Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Polski Istnieją różne modele wyjaśniające, na czym polega zrównoważony rozwój. Ich wspólną cechą jest wskazywanie na różne wymiary zrównoważonego rozwoju. Model trzech filarów Prostym i ciągle jeszcze często stosowanym modelem jest model trzech filarów. Pokazuje on, że celem zrównoważonego rozwoju nie jest tylko ochrona środowiska. Zrównoważony rozwój powinien bowiem uwzględniać aspekty ekonomiczne (dobrobyt, wzrost etc.), ekologiczne (ochrona środowiska, różnorodność gatunków) oraz społeczne (sprawiedliwość, równouprawnienie etc.). Jednocześnie model ten sugeruje, że wszystkie trzy wymiary mają takie samo znaczenie i mogą się wzajemnie zastępować. Dlatego w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR) wykorzystuje się zwykle inne modele. Ja w swojej pracy opieram się na przykład na modelu sferycznym. Czym różni się on od poprzedniego? Po pierwsze środowisko naturalne / ekosfera zostały w nim przedstawione jako większe, ponieważ natura stanowi fundament życia. To w niej osadzono społeczeństwo i potrzeby człowieka wynikające ze współżycia z innymi. Z kolei w wymiarze społecznym umieszczono gospodarkę jako formę wymiany towarów i usług. Ponadto model obejmuje także czwarty wymiar – kulturę, a więc tradycje, wartości i sposób, w jaki odnosimy się do siebie. Funkcjonuje ona pomiędzy pozostałymi wymiarami. I właśnie gdy chcemy nasze społeczeństwa ukształtować w zdecydowanie bardziej zrównoważony sposób – często mówi się w tym kontekście o wielkiej transformacji – istotne staje się przewartościowanie. (Źródło: LAG Brandenburg 2017, str. 16) Model sferyczny z 4 wymiarami Kolejnym szeroko rozpowszechnionym modelem wyjaśniającym, czym jest zrównoważony rozwój, jest model granic planetarnych (planetary boundaries). Pokazuje on ostateczne – a więc nie podlegające jakimkolwiek negocjacjom – granice środowiskowe dla systemu Ziemi, a tym samym wyznacza granice swobody naszych działań. Jeżeli (w przyszłości) przekroczymy te granice, będzie to oznaczało zagrożenie dla stabilności całego ekosystemu stanowiącego podstawę naszego życia. Model granic planetarnych został opracowany w 2009 r. przez grupę naukowców zajmujących się systemem Ziemi i środowiskiem, m.in. Johana Rockströma (Stockholm Resilience Centre) i Joachima Schellnhubera (Poczdamski Instytut Badań nad Skutkami Zmian Klimatycznych). Koncepcja granic planetarnych odgrywa istotną rolę np. w międzynarodowej polityce klimatycznej, w której odpowiada za wyznaczenie progu 2 stopni ocieplenia. Model pokazuje, że w niektórych dziedzinach, takich jak wymieranie gatunków (m.in. na skutek wycinki lasów, zanieczyszczenia mórz), obieg azotu w przyrodzie (m.in. na skutek stosowania nawozów w rolnictwie, emisji gazów przemysłowych) oraz kryzys klimatyczny (m.in. wywołany przez transport samochodowy, ogrzewanie budynków i pożary lasów) granice zostały już przekroczone. (Źródło: Wikipedia 2020) Model granic planetarnych DeutschEs gibt verschiedene Modelle, die nachhaltige Entwicklung erklären. Sie haben gemein, dass sie verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit zeigen. Säulenmodell mit 3 DimensionenEin einfaches und immer noch oft verwendetes ist das Säulenmodell. Es zeigt, dass es bei Nachhaltigkeit nicht nur um Umweltschutz geht. Vielmehr soll eine nachhaltige Entwicklung wirtschaftliche (Wohlstand, Entwicklung etc.), ökologische (Umweltschutz, Artenvielfalt) und soziale Aspekte (Gerechtigkeit, Gleichberechtigung etc.) berücksichtigen. Das Modell suggeriert allerdings, dass alle drei Dimensionen gleich wichtig sind und einander ersetzen können. Daher wird in der BNE lieber ein anderes Modell verwendet. Ich arbeite bspw. mit Schalenmodell. Was ist darin anders? Zum einen wird die Umwelt/Ökosphäre größer dargestellt. Denn die Natur bildet die Grundlage für das Leben. Darin eingebettet ist die Gesellschaft und die Bedürfnisse von Menschen in ihrem Zusammenleben. Wiederum darin eingebettet ist die Wirtschaft als Form, wie sie Waren und Dienstleistungen austauschen. Darüber hinaus umfasst das Modell auch Kultur als Dimension, also Traditionen, Werte und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Sie wirkt zwischen den Dimensionen. Gerade wenn wir unsere Gesellschaften umfassend nachhaltiger gestalten – hier sprechen viele von der große Transformation – ist ein Wertewandel wichtig. (Quelle: LAG Brandenburg 2017, S. 16) Schalenmodell mit 4 Dimensionen Ein weiteres verbreitetes Modell, das Nachhaltigkeit erklärt ist das Modell der Planetaren Grenzen (planetary boundaries). Es zeigt die absoluten, also nicht verhandelbaren ökologischen Grenzen der Erde und zeigt somit unseren Handlungsspielraum auf. Wenn wir diese Grenzen (künftig) überschreiten, gefährden wir die Stabilität des Ökosystems und damit unsere Lebensgrundlage. Das Modell wurde 2009 von einer Gruppe internationaler Erdsystem- und Umweltwissenschaftler wie Johan Rockström (Stockholm Resilience Centre) und Joachim Schellnhuber (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) entwickelt. Das Konzept der planetaren Grenzen spielt bspw. auch in der internationalen Klimapolitik mit dem 2 Grad Ziel eine wichtige Rolle. Das Modell zeigt, dass wir beim Artensterben (u. a. durch Abholzung von Wäldern, Verschmutzung der Meere), dem Stickstoffkreislauf (u. a. durch Düngung in der Landwirtschaft, Abgase aus der Industrie) und der Klimakrise (u. a. durch Verkehr, Heizen und Waldbrände) bereits Belastungsgrenzen überschritten haben. (Quelle: Wikipedia 2020) Modell Planetarer Grenzen

Polski Czym jest zrównoważony rozwój Najbardziej znana definicja zrównoważonego rozwoju powstała w komisji Gro Harlem Brundtland w 1987 r. Komisja – nazywana też Światową Komisją ds. Środowiska i Rozwoju – opublikowała wtedy raport pt. „Nasza Wspólna Przyszłość”, który wywołał światową dyskusję i zogniskował uwagę opinii publicznej na problematyce zrównoważonego rozwoju. Jak brzmiała ta definicja? „Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.” (Raport Brundlandt 1987 r.) A skąd nazwa raportu? To proste: Gro Harlem Brundlandt to była premier Norwegii, która przewodniczyła pracom komisji. Gro Harlem Brundtland Deutsch Was ist nachhaltige Entwicklung? Die bekannteste Definition von nachhaltiger Entwicklung stammt von der Brundtland-Kommission aus dem Jahr 1987. Die Kommission - auch Weltkommission für Umwelt und Entwicklung genannt - veröffentlichte damals den Report "Unsere gemeinsame Zukunft“. Er gab den Anstoß für einen weltweiten Diskurs und öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit.Wie lautet die Definition? Nachhaltig ist eine Entwicklung, „die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ (Brundtland-Bericht 1987). Und warum Brundtland? Ganz einfach: Gro Harlem Brundtland ist eine ehemalige norwegische Ministerpräsidentin und sie hatte den Vorsitz der Kommission.

Polski

 • Co to jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju?Kształcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju, w skrócie EZR, to koncepcja edukacji. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju orientuje się wg zasad zrównoważonego rozwoju.
 • Skąd wywodzi się EZR?Początki edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju sięgają konferencji ONZ zwołanej w 1992 r. w Rio de Janeiro. Podkreślono tam sprawcze znaczenie edukacji. Dzisiaj pod hasłem edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju rozumiemy liczne działania edukacyjne, na przykład ochrony środowiska i polityki rozwoju, edukację obywatelską, nauczanie globalne, wychowanie dla pokoju, edukację interkulturową oraz naukę zdrowego stylu życia.
 • Do kogo jest skierowana EZR?EZR jest adresowana do wszystkich. Uczy dzieci, młodzież i dorosłych, jak myśleć i działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim jednak zwraca się do dzieci i ludzi młodych.
 • Co składa się na EZR?EZR obejmuje aspekty ekologiczne, społeczne, kulturowe, gospodarcze i globalne (zob. definicję zrównoważonego rozwoju).
 • Do czego dąży edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju?Pragnie uczącym się umożliwić nabycie kompetencji pomagających rozpoznanie i ocenę zjawiska niezrównoważonego rozwoju oraz przyczynienie się do rozwoju, który zabezpieczy i poprawi poziom życia generacji żyjących dzisiaj i w przyszłości (Bormann 2013). Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju [EZR] daje ludziom możliwość współkształtowania społeczeństwa w duchu odpowiedzialności za świat jako jego współobywatele oraz należytego traktowania jego złożoności. Mówiąc krótko: EZR dąży do wspólnego stworzenia bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata (UNESCO).
 • EZR czy edukacja globalna?EZR i edukacja globalna są ściśle ze sobą związane. W obu podejściach ważną rolę odgrywają globalne wyzwania oraz poczucie współodpowiedzialności za świat. Podczas gdy w Niemczech edukacja globalna rozumiana jest na ogół jako część EZR, to w Polsce z kolei bardziej powszechna jest edukacja globalna. Celem jest przygotowanie uczących się na globalne wyzwania stojące wobec całej ludzkości oraz wykształcenie postaw współodpowiedzialności za otaczający nas świat. W tym podejściu EZR przenika tematy edukacji globalnej.
 • W jaki sposób to czyni?> EZR przekazuje kompetencje twórcze. Jest to zdolność , wychodząc od wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, do podejmowania decyzji oraz wykonywania ich indywidualnie bądź grupowo jak również i politycznie. > Do kompetencji twórczych należy 12 kompetencji częściowych. Są to np.: otwartość na świat, przyjmowanie nowych perspektyw, okazywanie empatii, radzenie sobie z niepewnością oraz motywowanie siebie i innych do aktywnego działania. > Decydującą rolę odgrywa także otoczenie, w którym odbywa się edukacja. Powinno ono uwzględniać wiele z poniższych aspektów:
Jak łączy się EZR z perspektywą globalną? Najważniejszym punktem odniesienia są zrównoważone cele rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals).. Na następnej stacji znajdziesz ich krótkie wyjaśnienie. Ten film możesz obejrzeć z dziećmi i młodzieżą, żeby pokazać im, czym są cele zrównoważonego rozwoju. Teraz w ramach wprowadzenia obejrzyj go od minuty 3:30. Deutsch
 • Was ist Bildung für nachhaltige Entwicklung?Bildung für nachhaltige Entwicklung - oder kurz BNE - ist ein Bildungskonzept.Es orientiert sich an den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung.
 • Woher kommt’s? BNE geht auf die UN-Umweltkonferenz 1992 in Rio zurück. Hier wurde Bildung als wichtiger Treiber für nachhaltige Entwicklung benannt. Heute finden sich unter dem Dach von BNE viele Bildungsansätze, bspw. der Umweltbildung, der politischen und entwicklungspolitischen Bildung, des globalen Lernens, der der Friedenserziehung und der interkulturellen Bildung sowie Gesundheitserziehung zusammen.
 • Für wen ist BNE?BNE ist für alle. Es vermittelt Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln. Die meisten Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche.
 • Was gehört dazu? BNE umfasst ökologische, soziale, kulturelle, wirtschaftliche und globale Aspekte (s. Beschreibung von Nachhaltigkeit).
 • Was will BNE? BNE will Lernenden den Erwerb von Kompetenzen ermöglichen, die helfen, Phänomene nicht-nachhaltiger Entwicklung zu erkennen, zu bewerten und zu einer Entwicklung beizutragen, die die Lebensqualität heute und künftig lebender Menschen sichert, verbessert bzw. erhält. (Bormann 2013) BNE befähigt Menschen, ihre Gesellschaft im Sinne weltbürgerlicher Verantwortung mitzugestalten und mit Komplexität umzugehen. Oder kurz: BNE will gemeinsam eine gerechtere und nachhaltigere Welt schaffen (UNESCO)
 • BNE oder globales Lernen?BNE und globales Lernen sind eng miteinander verbunden. Bei beiden Bildungsansätzen spielen nachhaltige Entwicklung, globale Herausforderungen und eine Mitverantwortung für die Welt eine wichtige Rolle. Während Globales Lernen in Deutschland meist als Teil von BNE verstanden wird, ist in Polen Globales Lernen verbreiter. Ziel ist es, die Lernenden auf globale Herausforderungen, die die gesamte Menschheit betreffen, vorzubereiten und eine Haltung der Mitverantwortung für die Welt um uns herum zu entwickeln. Dabei durchdringt nachhaltigen Entwicklung die Themen der globalen Bildung.
 • Wie macht sie das?BNE vermittelt Gestaltungskompetenz. Das ist die Fähigkeit, ausgehend von Wissen über nachhaltige Entwicklung, Entscheidungen zu treffen und diese individuell, gemeinschaftlich und politisch umzusetzen.Zu Gestaltungskompetenz gehören 12 Teilkompetenzen. Dazu zählen bspw. weltoffen, neue Perspektiven einzunehmen, Einfühlungsvermögen zu zeigen, mit Unsicherheit umzugehen sowie sich und andere zum Handeln zu motivieren und dann zu aktiv zu werden. Auch das Lernumfeld ist entscheidend. Es sollte möglichst viele der folgenden Aspekte berücksichtigen:
 • Wo steckt das Weltweite in der BNE?Wichtiger Bezugspunkt bei all dem sind die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals). Gehen Sie eine Station weiter, da werden sie in einem Video kurz erklärt

Polski Dlaczego takie tło? Czy już kiedyś widzieli Państwo to zdjęcie? Jest to zdjęcie NASA zatytułowane „Earthrise” (Wschód Ziemi). Zrobił je astronauta William Anders 24 grudnia 1968 r. podczas trwania misji Apollo 8. Gdy zobaczył Ziemię, powiedział: „O mój Boże! Zobaczcie ten widok! Ziemia nadchodzi. To jest piękne!“ Tygodnik „Time“ umieścił „Wschód Ziemi” na liście „100 najbardziej wpływowych zdjęć w historii“. W uzasadnieniu swojej decyzji kuratorzy wystawy napisali: „To zdjęcie jest naszą pierwszą kolorową fotografią Ziemi zrobioną spoza jej powierzchni i przyczyniło się do powstania ruchu na rzecz ochrony środowiska naturalnego.” Ponadto „Earthrise” pokazał ludziom, że w zimnym i groźnym wszechświecie ludzkość „ma się jednak bardzo dobrze”. Źródło: Wikipedia Deutsch Warum dieser Hintergrund?Haben Sie dieses Bild schonmal gesehen?Es heißt Earthrise (Erdaufgang) und ist ein NASA-Foto. Der amerikanische Astronaut William Anders hat es am 24. Dezember 1968 während des Fluges von Apollo 8 aufgenommen. Als er die Erde sah, sagte er:„Oh, mein Gott! Seht euch dieses Bild da an! Hier geht die Erde auf. Mann, ist das schön!“Das Time Magazine nahm Earthrise in seine Auswahl der "100 einflussreichsten Fotografien der Geschichte" auf. Zur Begründung schrieben die Kuratoren: „Das Bild ist unser erster farbiger Blick auf die Erde von außerhalb und es hat zur Entstehung der Umweltbewegung beigetragen.“ Außerdem habe „Earthrise“ den Menschen gezeigt, dass es der Menschheit in einem kalten und gefährlichen Kosmos doch „sehr gut“ gehe. Quelle: Wikipedia