Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

 • ze spectrum autyzmu
 • niepełnosprawnych ruchowo w normie intelektualnej,
 • niepełnosprawnych ruchowo z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • niepełnosprwnych ruchowo z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym),
 • nie mogących uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania z racji swojej niepełnosprawności.

Jesteśmy placówką dla dzieci i młodzieży:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej placówki. Informacje zawarte są pod ruchomymi elementami bądź strzałkami.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Policach dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej placówki. Informacje zawarte są pod ruchomymi elementami bądź strzałkami.

Szkolne Koło Wolontariatu

Znacznik w prawym górnym rogu prezentacji wskaże elementy pod, którymi ukryte są dodatkowe informacje

Aby wrócić w trakcie prezentacji do indeksu należy wybrać element z domkiem

Ważne informacje

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Projekty

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym

Zapraszamy

"Za Życiem"

Rehabilitacja

Grupy Wychowawcze

Szkoła Policealna

Szkoła Branżowa I stopnia

INDEKS

 • Do naszej szkoły podstawowej mogą uczęszczać dzieci ze spectrum autyzmu,
z niepełnosprawnością ruchową w normie intelektualnej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z wyłączeniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym), niepełnosprawne ruchowo z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawne ruchowoz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzimy w małych zespołach klasowych,
 • Stwarzamy uczniom odpowiednią atmosferę – poczucie bezpieczeństwa, przychylność
i zrozumienie,
 • Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie zgodnie z jego możliwościami.

oddział przedszkolny

ŚWIETLICA SZKOLNA

Szkoła Podstawowa

Otwarta jest od godz. 11.30 do godz. 16.30. Dzieci mogą korzystać z dobrze wyposażonej i dostosowanej do potrzeb świetlicy, w której nigdy się nie nudzą :)

Świetlica szkolna

 • Od września 2017 roku w Ośrodku funkcjonuje oddział przedszkolny – klasa „0” w godzinach od 7.30 do 15.00.
 • W przytulnym i stymulującym do zabawy i nauki pomieszczeniu „zerówki” dzieci mają zajęcia edukacyjne, w tym język angielski, rytmikę oraz zajęcia rewalidacyjne.
 • W miarę potrzeb dzieci są objęte również opieką logopedyczną.

Oddział przedszkolny

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • Przeznaczona dla młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w normie intelektualnej oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ze spectrum autyzmu,
 • Kształcimy w zawodach:

KRAWIEC

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły w pracowni krawieckiej wyposażonej w maszyny wieloczynnościowe o napędzie elektrycznym oraz maszyny specjalistyczne, takie jak: owerlok maszyna komputerowa, hawciarka. Szkoła przygotowuje do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

kolejne ZAWODY

Szkoła Branżowa I Stopnia

KUCHARZ

Praktykę zawodową szkoła organizuje w firmach oferujących usługi gastronomiczne na terenie Polic.Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kucharz uczniowie zdają w dobrze znanej sobie pracowni i na terenie szkoły.

FOTOGRAF

Praktyki zawodowe odbywają się na terenie szkoły w profesjonalnie wyposażonej pracowni fotograficznej (aparaty CANON, komputery z oprogramowaniem PHOTSHOP, CAMERA RAW, drukarki fotograficzne, statywy z głowicą, stoły bezcieniowe, lampy błyskowe z rozpraszaczami na statywach oraz lampy światła ciągłego z rozpraszaczami na statywach, tła fotograficzne). Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie fotograf uczniowie zdają w dobrze znanej sobie pracowni i na terenie szkoły.

Kształcenie w tym zawodzie odbywa się wyłącznie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Praktykę zawodowa organizowana jest w “Hotelu Park” w Szczecinie, “Hotelu Radisson” w Szczecinie oraz w “Domu Św. Józefa” w Szczecinie.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

 • Przeznaczone dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo w normie intelektualnej, ze spectrum autyzmu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • Klasy o kierunku ogólnym z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim i geografią,
 • Sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne oraz sprzęt audiowizualny,
 • Posiadamy w swojej ofercie nowoczesne pracownie językowe, komputerowe i fotograficzne,
 • Nauka w naszym liceum ogólnokształcącym gwarantuje rzetelne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego, a nauczyciele przedmiotów maturalnych są Egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła dwuletnia w zawodzie technik administracji i technik archiwista.Zapewniamy praktyki zawodowe w II i IV semestrze nauki na terenie Polic, mn. w: Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach, Starostwie Powiatowym, Urzędzie Gminy Police, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Szkoła Policealna

Działania wychowawcze w grupach skierowane są na wspieranie rozwoju intelektualnego, rozwoju emocjonalnego, procesu rehabilitacji, podnoszenie umiejętności społecznych oraz wszechstronny rozwój wychowanków z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Naszym celem jest przygotowanie do codziennego samodzielnego życia, aktywności społecznej oraz osiągnięcia niezależności w dorosłym życiu.

Grupy Wychowawcze

W Ośrodku znajduje się w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Kompleks Rehabilitacyjny wyposażony w:• basen rehabilitacyjny,• hydroterapię z wanną perełkową i motylkową, wanna do masażu stóp i podudzi, wannami do masażu kończyn górnych i dolnych,• gabinety fizykoterapii wyposażone w aparaty do laseroterapii, magnetoterapii, krioterapii, elektroterapii, światłolecznictwa,• salę Integracji Sensorycznej,• salę do kinezyterapii i masażu,• salę gimnastyczną,• siłownię.

Rehabilitacja

Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Pełnimy rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO)

"Za życiem"

Oferta zajęć w ramach programu WWRD:

Co trzeba zrobić, aby uzyskać opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielokierunkowe, wielospecjalistyczne i intensywne działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. Prowadzone zajęcia są przeznaczone dla dzieci od momentu wykrycia zaburzeń do rozpoczęcia nauki w szkole. Założeniem programu WWRD jest osiągnięcie prawidłowego funkcjonowania w obszarach: emocjonalnym, społecznym, poznawczym i fizycznym. Ilość godzin przyznawanych do terapii jest indywidualna (od 4 do 8 w miesiącu). Program dotyczy wyłącznie dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę, mającą wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

To miejsce dla osób empatycznych, wrażliwych na potrzeby innych, chcących podnosić swoje umiejętności, umiejących współdziałać w grupie i cierpliwych. Organizujemy różne akcje, m.in. Góra grosza, zbiórki zabawek, Emotkowe Pożeracze Smutków, Adopcja na odległość...

Szkolne Koło Wolontariatu

Projekt Niepełnosprawny czy Sprawny.

Edukacja bez Barier.

Międzynarodowe Wymiany Młodzieży we współpracy z MOW Trzebież.

Projekty

Usuwamy wszelkie bariery przez sport.

"Dostępność Miast dla Osób z Niepełnosprawnościami"

PROJEKTY ERASMUS+Akcja 1 Mobilność edukacyjnaMiędzynarodowa Wymiana Młodzieży w Turcji.

Projekt Niepełnosprawny czy Sprawny.

Edukacja bez Barier.

Międzynarodowe Wymiany Młodzieży we współpracy z MOW Trzebież.

Projekty

PROJEKT ERASMUS+Akcja 1 Mobilność edukacyjnaMiędzynarodowa Wymiana Młodzieży w Turcji w Kastamonu.

"Dostępność Miast dla Osób z Niepełnosprawnościami"

Projekty

Projekt 8.6 „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt 8.3 ”Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.”

Projekty

Dokumenty do pobrania

Media społecznościowe

Lokalizacja

Kontakt

WAŻNE INFORMACJE:

Rekrutacja trwa cały rok!!!

Zapraszamy!