Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1.10.2020 - 31.03.2022

By inspirować i być inpirowanymTo inspire and to be inspired

Cele projektu Project goals

RezultatyThe results

Job shadowing

MobilnościMobility

Wartość projektuProject value

Inspiratornia Inspirations

1. Pozyskanie inspiracji do zmian metod nauczania. Gaining some inspiration to change some teaching methods. 2. Podniesienie kompetencji językowych. Developing language skills. 3. Podnoszenie świadomości kulturowej oraz poznawanie nowych systemów edukacyjnych. Raising the participants' cultural awareness and getting to know new educational systems. 4. Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków. Promoting a comprehensive approach to language teaching and learning. 5. Wzmocnienie współpracy w zespołach nauczycielskich Strengthening cooperation in teaching staff teams.

Kursy językowe - Language courses 9 osób - w Zjednoczonym Królestwie 9 participants - the United Kingdom 3 osoby - na Malcie 3 participants - Malta Kursy metodyczne - Methodical courses Inteligentni nauczyciele grają więcej. Kurs z wizytami edukacyjnymi. Smart Teachers Play More Iceland with educational visits 2 osoby – Islandia 2 participants – Iceland Zrównoważony styl życia - podejmowanie działań w zakresie świadomości ekologicznej Sustainable lifestyles – taking environmental awareness to action 2 osoby – Hiszpania 2 participants – Spain Rozwijanie umiejętności XXI wieku w klasie: MYŚLENIE KRYTYCZNE Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING 1 osoba - Chorwacja 1 participant - Croatia Fińskie podejście do dobrego samopoczucia ucznia: jak wprowadzić więcej aktywności, zabawy i radości na zajęciach lekcyjnych Finnish Approach to Pupil’s Wellbeing: how to Bring more Activity, fun and joy to Classroom 3 osoby - Finlandia 3 participants - Finland

CEIP Ciudad del Mar - Torrevieja w Hiszpanii. Szkoła podstawowa, która charakteryzuje się przede wszystkim innowacyjnością i to będzie celem naszej obserwacji. W szkole nie ma podręczników, pracują metodą projektów. Jest to szkoła wielokulturową, kładąca nacisk na współpracę nauczyciel-uczeń-rodzic. CEIP Ciudad del Mar - Torrevieja in Spain. Primary school which is characterised primarily by innovation, which will be the main goal of our observation. There are no textbooks at school, they work using the project method. It is a multicultural school with an emphasis on teacher-student-parent cooperation. ICS "G. Pagoto" w Erice we Włoszech. Celem naszej wizyty będzie obserwacja pracy w klasach młodszych, zastosowanie technologii na zajęciach, praca z grupami wielokulturowymi, rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. ICS "G. Pagoto" in Erice, Italy. The purpose of our visit will be to observe the schoolwork in younger classes, the use of technology in class, the work with multicultural groups, and the development of students' passions and interests.

Niektóre oczekiwane rezultaty projektu Wdrożenie nowych metod nauczania Zwiększenie motywacji do pracy Integracja projektów KA1 i KA2 i eTwinning Nawiązanie współpracy między szkołami Some expected results of the project Implementation of new teaching methods Increased motivation to work Integration of KA1, KA2 and eTwinning projects Established cooperation between schools

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Wartość projektu - 218725.14 zł Project value – 51309 Euro

Wartość projektu - 218725.14 zł Project value – 51309 Euro

Projekt napisały: Małgorzata Krzymińska Justyna Olejniczak