Want to make creations as awesome as this one?

Verbs irregulars en català.

More creations to inspire you

Transcript

ACTIVITATS DE REPÀS

ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 2 ACTIVITAT 3 ACTIVITAT 4 ACTIVITAT 5 ACTIVITAT 6 ACTIVITAT 7

O>U Tossir > tus Engolir > engul Cosir > cus Collir > cull PRESENT INDICATIUPRESENT SUBJUNTIUIMPERATIUtus tusses tus tossim tossiu tussen tussa tusses tussa tossim tossiu tussen -tus tussa tossim tossiu tussen E>I Afegir > afig Vestir > vist Fregir > frig Llegir > llig PRESENT INDICATIUPRESENT SUBJUNTIUIMPERATIUafig afiges afig afegim afegiu afigen afija afiges afija afegim afegiu afigen -afig afija afegim afegiu afigen

Eixir > isc Lluir > lluu Oir > pres.ind: oig. Pres.sub: oja. D'altres d'ús molt comú: fer, haver, poder, saber, ser, veure, voler i dur.

- No porta dièresi en la 3a conjugació: conduir (però aïllar). - No tots els que en castellà acaben en -ECER (2a conjugació) acaben en -ÉIXER en Valencià; n'hi ha que són de la 3a conjugació. Conéixer, meréixer, paréixer, aparéixer, créixer, nàixer...Afavorir, envellir, apetir... - Castellà -IR (3a conjugació) > Valencià -ER (2a conjugació) Incluir, permitir, ocurrir, batir (i derivats), fundir (i derivats)...Incloure, permetre, ocórrer, batre, fondre...batem (batim), concloem (concluïm), permetem (permitim), incloem (incluïm)

REGULARS 2a CONJUGACIÓ: -UT/-UDA - Perdre > perdut - Creure > cregut - Tindre > tingut - Voler > volgut - Valdre > valgut - Saber > sabut - Beure > begut - Caldre > calgut - Deure > degut - Poder > pogut https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl16/scl16_07_09.htm REGULARS 3a CONJUGACIÓ: -IT/-IDA - Acudir > acudit - Afegir > afegit - Llegir > llegit - Agrair > agraït - Traduir > traduït - Resumir > resumit - Servir > servit IRREGULARS 2a Conjugació3a ConjugacióTERMINACIONS 1)-andre: ÀS romandre > romàs.-endre: ÉS aprendre > aprés.-ondre: ÓS confondre > confós....excepte pondre (i derivats: compost, respost).2)-metre: MÉS admetre > admés.3)-oldre: OLT resoldre > resolt (excepte doldre > dolgut).D'ALTRES* CLOURE (i derivats): ÒS - cloure > clos - excloure > exclòs - incloure > inclòs - recloure > reclòs * COMPLETAMENT irregulars: vist, fet, dut, tret, rist (o rigut)... 1)* Cobrir i Obrir (i derivats): -ERT- obrir > obert- descobrir > descobert* sofrir, establir, complir, omplir... -IT / ERT

Els gerundis VELARITZATS no porten -GU-/-QU- en el radical: beguent, coneguent, ploguent, apareguent, caiguent, riguent, creguent, traguent, visquent bevent, coneixent, plovent, apareixent, caient, rient, creient, traient, vivint

- Poder - Voler - Anar - Eixir - Fer