Want to make creations as awesome as this one?

Principais adaptacións para o curso 2020 - 2021

Transcript

CEIP Sada y sus Contornos

Entre todos e entre todas

CURSO 2020 2021

Principais actuacións

Comunicación coas familias

Recreos

Saídas

Entradas

Normas de limpeza e hixiene

Coidamos de todos/a

Grupos estables de convivencia

Equipo COVID

CURSO 2020 2021

* Será a referencia para o resto do persoal, profesorado, alumnado e familias. 2. Está formado polo director e dous mestras do centro. 3. A comunicación co equipo COVID: * Correo electrónico ceip.sada@edu.xunta.es * Número de teléfono 881 880 022. As posibles incidencias serán comunicadas polas familias a través de estes medios (preferiblemente mediante correo electrónico). O Centro de Saúde de Sada será o centro de referencia do noso colexio para resolver calquera dúbida do Equipo COVID e colaborar na xestión das posibles incidencias no centro.

Equipo COVID

Programa Acollida

Casa

Familia

Colexio

Materiais

Para a detección precoz no alumnado, os pais/nais/titores/as legais teñen a obriga de realizar todos os días esta Enquisa de autoavaliación.

Coidamos de todos/as

ANTES DE ACUDIR AO COLEXIO

Educación Infantil

Educación Primaria

Ademais seguirán estas premisas

Organización das aulas

Deberán evitar a interacción con outros grupos do centro educativo, limitando ao máximo o número de contactos.

Con carácter xeral, manteranse as distancias de seguridade.

Formados por un máximo de 25 alumnos/as.

Máscara obrigatoria para o alumnado de Educación Primaria e recomendable para Educación Infantil.

Grupos estables de convivencia

Normas xerais de hixiene

Normas de limpieza e hixiene

Normas xerais de limpeza

Cando o tempo o permita, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible

Os materiais de uso compartido desinfectaranse antes de volver a usalos.

Realizaranse tarefas de ventilación frecuente nas aulas.

Limpeza dos aseos polo menos 2 veces ao día: 1 durante a xornada lectiva e outra pola tarde.

Limpeza de superficies de uso frecuente: pomos, pasamáns, teléfonos...

Durante a xornada lectiva o centro contará con persoal de limpeza.

Normas xerais de limpeza

  • Metros (distancia)
  • Mans
  • Máscara

Cando debo lavar as mans

Normas xerais de hixiene

Uso correcto da máscara quegardarase nunha bolsa de tela lavable ou nun sobre de papel

Dotación das aulas

Hixiene respiratoria

Regla 3M ou DIMAMA

Como lavar as mans de forma correcta

O lavado realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.

Despois de ir ao Aseo

Despois de xogar no chan ou outras superficies que poidan estar sucias

Despois de xogar ou tocar materias compartidos

Antes e despois de tocarse a cara

Despois de soarse, tusir ou esbirrar

Ao entrar ou saír da aula

Cando debo lavar as mans

Comunicación coas familias

ABALARMÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

PÁXINA WEB

Educación Infantil

Entrada 09:10-09:17

Entrada 09:00-09:07 1º, 2º e 3º de EP

Entrada 08:50-08:57 4º, 5º e 6º de EP

Normas xerais.

Entradas

Puntualidade

O alumnado de EI poderá acceder ao centro acompañado dun familiar.

Non se permite o acceso ao centro de acompañantes do alumnado de EP.

Unha vez que o neno/a entre ao recinto abandonar as proximidades.

Co fin de evitar aglomeracións de persoas solicítase ás familias.

Os acompañantes de EI para acceder ao centro teñen a obriga de empregar máscara .

Entrada B

Entrada principal

Normas xerais nas entradas

INicio

Plano dos percorridos

4º, 5º e 6º de Educación Primaria

O alumnado de 5º de EP accederá ao centro pola entrada principal. O alumnado de 6º e 4º de EP accederá ao centro pola entrada B. Despois cada curso dirixirase seguindo o percorrido que constan no plano cara a súa aula. O alumnado de 6º A avanzará mantendo a distancia de seguridade seguindo as liñas vermellas pintadas no chan ata chegar á entrada do edificio novo. O alumnado de 6º B cando acceda ao centro xirará cara á dereita para continuar polo patio superior ata chegar ás escaleiras que baixan ata a súa aula (antiga aula de inglés). En todo momento manterán a distancia de seguridade.

Entrada 08:50-08:57

INicio

INicio

Plano dos percorridos

O alumnado de 2º de Educación Primaria accederá ao centro pola entrada principal. O alumnado de 1º e 3º de Educación Primaria accederá ao centro pola entrada B. Despois cada curso dirixirase seguindo o percorrido que constan no Plano cara á súa aula.

1º, 2º e 3º de Educación Primaria

Entrada 09:00-09:07

INicio

6º Educación Infantil

5º Educación Infantil

4º Educación Infantil

Vídeos dos percorridos

Plano dos percorridos

O alumnado de 5º e 6º de Educación Infantil accederá ao centro pola porta B mantendo a distancia de seguridade e seguindo as indicacións situadas no chan para cada curso: * O alumnado de 5º de EI continuará en liña recta seguindo as liñas vermellas situadas no chan. * Cando o alumnado de 6º de EI acceda ao centro xirará cara á dereita para continuar polo patio superior ata chegar ás escaleiras que baixan ata á súa aula. En todo momento manterán a distancia de seguridade. O alumnado de 4º de EI accederá ao centro pola porta principal mantendo a distancia de seguridade e seguindo as indicacións situadas no chan (de cor morada).

Educación Infantil

Entrada 09:10-09:17

Saída 14:004º e 6º de EP

Saída 13:50-13:573º e 5º de EP

Saída 13:40-13:471º e 2º de EP

Saída 13:30-13:37 Educación Infantil

Normas xerais.

Saídas

Entrada B

A saída do alumnado será por orde de lista.

Unha vez que o neno/a sexa recollido abandonar o centro e as súas proximidades.

Co fin de evitar aglomeracións de persoas solicítase ás familias.

A saída do alumnado de EP será ao exterior do recinto: 11.8 Protocolo das Consellerías de Educacióne Sanidade

Puntualidade

Para acceder ao centro é obrigatorio o uso máscara.

Entrada principal

Normas xerais nas saídas

INicio

INicio

6º Educación Infantil

5º Educación Infantil

4º Educación Infantil

Vídeos dos percorridos

Plano dos percorridos

Repetirá o procedemento realizado na entrada. Poderán acceder ao centro ás 13:25As familias do alumnado de 5º e 6º de Educación Infantil accederán ao centro pola porta B: * As familias do alumnado de 5º de EI continuará en liña recta seguindo as frechas vermellas situadas no chan. * As familias do alumnado de 6º de EI accederán ao centro e xirarán cara á dereita para continuar polo patio superior ata chegar ás escaleiras que baixan ata á súa aula . As familias do alumnado de 4º de EI accederán ao centro pola porta principal mantendo a distancia de seguridade e seguindo as indicacións pintadas no chan de cor morada.As familias situaranse no número de lista do neno/a e avanzarán segundo comece a entrega do alumnado.

Educación Infantil

Saída 13:30

INicio

Saídas Educación Primaria

4º e 6º Educación Primaria

3º e 5º Educación Primaria

Saída 14:00

Saída 13:50

1º e 2º Educación Primaria

Saída 13:40

12:00

11:30

2 recreos en espazos diferenciados

2 quendas en espazos diferenciados

Educación Infantil

Educación Primaria

RECREOS

Importancia da comunicación

Aumento das medidas de limpeza

Entradas e saídas en quendas escalonadas

Autoavaliación diaria na casa

Máscara obrigatoria para Educación Primaria e recomendable en Educación Infantil

Recollidas no Protocolo da Consellería de Educación e Sanidade

Principais actuacións

Curso 2020 2021

CEIP Sada y sus Contornos