Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

קול קורא

עיינו בקול הקורא וענו על השאלות המקיפות אותו בקבוצה. ?האם הייתם מוסיפים טיעונים נוספים לשכנע אנשים להצטרף ?אלו נימוקים למשל

תוכן התקנות של האגודה המרכזית של החרדים

שימו לב! ?איך קוראים לעצמם אנשי המזרח"י ?מדוע לדעתכן הם קוראים לעצמם בשם זה

עשרים שנה ויותר עברו למין היום אשר החל לשוב להתעורר בקרב ישראל הרעיון שאנו קוראים לו כיום ציונות , ושבעצם עצמות לא פסק מישראל מימי הנביאים הראשונים . יד מהפכת העיתים , שנתהפכו עלינו מטובה לרעה , נגעה בנו ...ותמריצנו לבקש מקלט לאלפי אחינו.. אך עם מיחוש הצער החיצון , התחיל להתרגש כאחד , ואולי ביתר עז . רגש הפנימי בלב רבים מאנשי הלב… כי בארצות הגולה אי אפשר עוד לנשמת האומה . שהיא תורתנו הקדושה , להתקיים במלוא כוחה.. הרוח הזאת נחה גם על רבותינו גדולי הדור שמפיהם אנו חיים , ויתיצבו בראשונה בראש תנועת שיבת ציון .

בדבר הקמת המזרחי

הרב ריינס

,אולם יען כי טבע העניין גרם כי בני כל קצות עמנו ופנותיו השתתפו בו , בא איש איש ודעותיו בידו , ואנשים שהתחנכו מחוץ לתחום היהדות הנאמנה ...ואשר על כן נמנעו רבים מאחינו היראים מתת "..ידם אל העניין

אני מציע שנקים !תנועה חדשההמזרחי

אם הרב ריינס היה צריך לכתוב את הקול קורא הזה בימינו, ?האם היה משנה את התוכן או דרך הפרסום נמקו

?ציינו אל מי קורא הקול קורא הזה ?איך ידעתן

?הצג את הנימוקים של המזרחי להצטרף לציונות