Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Czasy świetności i upadku.

Stary testament nowy testament

przyszłość

ewangelizacja

kościół

Jezus Chrystus

prorocy

powrót

wygnanie

królestwo

sędziowie

podbój

exodus

Patriarchowie

Stworzenie świata

powtórka z biblinej wstęgi czasu

SaulDawidSalomon

królestwo izraela

1010-970 p.n.e.

prorok Samuel

1030-1010 p.n.e.

970-931 p.n.e.

KrólSalomon

Król Saul

Król Dawid

Postaci

Najważniejsze

Władcy wskazani przez Boga byli namaszczani olejem wylewanym na głowę.Izraelski król, w przeciwieństwie do monarchów panujących w innych krajach , nie stawał się bogiem.Nadal pozostawał człowiekiem-sługą jedynego Boga i poddanych.

Saul, dzięki reorganizacji wojska (m.in. utworzył liczną stałą przyboczną gwardię) oraz własnej roztropności i odwadze, odnosił liczne sukcesy w wojnach z Amalekitami, Filistynami i Kananejczykami. Pozostał człowiekiem skromnym; w Gabaa, gdzie mieszkał, nie posiadał pałacu ani dworu; miał tylko jedną żonę. Konflikt z Samuelem oraz groźba proroka, dotycząca odebrania Saulowi władzy z powodu nieprzestrzegania przezeń zasady cheremu wobec zwyciężonych, sprawiły, że monarcha chorobliwie zaczął się lękać o swój tron. Ogarnięty zazdrością prześladował swojego najlepszego dowódcę-Dawida.Poniósłszy dotkliwą klęskę w bitwie z Filistynami pod Gilboa, straciwszy w bitwie synów, ranny, nie chcąc dostać się w ręce wrogów, popełnił samobójstwo. O życiu i losach S. opowiadają 1 i 2 Księgi Samuela oraz 1 Księga Kronik (10; 11,1-3). Po śmierci króla – mimo, że nie obowiązywała zasada ciągłości dynastycznej – na tron wstąpił jego czterdziestoletni syn, Iszbaal (2 Sm 2,8 nn).

NAMASZCZONY PRZEZ SAMUELA

KRÓL SAUL

Najmłodszy syn Jessego (1 Sm 16,11-12); jedna z najważniejszych postaci w tradycji żydowskiej. Uchodził za znakomitego pieśniarza i poetę. Na dwór królewski trafił -dzięki swej pięknej grze na cytrze, lub dzięki zwycięstwu nad olbrzymem Goliatem. Przez długie lata starzejący się Saul obawiał się popularności i sławy Dawida.Kilkakrotnie podejmował nawet próbę zamordowania go. Dawid zmuszony był kryć się przez monarchą na pustyni, a potem u Filistynów. Pomimo że Iszbaal, syn Saula, rościł pretensje do sukcesji po ojcu, to na króla Judy wybrano Dawida. Oobejmując tron miał 30 lat. Po zdobyciu na Jebusytach Jerozolimy, zwanej później Miastem Dawidowym, otoczył ją murami i uczynił centrum religijnym i politycznym (wcześniej, przez 7 lat, sprawował władzę w Hebronie), a Izrael – mocarstwem, jednocząc rozproszone dotychczas dwanaście plemion w jeden organizm państwowy (por. Dwanaście Plemion Izraelskich); zbudował aparat administracyjny, umożliwiający sprawowanie władzy i prężne funkcjonowanie państwa, wprowadził zmiany w organizacji wojsk, m.in. tworząc osobistą gwardię, będącą rodzajem nacz. rady wojskowej.W tradycji judaistycznej panowanie Dawida uważane jest za złoty wiek Izraela.

Król Dawid- namaszczony przez Samuela

Królowi temu przypisuje się: opracowanie planów Świątyni Jerozolimskiej, którą potem wzniósł jego syn Salomon, ustalenie zasad wykonywania muzyki świątynnej napisanie: a) lamentacji po śmierci Saula, Jonatana i Awnera (2 Sm 1,19-27; 3,33-34; 22,2-51); b) tzw. Testamentu Dawida (2 Sm 23,2-7); c) Psalmów (które w istocie pochodzą z późniejszego okresu). Zgodnie z tą tradycją, dzięki Przymierzu, jakie Bóg zawarł z Dawidem, jego potomkowie mieli zapewnioną sukcesję (sprawowali rządy przez cztery stulecia, aż do czasów niewoli babilońskiej). Oczekiwanego Mesjasza Żydzi określają mianem Syna Dawidowego, bowiem zgodnie z przepowiednią proroka Natana (2 Sm 7,11-16) ma on pochodzić z rodu Dawida,ale jego ojcem będzie Bóg. W Jerozolimie na górze Syjon znajduje się jego grób, przez wieki stanowił on cel pielgrzymek Żydów, pochodzących z krajów wschodnich.

Dziełami Salomona były: Pierwsza Świątynia Jerozolimska, budowana przez siedem lat, kompleks budowli pałacu królewskiego, zbrojownia i skarbiec, zwany „Domem Lasu Libanu”, sala posiedzeń sądu i uroczystych ceremonii, pałac dla córki faraona (żony Salomona). Król ten także ufortyfikował Jerozolimę, wzmocnił jej mury, odbudował ze zniszczeń miasto Gezer, zbudował kilka pustynnych warowni oraz „miasta-spichrze”, zorganizował liczną armię, wyposażając ją w rydwany, zbudował flotę morską. Za jego czasów został wprowadzony do powszechnego użytku pług z żelaznym lemieszem, co wpłynęło na wzrost wydajności upraw.

król salomon namaszczony przez Sadoka i Natana

REKONSTRUKCJAŚWIĄTYNISALOMONA

Król Salomon wzniósł ją w ciągu 7 lat na miejscu wskazanym uprzednio przez króla Dawida, na wzgórzu Moria („święta skała”) w północno-wschodniej części Jerozolimy, gdzie Abraham miał złożyć w ofierze na żądanie Boga Jahwe swego syna Izaaka. Do Świątyni, otoczonej kilkoma dziedzińcami, przylegał od południa zespół pałacowy.

HISTORIA ŚWIĄTYNI

Świątynia Salomona

Zbudowanie na miejscu Świątyni meczetu Złota Kopuła

691 n.e.

20 p.n.e. - 70 n.e.

III Świątynia - Świątynia Heroda

520-20 p.n.e.

966 - 586 p.n.e.

II Świątynia

na przestrzeni dziejów

Losy Świątyni

Jedyną pozostałością po Świątyni jest fragment zachodniego muru, okalającego świątynne wzgórze. Dla Żydów jest to miejsce święte.

Od VII w.n.e. miejsce po Świątyni Jerozolimskiej zajmuje meczet Złota Kopuła (ineczej nazywany Kopuła na skale).

+ INFO

+ INFO

stanowi miejsce modlitw, nigdy nie pełniła takich funkcji, jak Świątynia Jerozolimska.W synagogach główną rolę odgrywają rabini, którzy wcale nie muszą pochodzić z rodu kapłańskiego jak to było w przypadku świątyni.Najważniejszym miejscem jest Aron ha-kodesz czyli święta szafa nazywana także arką. W niej zamknięte są zwoje Tory.W centrum synagogi znajduje się Bima, czyli odpowiednik ambony, z której głosi się kazania i odczytuje Torę.Torę zaś czyta się za pomocą specjalnego wskaźnika zwanego „jad”, aby nie dotykać zwojów od środka.

SYNAGOGA

składała się z trzech części: a.przedsionka, b. miejsca świętego ze stołem na chleby pokładne, dziesięcioma świecznikami i złotym ołtarzem kadzielnym, c.miejsca najświętszego -Święte Świętych gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Dla Żydów jest ona jedyną świątynią i jedynym miejscem, w którym można było składać ofiary ze zwierząt. Funkcjonariuszami Świątyni byli kapłani na czele z arcykapłanem,musieli pochodzić z rodu kapłańskiego.

ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA

KRÓLESTWO IZRAELAupadło w latach 722-721 p.n.e.

KRÓLESTWO JUDYprzetrwało do 586 p.n.e.

ROZPAD PAŃSTWA w 931 roku p.n.e.

Podziekuj Bogu za to, że w każdej chwili możesz pójść do Kościoła i uwielbiać Go obecnego w Tabernakulum."Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów". (św. Teresa z Lisieux)