Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

PREINSCRIPCIÓ

CURS 2024-2025

CALENDARI

Coneix els calendaris i els terminis

+ info

Consulta els criteris d'assignació de plaça

+ info

DOCUMENTACIÓ

Prepara la teva documentació

+ info

CRITERIS ASSIGNACIÓ

LINK APLICATIU PREINSCRIPCIÓ

INFORMACIÓ GENERAL LINK (clica aquí) SOL·LICITUD EDUCACIÓ INFANTIL LINK (clica aquí) SOL·LICITUD PRIMÀRIA LINK (clica aquí) SOL·LICITUD EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LINK (clica aquí ) Per fer la sol·licitud de preinscripció necessitareu el codi de centre, el de l'Escola Sant Gervasi és el 08021545.

 1. Ves al formulari de preinscripció electrònic (amb identificació digital) o en suport informàtic.
 2. Obre el formulari de preinscripció:En la primera pantalla hi ha la informació sobre la protecció de dades, necessària per gestionar la sol·licitud. És important que la llegeixis bé abans de marcar-hi qualsevol opció:
Oposició a la consulta de dadesS'aconsella deixar en blanc aquesta casella perquè l'Administració consulti internament les dades. Si la marques, hauràs d'adjuntar, en l'apartat Documents i confirmació de la sol·licitud, tota la documentació identificativa o de criteris de puntuació (per exemple, si vols obtenir punts pel domicili de residència, hauràs de presentar el certificat o volant de convivència del teu ajuntament).Declaració de padró i, si escau, de discapacitatAssenyala aquestes caselles per permetre al Departament consultar les dades de residència o, si escau, el grau de discapacitat.Declaració de dades certes i de responsabilitatAquesta casella cal marcar-la per començar a emplenar el formulari.
 1. Si t'has identificat digitalment i el teu fill o filla té codi d'identificador del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), especifica'l en la casella corresponent. Així es recuperaran totes les dades personals i només caldrà que hi afegeixis l'adreça electrònica i el telèfon de contacte.Si no t'has identificat digitalment o bé si t'has identificat digitalment, però el teu fill o filla no té codi d'identificador del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), omple totes les dades personals que se't demanin, també l'adreça electrònica i el telèfon de contacte.
 2. Especifica els centres on t'agradaria obtenir plaça (fins a 10).
 3. Indica si vols una plaça d'ofici, que és la que t'adjudicaria l'Administració en cas que no se t'assignin cap dels centres demanats, i les circumstàncies particulars del teu fill o filla (per exemple, si té alguna necessitat educativa específica o si té un germà o germana que demana plaça per al mateix centre educatiu, ensenyament i curs). En les sol·licituds del primer curs d'educació infantil de segon cicle (P3), la casella per sol·licitar plaça d'ofici es marca automàticament.
 4. Marca els criteris prioritaris i complementaris que vulguis al·legar.
 5. Adjunta tota la documentació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 6. Envia la sol·licitud de preinscripció.
Un cop hagis enviat la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic, en què pots consultar si has d'ajuntar, a la sol·licitud, documentació addicional: el termini per presentar documents finalitza el 22 de març.

SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ

Us acompanyem!

Demana cita prèvia i t'ajudem a fer la sol·licitud oResol els teus dubtes

preinscripcions@santgervasi.org

93 579 54 30

Com obtenir el RALC?

Alumnes ja matriculats a altres centres

Els centres educatius ofereixen una quantitat limitada de places. Si el nombre de sol·licituds que fan les famílies en el centre és superior al nombre de places que ofereix es segueix el següent sistema de puntuació: CRITERIS DE PRIORITARIS

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s'obtenen 50 punts.Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació. (El centre farà la comprovació)
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts. MARCAR ZONA EDUCATIVA (Per acreditar la proximitat al lloc de residència, es fa una consulta interadministrativa de les dades del padró per obtenir l'adreça del domicili familiar en el moment de fer la preinscripció. En cas que aquestes dades no es puguin obtenir en el moment de fer la preinscripció, cal que adjunteu un certificat o volant de convivència on consti l'adreça del domicili i que l'alumne/a conviu amb la persona sol·licitant)
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts. En cas de demanar proximitat al lloc de treball, per a treballadors assalariats cal el contracte laboral o bé un certificat de l'empresa. Pel que fa als treballadors autònoms, heu de presentar el model de l’Agència Tributària 036 o 037, on hi consta el domicili.
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 puntsQuan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania. (Cal aportar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania ) APLICACIÓ DELS CRITERIS COMPLEMENTARIS
  • Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts (La validació es fa a través de consultes interadministratrives)
  • Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts (El centre farà la comprovació)
  • Pel fet de formar part d'una família nombrosa: 10 punts. (La validació es fa a través de consultes interadministratrives)
  • Pel fet de formar part d'una família monoparental: 10 punts.(La validació es fa a través de consultes interadministratrives)
  • Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.(S’acredita a través del llibre de família)
  • Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 punts.(Cal aportar la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials )
  • Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.(Cal acreditar-ho documentalment)
En el cas que es produeixin errors en alguna de les consultes interadministratives apareixerà en el resguard de la sol·licitud de preinscripció i caldrà adjuntar la documentació requerida prèviament digitalitzada.

DOCUMENTS D'IDENTIFICACIÓPer fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris d'assignació de places. Com que tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar. Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne/a si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s'haurà d'adjuntar el passaport o, si és estranger d'un país membre de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen.
De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada. ELS DOCUMENTS NECESSARIS PER ACREDITAR ELS CRITERIS DE PRIORITAT SÓN:
 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.
PER ACREDITAR ELS CRITERIS COMPLEMENTARIS S'HA DE TENIR EN COMPTE EL SEGÜENT:
  • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa, aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.
  • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental, aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà adjuntar el títol de família monoparental.
  • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.
  • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
  • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

QUÈ NECESSITES PER FER LA PREINSCRIPCIÓ?

 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet: Et caldrà un dispositiu electrònic amb connexió a Internet perquè la preinscripció es fa del tot en línia.
 • Eina d'identificació digital: És més segur que quan facis el tràmit (el pare, la mare o el tutor o tutora que faci el tràmit) tinguis una eina d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCATMòbil.
 • Codi identificador del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC) de l'alumne o alumna: A l'hora de fer la sol·licitud de preinscripció has de tenir preparat el codi identificador de l'alumne o l'alumna. Aquest número s'assigna de manera automàtica a l'alumnat matriculat a Catalunya a partir del curs 2015-2016; i a partir del curs 2021-2022 també s'ha atorgat als alumnes matriculats en una llar d'infants o una escola bressol. El codi, el pots consultar amb identificació electrònica en aquest web Consulta l'identificador de l'alumne. .És molt important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, has de sol·licitar una rectificació de les dades, adjuntant la documentació que correspongui.
 • Documentació digitalitzada: Hi ha documentació que no cal que presentis, perquè es fan consultes interadministratives. Però si n'has de presentar, l'has d'adjuntar a la sol·licitud digitalitzada (mitjançant un escàner o una fotografia).