Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TORRES DE CABLEJAT Una torre elèctrica és una estructura de gran alçada, normalment construia d'acer, la funció principal és servir de suport de les linies. Es fan servir tant en la distribució eléctrica d'alta i baxa tensio.

CENTRAL ELECTRICA Una central electrica és una planta industrial destinada a la producció d'electricitat. Les centrals elèctriques transformen diferents fonts d'energia primària en energia elèctrica.

SUBESTACIONS ELECTRICA DE TRANSFORMACIÓ Una subestació eléctrica es una instalació destinada a establir els nivels de tensió adequats per a la transmisio i distribucio de la energía eléctrica.

ZONAS DE CONSUMO Les zones de comsum es ón es consumeix la electricitat.

SUBESTACIÓ ELECTRICA DE SUBIDA Es la que s'encarrega de transportar l'energía al transformador pels cables de tensio.

CABLES DE ALTA TENSIÓ Es fa servir per anar de les centrals eléctriques fins a les ciutats. L'alta tensió transporta l'energía electrica des de tensions nominals superiors a 1.000 volts en corrent altern i tensions nominals superiors a 1.500 volts en corrent continu.