Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Informační dokumenty - Open Tech Trends

Index

Aktuální a budoucí digitální profese

Digitální profese

Trendy na trhu práce

Digitální transformace

Vzdělávací trendy

Vzdělávání 4.0 je nový model učení vycházející z umělé inteligence a digitálně-fyzického rámce, díky čemuž je interakce člověka a stroje daleko všestrannější a efektivnější. Přípravou studentů na další život a práci s IR 4.0 můžeme nahradit lidi pracující v konkrétních oborech chytřejšími roboty. Nový model vzdělávání ale vyžaduje používání relevantních informací a dovedností, které nelze nahradit roboty.

Tato zpráva shrnuje vývoj a požadavky vzdělávacího systému spolu se čtvrtou průmyslovou revolucí 4.0. Digitalizace, umělá inteligence a přenosná výpočetní technika vedly k novým scénářům učení, které transformovaly tradiční vzdělávání do nového modelu, kterému se učitelé musí přizpůsobit, aby zvládli očekávání nových generací. Čtvrtá průmyslová revoluce (IR 4.0) přinesla změny ve vzdělávání.

Shrnutí

Digitální revoluce ve vzdělávání 4.0

Moderního výzkumy ukazují, že vzdělávání by mělo držet krok se světem studentů a zajistit jim bezpečnou a udržitelnou budoucnost. Vzdělávání 4.0 využívá unikátní technologie a nástroje k vytvoření efektivního prostředí pro studenty i zaměstnavatele, které zajistí, že zkušenosti ve vzdělávání budou podobné pracovním zkušenostem. Proto je Vzdělávání 4.0 realističtější a praktičtější učební metoda, která může přinést vynikající výsledky ve vzdělávání studentů.

Závěry výzkumu:

01

Digitální revoluce ve vzdělávání 4.0

Podle Lindy Castañedové, profesorky na Katedře didaktiky a organizace škol na Universidad de Murcia, jsou "nejzajímavější technologie ve školách a učebnách takové technologie, které může používat více než jedna osoba, což může pomoci podpořit týmovou spolupráci. Technologie nám mohou pomoci vybudovat prostor pro sociální i praktickou výuku.” Proto je důležité uvědomit si tři důležité trendy ve španělských třídách K-12: Digitální odpovědnost, inovace pedagogiky a učení vedené samotnými studenty.

Doporučení v oblasti vzdělávání

Inovace pedagogiky

Učení vedené studenty

Digitální odpovědnost

01

Digitální revoluce ve vzdělávání 4.0t

Studenti potřebují podporu nejen při rozvíjení znalostí a dovedností, ale také postojů a hodnot, které jim pomohou jednat zodpovědně a eticky. Zároveň potřebují příležitosti k rozvoji své kreativity a vynalézavosti, aby se vývoj společnosti mohl posouvat dále Podle Andrease Schleichera, ředitele OECD pro vzdělávání a rozvoj dovedností: „Ve vzdělávání již nejde o to, naučit studenty něčemu samotnému; je důležitější naučit je používat spolehlivý vnitřní kompas a navigační nástroje, aby si hledali vlastní cestu ve světě, který je stále složitější, nestálý a nejistý. Naše představivost, vědomí, znalosti, dovednosti a co je nejdůležitější, naše společné hodnoty, intelektuální a morální vyspělost a smysl pro odpovědnost jsou tím, co nás povede k tomu, aby se svět stal lepším místem“.

01

Budoucnost vzdělávání a rozvoj dovedností

Trendy digitální transformace

Zatímco digitální ekonomika vzkvétá, poptávka po mnoha tradičních, dobře placených profesionálech, jako jsou právníci, účetní, akademici a střední management, klesá kvůli tomu, čemu se říká robotická revoluce. Naštěstí existují nová průmyslová odvětví, kde není dobře definovaná struktura pracovních pozic, protože požadované dovednosti k této práci existují jen několik let. Právě tato nová průmyslová odvětví budou pohánět další ekonomický boom a poptávku na trhu práce.

Shrnutí

 • Důležité je si uvědomit, že se život nikdy nevrátí do předkoronové éry. Vezmeme-li v úvahu trendy, které se objevily v akademické oblasti během těchto pandemických dnů, můžeme predikovat určité změny v našich životech. Při zajišťování kvality života hraje zásadní roli vzdělání - motor změn. Styly a formy vzdělávání určitě ještě projdou významnou transformací.
 • Vzhledem k tomu, že vysoké školy a univerzity podporují technologické inovace, je jejich prioritou zlepšení zkušeností studentů a poskytování vysoce kvalitních vzdělávacích nástrojů pro vzrůstající počet studentů. Nedávný průzkum mezi 62 experty z oblasti vysokoškolského vzdělávání vedený Centrem pro digitální vzdělávání (CDE) označil tyto technologie za zásadní pro digitální transformaci: digitální obsah (58%), informační systémy pro studenty (SIS) / systémy řízení učení (LMS) (44%) a automatizační technologie (39%).

Závěry výzkumu

02

Trendy digitální transformace

Doporučení

Styl online kurzů:

Tradiční učitel se nemůže snadno přeměnit na efektivního online učitele. To vyžaduje masivní online školení milionů učitelů.

Další dopady:

Blended learning, který kombinuje tradiční výuku ve třídě a online cvičení, by mohl získat popularitu. Studenti by mohli být schopni získat dva nebo dokonce více titulů současně ze stejných nebo různých univerzit v on-line režimu.

Přednosti online programů:

Video přednášky lze prohlížet opakovaně, kdykoli studenti cítí potřebu a navíc mohou využívat výhody lekcí od nejlepších pedagogů na světě.

Na druhou stranu:

Bez důkladného vedení instruktora nelze rozvíjet žádné praktické dovednosti. On-line výuka dětí na nižší úrovni nebude účinná, protože jejich posuny musí být průběžně sledovány učitelem.

02

Trendy digitální transformace

Nové digitální profese

Nové digitální profese jsou vytvářeny obrovským technologickým pokrokem a zároveň samy pomáhají tehcnologický pokrok posouvat vpřed. Je důležité vidět, jak tato propojená dynamika pomáhá mladé profesionály posouvat vpřed!

Digitální revoluce je od začátku 21. století trvalým pilířem vývoje pracovních pozic na trhu práce, měnící technické a operativní pozice a podporující silný nástup digitalizace téměř ve všech pracovních oblastech. Tato situace byla ještě více posílena v dobách pandemie COVID-19, kdy téměř každá profese musela být nějakým způsobem digitálně interpretována. Od kultury přes strojírenství, vzdělávání přes sport až po e-marketing a podnikání ve všech jeho podobách a formách.

Shrnutí

 • Tyto profese na jedné straně odrážejí vzestup nových technologií a zároveň vedou k větší poptávce po pracovních místech v zelené ekonomice, ale i v oblasti ekonomiky založené na datech a umělé inteligenci, strojírenství, cloud computingu a vývoji produktů. Podle zprávy Světového ekonomického fóra „Jobs of Tomorrow | Mapování profesí v nové ekonomice," poptávka po „digitálních“ i „lidských“ faktorech vede k růstu nově vznikajících profesí.
 • Podle zprávy Světového ekonomického fóra „Jobs of Tomorrow | Mapování profesí v nové ekonomice," poptávka po „digitálních“ i „lidských“ faktorech vede k růstu nově vznikajících profesí.
 • Na druhou stranu rozvíjející se profese odrážejí přetrvávající význam klíčových lidských vlastností a dovedností v nové ekonomice, které nemohou být nahrazeny přístroji a roboty, což vede k větší poptávce po pracovních místech v oblasti marketingu, prodeji a výrobě obsahu; ale také v kultuře. Jak již bylo řečeno pandemie COVID-19 vynutila výraznou podporu forem práce na dálku a nezbytný rozvoj digitálních dovedností. Podle výroční mezinárodní zprávy LinkedIn "Jobs in the Rise" (Nové pracovní pozice na vzestupu) pro rok 2021 lze očekávat, že v příštích pěti letech globálně přibude více než 150 milionů pracovních míst souvisejících s technologiemi, jako pokračující signál aktuální digitální transformace.

Závěry výzkumu

03

Nové digitální profese

Změny v managementu / procesech ve společnosti:

Změny ve vzdělávání:

Změny v zaměstnanosti:

„Rozvoj a potřeba práce na dálku vytváří demokratizaci příležitostí a přenos dovedností po celé zemi i celém světě. Společnosti v domovských městech mohou najímat talenty z nedostatečně zastoupených skupin v jiných lokalitách. A v menších městech mají dnes firmy díky tomuto trendu přístup k talentům s odlišnými dovednostmi.”- Linkedin Jobs on the Rise 2021

Formální vzdělávání, vyšší vzdělávání, vzdělávání dospělých, ale také umění a kulturní výchova se v digitálním prostoru proměnily a jasně ukázaly, že je nutné vést konkrétní kurzy, které nejen vzdělávají lidi v používání technologií, ale také inspirují lidi k vyšší produktivitě a aktivitě v digitální komunitě.

Je zde velká příležitost k prosazení kurzů v rámci budování kapacit, školení a iniciativ ve společnostech, které podporují vzdělávací strategie aktuálního digitálního vývoje a rozšiřují digitální dovednosti svých zaměstnanců a současně prosazují začlenění profesionálů digitální sféry do pracovního prostředí.

03

Doporučení

Trendy na trhu práce

Digitální ekonomika má potenciál zvýšit produktivitu, příjmy a sociální blahobyt. Vytváří pracovní příležitosti na nových trzích a zvyšuje zaměstnanost na trhu práce. Vzhledem k tomu, že digitální technologie umožňují produkovat více zboží a služeb s nižším počtem pracovních sil, jsou někteří pracovníci vystaveni riziku nezaměstnanosti nebo nižších mezd. Digitální technologie umožňují rovněž změny v organizaci práce, takže je nutné zajistit znovuzačlenění na trh práce, kvalitu pracovních míst a rozvoj potřebných dovedností.

Shrnutí

Některé z nich budou automatizovány a lidé se budou muset soustředit na nové segmenty aktivit. Současně dojde k posunu v zaměstnanosti z průmyslu do služeb a sociálního sektoru. V důsledku těchto změn se změní kvalifikační požadavky na pracovní sílu a důraz bude kladen na měkké a digitální dovednosti.

 • OECD důrazně doporučuje přizpůsobit se podmínkám v novém digitálním pracovním prostředí::
  • 14% pracovníků čelí vysokému riziku, že jejich práce bude automatizována.
  • 32% pracovníků čelí zásadním změnám v pracovní náplni.
 • Přesuny pracovních sil mezi jednotlivými pracovními místy budou dramatické, důležité je, aby se pracovní síla přizpůsobila požadovaným změnám na trhu práce. K rapidním změnám dojde pravděpodobně nejpozději v 50. letech 21. století. Tyto změny nebudou spočívat v zániku povolání, ale v transformaci činností.

Závěry výzkumu:

04

Trendy na trhu práce

Změny v managementu / procesech ve společnosti:

Změny ve vzdělávání:

Změny v zaměstnanosti:

Flexibilnější pracovní formy zejména v kontextu s COVID-19 (sdílení zaměstnanců, sdílení pracovních míst, prozatímní řízení, příležitostná práce, práce z domu, práce v portfoliu, skupinová zaměstnanost, spolupráce).

Zaměření se na rozvoj digitálních a měkkých dovedností, které budou odrážet potřeby trhu práce (požadavky zaměstnavatele) – rozvoj EU a národních vzdělávacích strategií (propojení mezi podniky a školami), kladen bude důraz na celoživotní vzdělávání.

Podpora rozvoje „Knowledge-Creating Company“ (Inovativní společnost) – podpora obchodních strategií zaměřených na práci s daty, vývoj a udržitelnost procesů.

04

Doporučení

Současné a budoucí digitální pracovní pozice

Stejně jako u většiny aspektů našeho života bude mít globalizace určitě obrovský dopad na trh práce, přičemž vyhlídky ukazují na vytváření pracovních míst v souvislosti s novými technologiemi (data, umělá inteligence, cloud computing...), ale také do odvětví, která budou vyžadovat větší interakci mezi lidmi (marketing, zdraví, prodej...). K těmto změnám již dochází, a to rychlým tempem; proto je těžké najít nové talenty, jelikož dovednosti lidí nestíhají držet krok s potřebami trhu práce. Stávajícím odborníkům v tradičních zaměstnáních hrozí automatizace a zároveň se potýkají s nedostatkem požadovaných digitálních dovedností. Oproti tomu nová nastupující digitální generace disponuje znalostí digitálních dovedností, ale chybí ji potřebné pracovní zkušenosti.

Shrnutí

oblastech souvisejících s administrativou a výrobou, která bude automatizována.

  • Velkou výhodu budou mít profesionálové, jejichž schopnosti kombinují technické a multifunkční dovednosti, a také ti, kteří upřednostňují celoživotní vzdělávání a jsou otevřeni rychlým změnám.

 • Světové ekonomické fórum zdůrazňuje čtyři trendy, které budou formovat budoucí trh práce:
  • Změna a přijetí nových technologií
  • Vývoj učení
  • Schopnost sledovat klíčové dovednosti při plnění úkolů
  • Mobilita talentů
 • Rychlé změny na trhu práce vedou k novým příležitostem - odborníci předpovídají, že „65% dětí, které dnes vstupují na základní školu, bude mít typ práce, který dosud neexistuje.“ Povedou ale také k zániku pracovních míst v

Současné a budoucí digitální pracovní pozice

05

Trendy na trhu práce

Změny v managementu / procesech ve společnosti:

Změny ve vzdělávání:

Změny v zaměstnání:

Tvorba strategií a investic podporující vytváření pracovních míst v digitální ekonomice.

Důraz na rozvoj spolupráce se zaměstnavateli s cílem předvídat jejich obchodní potřeby a pomoc studentům získat požadované dovednosti. Také vzdělávací metody by se měly soustředit na technologie podporující interakci a digitální učení.

Podpora celoživotního učení, které umožní starším generacím pracovníků aktualizovat své dovednosti.

05

Doporučení

Kontaktujte nás

70%