Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Professora de Filosofia IEDIB

Cristina poncell

Coeducació

Presentació

Aspectes generals

Alguns exemples de pràctiques coeducatives en Filosofia

Coeducació i Filosofia

Coeducació

Telediario RTVe, 15h, 04/06/21

Mandat legal.

Part de la solució: educació.

Realitat social: discriminació i violència.

Per què coeducació?

 • Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 • Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
 • Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI-fòbia.
 • Llei 19/2020, de 30 de desembre, de igualtat de tractament i no discriminació.

Legislació

Enfocament pedagògic que té com a eix vertebrador la perspectiva de gènere.

Pla de Coeducació per a les Illes Balears 2019-2022.

"La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe, identitat i expressió de gènere i orientació sexual, encaminada a erradicar els estereotips i biaixos sexistes i fomentar, així, la igualtat real d’oportunitats."

Què és la coeducació?

Donar visibilitat a les dones i reconèixer les seves contribucions a la societat i en el conjunt del saber.

Proporcionar a dones i homes models de gènere alternatius als hegemònics.

Combatre la discriminació i la violència associada a la manca d’acceptació de la diversitat de gènere: superació del sexisme, androcentrisme, LGTBIfòbia, la violència de gènere i LGTBIfòbica.

Promoure el respecte i la tolerància cap a la diversitat de gènere.

Promoure la igualtat efectiva entre homes i dones.

Objectius

Instrument: el Centre coeducatiu

Comissió de Coeducació

Projecte de Coeducació

Perpetuem models, estereotips i rols de gènere?

Com?

Intervenció

Diagnòstic

Anàlisi

Ús llenguatge inclusiu

 • Continguts
 • Metodologia i pràctica docent

Documents (PEC,PLC, Pla d'Acció Tutorial, Reglament de Règim Intern), càrrecs, agrupaments, espais, curriculum ocult.

Materials didàctics

Curriculum

LLenguatge

Interacció membres comunitat educativa

Organització i gestió

perspectiva de gènere

Eix vertebrador:

Model de centre coeducatiu

 • Guies per a l'ús inclusiu o no sexista del llenguatge, Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones, UIB.
 • Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre, de la Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones, Departament d’Educació.

Aspectes organitzatius

Continguts

Imatges

Llenguatge

Coeducació en el Departament de Filosofia

Aspectes organitzatius

Incloure en la Programació del Departament la perspectiva de gènere: objectius, continguts, metodologia, materials i recursos didàctics, activitat extraescolars, ...

Documents

Programacions didàctiques

I al mateix Decret, un dels objectius del Batxillerat és el següent:(la negreta és nostra) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats i les discriminacions existents, i en particular la violència contra la dona, i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones per qualsevol condició o circumstància personal o social, amb una atenció especial a les persones amb discapacitat. (Art. 4, d).

El decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el Currículum del Batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015) considera que un dels principis generals del currículum de Batxillerat és el següent: (la negreta és nostra) En totes les situacions educatives de l’àmbit escolar han d’estar implícits els valors que sustenten l’educació per a la democràcia i per al coneixement i la pràctica dels drets humans, l’educació moral i cívica, l’educació per a la igualtat d’oportunitats, l’educació per a la pau, l’educació per a la igualtat dels drets i deures de les persones, la coeducació, l’educació per a la interculturalitat i per a la construcció europea, l’educació ambiental i del consumidor, l’educació viària, l’educació per a la salut i l’educació sexual, atès que aquests àmbits no es poden treballar de manera aïllada, ja que estan íntimament relacionats entre si, amb les competències clau i amb totes les matèries del currículum (art. 2).

La LOMQE estableix com un dels principis del sistema educatiu: “l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género.”

Suport normatiu

"Fomentar una participació igualitària a l'aula."

"Reflexionar sobre el paper de la dona en la societat i en la cultura i sobre les raons de la seva exclusió i invisibilització."

exemple

Objectius

Conjunt de idees i construccions mentals, com ara els valors, les creences, els símbols i llenguatges, que, sense estar escrites o explicitades, configuren i modelen la vida quotidiana dels centres, les pràctiques educatives i l’organització escolar. Circulen i es transmeten de manera inconscient. Presència de prejudicis i estereotips.

Organització i gestió

Curriculum ocult

Llenguatge

 • Usos lingüístics que transmeten estereotips de gènere i que invisibilitzen les dones.
 • El llenguatge té una gran influència en la transmissió dels valors.
 • Flexibilitzar l'ordre: mares i pares, professores i professors, ...
 • Utilització de les dobles formes: els professors i les professores; els alumnes i les alumnes; pares i mares, ...
 • Usar noms abstractes: ésser humà, persona, professorat, alumnat, Claustre, ...
 • Evitar l'ús abusiu del masculí genèric: invisibilitza les dones.

Recomanacions OIO: el llenguatge inclusiu

Marxen

Qui hagi aprovat

 • Canvi del temps verbal: Heu estat seleccionats: Us han seleccionat
 • Utilitzar el registre formal "vostè" per eliminar la marca de gènere: Molt agraïts per la vostra col·laboració: Us agraïm la vostra col·laboració
 • Ús de la veu passiva: Els alumnes han de fer els deures per demà S'hauran de fer els deures per demà.
 • Suprimir el subjecte de l'oració: Ells marxen
 • Ús del pronom qui: Els qui hagin aprovat

Recomanacions Servei Lingüístic UIB:

Imatges

 • El llenguatge icònic és un potent transmissor de models i estereotips sexistes. Es tracta d'evitar-los i donar visibilitat a la dona.

Guia per al llenguatge inclusiu a l'educació, OIO

"Als homes se’ls suposa aptitud per a les ciències i les noves tecnologies, amor al risc i la lluita, capacitat d’organització: l’home és competitiu, emprenedor, creatiu, decidit, ferm, autònom, controlador de les seves emocions, segur de si mateix i amb defectes com la violència i l’agressivitat en la seva activitat sexual."

Estereotips masculins

"S’atribueixen a les dones trets com l’abnegació, submissió, intuïció, sensibilitat, afectivitat, servei, inestabilitat emocional, dependència, passivitat, frivolitat, ...amb un jo dèbil construït en funció dels altres."

Guia per al llenguatge inclusiu a l'educació, OIO

Estereotips femenins

Tractar de manera equilibrada la participació de dones i homes a les imatges.

Evitar la caracterització i valoració estereotipada d’homes i dones:

Evitar les imatges on les dones hi són tractades com a éssers depenents respecte dels homes.

Les que perpetuen els rols de mestressa de casa, fent només tasques de la llar o que les parodien en aquests rols.

Les que mostren les dones exercint professions de menor rellevància social.

Les que presenten que només les dones són afectives, dolces, emocionals, o bé són que envejoses, xafarderes, manaires... (qualitats i defectes que es presenten com a exclusius de les dones).

Continguts

Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre, de la Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones, Departament d’Educació.

Biaix androcèntric: el subjecte del discurs androcèntric és home, adult, de raça blanca, vinculat a la cultura occidental, bàsicament poderós i ric. És sempre un adult que no depèn de ningú, que no ha estat mai petit, ni malalt, ni necessita ajuda. Tota la resta de la població (les dones, els infants, la gent jove, la gent gran, les persones amb discapacitats, els homes i dones d’altres continents i cultures del món) queden al marge del que és prou important per ser recordat i explicat a les joves generacions.

Iniciar la renovació dels continguts i evitar els trets sexistes i androcèntrics.

Continguts

Com innovar en els continguts?

Explicar la contribució de les dones en les diverses disciplines i, específicament, en filosofia.

Donar visibilitat al protagonisme que han tingut les dones en l’obtenció dels seus drets com una part essencial de la conquesta dels drets humans.

Incloure els sabers tradicionalment femenins: ètica de la cura.

Explicar la participació de les dones en els canvis històrics i socials.

Fomentar l’actitud crítica envers les situacions d’injustícia i aprendre a rebutjar els prejudicis, els estereotips i les actituds discriminatòries de tot tipus (sexistes, LGTBIfòbiques, xenòfobes, etc.)

Alguns exemples de pràctiques coeducatives en les matèries de Filosofia

Gràcies!