Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Començar

Guia de la Formació Professional per SECTORS

al Vallès Oriental

Famílies professionals

Formació Professional al VALLÈS ORIENTAL

Marítimopesquera

Agrària

Química

Sanitat

PREINSCRIPCIONS

ENSENYAMENTSDE RÈGIM ESPECIAL

Arts escèniques

Arts plàstiquesi disseny

SALUT I ATENCIÓA LES PERSONES

Serveissocioculturals i a la comunitat

OCI IBENESTAR

Fusta, moblei suro

Instal·lació i manteniment

Energiai aigua

Seguretat imedi ambient

Indústries alimentàries

Indústriesextractives

Electricitat i electrònica

Fabricaciómecànica

Tèxtil, confecciói pell

Activitats físiquesi esportives

Comerç imàrqueting

Administraciói gestió

Artsgràfiques

Informàtica i comunicacions

Imatgepersonal

Hoteleria iturisme

QUÍMICA

TRANSFORMACIÓDIGITAL

Imatge i so

SERVEIS ALES EMPRESES

MANUFACTURER

INDÚSTRIA DEL METALLI MOBILITAT

Transport i manteniment de vehicles

AGROALIMENTARI

CONSTRUCCIÓI OBRA CIVIL

ENERGIA ISOSTENIBILITAT

Ensenyaments esportius

Info

ocupacionsen relació a la formació professional

Activitats físiques i esportives

CFGM

Guia en el medi natural i de temps de lleure

Formació Ocupacional

IFE

Auxiliar en manteniment d'instal·lacions esportives

AUXILIAR EN MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES Formació professional: Itineraris formatius específics Els ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS són ensenyaments professionals que s'adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l'objectiu d'oferir atenció educativa, a l'etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies. Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en el control d'accés, circulació i assistència als usuaris i visitants d'instal·lacions esportives; el suport a l'organització d'activitats fisicoesportives seguint instruccions o un pla de treball; la prevenció per a la millora de la seguretat dins del recinte; la reposició o reparació d'avaries de nivell bàsic, i el tractament de dades, textos i confecció de documentació sota supervisió, observant les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, i també competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries. La durada és de 3.360 hores, que es distribueixen en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball.. Centres on es pot cursar:

 • INS Lliçà (Lliçà d'Amunt)

CFGS

Ensenyament i Animació socioesportiva

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA Formació professional: Cicle superior Família professional: Activitats físiques i esportives Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d'usuaris, programant i dirigint les activitats d'ensenyament, d'inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost. La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • Institut Lauro (les Franqueses del Vallès)
 • Escola Ginebró (Llinars del Vallès)
 • Institut Vicenç Plantada (Mollet del Vallès)

Condicionament Físic

CONDICIONAMENT FÍSIC Formació professional: Cicle superior Família professional: Activitats físiques i esportives Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei. La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • Escola Ginebró (Llinars del Vallès)

GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS DE LLEURE Formació professional: Grau mitjà Família professional: Activitats físiques i esportives Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat de tipus nòrdic, cavitats de dificultat baixa, barrancs de risc baix, medi aquàtic i instal·lacions d'oci i aventura (progressant a peu, amb cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall), així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant les activitats a la tipologia dels participants, i respectant el medi ambient i garantint-ne la qualitat i la seguretat. La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • Institut Lauro (les Franqueses del Vallès)
 • Institut de Lliçà (Lliçà d'Amunt)
 • Escola Ginebró (Llinars del Vallès)
 • Institut Vicenç Plantada (Mollet del Vallès)

Administració i gestió

PFI

Auxiliar d'activitats d'oficina i en serveis administratius generals

AUXILIAR D'ACTIVITATS D'OFICINA I EN SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS Formació professional: Programes de formació i inserció Família professional: Administració i gestió Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en l'àmbit de l'administració i gestió, així com l'enregistrament i la verificació de dades i documents. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • Centre de Formació i Ocupació La Mongia - Ajuntament de Cardedeu (Cardedeu)
 • Escola Pia de Granollers (Granollers)
 • EDUCEM (Granollers)

Formació Ocupacional

CFGM

Gestió Administrativa

GESTIÓ ADMINISTRATIVA Formació professional: Grau mitjà Família professional: Administració i gestió Àmbit professional: Administració i oficina Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, finances i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Gestió Administrativa (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Manolo Hugué (Caldes de Montbui) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del correu electrònic jizquierdo@insmanolohugue.cat i resol els teus dubtes! També pots visualitzar aquest video per tenir més informació.
 • INS Carles Vallbona (Granollers)
 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)
 • EDUCEM (Granollers)
 • INS VIl·la Romana (La Garriga)
 • INS Marina (La Llagosta) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 560 73 31 (demanant per Amparo Moreno) i resol els teus dubtes!
 • INS Giola (Llinars del Vallès)
 • INS Gallecs (Mollet del Vallès)
 • INS Torre de Malla (Parets del Vallès)
 • INS Baix Montseny (Sant Celoni)
 • INS Vall de Tenes (Santa Eulàlia de Ronçana)

CFGS

Administració i finances

ADMINISTRACIÓ I FINANCES Formació professional: Grau superior Família professional: Administració i gestió Àmbit professional: Administració i oficina Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Administració i finances (LOGSE) Centres on es pot cursar:

 • INS Manolo Hugué (Caldes de Montbui) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del correu electrònic jizquierdo@insmanolohugue.cat i resol els teus dubtes! També pots visualitzar aquest video per tenir més informació.
 • INS Carles Vallbona (Granollers) - FP Dual
 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)
 • EDUCEM (Granollers)
 • INS Marina (La Llagosta) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 560 73 31 (demanant per Amparo Moreno) i resol els teus dubtes!
 • INS Giola (Llinars del Vallès) - FP Dual
 • INS Gallecs (Mollet del Vallès)
 • INS Torre de Malla (Parets del Vallès) - FP Dual

Agrària

PFI

Auxiliar d'activitats agropecuàries

AUXILIAR D'ACTIVITATS AGROPECUÀRIES Formació professional: Programes de formació i inserció Família professional: Agrària Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius agrícoles i en explotacions ramaderes. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • Escola Agrària Santa Maria del Vallès - Fundació Privada Obra Tutelar Agrària (Lliçà de Vall)

CFGM

Auxiliar de vivers i jardins

AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS Formació professional: Programes de formació i inserció Família professional: Agrària Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • Escola Viver Castell de Sant Foix (Santa Maria de Martorelles)

Formació Ocupacional

Producció agropecuària

PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA Formació professional: Grau mitjà Família professional: Agrària Àmbit professional: Agropecuari i marítimopesquer Aquests estudis postobligatoris capaciten per obtenir productes agropecuaris amb criteris de qualitat i rendibilitat, fer el manteniment de les instal·lacions i aplicar la normativa de protecció ambiental, prevenció de riscos laborals, benestar animal i seguretat alimentària. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicles Explotacions Agrícoles Intensives (LOGSE) i Explotacions Agràries Extensives (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Giola (Llinars del Vallès) - FP Dual - Impuls llengües estrangeres

IFE

Auxiliar en cura d'animals i espais verds

AUXILIAR EN CURA D'ANIMALS I ESPAIS VERDS Formació professional: Itineraris formatius específics Família professional: Agrària Els ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS són ensenyaments professionals que s'adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l'objectiu d'oferir atenció educativa, a l'etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies. La finalitat d'aquests ensenyaments és que els i les alumnes incrementin l'autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral. Centres on es pot cursar:

 • INS Pla Marcell (Cardedeu)
 • Escola Viver Castell de Sant Foix (Santa Maria de Martorelles)

Auxiliar d'activitats forestals

AUXILIAR D'ACTIVITATS FORESTALS Formació professional: Programes de formació i inserció Família professional: Agrària Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars necessàries per a la conservació, millora i aprofitament de la muntanya. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • Escola Viver Castell de Sant Foix (Santa Maria de Martorelles)

Formació Ocupacional

Arts gràfiques

Aquesta família professional no s'imparteix al Vallès Oriental

Sense cicles a la comarca

Més informació

Comerç i màrqueting

PFI

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

CFGS

Formació Ocupacional

Comerç internacional

COMERÇ INTERNACIONAL Formació professional: Cicle superior Família professional: Comerç i màrqueting Àmbit professional: Econòmic i empresarial Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos d'importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d'acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s'han establert. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Comerç Internacional (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Carles Vallbona (Granollers) - FP Dual

Gestió de vendes i espais comercials

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS Formació professional: Cicle superior Família professional: Comerç i màrqueting Aquests estudis capaciten per gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d'espais comercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, d'acord amb la normativa vigent. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Carles Vallbona (Granollers) - FP Dual

Màrqueting i publicitat

MÀRQUETING I PUBLICITAT Formació professional: Cicle superior Família professional: Comerç i màrqueting Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publicitaris i promocionals i necessaris. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • INS Carles Vallbona (Granollers) - FP Dual
 • Campus Professional de VIC - UCC (Granollers) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 889 03 27 i resol els teus dubtes! - Jornada de portes obertes el 23/03/2022 de 9h a 14h al centre. Més informació en aquest enllaç.

Transport i logística

TRANSPORT I LOGÍSTICA Formació professional: Cicle superior Família professional: Comerç i màrqueting Àmbit professional: Transport; Econòmic i empresarial Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i per planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa, d'acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l'empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Gestió del Transport (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Carles Vallbona (Granollers) - FP Dual

CFGM

Activitats comercials

Activitats comercials, perfil professional logística

Edificació i obra civil

PFI

Auxiliar en Pintura

AUXILIAR DE PINTURA Formació professional: Programes de formació i inserció Família professional: Edificació i obra civil Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de pintura, fer revestiments amb pastes i pintures, aplicar emprimacions i pintures protectores, així com col·laborar en l'envernissat i empaperat sobre qualsevol superfície. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • INS Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) - Contacte específic amb el PFI a través del següent formulari i resol els teus dubtes!

Formació Ocupacional

Electricitat i electrònica

PFI

Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques d'aigua i gas

AUXILIAR DE MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'AIGUA I GAS Formació professional: Programes de formació i inserció Família professional: Electricitat i electrònica Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques i d'aigua i gas, així com en el muntatge o desmuntatge d'aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • INS Marina (La Llagosta) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç i resol els teus dubtes!
 • INS Mollet del Vallès (Mollet del Vallès)
 • Centre de Formació i Ocupació La Mongia - Ajuntament de Cardedeu (Cardedeu)
 • Pla de Transició al Treball de Sant Celoni (Sant Celoni)

CFGS

Formació Ocupacional

Automatització i robòtica industrial

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL Formació professional: Grau superior Família professional: Electricitat i electrònica Àmbit professional: Tècnic i tecnològic Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d'aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Sistemes de Regulació i Control Automàtics (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)
 • INS de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través de l'enllaç fpinsmollet.cat i del següent formulari i resol els teus dubtes!

Electromedicina clínica

ELECTROMEDICINA CLÍNICA Formació professional: Grau superior Família professional: Electricitat i electrònica Aquests estudis capaciten per gestionar i fer el muntatge i manteniment d'instal·lacions, sistemes i equips d’electromedicina clínica, considerant les recomanacions del fabricant, els requeriments de qualitat i seguretat i la normativa vigent d’aplicació. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • INS Marina (La Llagosta) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 560 73 31 (demanant per Carlos Ontiveros) i resol els teus dubtes!

CFGM

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES Formació professional: Grau mitjà Família professional: Electricitat i electrònica Àmbit professional: Tècnic i tecnològic Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats. Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Equips i Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE) Centres on es pot cursar:

 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)
 • INS Giola (Llinars del Vallès) - FP Dual
 • INS Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través de l'enllaç fpinsmollet.cat i del següent formulari i resol els teus dubtes!

Instal·lacions de telecomunicacions

INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS Formació professional: Grau mitjà Família professional: Electricitat i electrònica Àmbit professional: Tècnic i tecnològic Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar, fer el manteniment de les instal·lacions i els equips; muntar o ampliar equips informàtics i perifèrics i instal·lar o configurar programari base, sistemes operatius i aplicacions en condicions de qualitat i seguretat; muntar les canalitzacions, el cablatge, els armaris, suports, etc., i instal·lar les càmeres, els processadors de senyal, les centraletes, amb eines de programació. Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • INS Marina (La Llagosta) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 560 73 31 (demanant per Carlos Ontiveros) i resol els teus dubtes!

Energia i aigua

CFGM

Xarxes i estacions de tractament d'aigües

XARXES I ESTACIONS DE TRACTAMENT D'AIGÜES Formació professional: Grau superior Família professional: Electricitat i electrònica Aquests estudis post obligatoris capaciten per portar a terme el muntatge, les operacions i el manteniment de xarxes d'aigua així com l'operació i el manteniment dels equips i les instal·lacions d'estacions de tractament d'aigües, tot aplicant la normativa vigent, els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, i assegurant la seva funcionalitat i el respecte al medi ambient. La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)

Formació Ocupacional

Fusta, moble i suro

PFI

Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles

AUXILIAR EN TREBALLS DE FUSTERIA I INSTAL·LACIÓ DE MOBLES Formació professional: Programes de formació i inserció Família professional: Fusta, moble i suro Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de fabricació, instal·lació i muntatge d'elements de fusteria i moble, així com l'aplicació de productes d'acabat. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • EMAD La Garriga (La Garriga)
 • INS Marina (La Llagosta) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç i resol els teus dubtes!

CFGM

Formació Ocupacional

Fusteria i moble

FUSTERIA I MOBLE Formació professional: Grau mitjà Família professional: Fusta, moble i suro Àmbit professional: Tècnic i tecnològic Aquests estudis postobligatoris capaciten per fabricar elements de fusteria i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, acabat, emmagatzematge i expedició de productes, complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Fabricació Industrial de Fusteria i Moble (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Vil·la Romana (La Garriga) - FP Dual

Fabricació mecànica

CFGM

Mecanització

MECANITZACIÓ Formació professional: Grau mitjà Família professional: Fabricació mecànica Àmbit professional: Tècnic i tecnològic Aquests estudis postobligatoris capaciten per determinar processos de mecanització a partir de la informació tècnica, preparar màquines i sistemes, programar màquines eines de control numèric, robots i manipuladors, verificar productes mecanitzats, fer el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització i aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals. Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Mecanització (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Manolo Hugué (Caldes de Montbui) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del correu electrònic smojio@insmanolohugue.cat i resol els teus dubtes! També pots visualitzar aquest video per tenir més informació.
 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)
 • INS de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través de l'enllaç fpinsmollet.cat i del següent formulari i resol els teus dubtes!

CFGS

Disseny en fabricació mecànica

DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA Formació professional: Grau superior Família professional: Fabricació mecànica Àmbit professional: Tècnic i tecnològic Aquests estudis postobligatoris capaciten per dissenyar productes de fabricació mecànica, fosa, forja, estampació i pulverimetal·lúrgia, utillatge de processament de xapa i motlles i models per a polímers, assegurant-ne la qualitat i segons la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental. La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament de Projectes Mecànics (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)
 • INS de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través de l'enllaç fpinsmollet.cat i del següent formulari i resol els teus dubtes!

Formació Ocupacional

Programació de la producció en fabricació mecànica

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA Formació professional: Grau superior Família professional: Fabricació mecànica Àmbit professional: Tècnic i tecnològic Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental. La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Producció per Mecanització (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual (2X3 amb disseny en fabricació mecànica) (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)
 • INS de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través de l'enllaç fpinsmollet.cat i del següent formulari i resol els teus dubtes!

Programació de la producció en fabricació mecànica, perfil professional en motlles i matrius

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA (perfil professional en Motlles i Matrius) Formació professional: Grau superior Família professional: Fabricació mecànica Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental. Aquesta competència es complementa amb formació específica del sector de fabricació de motlles i matrius. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle de Producció per Mecanització (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Manolo Hugué (Caldes de Montbui) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del correu electrònic smojio@insmanolohugue.cat i resol els teus dubtes! També pots visualitzar aquest video per tenir més informació.

PFI

Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES Formació professional: Programes de formació i inserció Família professional: Fabricació mecànica Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en els processos de mecanització, muntatge per a la fabricació mecànica, així com per a la instal·lació i manteniment d'elements de xarxes elèctriques. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • Centre Vallès (Granollers)

Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura

AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I D'AJUST I SOLDADURA Formació professional: Programes de formació i inserció Família professional: Fabricació mecànica Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en els processos de mecanització, muntatge i soldadura per a la fabricació mecànica. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • Pla de Transició al Treball (PTT) - Masia del Molí (Montornès del Vallès) - Contacte específic amb el PFI a través dels enllaços: INS Marta Mata i Ajuntament de Montornès del Vallès. També a través dels telèfons i correus: 93 572 14 22 / 662 389 164 - a8960099@xtec.cat / bernadesgm@montornes.cat (demanant per Montse Bernades)s) i resol els teus dubtes!

Hoteleria i turisme

PFI

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

AUXILIAR D'HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ Formació professional: Programes de formació i inserció Família professional: Hoteleria i turisme Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions bàsiques de preparació i conservació d'elaboracions culinàries senzilles, així com les operacions de preparació i presentació d'aliments i begudes en establiments de restauració, assistint en els processos de servei i atenció al client. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic Centres on es pot cursar:

 • Centre Vallès (Granollers)
 • Ajuntament de Lliça d'Amunt i INS Lliçà (Lliçà d'Amunt) - Contacte específic amb el PFI a través dels enllaços: INS Lliçà i Ajuntament de Lliçà d'Amunt. També a través del telèfon 93 841 46 52 i del correu electrònic a8960390@xtec.cat i resol els teus dubtes!
 • Pla de Transició al Treball (PTT) - Masia del Molí (Montornès del Vallès) - Contacte específic amb el PFI a través dels enllaços: INS Marta Mata i Ajuntament de Montornès del Vallès. També a través dels telèfons i correus: 93 572 14 22 / 93 568 65 68 - a8960099@xtec.cat / glanzo@montornes.cat (demanant per Gloria Lanzo) i resol els teus dubtes!

CFGM

Cuina i gastronomia

CUINA I GASTRONOMIA Formació professional: Grau mitjà Família professional: Hoteleria i turisme Àmbit professional: Econòmic i empresarial Aquests estudis postobligatoris capaciten per manipular, preparar, conservar i presentar aliments, confeccionar propostes gastronòmiques i ajudar en el servei. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Cuina (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental - INS Marta Mata (Montornès del Vallès)

Formació Ocupacional

Serveis de restauració

SERVEIS DE RESTAURACIÓ Formació professional: Grau mitjà Família professional: Hoteleria i turisme Àmbit professional: Econòmic i empresarial Aquests estudis postobligatoris capaciten per preparar i servir begudes i aliments. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Serveis de Restaurant i Bar (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental - INS Marta Mata (Montornès del Vallès)

Imatge i so

Aquesta família professional no s'imparteix al Vallès Oriental

Sense cicles a la comarca

Formació Ocupacional

Més informació

Imatge personal

PFI

Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica

AUXILIAR EN IMATGE PERSONAL: PERRUQUERIA I ESTÈTICA Formació professional: Programes de formació i inserció Família professional: Imatge personal Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques bàsiques de neteja, canvis de forma i color del cabell, així com tècniques bàsiques de maquillatge, depilació, manicura i pedicura, atenent al client i preparant els equips, materials i àrees de treball. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • Parc Estudi (Granollers)
 • Estudi Imatge (Granollers) Contacte específic amb el PFI a través d'aquest enllaç, del telèfon 625 067 900 o del correu mariluzestudiimatge@gmail.com i resol els teus dubtes!

CFGM

Estètica i bellesa

ESTÈTICA I BELLESA Formació professional: Grau mitjà Família professional: Imatge personal Àmbit professional: Artístic Aquests estudis capaciten per aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums, tot complint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en la normativa vigent. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Estètica Personal Decorativa (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Montmeló (Montmeló) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç, al telèfon 93 579 97 23 o a correu imatgepersonal@insmontmelo.cat i resol els teus dubtes! (portes obertes virtuals el 6 d'abril)
 • Centre d'Estudis Margaret (Granollers) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 870 21 74 (preguntant per Laura Dalmau) i resol els teus dubtes!
 • Estudi Imatge (Granollers) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç, del telèfon 625 067 900 o del correu mariluzestudiimatge@gmail.com i resol els teus dubtes!
 • Parc Estudi (Granollers)

Formació Ocupacional

Perruqueria i cosmètica capil·lar

PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR Formació professional: Grau mitjà Família professional: Imatge personal Àmbit professional: Artístic Aquests estudis capaciten per fer la cura i l'embelliment del cabell, l'estètica de mans i peus i l'estilisme masculí, així com comercialitzar serveis i venda de cosmètics, complint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. Tenen una dura de de 2.000 horas (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Perruqueria (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Montmeló (Montmeló) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç, al telèfon 93 579 97 23 o a correu imatgepersonal@insmontmelo.cat i resol els teus dubtes! (portes obertes virtuals el 6 d'abril)
 • Centre d'Estudis Margaret (Granollers) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 870 21 74 (preguntant per Laura Dalmau) i resol els teus dubtes!
 • Estudi Imatge (Granollers) - Contacte específic amb el cicle a través del següent enllaç, del telèfon 625 067 900 o del correu mariluzestudiimatge@gmail.com i resol els teus dubtes!
 • Parc Estudi (Granollers)

CFGS

Assessoria d'imatge i corporativa

ASSESSORIA D'IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA Formació professional: Grau superior Família professional: Imatge personal Àmbit professional: Artístic Aquests estudis capaciten per dissenyar i organitzar projectes d'assessorament en imatge personal, empresarial i institucional; organitzar esdeveniments i planificar els processos d'entrenament personal en habilitats de comunicació, protocol i usos socials, tot respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tots.La duració és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Assessoria d'Imatge Personal (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • Centre d'Estudis Margaret (Granollers) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 870 21 74 (preguntant per Laura Dalmau) i resol els teus dubtes!

Caracterització i maquillatge professional

CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL Formació professional: Grau superior Família professional: Imatge personal Àmbit professional: Artístic Aquests estudis capaciten per planificar i realitzar el muntatge de projectes de caracterització per mitjans audiovisuals i escènics, així com dissenyar i realitzar pròtesis, perruques i maquillatges socials, professionals i artístics, coordinant els mitjans tècnics i humans i respectant els criteris de qualitat, seguretat, protecció mediambiental i disseny per a tots. La durada és de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • Centre d'Estudis Margaret (Granollers) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 870 21 74 (preguntant per Laura Dalmau) i resol els teus dubtes!

Estilisme i direcció de perruqueria

ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA Formació professional: Grau superior Família professional: Imatge personal Aquests estudis capaciten per dirigir i supervisar el desenvolupament dels serveis de perruqueria, planificar i portar a terme tractaments capil·lars estètics i dissenyar estilismes de canvi d'imatge, respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tots. La duració és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • Parc Estudi (Granollers)

Estètica integral i benestar

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR Formació professional: Grau superior Família professional: Imatge personal Àmbit professional: Artístic Aquests estudis capaciten per dirigir i organitzar el desenvolupament dels serveis estètics, planificar i realitzar tractaments estètics relacionats amb la imatge i el benestar i aplicar tècniques estètiques hidrotermals, depilació i implantació de pigments, tot assegurant la qualitat, la prevenció de riscs laborals i la gestió ambiental. La duració és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Estètica (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • Parc Estudi (Granollers)

Termalisme i Benestar

TERMALISME I BENESTAR Formació professional: Grau superior Família professional: Imatge personal Aquests estudis postobligatoris capaciten per gestionar serveis relacionats amb el termalisme i el benestar (wellness), mitjançant l’aplicació de tècniques d’hidrocinèsia, tècniques hidrotermals, massatges estètics i programes de condicionament físic a l’aigua segons els protocols establerts i la dinamització de les activitats personalitzades i programades, que s’orienten a la millora de la qualitat de vida i de salut, per aconseguir la satisfacció de les persones usuàries, tot assegurant la prestació del servei en condicions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. La durada és de 2.000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • INS Manolo Hugué (Caldes de Montbui) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del correu electrònic eortiz@insmanolohugue.cat i resol els teus dubtes! També pots visualitzar aquest video per tenir més informació.

Indústries alimentàries

Aquesta família professional no s'imparteix al Vallès Oriental

Sense cicles a la comarca

Formació Ocupacional

Més informació

Indústries extractives

Aquesta família professional no s'imparteix al Vallès Oriental

Sense cicles a la comarca

Formació Ocupacional

Més informació

Informàtica i comunicacions

PFI

Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS Formació professional: Programes de formació i inserció Família professional: Informàtica i comunicacions Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • EDUCEM (Granollers)
 • CTV (Les Franqueses del Vallès)

CFGM

Sistemes microinformàtcs i xarxes (SMX)

SISTEMES MICROINFORMÀTCS I XARXES Formació professional: Grau mitjà Família professional: Informàtica i comunicacions Àmbit professional: Tecnologies de la informació Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Explotació de Sistemes Informàtics (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Carles Vallbona (Granollers)
 • EDUCEM (Granollers)
 • Escola Ginebró (Llinars del Vallès) Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 841 25 47 i resol els teus dubtes!
 • INS de Lliçà (Lliçà d'Amunt) Contacte específic amb el cicle enviant el vostre nom i telèfon de contacte al correu sreales@insllica.cat i es posaran en contacte amb vosaltres!
 • INS Torre de Malla (Parets del Vallès)

Formació Ocupacional

Desenvolupament d'aplicacions web

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB Formació professional: Grau superior Família professional: Informàtica i comunicacions Àmbit professional: Tecnologies de la informació Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts. Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • INS Carles Vallbona (Granollers) - FP Dual
 • Escola Ginebró (Llinars del Vallès)

CFGS

Administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIX)

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA Formació professional: Grau superior Família professional: Informàtica i comunicacions Àmbit professional: Tecnologies de la informació Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions. Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Administració de Sistemes Informàtics (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • EDUCEM (Granollers)
 • INS Carles Vallbona (Granollers)

Desenvolupament d'aplicacions multi plataforma (DAM)

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA Formació professional: Grau superior Família professional: Informàtica i comunicacions Àmbit professional: Tecnologies de la informació Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris de usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts. Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Carles Vallbona (Granollers) - FP Dual
 • EDUCEM (Granollers)
 • Escola Pia de Granollers (Granollers)

Desenvolupament d'aplicacions multi plataforma - DAM (Videojocs i oci digital)

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA - Perfil professional Videojocs i oci digital Formació professional: Grau superior Família professional: Informàtica i comunicacions Àmbit professional: Tecnologies de la informació Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts. Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • Escola Pia de Granollers (Granollers)
 • Escola Ginebró (Llinars del Vallès) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 841 25 47 i resol els teus dubtes!

Instal·lació i manteniment

CFGM

Manteniment electromecànic

MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC Formació professional: Grau mitjà Família professional: Instal·lació i manteniment Àmbit professional: Tècnic i tecnològic; Seguretat i serveis de protecció Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d'acord amb els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental. Tenen una durada de 2.000 horas (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Instal·lació i Manteniment electromecànic de Maquinaria i Conducció de Línies (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)
 • INS de Molllet del Vallès (Mollet del Vallès) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través de l'enllaç fpinsmollet.cat i del següent formulari i resol els teus dubtes!
 • INS Baix Montseny (Sant Celoni)

CFGS

Formació Ocupacional

Mecatrònica industrial

MECATRÒNICA INDUSTRIAL Formació professional: Grau superior Família professional: Instal·lació i manteniment Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Manteniment d'Equips Industrials (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS de Molllet del Vallès (Mollet del Vallès) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través de l'enllaç fpinsmollet.cat i del següent formulari i resol els teus dubtes!
 • INS Baix Montseny (Sant Celoni) - FP Dual

Maritimopesquera

Aquesta família professional no s'imparteix al Vallès Oriental

Sense cicles a la comarca

Formació Ocupacional

Més informació

Química

CFGM

Operacions de laboratori

OPERACIONS DE LABORATORI Formació professional: Grau mitjà Família professional: Química Aquests estudis capaciten per realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental. La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Laboratori (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través de l'enllaç fpinsmollet.cat i del següent formulari i resol els teus dubtes!
 • INS Baix Montseny (Sant Celoni) - FP Dual
 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)

Formació Ocupacional

CFGS

Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I AFINS Formació professional: Grau superior Família professional: Química Àmbit professional: Tècnic i tecnològic Aquests estudis capaciten per gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental. La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • Escola Sant Gervasi (Mollet del Vallès) - FP Dual

Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT Formació professional: Grau superior Família professional: Química Àmbit professional: Experimental i matemàtic Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i supervisar l'activitat d'un laboratori i per desenvolupar i aplicar tècniques d'assaig i anàlisis físiques, químiques i microbiològiques sobre matèries primeres i productes químics o alimentaris per a la investigació o el control de qualitat. La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Anàlisi i Control (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)
 • Escola Sant Gervasi (Mollet del Vallès) - FP Dual

Química industrial

QUÍMICA INDUSTRIAL Formació professional: Grau superior Família professional: Química Àmbit professional: Tècnic i tecnològic Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i controlar les operacions de les plantes de procés químic i de cogeneració d'energia i serveis auxiliars associats. La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Indústries de Procés Químic (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Baix Montseny (Sant Celoni) - FP Dual
 • INS de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través de l'enllaç fpinsmollet.cat i del següent formulari i resol els teus dubtes!

Sanitat

CFGM

Cures auxiliars d'infermeria

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA Formació professional: Grau mitjà Família professional: Sanitat Àmbit professional: Sanitari Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer cures auxiliars d'infermeria, controlar les condicions sanitàries de l'entorn i del material o l'instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb l'instrumental d'equips de salut bucodental. Tenen una durada és de 1.400 hores (990 lectives en un centre educatiu i 410 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)
 • INS Gallecs (Mollet del Vallès)
 • Escola Pia de Caldes de Montbui (Caldes de Montbui)
 • Escola Ginebró (Llinars del Vallès) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 841 25 47 i resol els teus dubtes! (pendent d'autorització - 1 any de durada)

CFGS

Formació Ocupacional

Documentació i administració sanitàries

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES Formació professional: Grau superior Família professional: Sanitat Àmbit professional: Sanitari Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris. La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Documentació Sanitària (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Gallecs (Mollet del Vallès)
 • Escola Ginebró (Llinars del Vallès) - Perfil assistent clínic - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 841 25 47 i resol els teus dubtes! (pendent d'autorització - 2 anys de durada)

Laboratori clínic i biomèdic

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC Formació professional: Grau superior Família professional: Sanitat Àmbit professional: Sanitari Aquests estudis capaciten per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial. La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)

Emergències sanitàries

EMERGÈNCIES SANITÀRIES Formació professional: Grau mitjà Família professional: Sanitat Àmbit professional: Sanitari Aquests estudis postobligatoris capaciten per traslladar pacients, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme teleassistència sanitària i col·laborar en l’organització i el desenvolupament de plans d’emergència, dispositius de riscos previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual o col·lectiva. Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual

Farmàcia i parafarmàcia

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA Formació professional: Grau mitjà Família professional: Sanitat Àmbit professional: Sanitari Aquests estudis postobligatoris capaciten per ajudar a elaborar i distribuir productes farmacèutics i afins; vendre productes parafarmacèutics i portar a terme tasques administratives i de control de magatzem. Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Farmàcia (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Gallecs (Mollet del Vallès)
 • EDUCEM (Granollers)

Dietètica

DIETÈTICA Formació professional: Grau superior Família professional: Sanitat Àmbit professional: Sanitari Aquests estudis capaciten per elaborar dietes, controlar la qualitat de l'alimentació de les persones, analitzar-ne els comportaments alimentaris i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població. La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • Escola Ginebró (Llinars del Vallès) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 841 25 47 i resol els teus dubtes! (pendent d'autorització - 1 any de durada)

Formació Ocupacional

Seguretat i medi ambient

CFGM

Emergències i protecció civil

EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL Formació professional: Grau mitjà Família professional: Seguretat i medi ambient Aquests estudis postobligatoris capaciten per intervenir operativament, d'acord amb les normes de seguretat, en emergències que han estat provocades per esdeveniments o catàstrofes originades per riscos diversos (naturals, antròpics i tecnològics), tant en entorn rural i forestal com urbà, portant a terme les activitats de control, mitigació i extinció dels agents causants dels esmentats esdeveniments (foc, avingudes d'aigua i substàncies nuclears, biològiques i químiques, entre d'altres), el rescat, el salvament i l'atenció com a primer intervinent de les persones afectades i la rehabilitació d'emergència de les zones o béns concernits, mantenint operatius els vehicles, equips, màquines i eines d'intervenció; també per organitzar els equips i unitats sota la seva responsabilitat, i contribuir a la divulgació i compliment dels principis i normes de protecció civil, aplicant la normativa vigent en matèria d'inspecció i plans d'autoprotecció d'edificis i instal·lacions industrials. La durada és de 2.000 hores, que es distribueixen en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • INS de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) - Contacte específic amb el cicle a través de l'enllaç fpinsmollet.cat i del següent formulari i resol els teus dubtes!

Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGM

Atenció a persones en situació de dependència

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA Formació professional: Grau mitjà Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat Àmbit professional: Humanístic i social; Serveis socials Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Atenció Sociosanitària (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Pla Marcell (Cardedeu) - Per resoldre dubtes pots venir a les portes obertes on line o presencials a través d'aquest enllaç. Si no pots venir o connectar-te on line, pots preguntar a través del següent formulari.
 • INS Gallecs (Mollet del Vallès)
 • INS Vall del Tenes (Santa Eulàlia de Ronçana)

CFGS

Formació Ocupacional

Educació infantil

EDUCACIÓ INFANTIL Formació professional: Grau superior Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat Àmbit professional: Humanístic i social; Serveis socials Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra. La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Educació Infantil (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Pla Marcell (Cardedeu) - Per resoldre dubtes pots venir a les portes obertes on line o presencials a través d'aquest enllaç. Si no pots venir o connectar-te on line, pots preguntar a través del següent formulari.
 • INS Gallecs (Mollet del Vallès)
 • EDUCEM (Granollers)

Integració social

INTEGRACIÓ SOCIAL Formació professional: Grau superior Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat Àmbit professional: Humanístic i social; Serveis socials Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional. La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Integració Social (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Pla Marcell (Cardedeu) - Per resoldre dubtes pots venir a les portes obertes on line o presencials a través d'aquest enllaç. Si no pots venir o connectar-te on line, pots preguntar a través del següent formulari.
 • INS Gallecs (Mollet del Vallès)

Animació sociocultural i turística

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA Formació professional: Grau superior Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat Àmbit professional: Humanístic i social; Serveis socials Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris a càrrec. La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Animació sociocultural (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Pla Marcell (Cardedeu)

Tèxtil, confecció i pell

Aquesta família professional no s'imparteix al Vallès Oriental

Sense cicles a la comarca

Més informació

Formació Ocupacional

Transport i manteniment de vehicles

CFGM

Carrosseria

CARROSSERIA Formació professional: Grau mitjà Família professional: Transport i manteniment de vehicles Àmbit professional: Transport Aquests estudis postobligatoris capaciten per reparar i muntar accessoris del vehicle i transformar-ne la carrosseria, el bastidor, la cabina i els equips. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Carrosseria (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través de l'enllaç fpinsmollet.cat i del següent formulari i resol els teus dubtes!
 • CTV - Centre Tècnic Vallès (Les Franqueses del Vallès)

CFGS

Formació Ocupacional

Automoció

AUTOMOCIÓ Formació professional: Grau superior Família professional: Transport i manteniment de vehicles Àmbit professional: Transport Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar, programar i supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d'automoció, amb l’orientació a vehicles industrials diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle. Tenen una durada de 2.000 hores (1.584 lectives en un centre educatiu i 416 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Automoció (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través de l'enllaç fpinsmollet.cat i del següent formulari i resol els teus dubtes!
 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)
 • CTV - Centre Tècnic Vallès (Les Franqueses del Vallès)

PFI

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

AUXILIAR DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES LLEUGERS Formació professional: Programa de formació i inserció Família professional: Transport i manteniment de vehicles Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de manteniment electromecànic i de carrosseria de vehicles lleugers (automòbils i motocicletes). Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • Escola Pia de Granollers (Granollers)
 • CTV - Centre Tècnic Vallès (Les Franqueses del Vallès)

Electromecànica de vehicles automòbils

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS Formació professional: Grau mitjà Família professional: Transport i manteniment de vehicles Àmbit professional: Transport Aquests estudis postobligatoris capaciten per realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Electromecànica de Vehicles (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • INS Escola Municipal del Treball (Granollers) - FP Dual (per més informació, es recomana assistir a les Jornades de Portes Obertes)
 • INS de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) - FP Dual - Contacte específic amb el cicle a través de l'enllaç fpinsmollet.cat i del següent formulari i resol els teus dubtes!
 • CTV - Centre Tècnic Vallès (Les Franqueses del Vallès)

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Formació Ocupacional

CFGS

Gràfica interactiva

GRÀFICA INTERACTIVA Formació professional: Grau superior Família professional: Arts plàstiques i disseny - Comunicació gràfica i audiovisual Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials. La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses t'ajudaran a accedir a un lloc de treball. Centres on es pot cursar:

 • EMAD (La Garriga) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç i resol els teus dubtes! Veure vídeo de presentació clicant aquí.

Gràfica publicitària

GRÀFICA PUBLICITÀRIA Formació professional: Grau superior Família professional: Arts plàstiques i disseny - Comunicació gràfica i audiovisual Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica publicitària, amb els controls de qualitat corresponents, i de les aplicacions vinculades a la comunicació gràfica, fer-ne el seguiment posterior i el control de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials. La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses t'ajudaran a accedir a un lloc de treball. Aquest estudi substitueix el cicle Gràfica Publicitària (LOGSE). Centres on es pot cursar:

 • EMAD (La Garriga) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç i resol els teus dubtes! Veure vídeo de presentació clicant aquí.

Comunicació gràfica i audiovisual

Escultura

CFGS

Mobiliari

MOBILIARI Formació professional: Grau superior Família professional: Arts plàstiques i disseny - Disseny industrial Àmbit professional: Artístic Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i altres elements de mobiliari, determinar-ne les característiques formals i millorar-ne la productivitat i competitivitat. La durada és de 1.900 hores (1.800 en un centre educatiu i 100 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • EMAD (La Garriga)

Disseny industrial

CFGM

Assistència al producte gràfic interactiu

CFGM

Reproduccions artístiques en fusta

Formació Ocupacional

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

CFGM

Futbol

FUTBOL Formació professional: Grau mitjà Família professional: Ensenyaments esportius - Futbol i futbol sala Àmbit professional: Físic i esportiu Futbol, juntament amb futbol sala, és una especialitat de la modalitat de futbol. El primer nivell d'aquests estudis capacita per dur a terme activitats d'iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d'adults. També capacita per acompanyar l'equip durant la pràctica esportiva. Té una durada de 455 hores (305 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol. El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes. Té una durada de 565 hores (365 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball). Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • Centre Tecniksports Granollers (Granollers)

CFGS

Futbol

FUTBOL Formació professional: Grau superior Família professional: Ensenyaments esportius - Futbol i futbol sala Àmbit professional: Físic i esportiu Futbol, juntament amb futbol sala, és una especialitat de la modalitat de futbol. Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir l'entrenament de futbolistes i equips de futbol en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles de futbol. Tenen una durada de 875 hores (675 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • Centre Tecniksports Granollers (Granollers)

Futbol i futbol sala

Hípica

CFGM

Disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre

DISCIPLINES HÍPIQUES DE RESISTÈNCIA, ORIENTACIÓ I TURISME EQÜESTRE Formació professional: Grau mitjà Família professional: Ensenyaments esportius - Hípica Àmbit professional: Físic i esportiu La titulació de Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).Té una durada de 1.280 hores. El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de l'equitació; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell, i guiar a usuaris a cavall per terrenys variats, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat.Té una durada de 620 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial d'Hípica, que és comú a les dues especialitats. El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l'etapa de tecnificació esportiva de l'equitació en els disciplines del raid i del trec; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats de competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec; organitzar activitats, competicions i esdeveniments del nivell d'iniciació esportiva; determinar i dissenyar itineraris i conduir esportistes i usuaris per rutes eqüestres en el medi natural; concretar, dirigir i adaptar les activitats d'equitació per a genets amb discapacitat, i col•laborar amb el procés de detecció i selecció de talents esportius (genet-cavall), d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris participants a l'activitat.Té una durada de 660 hores. Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • Escola Ginebró (Llinars del Vallès) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 841 25 47 i resol els teus dubtes!

CFGM

Salvament i socorrisme

SALVAMENT I SOCORRISME Formació professional: Grau mitjà Família professional: Ensenyaments esportius - Salvament i socorrisme La titulació de Salvament i Socorrisme pertany a l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).Té una durada de 1.155 hores. El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de Salvament i Socorrisme. El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals.Té una durada de 660 hores. Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics. Centres on es pot cursar:

 • Escola Ginebró (Llinars del Vallès) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç o del telèfon 93 841 25 47 i resol els teus dubtes!
 • Escola Sant Gervasi (Mollet del Vallès)

Salvament i socorrisme

CFGS

Salvament i socorrisme

SALVAMENT I SOCORRISME Formació professional: Grau superior Família professional: Ensenyaments esportius - Salvament i socorrisme Aquests estudis capaciten per programar, dirigir i coordinar l'entrenament esportiu de socorristes i equips de socorristes en competicions de nivell mitjà i alt; coordinar els recursos humans i materials en l'activitat de salvament i socorrisme, i dirigir escoles de salvament i socorrisme.Tenen una durada de 875 hores, distribuïdes en un curs acadèmic. Centres on es pot cursar:

 • Escola Sant Gervasi (Mollet del Vallès)

Arts escèniques

CFGS

Tècniques d'actuació teatral

TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ TEATRAL Formació professional: Grau superior Família professional: Arts escèniques Aquests estudis capaciten per aplicar les tècniques d'interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per fer tasques de dinamització basades en l'actuació i per preparar en tècniques d'expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat. Tenen una durada de 2.000 hores. Centres on es pot cursar:

 • Escola de Teatre Arsènic (Granollers) - Contacte específic amb el cicle a través d'aquest enllaç i resol els teus dubtes!

Formació Ocupacional