Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

בחרו באחת המשימות בפנקסים

מקובל לומר שהמקור הראשוני לרעיון ההומניסטי הוא התפיסה שהאדם נברא בצלם אלוהים. לפי רעיון זה, יש בכל אדם משהו מן האלוהי, דבר קדוש שלא ניתן לקחת ממנו, שנגזר ממנו כבוד לכל אדם וכן שוויון בין האנשים. ההומניזם הוא המקור לתפיסה הדמוקרטית, ובהתאם לכך אחד רעיונותיה הבסיסיים ביותר של המדינה הדמוקרטית הוא שתכלית קיומה של המדינה הוא רווחתו של היחיד, האזרח. בשיעור שלפניכם נכיר מקורות שונים של הערך 'אנושיות' ונשאל מה משמעותו של ערך זה ומהי חשיבותו לחברה שאנו חיים בה

נושיות