Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Петогодишњи развојни план ОШ"Марија Трандафил"

школска 2020/2021.,2021/2022.,2022/2023.,2023/2024. и 2024/2025.

Школски одбор

Стручни актив за развојно планирање Аленка Орешчанин-професор разредне наставе-председник Слађана Путић-професор разредне наставе Драгана Атанасковић-стручни сарадник-психолог Корнелиа Барак-Данилов-професор немачког Ивана Анђушић-стручни сарадник-педагог Ивана Станојевић -представник родитеља представник локалне самоуправе представник ученика

Основна школа "Марија Трандафил" Адреса: Паунова 14, Ветерник Телефон/факс: Сајт: Пиб:

Директор школе Милијана Граховац Проле

+info

УВОД АНАЛИЗА СТАЊА СНАГЕ И СЛАБОСТИ ШКОЛЕ МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2020. - 2025. ГОДИНЕ РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2020. - 2025. ГОДИНЕ МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ПОДРШКА МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊЕ САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ПО ПРЕДМЕТИМА ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА У РАД ШКОЛЕ ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА

САДРЖАЈ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

Визија

Мисија

Приоритетне области

Снаге и слабости

Развојни циљеви

Анализа стања

Увод

"Марија Трандафил"

ОСНОВНА ШКОЛА

ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊЕ САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ПО ПРЕДМЕТИМА

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ПОДРШКА

МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

"Марија Трандафил"

ОСНОВНА ШКОЛА

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА У РАД ШКОЛЕ

ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА

"Марија Трандафил"

ОСНОВНА ШКОЛА

АКЦИОНИ ПЛАН школска 2024/2025.

АКЦИОНИ ПЛАН школска 2023/2024.

АКЦИОНИ ПЛАН школска 2022/2023.

АКЦИОНИ ПЛАН школска 2021/2022.

ГОДИШЊИ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ

АКЦИОНИ ПЛАН школска 2020/2021.

ШКОЛСКА 2023/24.

ШКОЛСКА 2021/22.

ШКОЛСКА 2022/23.

ШКОЛСКА 2024/25.

ШКОЛСКА 2020/21.

БРОЈ НАСТАВНИКА КОЈИ СУ ОДРЖАЛИ УГЛЕДНО/ОГЛЕДНЕ ЧАСОВЕ

ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА

ШКОЛСКА 2023/24.

ШКОЛСКА 2021/22.

ШКОЛСКА 2022/23.

ШКОЛСКА 2024/25.

ШКОЛСКА 2020/21.

БРОЈ НАСТАВНИКА КОЈИ СУ ОДРЖАЛИ ИНТЕРНЕ СЕМИНАРЕ СА ПРИМЕНОМ НАУЧЕНОГ НА ОБУКАМА

ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА

Анализа остварености стандарда

ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА

Постигнућа ученика на завршном испиту

ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА

Постигнућа ученика на завршном испиту

ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА