Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

עבודת חקר במדעי החברה

02

המשתנים

01

שאלת החקר

03

השערת המחקר

04

אוכלוסיית החקר

05

ייצוג גרפי של הנתונים

06

מה המסקנה?

מגישות: עינבל אריאלי ודבי זהבי

האם יש קשר בין גיל לבין דימוי גוף

משתנה בלתי תלוי: גיל (בנות בכיתה ז' לעומת בנות בכיתה י"ב) משתנה תלוי: דימוי גוף. המשתנה חולק ל3 קטגוריות: דימוי גופני דימוי חברתי דימוי אישי

השערת המחקר: יש קשר בין דימוי גוף וגיל. לבנות בכיתה י"ב יהיה דימוי גוף גבוה יותר מאשר לבנות בכיתות ז'.

אוכלוסיית החקר: 40 בנות 20 בנות משכבת ז 20 בנות משכבת י"ב

בדימוי גוף כללי ההשערה הופרכה, דימוי הגוף בכיתות ז' הוא גבוה יותר (35%) מדימוי גוף בי"ב (25%). הסיבה לכך, לדעתנו היא מפני: רק בסביבות כיתה ה-ו-ז הבנות נחשפות לדימוי הגוף האידיאלי דרך הרשתות החברתיות ולכן הן עדיין לא יודעות מה מצופה מהן כמו בנות בי"ב שנמצאות כבר שנים בתוך הרשתות החברתיות והבינו כבר מה נחשב יפה יותר וטוב יותר.