Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3000 m

800 m

50 m

Minimum20 m

HVORDANFUNGERER CCS?

Helt forsimplet kan processen opsummeres i tre trin, som starter ved CO2-kilden og ender i jorden.

CO2 indfanges fra CO2-kilder som industri eller energiproduktion.

Gassen komprimer­es og transporteres via rørledning til et egnet reservoir.

CO2 pumpes ned i reservoiret, indtil det er fyldt og brønden forsegles.

1

2

3

Reservoirkvalitet Selve reservoiret skal bestå af bjergarter med mange velforbundne porerum af en vis størrelse, så CO2’en kan fordele sig ud i hele reservoir­et. Sandsten er et eksempel på en velegnet reservoirbjergart. Et egnet reservoir består typisk af min. 20 % porerum.

Indkapsling For at være sikker på, at CO2’en ikke begynder at sive op igen, sørger man for nøje at udvælge reservoirer, som har overliggende lag af ugennemtrængelige bjerg­arter. Det skal være bjerg­arter med meget få og/eller små porerum med dårlig forbindelse mellem hinanden, f.eks. lersten. Laget skal være min. 20 m tykt. .

DYBDE Reservoiret skal ligge i en dybde på mere end 800 m, da CO2’en på grund af højt tryk og temperatur fylder ca. 300 gange mindre i den dybde. På den måde kan der lagres meget større mængder CO2 end på overfladen. Porerummene bliver dog også mindre med dybden, så det giver typisk ikke mening at lagre CO2 dybere end 2500-3000 m.

Reservoirkapacitet Ud over kvaliteten i bjergartens porerum, skal der være et tilpas stort område med disse egenskaber, for at det kan give mening at etablere et anlæg. Laget skal typisk være over 50 m tykt.

Lagring i olie-gasfelter Generelt siger man, at CO2-lagret skal ligge tæt på CO2-kilden, da det mindsker transportomkostninger. Dog kan det give mening at bruge udtømte olie-gasfelter, hvor dyre boringer, pumper og andet nødvendigt materiel allerede er på plads og måske kan bruges. Transporten sker da med skib eller rørledning inde fra land.

Fjernelse af CO2 Ved at indfange CO2 fra biomasseanlæg får man fjernet CO2 fra atmosfæren frem for blot at undgå at udlede mere. Biomasse fra planter har nemlig optaget CO2 gennem fotosyntese. Når biomassen omdannes til biobrændsel, frigives CO2’en som røggas, der kan indfanges og lagres. Herved fjernes CO2 fra atmosfæren samtidig med, at der dannes grøn energi. Metoden kaldes BioEnergy CCS (BECCS). Derudover findes der anlæg, der suger CO2 direkte ud af luften, hvilket kaldes Direct Air Capture (DAC).

CO2 fanges på tre måder Røggasrensning: Røggassen sendes gennem en tank med en væske, der binder CO2, mens resten af røgen ledes videre som vanddamp. Væsken med den fangne CO2 opvarmes og frigiver ren CO2. Forgasning: Anvendes ved afbrænding af kul, hvor kullet opvarmes ved meget høj temperatur sammen med ren ilt. Ved tilsætning af vanddamp opstår en gas af brint og CO2, som kan deles op, og CO2’en lagres. Oxyfuel: Bruges også ved kulafbrænding. Ud over tilsætning af ren ilt til forbrændingen bruges også recirkuleret røggas. Det gør bl.a., at luften i ovnen ikke indeholder den nitrogen, som findes i atmosfærisk luft. Det gør det lettere at adskille CO2’en. Fælles for dem alle er, at de kræver meget energi til bl.a. opvarmning, som gør prisen pr. ton opfanget CO2 høj. Der forskes på højtryk verden over for at udvikle energieffektive løsninger, så energiforbrug og pris mindskes. Prisen er allerede faldet i de seneste år.