Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Bruno Egea i Mireia Torres2n ESO IES Xarc

Central tÈRMICA D'EIVISSA

5. Bibliografia

4. Impacte i millores

3. Funcionament

2. Dades de la central

1. Introducció

ÍNDEX

L'energia elèctrica es causada pel moviment de les cargues elèctriques al interior de materials conductors.

Capacitat que té la matèria de produir treball en forma de moviment, llum, calor, etc.

Definició energia:

Definició energia elèctrica:

ENERGIA

L'energia a Eivissa s'obté de dues formes:-El projecte Ròmul, un cable submarí que transporta electricitat de Mallorca a Eivissa.-La central tèrmica d'Eivissa que porta electricitat a tots els ciutadans.

Obtenció d'energia a eivissa

paperblog.es

El sistema elèctric balear funciona mitjançant un cable submarí que conecta València amb Mallorca i una vegada arriba a Mallorca un doble enllaç uneix Mallorca amb Eivissa. Aquest és el projecte Ròmul.

PROJECTE RÒMUL

Posada en marcha de la Central.

Inici de la construcció de la central d'Eivissa.

Instalació del segón enllaç elèctric.

Instalació del primer enlace elèctric que comunica Eivissa i Formentera.

1988

1986

1980

1972

1971

S'istalen els dos primers grups diesel en la zona on posteriorment es construirà la central.

GENERACIÓ A EIVISSA

S'inicia les obres amb la fi de combertir el gas natural com font natural de les turbines de gas.

Inici de la construcció del Proyecte Romul

Comença la construcció del "gasoducto"

Es construeix la subestació de Formentera alrededor de la unica turbina de gas.

2011

2009

2007

1999

1988

S'instala la primera turbina de gas,operada mediant combustible "gas-oil"

En la actualitat, segueixen funcionant tant el cable com la central.

Posada en marcha Ròmul Mallorca-Ibiza

Posada en marcha Ròmul Peninsula-Mallorca

2021

2018

2012

es.forsquare.com

La Central Tèrmica d'Eivissa neix de la necessitat de proporcionar energia elèctrica als habitants de l'illa en un intent de centralitzar la producció energètica de l'illa, en un primer moment, sense el suport d'estructures de suport amb la resta de la Península.

historia de la central

mmypem.com

Ubicació:

-La central termica d'Eivissa es de cicle convencional-Pertany a la companya de Endesa.

Informació general:

La central tèrmica d'Eivissa és una central térmica de cicle convencional. A continuació, explicarem el seu funcionament.

FUNCIONAMENT CENTRAL CICLE CONVENCIONAL

gencat.cat

Les centrals tèrmiques de cicle convencional utilitzen combustibles fòssils (gas natural, carbó o fueloil) per generar energia elèctrica mitjançant un cicle termodinàmic aigua-vapor.

condemex.com

interempresas.net

Les serpentines: Canonades per on circula l'aigua que es transforma en vapor.

La caldera:Espai on l'aigua es transforma en vapor gràcies a la crema de combustible. En aquest procés l'energia química es transforma en tèrmica.

ELS SEUS COMPONENTS PRINCIPALS SÓN:

wikipedia.org

autofacil.es

Alternador:Posteriorment, es transforma en energía elèctrica a l'alternador.

Turbina de vapor:El vapor és el que acciona les pales de la turbina y converteix així, la energía calorífica en energía mecánica.

I una vegada finalitzat aquest procés ja es distribueix.

(Aquesta diapositiva va ser una proposta de Bruno Sánchez, company del grup)

Si presiones el seguent botó t'enportarà a una pàgina amb un joc interactiu el qual t'explica les diferents parts d'una central térmica.

PARTS DE LA CENTRAL

wikipedia.org

Les centrals tèrmiques convencionals incideixen en el medi ambient emetent residus a l'atmosfera i mitjançant la transferència tèrmica. En el primer cas, la crema dels combustibles fòssils genera unes partícules que van a parar a l'atmosfera, perjudicant l'entorn del planeta.

IMPACTE AMBIENTAL

fundaciónendesa

Per això, aquest tipus de centrals posseeixen xemeneies de gran alçada que dispersen aquestes partícules i redueixen, localment, la seva influència negativa en l'aire. A més, les centrals tèrmiques convencionals tenen filtres de partícules que retenen gran part d'aquestes, evitant que surtin a l'exterior.

wikipedia.org

Dins la central:1. Podem converitr la central en una de cicle combinat perquè, així el calor es reutilitza i es consumeixen menys recursos.2. Que la central utilitzi combustibles ilimitats com per exeple, la biomasa.

alternatives / MILLORES

wikipedia.org

Fora de la central:1. Podem posar panells solars per utilitzar més l'energia solar.2. Rebre potència major pel cable per no utilitzar tant la central.

-www.fundacionendesa.org-www.foronuclear.org-http://icaen.gencat.cat-https://es.wikipedia.org -www.google.com/intl/ca/earth-Word Borja Pumares

BIBLIOGRAFiA

GRàCIeS