Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

פולמוס השמיטה

Start

?מה זה בעצם שמיטה

?קפיצה בזמן- לאן הגענו

?האם תצליחו להכניס את כל החיות לחווה

לפני שמתחילים

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

חשבו וכתבו במחברתכם, אילו קשיים מוסיפה מצוות השמיטה שעמדה להגיע בשנת 1889 על הקשיים של האיכרים בני העלייה הראשונה

בשנת 1882 מתחילים להגיע עולי עליה ראשונה צפו בסרטון המתאר את המושבה "גיא אוני" ליד צפת וכתבו במחברת- מה הם הקשיים שאפיינו את חייהם של בני העלייה הראשונה

ב. בדומה למכירת ירקות-מוכרים את הירקות לגויים ואז ניתן לעבוד באדמה בשמיטה.

א. בדומה למכירת חמץ- למכור את הקרקע לגוי ואז אין איסור לעבוד בעבודה החקלאית ומותר לאכול מהפירות.

כדי להכניס את הכלב לחווה ענו-על פי הסרטון- מהו היתר מכירה?

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

כאן חוזרים אחורה אם רוצים לבדוק שוב...

איך פותרים את בעיית השמיטה בארץ?עיינו בסרטון ובדקו מהו- היתר מכירה

יפה מאוד!! הצלחתם להכניס את הכלב..חושבים שתצליחו להגיע בזמן? לחצו על השעון לפני שיהיה מאוחר!!

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

בביקור זה תכירו את העמדות השונות בפולמוס שיעזרו לכם להכניס את כל החיות לחווהמהר לפני שתכנס השמיטה..

Start

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

הידעת! פולמוס הוא ויכוח או מחלוקת

הגאון ר' מרדכי גימפל יפה ז"ל, רבה של רוז'ינוי, מראשוני פתח תקווה:

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

"איך שתהיה (בין ש-) הלכה קבועה בעניין שמיטה בזמן הזה, דאורייתא או דרבנן, ראויים ומחויבים אנו לקיימה בזה. מלבד כי גם חֲמוּרִים דברי-סופרים (דרבנן) מדברי תורה, על כל פנים בשמיטה הראשונה אשר זכינו למושבות, ולתת לנו יתד (קביעות) במקום קדשו, עלינו לצאת בעקבי אבותינו ורבותינו עולי הגולה, שקיבלו עליהם מעשרות אף שנפטרו, […] ובשבועה קיימו וקבלו עליהם את המעשרות והשמיטות."

התנועה הציונית היא אמצעי הכרחי להצלת היהודים ולא פעולה משיחית

מתוך אתר הספרייה הלאומית - קישור

ג. זו השמיטה הראשונה שלנו בארץ ישראלולכן צריך לשמור עליה ולא לעבוד באדמה גם אם זה קשה ואפילו סכנת חיים

ב. זו השמיטה הראשונה שלנו בארץ ישראלולכן היא מדאוריתא.

א. זו השמיטה הראשונה שלנו בארץ ישראל ולכן צריך לשמור על תרומות ומעשרות

על פי הרב גימפל- מה מהבאים נכון? מהרו.. השמיטה מתקרבת... הפרה חייבת בית

כאן חוזרים אחורה אם רוצים לבדוק שוב...

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

נכון מאוד, ומה חשבו אנשי היישוב הישן על שמירת השמיטה?

כאן תוכלו להזכר מה הוא היישוב הישן...

מתוך תוכנית באר

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

הרב יהושע ליב דיסקין והרב שמואל סלאנט, רבני היישוב הישן:

"אין שום היתר לחרוש ולזרוע, לקצור ולנטוע הן על ידי עצמו והן על ידי נוכרי, לבד מעבודת האילנות לאוקמי (להעמיד) האילנות שזה מותר מצד הדין. ...ואחרי כל אלה באנו להודיע בשער בת רבים (בפומבי) לכל בעלי המושבות ע"פ אסיפה רבה מרבני וחכמי קדישא ירושלים ת"ו (תבָּנה ותִכּונן) [...] אנו מכריזין איסור מוחלט שלא לעבוד עבודת אדמה בשביעית לא בעצמו ולא ע"י נכרים ושלא להניח מדרך כף רגל נכרי לבטל שביתת הארץ הן בחרישה הן בזריעה, מכל עבודת האדמה כמאה"כ [כמאמר הכתוב] ושבתה הארץ שבת לה' ולשמור שנת השבע שנת השמיטה ב'כללותי ופרטי' (על כל הכללים והפרטים שבמצווה - הכוונה לכל הדקדוקים) בלא הוראת שום היתר בעולם כלל, הלה' תגמלו זאת אחרי אשר זכיתם לקנות אחוזת נחלה באה"ק [בארץ הקודש] ובידכם לקיים מצוות התלויות בארץ, אשר לא זכו בה אבותינו ואבות אבותינו מכמה מאות שנים, ועתה מי הוא אשר ישא לשוא נפשו (יעז) לחפש אחרי היתרים בתחבולות לבטל מצוות התלויות בארץ, ובטוחים אנחנו כי כל איש הירא וחרד לדבר ה' יקבל את דברינו הנאמנים."

כלומר- "אין שום היתר לחרוש ולזרוע, לקצור ולנטוע בעצמו או ידי גוי, ואפשר לקיים מצוות התלויות בארץ, אשר לא זכו בה אבותינו ואבות אבותינו מכמה מאות שנים, ולא צריך לחפש דרכים להתיר.

מתוך אתר הספרייה הלאומית - קישור

ג. אין היתר לעבוד בשנת שמיטה גם לא לגוי ומותר לעשות היתר מכירה.

ב. אין היתר לעבוד בשנת שמיטה אבל מותר שגוי יעבוד ואסור לעשות היתר מכירה.

א. אין היתר לעבוד בשנת שמיטה גם לא לגוי ואסור לעשות היתר מכירה.

לפי הקטע, מה היתה עמדתם של רבני הישוב הישן?

כאן חוזרים אחורה אם רוצים לבדוק שוב...

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

יפה מאוד! רבני ירושלים האשכנזיםסירבו להצטרף להיתר וקבעו שאין להתחמק מקיום השמיטה, ואדרבא יש לשמוח על ההזדמנות לשמור מצווה חשובה זו. הם טענו שהברון יוכל לפרנס את המושבות גם בשמיטה, ואין צורך חיוני בעבודה. גם הנצי"ב מוולוז'ין והרב מרדכי גימפל יפה לא תמכו בהיתר. לעומת זאת, רבני העדה הספרדית - הרב יעקב שאול אלישר והרב רפאל מאיר פאניז'יל – כן תמכו בהיתר המכירה.

ומה חשבו רבני חיבת ציון?

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

הרב אליאשברגמרבני חיבת ציון

"עלינו להשתמש בו (= בהיתר) במלואו בכל האפשרות, כי לדעתי בדבר גדול כזה, שכל הכלל בסכנה וכל הישוב מתנועע (מתנדנד בין) לקיום או לחורבן, חלילה, אם נראה על פי דברי תורה להקל, אין לנו רשות להחמיר ואין לנו לעשות עסק ומסחר בעניין ישוב ארץ ישראל אשר כל תקוותינו ועתידנו תלויים בו, להעמיד אותו בחזקת סכנת חורבן, חלילה, בחשבון פרוטות שנקבל אולי ואולי."

כלומר- "אין שום היתר לחרוש ולזרוע, לקצור ולנטוע בעצמו או ידי גוי, ואפשר לקיים מצוות התלויות בארץ, אשר לא זכו בה אבותינו ואבות אבותינו מכמה מאות שנים, ולא צריך לחפש דרכים להתיר.

מתוך אתר הספרייה הלאומית - קישור

ג. רבני חיבת ציון חשבו שאסור לקיים היתר מכירה בגלל שהארץ בסכנת חורבן.

ב. רבני חיבת ציון חשבו שיש לקיים היתר מכירה ואסור לסכן את בניין הארץ החשוב ולשמור שמיטה.

א. רבני חיבת ציון חשבו כמו רבני הישוב הישן שיש לשמור שמיטה ללא היתרים

אז לאיזה מהצדדים הצטרפו רבני חיבת ציון?

כאן חוזרים אחורה אם רוצים לבדוק שוב...

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

גם אנשי חיבת ציון החילוניים הביעו עמדתם בנושא וניסו לשכנע זה את זה..

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

איגרת מאת ליליינבלום מראשי חיבת ציון לרש"י פין מראשי ההשכלה בוילנה-

שנת השמיטה הקודמת, היא שנת תרמ"ב, פזרה לארבע רוחות את יושבי פתח תקווה הראשונים, ואם לא ישתדלו הרבנים למצוא היתר לקולוניסטים [לאיכרים במושבות] בשנת השמיטה הבע"ל [הבאה עלינו לטובה] אז תהיה זאת מכה שאין לה תרופה לא לקולוניסטים אשר לא זרעו עוד שש שנים ולא אספו את תבואתם במשך שש שנים... אולי יוכל כבודו הרם לקחת דברים בזה עם איזה מגדולי הרבנים בליטא להתיר בשנה הבע"ל את העבודה בשדה לפחחות בתור הוראת שעה או על ידי איזה הערמה...

כלומר- "אין שום היתר לחרוש ולזרוע, לקצור ולנטוע בעצמו או ידי גוי, ואפשר לקיים מצוות התלויות בארץ, אשר לא זכו בה אבותינו ואבות אבותינו מכמה מאות שנים, ולא צריך לחפש דרכים להתיר.

מתוך אתר הספרייה הלאומית - קישור

ג. אם נאסור את העבודה בשנה זו המושבות לא יצליחו להתאושש ולהשתקם.

ב. שמיטה היא מצווה עתיקה שעבר זמנה ולא רלוונטית לשנים אלו.

א. השמיטה הקודמת גרמה לפירוק המושבה פתח תקווה.

באילו מהנימוקים לא משתמש ליליינבלום לשכנע את רש"י פיין לתמוך בעמדתו-

כאן חוזרים אחורה אם רוצים לבדוק שוב...

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

יפה מאוד!אכן רבים בתנועת חיבת ציון דאגו מאוד למושבות... אך מה קרה בסוף??

כאן תגלו..

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

על בסיס היתר מכירה, נמכרו הקרקעות לגוי לתקופת השמיטה והאיכרים יכלו לעבוד באדמה. מרגע שגדולי הדור נתנו הסכמתם להיתר, גם גורמים אחרים אימצו אותו, כמו למשל הברון רוטשילד, שתמך במפעל ההתיישבות וחשש שאם האיכרים לא יעבדו בשנת השמיטה, תרד לטמיון כל השקעתו. גם ראשי תנועת חיבת ציון (שבעידודם הגיעו העולים ארצה), ופינסקר בראשם, סמכו ידיהם על ההיתר שיזם חברם הרב שמואל מוהליבר. מוהליבר הטריח עצמו והתרוצץ בין רבני חו"ל ורבני היישוב כדי לאפשר את קיומו ואת המשך עיבודן של אדמות מתיישבים יוכלו להמשיך לעבד את אדמתם. באופן זה למעשה נכנסו שיקולים נוספים בקבלת ההיתר, מעבר לעניין ההלכתי.איכרי המושבות זיכרון יעקב, ראשון לציון, ראש פינה, יסוד המעלה ונס ציונה קיבלו עליהם את ההיתר ויכלו להמשיך לעבד את הקרקעות.במפה מסומנות המושבות אשר קיבלו על עצמן את היתר השמיטה: מתוך תוכנית באר, הפיקוח על ההיסטוריה בחמ"ד

ג. אנשי ירושלים של הישוב הישן ולכן לא מופיעים במפה.

ב. הרב מוהליבר ולכן ניסה לסוע בין רבנים ולשכנע אותם.

א. הברון רוטשילד כי חשש שההשקעה הכספית שלו במושבות תרד לטמיון והמושבות יפלו

מי מהבאים לא השתכנע בהיתר המכירה?

כאן חוזרים אחורה אם רוצים לבדוק שוב...

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

כל הכבוד!אבל לא תמיד אפשר "להנדס" מרחוק את המציאות..האם כל המושבות יסכימו לקבל את היתר המכירה?

צפו באיכרי מזכרת בתיה..

מתוך תוכנית באר הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

רוצים ללמוד עוד על המושבה מזכרת בתיה?

ג. את פקידי הברון הנחו מניעים כלכליים.

ב. הוויכוח במזכרת בתיה הוא ויכוח בין מתיישבים דתיים ובין פקידי הברון הצרפתים החילונים.

א. הוויכוח במזכרת בתיה הוא ויכוח בין המתיישבים הדתיים לבין עצמם.

אז מה לא נכון להגיד לגבי מתיישבי מזכרת בתיה?

כאן חוזרים אחורה אם רוצים לבדוק שוב...

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

סקרנים מה קרה בסוף? קראו בדיווח בעיתון הצפירה.

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

ב לא! הם העדיפו שלא ישלמו להם כסף ואמרו שהאדמה צריכה מנוחה והם ינצלו את השנה לחיזוק הגדרות וזה יהיה קידוש ה'.

א. כן כי לא היה ברירה ואיימו עליהם שיקחו להם את התמיכה הכלכלית.

האם אנשי מזכרת בתיה הקשיבו לפקידים?

כאן חוזרים אחורה אם רוצים לבדוק שוב...

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

יפה מאוד!! אנשי המושבות מודים לכם שעזרתם להם לשמור שמיטה כהלכתה!

רוצים שוב?

הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד

יצרה: מוריה בר-און מדריכה לחדשנות פדגוגית היסטוריה בחמ"ד, יעוץ פדגוגי: בלהה גליקסברג- מפמ"ר היסטוריה בחמ"ד.