Want to make creations as awesome as this one?

סיור מקוון ברחבי ישיבת בני עקיבא אורות יהודה באפרת

Transcript

הסיור מותאם לפריסת מחשב, בשימוש בסלולר ניתן להיעזר בסימן שמופיע כשיש צורך

!ברוכים הבאים

מוזמנים לסייר ולהכיר את המתחם

,הבנתי!בואו נתחיל

חדר חדשנות

קומת בית מדרש

קומת חדר אוכל

קומת מעבדות, מרתף

בצד כל עמוד תופיע ספרה שתסמל את המפלס בו אתה נמצא

קומות הישיבה

חיצים לתנועה והתקדמות

לחצני פעולה

!לחץ למידע והסבר. מומלץ

Return

,יציאה מהחדר חזרה אחורה

Menu

מקרא לסיור

חזרה לעמוד הזה

Menu

Menu

Return

Return

Menu

Menu

Return

Menu

Return

Menu

Return

Menu

Return

Menu

Return

Menu

Return

Menu

Return

Return

Menu

Return

Menu

Return

Menu

Return

Menu

Return

Menu

Menu

Menu

Return

Menu

Return

Menu

Return

Menu

Return

Menu

Return

Menu

Return

Menu

Return

Menu

Menu

Menu

Return

Menu