Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DO KRÓLESTWA JEZUSA

NALEŻEĆ

"Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki".Iz 9, 6

Prorok Izajasz zapowiedziałKRÓLOWANIE SYNA BOŻEGO NA TRONIE DAWIDA

"Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: «Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?» (...) Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie*. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu»."J18,33. 36-37

Pan Jezus również sam potwierdził w rozmowie z Piłatem prawdę, że jest królem

"Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie".J 13, 34

KORONA , KTÓRĄ NAŁOŻONO NA GŁOWĘ JEZUSA NIE BYŁA ZE ZŁOTA, LECZ Z CIERNI.JEGO KRÓLESTWO NIE OPIERA SIĘ NA SILE WOJSKOWEJ ANI GROMADZENIU BOGACTW, LECZ NA PRAWDZIE I WZAJEMNEJ MIŁOŚCI, KTÓRĄ NAUCZYCIEL NAKAZAŁ SWOIM UCZNIOM.

JEGO PANOWANIE NIE POLEGA NA POSIADANIU WŁADZY NAD LUDŹMI

PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT, ABY OFIAROWAĆ SWOJE ŻYCIE ZA ZBAWIENIE CAŁEGO ŻYCIA

PAN JEZUS WYRAŹNIE MÓWIŁ:

ŻE, JEGO KRÓLESTWO RÓŻNI SIĘ OD WSZYSTKICH ZIEMSKICH KRÓLESTW

WIERNI, KTÓRZY STARAJĄ SIĘ ŻYĆ TĄ MIŁOŚCIĄ NALEŻĄ JUŻ TU, NA ZIEMI, DO KRÓLESTWA JEZUSA I ZOSTANĄ DO NIEGO PRZYJĘCI PO JEGO POWTÓRNYM PRZYJŚCIU.PRZEZ OKAZYWANIE MIŁOŚCI BLIŹNIEMU OKAZUJEMY JĄ SAMEMU PANU JEZUSOWI.

wyraża się w konkretnych czynach i słowach

wyraża się w braterskim upomnieniu

jest bezinteresowna

przynosi radość, pokój i miłosierdzie

MIŁOŚĆ, O KTÓREJ MÓWI PAN JEZUS

jest postawą polegającą na stałym otaczaniu drugiej osoby dobrem, życzliwością i przyjaźnią

Jest ona obchodzona w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, ponieważ wszystko ma swój początek i koniec w CHRYSTUSIE.

PAPIEŻ PIUS XI w 1925 r. wprowadził do liturgii UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

* Gdzię leży królestwo Boże?

Chrystus zapoczątkował Królestwo Niebieskie an ziemi,żeby wypełnić wolę Ojca, którą jest wyniesienie wszystkich ludzi do uczestnictwa w życiu Bożym. Czyni to przez gromadzenie ludzi w Kościele, który na ziemi stanowi zaczątek tego Królestwa.

Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest»

Łk 17, 20-21

«Królestwo Chrystusa jest królestwem miłości, bo Chrystus jest Królem miłości. Jako Król miłości żył Chrystus pośród nas na ziemi: Szedł przez życie dobrze czyniąc (Dz 10,38). Przywracał wzrok ślepym, mowę niemym, władzę poruszania się chromym. Karmił biednych, błogosławił dzieci, podnosił grzeszników. Tyle dokonał dobrego i wciąż jeszcze dokonuje, „...cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać" (J 21,25).

królestwem prawdy i życia,królestwem łaski i świętości,królestwem miłości, sprawiedliwości i pokoju.

Królestwo Jezusa jest....

Pan Jezus jest Królem żyjącym pośród nas, Jego panowanie nie będzie miało końca. Jezus jest Królem sprawiedliwym, wiernym i kochającym każdego człowieka. O miłości zaświadczył umierając na krzyżu i przez swoje zmartwychwstanie (żaden król panujący nie mógł tego dokonać), pokonał śmierć, zniweczył grzech; Jezus nie nazywa nas sługami, ale dziećmi, przyjaciółmi. Jego królestwo to sprawiedliwość, radość, pokój. Jezus pragnie, by Jego królestwo rodziło się w sercu każdego człowieka i rozpowszechniało w całym świecie

  • modlić się do Niego,
  • naśladować Go w ofierze,
  • słuchać Słowa Bożego i wypełniać je w swoim życiu.

Co mogę zrobić, aby być podobnym do Pana Jezusa - Króla Wszechświata?

DZIĘKUJĘ!