Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Departament d'orientació

Sistema educatiu

Tareas

Actividades

Oferta Educativa IES Les Foies

Metodología

Distribucióntemporo-espacial

Recursos web

sistema educatiU

ESO

BATXILLERAT

FP GRAU SUPERIOR

La titulació que s'obté tras superar un CFGS és la de Tècnic Superior de la professió corresponent al cicle cursat, amb validesa en tot l'Estat espanyol

FP GRAU MITJÀ

Son estudis voluntaris profesionalizadors. Permiteixen adquirir competències técniques necesàries per al desenvolupament efectiu d'una professió.La majoria tenen una duració de dos cursos acadèmics La titulació que s'obté és la de Tècnic

ESTUDIS UNIVERSITÀRIS

Prova d'accés

19 anys

17 anys

15 anys

1r

2n

3r

4t Acadèmicques/ Aplicades

Opció d'ensenynces acadèmiques per a la iniciació al Batxillerat Opció d'ensenynces aplicades per a la iniciació a la Formació Professional.

1r

2 n

MÓNLABORAL

ESTUDIS ARTÍSTICS SUPERIORS

Ciències

Orientat a estudis superiors de l'àmbit de: - Ciències - Ciències de la Salut - Ingenieria Seria l'itinerari per accedir als graus de Biologia, Química, Medicina, Infermeria, Psicologia, Ingenieria Industrial o Ingenieria Telemàtica

Humanitats i CCSS

Es divideix en: - Humanitats (amb assignatures com Llatí o Grec). Es dirigeix a estudis universitàris de Filologia o Literatura - Ciències Socials (amb assignatures com economía). S'orienta a graus com Periodisme o Administració i direcció d'empreses

Arts

La rama artística està pensada per cursar estudis relacionats amb les arts com: - Graus de diseny - Grau de Belles arts

FP BÀSICA

Requisits:

  • Tindre complits 15 anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els 17 anys en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.
  • Haver cursat el primer cicle d'ESO o, excepcionalment, haver cursat el 2n curs d'ESO.
  • Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de FPB

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa obligatòria i gratuita per a l'alumnat en edat escolar. Normalment es realitza entre els 12 i 16 anys, però els alumnes poden cursar aquestos estudis fins als 18 anys.

oferta educativa ies les foies

ESO

BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS

EDUCACIÓ SECUNDàRIA OBLIGATòRIA

1º ESO

3º ESO

2º ESO

4º ESO

OPCIÓ ENSENYANCES ACADÈMIQUES OPCIÓ ENSENYANCES APLICADES

FPB (1er curso)

Formació Professional Bàsica

FPB (2o curso)

+ info

+ info

3º PMAR

Programa de millora de l'aprenentatge i el rendiment

4º PR

Programa de reforç

3er ESO

4T D'ESO

OPCIÓ ENSENYANCES ACADÈMIQUES

ACADÈMIQUES

OPCIÓ ENSENYANCES APLICADES

APLICADES

BAtxILLERAT

1ºr Batxillerat

2ºn Batxillerat

Modalitat de Ciències

Orientat a estudis superiors de l'àmbit de: - Ciències - Ciències de la Salut - Ingenieria Seria l'itinerari per accedir als graus de Biologia, Química, Medicina, Infermeria, Psicologia, Ingenieria Industrial o Ingenieria Telemàtica

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

Es divideix en: - Humanitats (amb assignatures com Llatí o Grec). Es dirigeix a estudis universitàris de Filologia o Literatura - Ciències Socials (amb assignatures o economía). S'orienta a graus com Periodisme o Administració i direcció d'empreses

Modalitat de Ciències

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

+ info

CICLES FORMATIuS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Gestió Administrativa

Administració i Finances

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Servicis Administratius

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Captura de imagen

Pàgines d'interés

Oferta cicles formatius

Programa d'orientació(Orientaline)

Pruebas PAU

Formación Profesional(todofp.es)