Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

יוצרות המערך:הדס גבע, נילי ברזניצקי אכברט, עינבל אריאלי, שירה יהודאי

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

השימוש בטכנולוגיה בתרבות הצריכה של המתבגר כמשפיע על שיוויון ואי שיוויון

תוכן עיניינים

הרחבה

סרטון פתיחה

לסיכום

מאמר

טבלאות וגרפים

מסקנות מתוך המאמר והגרפים

צפו בסרטון וענו על השאלות הבאות:מה ראיתם? אילו נקודות עלו?

לחצו על המשולש לשמיעת המאמר

לחצו על המעטפה לפתיחת התקציר

הקלטת המאמר

תקציר

לחצו על הפלוס לפתיחת המאמר

מאמר

קראו את המאמר/תקציר או הקשיבו להקלטת תקציר המאמר

גוסטבו מש ואילן תלמוד (2004)

הבדלים תרבותיים בנגישות לטכנולוגיות תקשורת ובשימוש בהן: מתבגרים יהודים וערבים בישראל

היבט בין דורי

היבט מרחבי

פער דיגיטלי

בחירת ערוצי תקשורת

שפה כמחסום

זמינות טכנולוגית

נגישות טכנולוגית

פערים חברתיים

?מדוע קיימים פערים

מה אנו לומדים.ות מהטבלה?

1. האם הנגישות הטכנולוגית מאפשרת צימצום פערים או משעתקת פערים? חווה דעתך 2. האם מגיפת הקורונה תרמה לצמצום הפערים או להרחבתם? חווה דעתך

לסיכום,

תודה רבה על הקשבה

הרחבה-העברת שאלון וניתוח תוצאות בנוגע להרגלי הצריכה של אוכלוסיות שונות

אם אתם.ן הייתם חוקרים.ןת איזה עוד אוכלוסיות הייתם חוקרים?

בחירת השאלות

סמנו את השאלות המתאימות ביותר לדעתכם להעברת שאלונים לבדיקת הרגלי הצריכה

מליאה

שאלון

בחרו 5 שאלות מתוך השאלון שהכי מעניין אותכם.ן לחקור

לסיכום, האם נמצאו פערים בין האוכלוסיות?

חלוקה לקבוצות

הקבוצה תציג את הממצאים מתוך השאלון שהעבירה

הצגת הממצאים

הקבוצה תעביר את השאלון שנבנה בכיתה לאוכלוסייה שבחרה (בין 5 ל10 נשאלים)

העברת השאלון

כל קבוצה תבחר אוכלוסייה אותה תרצה לחקור

בחירת אוכלוסיית יעד

הכיתה תתחלק למספר קבוצות של 4 תלמידים בכל קבוצה

מטלה לשיעור הבא

רם אורי וניצה ברקוביץ' עורכים (2006). "אי שוויון". באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון.

תקציר ועדת ישיבת הכלכלה בכנסת בתאריך 21.2.2017 . "1.3 מיליון ישראלים חסרי אוריינות דיגיטלית". מתוך אתר הכנסת :

עטר עומרי (2018). "מחשיפה תקשורתית להשפעה ממשית: מאפייני שימוש של צעירים ברשת החברתית והקשר למעורבות הפעילה שלהם בהקשר פוליטי". עבודת M.A בבית הספר לחינוך : אוניברסיטת תל אביב.

עמותת תפוח לצמצום הפער הדיגיטלי בישראל

תקציר יום העיון השנתי לחינוך סביבתי במערכת החינוך בנושא: תרבות הצריכה בעידן של משבר סביבתי – דילמות ואתגרים בחינוך. מתוך אתר סמינר הקיבוצים: עמודים 16-17

דולב כהן מ' (2010) . "שיחות במסרים מידיים בין מתבגרים: יתרונות, חסרונות ומה שביניהם". בתוך: עדולב כהן מ' (2010) . "שיחות במסרים מידיים בין מתבגרים: יתרונות, חסרונות ומה שביניהם". בתוך: עט השדה. גיליון 5, עמודים 16-21. ט השדה. גיליון 5, עמודים 16-21.

גנאיים א', אסעד ח', טיבי מ'. (2011). "אופני השימוש ברשתות חברתיות בקרב בני נוער ערבים." ג'אמעה 15, 191-210.

גוסטבו מ', תלמוד א' (2007). "הבדלים תרבותיים בנגישות לטכנולוגיות תקשורת ובשימוש בהן". איגוד האינטרנט הישראלי.

ביבליוגרפיה וחומרי העשרה