Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

(Salcedo-Pontevedra)

Protocolocovid-19

CEIP CABANAS

reutilizar

HIxiene de máns

USO DE AULAS. GRUPOS burbulla

DESPrAZAMENTOS Polo CENTRO

ENFERMiDADe

ÚTILES Ou ELEMENTOS DE USO COMÚN E INDIVIDUAL

RECREO

ASEOS ALUMNOS/AS

USO DOuTROS ESPAzos

HIxiene RESPIRATORIA

DISTANCIA SOCIAL. USO DE MASCARILLAS

PROTOCOLO DE ENTRADAS e saíDAS

INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS xerais BÁSICAS

ÍNDICE

INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS xerais

1º.- Hixiene frecuente de mans (polo menos 5 veces) xa que é a principal medida de prevención e control da infección.

2º.- Hixiene respiratoria: • Cubrirse o nariz e a boca cun pano ao tusir e espirrar, e botalo nun cubo de pedal con tapa . Se non tes pano emprega o cóbado para non contaminar as mans. • Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca coas mans.

3º.- Manter un distanciamento físico de 1,5 metros e cando non poda garantizarse o mesmo usaránse medidas de protección axeitadas.

4º.- Uso de mascarilla obrigatorio para todo o alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria dentro da aula, e para todo o alumnado nos espazos comúns: corredores, patios, aseos...En Educación infantil aínda que non é obrigatoria intentarase que a usen o máximo posible.

5º.- Non acudir ao centro se te atopas en aillamento ou cuarentena, ou se presentas síntomas compatibles co COVID-19.

Considérase moi importante a ventilación polo que teranse as fiestras abertas o maior tempo posible. Se pola meteroloxía non fose posible, entón como mínimo ventilarase antes de entrar, cinco minutos durante os cambios de clase e durante todo o recreo.

6º.-VENTILACIÓN

O centro conta cunha persoa de limpeza todas as mañás durante catro horas para desinfectar as zonas comúns así como os baños de alumnado e profesorado. Ao largo da mañá tamén acude ao pavillón a limpar os servicios empregados polo alumnado de EF.

7º.-LIMPEZA

PROTOCOLO DE ENTRADAS e SAíDAS

9:30

AS ENTRADAS SERÁN ESCALONADAS E DESPOIS DAS ÚLTIMAS MODIFICACIÓNS QUEDARÍAN ASÍ: 6º, 5º E 4º: 09.30 HORAS 3º,2º E 1º: 09.35 HORAS INFANTIL: 09.40 HORASO ALUMNADO QUE TEÑA IRMÁNS MAIORES PODE ENTRAR CO SEU IRMÁN E NON ESPERAR O SEU TURNO.

ENTRADAS

AS SAÍDAS TAMÉN SERÁN ESCALONADAS E CO SEGUINTE PROCEDEMENTO: PRIMEIRO SAEN OS DO COMEDOR(NO CASO DE QUE HAXA), LOGO OS QUE VAN COAS FAMILIAS E EN ÚLTIMO LUGAR OS QUE VAN NO AUTOBUS.OS HORARIOS DE RECOLLIDA PARA OS ALUMN@S É O SEGUINTE:INFANTIL: 14.15 HORAS1º E 2º: 14.20 HORAS3º E 4º : 14.25 HORAS5º E 6º: 14.30 HORASCADA AULA TERÁ ASIGNADO UN ESPAZO DE RECOLLIDA. PRÉGASE NON QUEDAR FACENDO CORRILLO E NO CASO QUE TEÑA QUE ESPERAR PARA RECOLLER A OUTRO FILL@, RECOMÉNDASE ESPERAR NA ZONA TRASEIRA PEGADA AO MURO.

SAÍDAS

14:15

DISTANCIA SOCIAL. USO DE MASCARILLAS.

Dentro dos GRUPOS DE CONVIVENCIA os alumnos/as podrán xogar e socializar entre sí sen ter que garantizar a distancia de seguridade.

sé un héroe ou unha heroína. cumpre as normas e axudarás a salvar vidas.

Relacionarse o mínimo posible con outros grupos do centro mantendo un DISTANCIAMENTO FÍSICO de 1'5 m.

DISTANCIA SOCIAL

PARA O ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL O USO DA MASCARILLA NON É OBRIGATORIO, AÍNDA ASÍ INTENTARASE QUE A USEN O MAIOR TEMPO POSIBLE.

CanDO AS MASCARILLAS NOn SE USEN DEBERÁN GaRDARSE en sobres , bolsas de tea ou papel transpirable identificadas co seu nome.

o alumnado usará mascarillas hixiénicas no acceso e saída do centro, nos desprazamentos polo mesmo, en espazos ao aire libre e en calquer lugar cerrado de uso común.

Uso de mascarilla obligatorio para todo o alumnado de primeiro a SEXTO de Educación Primaria.

USO DE MASCARILLAS

¿Como empregar a mascarilla de forma segura?

HIxIENE DE MANS

Recorda que o lavado continuo de mans é imprescindible para evitar o contaxio.

¡LÁVATE AS MANS!

¿Como teño que lavarme as mans?

Despois de xogar no chan, area, céspede ou outras superficies que poidan estar sucias.

Despois de xogar cos xoguetes ou tocar obxectos compartidos con outros neños/as.

Antes e despois de tocarse a cara.

Despois de limparse o nariz, tusir ou espirrar sobre as mans.

Antes de comer

Cando se visite o aseo e se empregue o inodoro ou se produzca una secreción.

Antes de saír ao patio para o recreo e ao regresar do mesmo

En cada entrada ou saída da clase

Ao entra e saír do centro educativo

¿Cando debo lavarme as mans?

HIxIENE RESPIRATORIA

Deberase cubrir a boca e o nariz ao tusir ou espirrar, usando panos desechables que se eliminarán nun cubo de tapa-pedal. Se non se dispón del , empregar a parte interna do cóbado para non contaminar as mans e evitar posibles contaxios.

¡CoIDADO CANDO TuSAS Ou ESpirrES!

USO DE AULAS. GRUPOS burbulla

GRUPOS burbulla

Os alumnos e alumnas do grupo (correspondente a cada curso escolar) relacionaranse entre eles de modo estable, podendo socializar e xogar entre sí, sen ter que garantizar a distancia de seguridade.

GRUPOS burbulla

Cada grupo de convivencia relacionarase o mínimo posible cos outros grupos do centro e cando esto suceda terán que cumprirse as medidas de seguridade.

Son los que se desplazan por las diferentes aulas.

Permanececen en su aula.

USO DE AULAS

Los grupos de convivencia utilizarán su aula de referencia para realizar su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. En los tiempos de recreo no se relacionarán con otros grupos.

  • De maneira individual mirando á pizarra.
  • Coa mayor distancia de seguridade que permita o recinto,
  • Será asignado un pupitre e cadeira para cada un dos alumnos/as que estarán indentificados co seu nome, o cal utilizarán durante toda a xornada escolar sen que se produzan cambios de sitio.
  • Limitaranse ao máximo os desprazamentos na aula, Únicamente realizaranse os que sexan estrictamente necesarios.
  • Ao finalizar a xornada escolar, os pupitres quedarán recollidos para facilitar a limpieza dos mesmos.

USO DE AULAS

A distribución do alumnado será:

USO DOuTROS ESPAzOS

O PAVILLÓN SERÁ EMPREGADO NA ASIGNATURA DE EF SEMPRE QUE O TEMPO NON ACOMPAÑE PARA DAR AS SESIÓNS NO EXTERIOR.NON SE EMPREGARÁN OS VESTIARIOS PERO SI OS SERVIZOS QUE SERÁN DESINFECTADOS AO LARGO DA MAÑÁ.O MATERIAL EMPREGADO SERÁ DESINFECTADO AO REMATAR CADA SESIÓN.

A BIBLIOTECA PODERÁ USARSE CUN AFORO DO 50%.O ALUMNADO DESINFECTARÁ AS MÁNS AO ENTRAR E AO SAÍR.OS LIBROS DE PRÉSTAMO ESTARÁN EN COARENTENA DURANTE 24 HORAS

  • A AULA DE INFORMÁTICA PODERÁ USARSE POR TODO O ALUMNADO DE PRIMARIA. O ALUMNADO DEBE DESINFECTAR AS MÁNS AO ENTRAR E AO SAÍR. ADEMÁIS DE DESINFECTAR A MESA E A CADEIRA AO CHEGAR Á AULA, ASÍ COMO O TECLADO E O RATO.
  • AS AULAS DE MÚSICA E INGLÉS PODERÁN USARSE A PARTIR DE 3º DE PRIMARIA. O ALUMNADO DEBE DESINFECTAR AS MÁNS AO ENTRAR E AO SAÍR. ADEMÁIS DE DESINFECTAR A MESA E A CADEIRA AO CHEGAR Á AULA

DESPrAZAMENTOS POlo CENTRO

Os fluxos de circulación no edificio realizaranse polas zonas habilitadas, para iso haberá unhas escaleiras de subida e outras de baixada.En todas as plantas encontraremos sinalizacións nas escaleiras, nos corredores e paredes que especifiquen por que lugar temos que circular e recorden que é necesario gardar a distancia de seguridade.

O alumnado nunca se desprazará só polo centro, salvo para ir ao baño. Para o resto de desprazamentos sempre debe ir acompañado dun mestre.

Tanto para acudir como para voltar do RECREO, cada un dos grupos burbulla desprazaranse en fila gardando a distancia de seguridade acompañado por un mestre.

No patio de recreo cada aula terá asignado un espazo acotado no que podrá moverse de maneira libre e empregando sempre a mascarilla.

ASEOS alumnos/as

Utilizo os servizos de casa antes de acudir ao centro.

Se QUERO IR ao BAÑO...

Vou só xa que soamente pode estar un alumno/a dentro dos servizos, para iso fixarémonos no semáforo que estará na porta. Se está o baño ocupado podo esperar na marca que atoparei no chan gardando a distancia de seguridade.

Se QUERO IR Ao BAÑO...

EN TODOS OS BAÑOS HABERÁ PAPEL PARA SECAR AS MÁNS E UNHA PAPELERA DE PEDAL PARA TIRALOS

CADA AULA TERÁ UN LAVABO E UN VÁTER ASIGNADO CUN LETREIRO, ASÍ CONSEGUIRASE QUE SOAMENTE SEXA USADO POLO ALUMNADO DO MESMO GRUPO BURBULLA

Utilizo o baño que teño asignado.

SE QUERO IR AO BAÑO...

Uso a cisterna ao acabar sempre coa tapa do inodoro pechada.

Se QUERO IR Ao BAÑO...

Desinféctome as mans antes de acudir ao baño e lávome as mans de maneira correcta ao rematar .

Se QUERO IR Ao BAÑO...

RECREOS

O recreo realizarase en dous turnos: 12.00-12.25 horas(infantil,1ºe 2º) e 12.30-12.55 horas(3º, 4º, 5º e 6º).Cada grupo burbulla sairá co seu profe a zona designada.As zonas de recreo serán rotatorias mensualmente.

¿CÓMO SERÁ O RECREO?

Zona 4

Zona 4

Zona 5

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 3

Zona 1

Zona 2

¿CÓMO SERÁ O RECREO?

  • É OBRIGATORIO o uso de mascarilla nos tempos de espera, filas e desprazamentos ás zonas de recreo. ASÍ COMO DURANTE TODO O TIEMPO DE RECREO.

ÚTILES Ou ELEMENTOS DE USO COMÚN E INDIVIDUAL

María

María

No presente curso todo o material que teña que utilizar o alumnado será de uso individual e estará identificado co seu nome. Será gardado polo alumn@ nun lugar que só sexa manipulado polos mesmos.

As pertenzas de uso persoal do alumnado de primaria non deben compartirse, polo que cada alumno/a traerá ao centro su propio material e o deixará na súa mochila ou estoxo.

Se algún alumno/a non dispón de material, informarase ás familias para que o repoñan e mentres se lle prestará por parte do profesorado procedendo á desinfección do mesmo antes e despois da súa utilización.

Os materiais comúns da aula, tales como proxectores, pizarras, PDI, ordenadores, teclados… únicamente serán manipulados polo profesorado. Se nalgún momento ten que ser empregado polo alumnado será desinfectado antes e despois do seu uso.

ENFERMiDADe

Se nos atopamos mal antes de vir ao cole debemos informar aos nosos familiares.

Se nos atopamos mal no cole debemos informar aos nosos mestres.

PASOS A SEGUIR

NO CASO DE TER ALGÚN CASO POSITIVO EN COVID, SERÁN AS AUTORIDADES SANITARIAS AS QUE DECIDAN O NÚMERO DE ALUMNADO A CONFINAR ASÍ COMO A COMUNICACIÓN DAS INSTRUCCIÓNS A SEGUIR. SEMPRE COORDINÁNDOSE CO EQUIPO COVID DO CENTRO.

CASO SOSPEITOSO DENTRO DO CENTRO EDUCATIVO

CASO SOSPEITOSO FÓRA DO CENTRO EDUCATIVO