Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

הבא

1

2

3

4

5

כתיבת טיעון

המחברת המקוונת שלי- לשון מחוץ לקופסה

נועה בן חמו

עברית

לשון מחוץ לקופסה

הבא

כתיבת טיעון

1

2

3

4

5

המחברת המקוונת שלי- לשון מחוץ לקופסה

נועה בן חמו

.הטיעון משמש להצגת עמדה או דעה ולביסוסה.הכותב לעיתים חושף את עמדתו כבר בתחילת המאמר, אך לא בכל המקריםהכותב מנסה לשכנע בדעתו גם את מי שחושב אחרת. השכנוע נעשה על-ידי ביסוס הטענה שהציג והפרכת טענת הנגד. .לבסוף מציג הכותב את המסקנות (וגם ההמלצות- אם יש) הנובעות מן הטענה שהציג

הבא

זיהוי טיעון בסוגות השונות

.לפניכם מקורות מידע שונים,עיינו במקורות אלו, חפשו בכל מקור מידע את טענת הכותב.וכתבו אותה במחברתכם

1

2

3

4

5

המחברת המקוונת שלי- לשון מחוץ לקופסה

שיר

מאמר

מכתב

פרסומת

נועה בן חמו

הבא

1

2

3

4

5

המחברת המקוונת שלי- לשון מחוץ לקופסה

רכיבי טיעון

נועה בן חמו

.רכיבי הטיעון, בדומה לחלקי הפאזל, מרכיבים טיעון שלם, ברור ומשכנע.לחצו על חלקי הטיעון השונים כדי ללמוד עליהם בהרחבה

עובדה

אמירה שהיא אמת, כלומר אמירה שמשקפת את המציאות כפי שהיא

טענה

אמירה מנומקת, כלומר מחשבה המובעת במשפט והיכולה להיות אמיתית או שקרית

ביסוס

. הסתמכות על עובדות לצורך ביסוס הטענה ניתן להשתמש בנימוקים, בהוכחות, בדוגמות, בהשוואה וכדומה

נימוק

מתן הסבר לטענות והסיבות להן, כדי לחזק את הטענה שהוצגה קודם לכן.

כותרת

משפט קצר המציג את נושא הדיון

טענת הכותב

מה הכותב חושב בנושא. טענת הכותב יכולה להופיע באופן ברור וגלוי ובאופן סמוי

הפרכת טענת הנגד

הוכחה כי טענת הנגד אינה נכונה

הסתייגות

התנגדות לחלק מטענת הנגד או למלואן

טענת הנגד

טענה המנוגדת לעמדת הכותב

הבא

אוריינות דיגיטלית- זיהוי רכיבי טיעון במאמרים שונים

1

2

3

4

5

המחברת המקוונת שלי- לשון מחוץ לקופסה

נועה בן חמו

.לפניכם שלושה נושאים שונים ,בחרו נושא אחד מתוך השלושה, קראו את שני המאמרים באותו הנושא .וכתבו במחברתכם את טענת הכותב ואת רכיבי הטיעון* שבכל מאמר

למידה מרחוק

העזרו בעמוד 3*

1

1

1

מכנסיים קצרים בבתי הספר

2

2

כדורגל בלי קהל

2

להתחלה

1

2

3

4

5

משימת כתיבה ברשת החברתית

המחברת המקוונת שלי- לשון מחוץ לקופסה

(בהמשך למשימה בעמוד 4, עליכם לכתוב טור דעה לרשת החברתית (פוסטובו להביע את דעתכם בנושא שבחרתם .בכתיבתכם הקפידו לכלול כמה שיותר מרכיבי הטיעוןבתום הכתיבה בדקו את כתיבתכם בעזרת משוב עצמי ולאחר מכן שלחו את הכתיבה למורה

משוב עצמי

משוב עצמי לכתיבת טיעון 1. האם הצגתי את הנושא באופן ברור? 2. האם הבעתי את עמדתי בנושא? 3. האם ביססתי את עמדתי באמצעות עובדות? 4. האם הצגתי את טענת הנגד והתייחסתי אליה?

בעקבות התפרצות הקורונה, משחקי הכדורגל הוקפאו. כעת, נבחנת האפשרות לקיים משחקי כדורגל ללא נוכחות קהל במגרשים. כתבו טור דעה בנושא והתייחסו לסוגיה זו. בכתיבתכם התייחסו למאמרים שקראתם במשימה 4.

מדי קיץ בשנים האחרונות, מתחדש הוויכוח סביב לבישת מכנסיים קצרים בבתי הספר. כתבו טור דעה לרשת החברתית והתייחסו לשאלות הבאות: האם לדעתכם ראוי ללבוש מכנסיים קצרים (מכנסונים) במהלך יום הלימודים בביה"ס? האם לדעתכם לבוש מכנסיים קצרים יתר על המידה משפיע על התנהגות התלמידים?

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה הוחלט לאחרונה לא לאפשר קבלת קהל בחנויות ובבתי עסק רבים. כמו כן, הופסקו הלימודים במוסדות החינוך השונים וכעת הלמידה מתבצעת באמצעות "למידה מרחוק". כתבו טור דעה לרשת החברתית ובכתיבתכם הביעו את דעתכם בנוגע ליעילות הלמידה מרחוק, ליתרונות ולאתגרים. תוכלו להוסיף דוגמות מניסיונכם האישי.