעוד ומעקב/תלמיד/ה המגיע/ה ללא תלבושת אחידה יקבלתקבל חולצת תלבושת אחידה (משומשת)מהמזכירות ויחזירה/תחזירה יום למחרת, מכובסתונקיה. במידה שלא ירצה/תרצה לקחת חולצהמהמאגר הבית ספרי, המורה יתקשר/תתקשרלהורים שיביאו לו/לה תלבושת. אם ההורים לא יגיעוהתלמיד/ה יישאר/תשאר בהפסקה בכיתה עם.משימה.לאחר 3 פעמים - יידוע ההורים בכתבבשיעורי חינוך גופני - רישום אצל המורה לחינוך גופני.ומניעת השתתפות בשיעור

תלבושת

אנו מאמינים שכבוד, הקשבה, תרבות דיבור וריכוז.הם משפיעים מרכזיים על למידה בכיתה.בכל תחילת שיעור יש לקבל את המורה בעמידהעל התלמיד/ה להגיע לכל שיעור עם הציוד הנדרש.(כולל קלמר מצוייד כהלכה)על התלמיד/ה להגיע מוכן/ה לשיעור, עם המשימות.שניתנו, עשויות כנדרש ולפי ההנחיות שניתנוהתלמיד/ה ישתתף/תשתתף בשיעור באופן המכבדאת הנוכחים, תוך שמירה על תרבות דיבור ושיח.מכבדהתלמיד/ה יבצע/תבצע את כל המטלות הניתנות.במהלך השיעור, על-פי הנחיות המורה.אין להפריע למהלכו התקין של השיעור

נוהל מס' 3תפקוד לימודי ראוי

תפקוד לימודי

דרכי אכיפה

תלמיד/ה אשר לא יקיים/תקיים את כללי ההתנהגות.יירשם/תירשם ע"י המורה במשובלאחר 2 רישומים התלמיד/ה יוזמן/תוזמן לשיחתבירור עם המחנך/ת מורה מקצועי/ת (תוך יידוע.(מחנך/ת הכיתה.לאחר 3 רישומים - יידוע ההורים בכתבבמידה ולא חל שינוי, ההורים יוזמנו לבית הספרלצורך שיחה משותפת. הדבר יבוא לידי ביטוי.בתעודה בסעיף התנהגות,תלמיד/ה שהגיע/ה ללא המטלות הנדרשות.יישאר/תישאר בכיתה להשלימן בהפסקה:המורה יפעיל/תפעיל שיקול דעת בנושאים הבאיםהשעיה משיעור ומעבר לכיתה מקבילה או גבוהה.יותר, תוך קבלת משימה לימודית.(מניעת חלק מההפסקה (10 דקות

תפקוד לימודי

נוהל מס' 4אלימות פיזיתאסורה בהחלט

אלימות פיזיתלא תהיה פגיעה בגופו/ה של האחר/ת, מתוך כוונה או.שלא בכוונה, כחלק ממשחק או כתגובה להתגרות,אלימות פיזית: התנהגות כגון בעיטה, נשיכה, דחיפה.'סטירה, מכה וכואלימות כלפי רכושבבית הספר אסור לגרום נזק לרכוש אישי, כיתתי או.בית ספרי, מכל סוג שהוא

אלימות

דרכי אכיפה

אלימות פיזית:בפעם הראשונה.בירור עם כל הצדדים המעורבים + רכז/ת השכבה.מניעת חלק מההפסקה.תיעוד במשוב ויידוע המחנך/ת וההורים בכתב:בפעם השניה.בירור עם כל הצדדים המעורבים + רכז/ת השכבה.תיעוד במשוב ויידוע המחנך/תמניעת חלק מההפסקה (10 דקות) באותו יום או.למחרתהרחקת התלמיד/ה לכיתה מקבילה או גבוהה.לשעתייםהתלמיד/ה הפוגע/ת יצטרך/תצטרך לבצע משימהכתובה בבית, אשר ההורים יחתמו עליה, שתוגש.למחנך/ת הכיתה:בפעם השלישית.בירור עם כל הצדדים המעורבים + רכז/ת השכבהתיעוד במשוב ויידוע המחנך/ת, היועצת וההורים.בכתבמניעת חלק מההפסקה (10 דקות) באותו יום או.למחרת.הרחקה לכיתה מקבילה או גבוהה יותר ליום שלם

אלימות

דרכי אכיפה

:בפעם הרביעית.בירור עם כל הצדדים המעורבים + רכז/ת מוגנותתיעוד בקלסר מעקב התנהגות בחדר המורים ויידוע.המחנך/ת, יועצת, מנהלת בית הספר וההורים.מניעת חלק מההפסקה (10 דקות) ביום המקרה.השעיה מבית הספר וקבלת משימה לימודיתהתלמיד/ה יחזור/תחזור לבית הספר למחרתההשעיה בליווי ההורים, לשיחה עם מנהלת בית.הספראלימות כלפי רכושתלמיד/ה שיגרום/תגרום נזק במזיד, יידרש/תדרש/לתקן את הנזק - הוריו/ה יידרשו לשלם על החלפתתיקון הפריט/קניית פריט חלופי לבית הספר או.לתלמיד/ה הנפגע/ת

,במקרה של אלימות פיזית חמורה או מסכנת.הטיפול יהיה ללא קשר למדרג התגובות

אלימות

נוהל מס' 5התנהגות ראויה בהפסקות

במהלך כל ההפסקות, תורנים/יות מצוות המורים/ות.יהיה פזור ברחבי בית הספרתפקיד המורים/ות התורנים/ות הוא לתת מענה.ראשוני לכל בעיה שמתעוררת במהלך ההפסקה.התלמידים יישמעו להוראות צוות בית הספרהמעבר לפינת החי ולספריה יתבצע דרך החצר.בלבד, ולא דרך חדר המורים.הכניסה לחדר המורים - במקרים דחופים בלבדאין לדחוף ביציאה מהכיתה, ואין לרוץ או להשתולל.בתוך מבני בית החינוך בכלל ובמבואה בפרט.התלמידים יכבדו את תורנות חלוקת המגרשיםהתלמידים ישחקו באזורי משחק מותרים בלבד.וישמרו על כללי משחק בטוחיםאין להביא כדורי משחק קשיחים לבית הספר, אלא.רק כדורי ספוג.חל איסור מוחלט לשחק עם כדור במבואות.'אין לטפס על גדרות, גגות, חלונות וכו

הפסקות

דרכי אכיפה

,בפעם הראשונה שתלמיד/ה יפר/תפר את הכלליםתתנהל שיחה עם המורה התורן/ית, יידוע מחנך/ת.הכיתה ורישום במשובבפעם השניה - שיחה עם מחנך/ת הכיתה ויידוע.ההורים,בפעם השלישית - שיחה עם מחנך/ת הכיתה.יידוע הורים והזמנתם לשיחה בבית הספרבנוסף - התלמיד/ה לא ייצא/תצא להפסקות באותו.יום או למחרתבפעם הרביעית - השעיית התלמיד לכיתה מקבילה.או גבוהה לשעתיים ויידוע ההוריםבפעם החמישית - השעיה ליום מלא לכיתה מקבילהאו גבוהה ויידוע ההורים. בנוסף, יש לבצע שיחה עםיועצת או מנהלת בית הספר (לשיקול דעתו/ה של.(המחנך/תבפעם השישית - השעיה מבית הספר על-פי שיקול.דעת, עם משימה חינוכית מהמחנך/ת

הפסקות

נוהל מס' 6אין להשתמש בטלפוניםניידים במהלך יוםהלימודים

מומלץ מאוד להימנע לחלוטין מהבאת טלפונים ניידים!לבית הספרהשימוש בטלפון נייד בין כותלי בית הספר במהלך יוםהלימודים אסור בהחלט, אלא באישור המחנך/ת.בלבד ולמטרות לימודיות בלבדבאחריות התלמיד/ה לוודא שמכשיר הטלפון נמצא.כבוי בתיקבית הספר אינו אחראי על אבידה/גניבה/נזק העלול.להיגרם למכשיר הטלפון הניידתלמידים/ות שצריכים/ות להתקשר להורים מסיבותשונות, יישלחו להתקשר מהמזכירות, עם אישור.כתוב מהמורה

טלפונים

דרכי אכיפה

בפעם הראשונה - הערה בעל-פה לתלמיד/ה ורישום.במשובבפעם השניה - יידוע ההורים והפקדת המכשיר.במזכירות בית הספר עד תום יום הלימודיםבמקרים חוזרים - יידוע ההורים והפקדת המכשירבמזכירות בית הספר. המכשיר יימסר לידי ההורים.בלבדבמידת הצורך תתקיים שיחה עם ההורים והתלמיד/ה.בנוכחות מנהלת בית הספר

טלפונים

תקנון

הוראות כלליות

.כל מניעת חלק מהפסקה תדווח לרכז/ת השכבה.כל מעבר לכיתה מקבילה/גבוהה ידווח לרכז/ת השכבההשעיית תלמיד/ה מבית הספר תהייה חתומה גם.על-ידי מנהלת בית הספר