Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

...בואו ניזכר

לקראת השיעור ראיינתם אנשים ושאלתם אותם מה היא הציונות הדתית בעיניהם הכנסו לקישור וכתבו במשפט לפי הראיון מהי הציונות הדתית? איזה חלק לדעתכם יותר משמעותי בזהות של המראויין שלכם? הציונות, או הדתית?

צמיחת הציונות הדתית

1הולכים ביחדשיתוף פעולה בתוך התנועה הציונית

2פולמוס- ויכוחהקולטורה- תרבות

4הפעילות של תנועת המזרחי

5חילוקי הדעות עם החרדים

מאיחוד לפרוד, לעצמאות וצמיחה

3הרב ריינס והרצל מציעים סיעת המזרחי

,תורתנו אינה מפרידה בין שתי השקפות אלו היונקות שתיהן מתחום אחד"תחום של קיום האומה. תורת אלוהים חיים שהיא גם תורת חיים מדברת על יעדים חומריים, מדיניים, כשם שהיא מדברת על יעודים רוחניים דתיים." הרב מימון

שאלה לסיכום ,תורתנו אינה מפרידה בין שתי השקפות אלו היונקות שתיהן מתחום אחד"תחום של קיום האומה. תורת אלוהים חיים שהיא גם תורת חיים מדברת על יעדים חומריים, מדיניים, כשם שהיא מדברת על יעודים רוחניים דתיים." הרב מימון בטעינה…

-בשלב הראשון בואו נזכר מה למדנו על הזרמים בציונות בטעינה…

הרב ריינס מציע להקים את סיעת המזרחי

?מה הצליחו לקדם אנשי המזרחי בתוך התנועה הציונית .האם זה מה שרצו מלכתחילה להשיג? נמקו לפי הקטע ציינו שלושה קשיים של המזרחי (ענו מתוך ספר הר ברכה,מסורת ומודרנה, עמוד 282)

?למה לריב בעצם על "קולטורה" על תרבות ?איזה סוג של ויכוחים יכולים לפרוץ בין דתיים לחילוניים לדעתכן מלאו תשובתכן בקישור כאן לאחר מכן צפו בסרטון המצורף (מתוך תוכנית באר, הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד) !האם לדעתכן יש פתרון לבעיה זו? דונו בקבוצה

למשימת סיכום לחץ על דברי הרב מימון