Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ΑΘΗΝΑΖΗ Μάθημα 1

OBJECTIUS

MORFOLOGIASINTAXI

SITUACIONSD'APRENENTATGE

RECURSOS

CULTURA I PATRIMONI

CONCRECIÓ DELS CRITERIS D'AVALUACIÓ

INSTRUMENTS DE RECOLLIDA I REGISTRE DE LA INFORMACIÓ

LL

C

A

R

O

Objectius: 1- Introduir l'alumnat en l'assignatura: - Presentació dels sabers bàsics de l'assignatura. - Explicació de la metodologia i criteris d'avaluació. 2- Presentar aspectes generals de la geografia de Grècia. 3- Conéixer l'origen de la llengua grega. 4- Introduir l'alumnat en la utilització de l'alfabet grec amb la lectura i escriptura. 5- Presentar les característiques morfològiques d'una llengua flexiva. 6- Introduir l'alumnat en el sistema de declinacions grec.

Proves d'avaluació:

 • Pràctica de lectura oral de la llengua grega: identificació de les lletres i lectura.
 • Pràctica d'escriptura.
 • Enunciació de paraules.
 • Identificació dels aspectes morfològics corresponents a la unitat.
 • Traducció pròpia del nivell de la unitat.
 • Qüestionari/ activitat de redacció pròpia sobre la proposta de lectura.
 • Explicació oral sobre un aspecte idiosincràtic de Grècia avuí en dia.
 • Elaboració de la llibreta de vocabulari per a ser completada progressivament durant tot el curs.
 • Mapa geogràfic de Grècia
Criteris de qualificació:
 • 70% aspectes de llengua
 • 30% aspectes culturals

Concreció dels Criteris d’avaluació: COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES: 1, 3.

  • Llegir paraules i frases curtes cuidant l'accentuació.
  • Escriure paraules utilitzant l'alfabet grec.
  • Identificar algunes categories gramaticals de la llengua grega a partir de la seua enuncuació.
  • Distingir el grec entre les famílies de llengües indoeuropees i localitzar espacialment els seus dialectes.
  • Localitzar en un mapa els principals aspectes geogràfics de Grècia.
  • Descobrir la importància del grec com mitjà de transmissió de cultura.

Llengua:

 • Mapa llengües indoeuropees
 • Mapa dialectes grecs.
 • L'alfabet grec i la seua transmissió textual.
 • Tutorial per a l'escriptura de les lletres gregues
 • Plantilla per a la pràctica d'escriptura
 • Àudios Tema 1
Cultura:
 • Geografia de la Grècia antiga
 • Mapa geográfico interactivo
 • Civilització grega I
 • Aspectes generals de Grècia al segle XXI.
 • Mapa de Grècia en blanc
 • Qüestionari colònies gregues en la península Ibèric
Lectures:
 • El Infinito en un junco, Irene Vallejo (Pag. 38-59)
  • L'alumne llegeix i redacta les seues impressions a partir de la llectura. Comentaris en grup.
Saber més:
 • Emporion, una ciudad griega llamada "mercado".

Continguts: BLOC 1: ESTRUCTURA DE LA LLENGUA GREGA 1. Introducció a la llengua grega:

 • L' Indoeuropeu. La llengua grega.
 • Els dialectes grecs.
 • L'alfabet. Pronunciació i escriptura.
 • Signes de puntuació.
2- El grec, una llengua flexiva. Els casos.
 • Concepte de flexió. Les declinacions. Equivalències sintàctiques.
 • Classificació de les paraules: variables / invariables
 • Enunciació de les paraules: substantius, adjectius i verbs.
 • L'article
 • 2ª declinació
 • Present d'indicatiu en veu activa.
BLOC 2: ETIMOLOGIA 1. Presentació de les regles de transcripció.

SITUACIONS D'APRENENTATGE Llengua: CE1

 • Taller de lectura i escriptua de l'alfabet grec. Preparació per a l'elaboració de marcadors de llibres amb frases gregues.
Cultura: CE4
 • Mapa de Grècia clàssica amb les principals regions i elements geogràfics. Google Maps.
 • Aspectes generals de Grècia al segle XXI. Cada alumne tria un tema i busca informació. Comentaris en grup.
 • Qüestionari sobre colònies gregues en la península Ibèrica. L'alumne selecciona del vídeo la informació necessària per a respondre el qüentionari.
 • Lectura: El Infinito en un junco, Irene Vallejo (Pag. 38-59: La biblioteca d'Alejandria) Redacció pròpia.
 • Com s'organitza actualment una biblioteca?

Continguts: BLOC 4: GRÈCIA I LA SEUA CULTURA

 • Geografíia de Grècia.
 • El grec, llengua de transmissió de cultura. La transmissió textual.
 • Les diverses etapes de la història de Grècia (esquema general)
 • La societat d'Atenes. Les clases socials.
 • Grècia avuí. Aspectes idiosincràtics.

ΑΘΗΝΑΖΗ Μάθημα 2

OBJECTIUS DE L'UNITAT

MORFOLOGIASINTAXI

ACTIVITATS

RECURSOS

ASPECTRES CULTURALS

CRITERIS I INDICADORS D'AVALUACIÓ

PROVES D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

C

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

C

COMPETENCIAS

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

R

CONTENIDOS

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

O

A

Objectius: 1- Entendre l'equivalència entre el concepte de cas i funció sintàctica. 2- Aprendre a enunciar les paraules i a distingir-les per la seua enunciació 3- Distingir les desinències verbals: verbs de tema en consonant, verbs contractes i verb εἰμί. 4- Identificar paraules de la 2ª declinació. 5- Introduir esquemàticament les diferents etapes de la història de Grècia. 6- Conéixer l'estil de vida dels esclaus en el context d'una societat democràtica com la d'Atenes.

Proves d'avaluació:

 • Pràctica d'identificació de categories gramaticals.
 • Paradigmes de paraules de la 2ª declinació.
 • Diferenciació de verbs de tema en consonant, de tema en vocal i irregulars.
 • Ordre sintàctic.
 • Identificació d'helenismes.
Criteris de qualificació:
 • La qualificació estarà basada tant en el seguiment diari del treball de l’alumne en classe i en casa, com en les proves que es proposen.
 • Tant les lectures com els treballs seran de caràcter obligatori.
 • L’entrega de treballs fora del termini acordat suposarà una baixada de la nota corresponent.
 • Les faltes d’ortografia es tindran en compte i podran baixar la nota d’un examen o d’un treball.
 • El percentatge que s’aplicarà als distints instruments d’avaluació és el següent:
  • proves escrites de morfo-sintaxi, traducció, treballs de cultura, qüestionaris: 90%
  • dossier didàctic individual i annex de vocabulari, seguiment diari del treball: 10%
 • Hi haurà un control d’assistència que s’aplicarà en funció dels acords emanats de la Comissió de Coordinació Pedagògica del centre.
La nota final del curs s’obtindrà tenint en compte les notes corresponents de les tres avaluacions, i especialment la tercera, que, donat que es tracta d’avaluació contínua, arreplegarà el total del contingut morfosintàctic explicat durant tot el curs. Els percentatges per a obtenir la nota final seran: -1ª Aval: 30% -2ª Aval: 30% -3ª Aval: 40%

  • Llegir textos grecs breus i originals. Escriure utilitzant l'alfabet grec.
  • Transcriure amb soltesa l’alfabet grec a la llengua materna, utilitzar els seus diferents signes ortogràfics i de puntuació, i reconéixer el reflex de l’alfabet grec en l’abecedari llatí propi de les llengües modernes.
  • Distingir els hel·lenismes més freqüents del vocabulari comú i del lèxic científic i tècnic de les llengües modernes, a partir de termes que apareguen en els textos.
  • Distingir unitats d’especial interés en la derivació i composició de paraules: prefixes, sufixes, lexemes, etc.
  • Reconéixer en textos grecs els elements bàsics de la morfologia i de la sintaxi de l’oració, apreciant variants i coincidències amb altres llengües conegudes.
  • Traduir textos grecs senzills.
  • Reconéixer les diverses estructures lingüístiques d’una llengua flexiva i abocar-les a les llengües de la Comunitat, per mitjà de la traducció literal d’un text. Els textos seran breus, originals o elaborats, preferentment en prosa àtica dels segles V i IV a. de C. i de dificultat mínima.
  • Llegir i comentar textos traduïts de diversos gèneres i distingir aspectes històrics i culturals que hi contenen.
  • Extraure el sentit global de textos de diferents gèneres literaris presentats en traduccions fiables, diferenciar les idees principals de les secundàries, i reconéixer la possible vigència dels seus plantejaments en el món actual.
  • Situar en el temps i en l’espai els més importants esdeveniments històrics de Grècia, identificar les seues manifestacions culturals bàsiques i reconéixer la seua empremta en la nostra civilització.
  • Reconéixer els elements de la cultura grega presents en l’actualitat.
  • Realitzar treballs utilitzant materials diversos: bibliogràfics, audiovisuals, informàtics, etc.
  • Realitzar treballs arreplegant i seleccionant informació per a transformar-la i expressar-la de forma oral o escrita.
  • Distingir en l’entorn els elements del món clàssic, reconeixent-los com a herència del nostre passat.

Llengua:

 • El Griego en un clic
 • Àudios tema 2
Cultura:
 • Civilització grega I
 • Mapa de l'expansió grega pel Mediterrani
 • Esquema etapes de la història de Grècia

Continguts: 1- Sistema verbal.

 • Classificació dels verbs: tema en consonant i tema en vocal (contractes).
 • Desinències verbals actives.
 • Mode indicatiu i mode imperatiu.
 • Verbs irregulars: εἰμί
2- Regles d'accentuació. 3- Sistema nominal.
 • Equivalència sintàctica dels casos.
 • Nocions bàsiques de concordança.
 • L'article.
 • Les declinacions: 2ª Declinació
4- Preposicions. Ús d'algunes preposicions com prefixes verbals.

LLENGUA:

 • Pràctica de la lectura i escriptua de l'alfabet grec.
 • Exercicis de morfologia i traducció.
CULTURA:
 • Eix cronològic amb les diferents etapes de la història de Grècia (TIC: Preceden, Genially)
  • Minoica
  • Micènica
  • Època oscura
  • Època arcaica
LECTURA:
 • La curandera de Atenas:
  • document col·laboratiu: referències socioculturals i mitològiques
  • mapa col·laboratiu: geografia

Continguts:

 • Atenes a la regió de l'Àtica
 • La vida dels esclaus.

ΑΘΗΝΑΖΗ Μάθημα 3

OBJECTIUS DE L'UNITAT

MORFOLOGIASINTAXI

ACTIVITATS

RECURSOS

ASPECTRES CULTURALS

CRITERIS I INDICADORS D'AVALUACIÓ

PROVES D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

O

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

C

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

C

COMPETENCIAS

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

A

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

R

CONTENIDOS

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Objectius: 1- Identificar i classificar els substantius de la 2ª declinació. 2- Classificar verbs. 2- Conéixer els privilegis i responsabilitats dels ciutadans d'Atenes. L'estil de vida i temps d'oci. 3- Conéixer les característiques de la casa grega.

Proves d'avaluació:

 • Pràctica de traducció.
Criteris de qualificació:
 • La qualificació estarà basada tant en el seguiment diari del treball de l’alumne en classe i en casa, com en les proves que es proposen.
 • Tant les lectures com els treballs seran de caràcter obligatori.
 • L’entrega de treballs fora del termini acordat suposarà una baixada de la nota corresponent.
 • Les faltes d’ortografia es tindran en compte i podran baixar la nota d’un examen o d’un treball.
 • El percentatge que s’aplicarà als distints instruments d’avaluació és el següent:
  • proves escrites de morfo-sintaxi, traducció, treballs de cultura, qüestionaris: 90%
  • dossier didàctic individual i annex de vocabulari, seguiment diari del treball: 10%
 • Hi haurà un control d’assistència que s’aplicarà en funció dels acords emanats de la Comissió de Coordinació Pedagògica del centre.
La nota final del curs s’obtindrà tenint en compte les notes corresponents de les tres avaluacions, i especialment la tercera, que, donat que es tracta d’avaluació contínua, arreplegarà el total del contingut morfosintàctic explicat durant tot el curs. Els percentatges per a obtenir la nota final seran: -1ª Aval: 30% -2ª Aval: 30% -3ª Aval: 40%

 • Llegir textos grecs breus i originals. Escriure utilitzant l'alfabet grec.
 • Transcriure amb soltesa l’alfabet grec a la llengua materna, utilitzar els seus diferents signes ortogràfics i de puntuació, i reconéixer el reflex de l’alfabet grec en l’abecedari llatí propi de les llengües modernes.
 • Distingir els hel·lenismes més freqüents del vocabulari comú i del lèxic científic i tècnic de les llengües modernes, a partir de termes que apareguen en els textos.
 • Distingir unitats d’especial interés en la derivació i composició de paraules: prefixes, sufixes, lexemes, etc.
 • Reconéixer en textos grecs els elements bàsics de la morfologia i de la sintaxi de l’oració, apreciant variants i coincidències amb altres llengües conegudes.
 • Traduir textos grecs senzills.
 • Reconéixer les diverses estructures lingüístiques d’una llengua flexiva i abocar-les a les llengües de la Comunitat, per mitjà de la traducció literal d’un text. Els textos seran breus, originals o elaborats, preferentment en prosa àtica dels segles V i IV a. de C. i de dificultat mínima.
 • Llegir i comentar textos traduïts de diversos gèneres i distingir aspectes històrics i culturals que hi contenen.
 • Extraure el sentit global de textos de diferents gèneres literaris presentats en traduccions fiables, diferenciar les idees principals de les secundàries, i reconéixer la possible vigència dels seus plantejaments en el món actual.
 • Situar en el temps i en l’espai els més importants esdeveniments històrics de Grècia, identificar les seues manifestacions culturals bàsiques i reconéixer la seua empremta en la nostra civilització.
 • Reconéixer els elements de la cultura grega presents en l’actualitat.
 • Realitzar treballs utilitzant materials diversos: bibliogràfics, audiovisuals, informàtics, etc.
 • Realitzar treballs arreplegant i seleccionant informació per a transformar-la i expressar-la de forma oral o escrita.
 • Distingir en l’entorn els elements del món clàssic, reconeixent-los com a herència del nostre passat.

Llengua:

 • El Griego en un clic.
 • Àudios tema 3
Cultura:
 • Vídeos: La casa grega. La casa griega.

Continguts: 1- Sistema verbal. Revisió:

 • Present d'indicatiu.
 • Imperatiu.
 • Infinitiu
2- Revisió 2ª declinació.
 • Paraules masculines, neutres
 • Paraules femenines
 • Paraules masculines amb terminacions de la 1ª declinació
 • L'article.

Llengua:

 • Pràctica de la lectura i escriptua de l'alfabet grec.
 • Exercicis de morfologia i traducció.
Cultura:
 • Eix cronològic amb les diferents etapes de la història de Grècia (TIC: Preceden, Genially)
  • Època Clàssica

Continguts:

 • La vida dels dels ciutadans d'Atenes.
  • Resonsabilitats.
  • Treball.
  • Oci.
  • Participació a l'exèrcit.
 • La casa grega.

ΑΘΗΝΑΖΗ Μάθημα 4

OBJECTIUS DE L'UNITAT

MORFOLOGIASINTAXI

ACTIVITATS

RECURSOS

ASPECTRES CULTURALS

CRITERIS I INDICADORS D'AVALUACIÓ

PROVES D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

O

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

C

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

C

COMPETENCIAS

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

A

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

R

CONTENIDOS

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Objectius: 1- Conéixer les característiques de la 1ª declinació i distingir les paraules que en pertanyen. 2- Diferenciar per la seua enunciació, les paraules de la 1ª i 2ª declinacions. 3- Entendre fenòmens de concordança. 4- Apreciar les diferències en l'estil de vida entre els homes i les dones.

Proves d'avaluació:

 • Pràctica de traducció.
Criteris de qualificació:
 • La qualificació estarà basada tant en el seguiment diari del treball de l’alumne en classe i en casa, com en les proves que es proposen.
 • Tant les lectures com els treballs seran de caràcter obligatori.
 • L’entrega de treballs fora del termini acordat suposarà una baixada de la nota corresponent.
 • Les faltes d’ortografia es tindran en compte i podran baixar la nota d’un examen o d’un treball.
 • El percentatge que s’aplicarà als distints instruments d’avaluació és el següent:
  • proves escrites de morfo-sintaxi, traducció, treballs de cultura, qüestionaris: 90%
  • dossier didàctic individual i annex de vocabulari, seguiment diari del treball: 10%
 • Hi haurà un control d’assistència que s’aplicarà en funció dels acords emanats de la Comissió de Coordinació Pedagògica del centre.
La nota final del curs s’obtindrà tenint en compte les notes corresponents de les tres avaluacions, i especialment la tercera, que, donat que es tracta d’avaluació contínua, arreplegarà el total del contingut morfosintàctic explicat durant tot el curs. Els percentatges per a obtenir la nota final seran: -1ª Aval: 30% -2ª Aval: 30% -3ª Aval: 40%

 • Llegir textos grecs breus i originals. Escriure utilitzant l'alfabet grec.
 • Transcriure amb soltesa l’alfabet grec a la llengua materna, utilitzar els seus diferents signes ortogràfics i de puntuació, i reconéixer el reflex de l’alfabet grec en l’abecedari llatí propi de les llengües modernes.
 • Distingir els hel·lenismes més freqüents del vocabulari comú i del lèxic científic i tècnic de les llengües modernes, a partir de termes que apareguen en els textos.
 • Distingir unitats d’especial interés en la derivació i composició de paraules: prefixes, sufixes, lexemes, etc.
 • Reconéixer en textos grecs els elements bàsics de la morfologia i de la sintaxi de l’oració, apreciant variants i coincidències amb altres llengües conegudes.
 • Traduir textos grecs senzills.
 • Reconéixer les diverses estructures lingüístiques d’una llengua flexiva i abocar-les a les llengües de la Comunitat, per mitjà de la traducció literal d’un text. Els textos seran breus, originals o elaborats, preferentment en prosa àtica dels segles V i IV a. de C. i de dificultat mínima.
 • Llegir i comentar textos traduïts de diversos gèneres i distingir aspectes històrics i culturals que hi contenen.
 • Extraure el sentit global de textos de diferents gèneres literaris presentats en traduccions fiables, diferenciar les idees principals de les secundàries, i reconéixer la possible vigència dels seus plantejaments en el món actual.
 • Situar en el temps i en l’espai els més importants esdeveniments històrics de Grècia, identificar les seues manifestacions culturals bàsiques i reconéixer la seua empremta en la nostra civilització.
 • Reconéixer els elements de la cultura grega presents en l’actualitat.
 • Realitzar treballs utilitzant materials diversos: bibliogràfics, audiovisuals, informàtics, etc.
 • Realitzar treballs arreplegant i seleccionant informació per a transformar-la i expressar-la de forma oral o escrita.
 • Distingir en l’entorn els elements del món clàssic, reconeixent-los com a herència del nostre passat.

Llengua:

 • El Griego en un clic
Cultura: - Lectura: Epístola de una ciudadana a su hija. - Ceràmica grega: formes i funcions. - Expansió de l'imperi d'Alexandre el Gran

Continguts:

 • 1ª Declinació.
 • Expressions de temps.
 • Oracions impersonals.
 • Verb atemàtic: φημί
 • Pronoms: reflexius, personals, interrogatius.
 • Algunes conjuncions.

Llengua:

 • Pràctica de declinació.
 • Pràctica de conjugació verbal.
 • Traducció i anàlisi sintàctica.
Cultura:
 • Eix cronològic amb les diferents etapes de la història de Grècia (TIC: Preceden, Genially)
  • Època Helenística
  • Dominació romana

Continguts:

 • L'estil de vida de les dones a l'època clàssica.
 • La vida quotidiana i la mitologia a través de la ceràmica grega.

ΑΘΗΝΑΖΗ Μάθημα 5

OBJECTIUS DE L'UNITAT

MORFOLOGIASINTAXI

ACTIVITATS

RECURSOS

ASPECTRES CULTURALS

CRITERIS I INDICADORS D'AVALUACIÓ

PROVES D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

O

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

C

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

C

COMPETENCIAS

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

A

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

R

CONTENIDOS

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

+

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

+

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Objectius: 1- Conéixer la conjugació dels verb contactes en -α. 2- Distingir per les desinències les diferents categories de verbs. 3- Reconéixer en les diverses manifestacions artístiques les pejades de la Mitologia grega.

Proves d'avaluació:

 • Pràctica de traducció.
Criteris de qualificació:
 • La qualificació estarà basada tant en el seguiment diari del treball de l’alumne en classe i en casa, com en les proves que es proposen.
 • Tant les lectures com els treballs seran de caràcter obligatori.
 • L’entrega de treballs fora del termini acordat suposarà una baixada de la nota corresponent.
 • Les faltes d’ortografia es tindran en compte i podran baixar la nota d’un examen o d’un treball.
 • El percentatge que s’aplicarà als distints instruments d’avaluació és el següent:
  • proves escrites de morfo-sintaxi, traducció, treballs de cultura, qüestionaris: 90%
  • dossier didàctic individual i annex de vocabulari, seguiment diari del treball: 10%
 • Hi haurà un control d’assistència que s’aplicarà en funció dels acords emanats de la Comissió de Coordinació Pedagògica del centre.
La nota final del curs s’obtindrà tenint en compte les notes corresponents de les tres avaluacions, i especialment la tercera, que, donat que es tracta d’avaluació contínua, arreplegarà el total del contingut morfosintàctic explicat durant tot el curs. Els percentatges per a obtenir la nota final seran: -1ª Aval: 30% -2ª Aval: 30% -3ª Aval: 40%

 • Llegir textos grecs breus i originals. Escriure utilitzant l'alfabet grec.
 • Transcriure amb soltesa l’alfabet grec a la llengua materna, utilitzar els seus diferents signes ortogràfics i de puntuació, i reconéixer el reflex de l’alfabet grec en l’abecedari llatí propi de les llengües modernes.
 • Distingir els hel·lenismes més freqüents del vocabulari comú i del lèxic científic i tècnic de les llengües modernes, a partir de termes que apareguen en els textos.
 • Distingir unitats d’especial interés en la derivació i composició de paraules: prefixes, sufixes, lexemes, etc.
 • Reconéixer en textos grecs els elements bàsics de la morfologia i de la sintaxi de l’oració, apreciant variants i coincidències amb altres llengües conegudes.
 • Traduir textos grecs senzills.
 • Reconéixer les diverses estructures lingüístiques d’una llengua flexiva i abocar-les a les llengües de la Comunitat, per mitjà de la traducció literal d’un text. Els textos seran breus, originals o elaborats, preferentment en prosa àtica dels segles V i IV a. de C. i de dificultat mínima.
 • Llegir i comentar textos traduïts de diversos gèneres i distingir aspectes històrics i culturals que hi contenen.
 • Extraure el sentit global de textos de diferents gèneres literaris presentats en traduccions fiables, diferenciar les idees principals de les secundàries, i reconéixer la possible vigència dels seus plantejaments en el món actual.
 • Situar en el temps i en l’espai els més importants esdeveniments històrics de Grècia, identificar les seues manifestacions culturals bàsiques i reconéixer la seua empremta en la nostra civilització.
 • Reconéixer els elements de la cultura grega presents en l’actualitat.
 • Realitzar treballs utilitzant materials diversos: bibliogràfics, audiovisuals, informàtics, etc.
 • Realitzar treballs arreplegant i seleccionant informació per a transformar-la i expressar-la de forma oral o escrita.
 • Distingir en l’entorn els elements del món clàssic, reconeixent-los com a herència del nostre passat.

Llengua:

 • El Griego en un clic
Cultura:
 • Deus Olímpics
 • La Teogonia

Continguts:

 • Verbs contactes en -α.
 • Verb atemàtic: εἴμι
 • Pronoms: reflexius, personals, interrogatius.
 • Expressions impersonals.
 • Algunes conjuncions.
 • Formació dels adverbis.

Llengua:

 • Pràctica de declinació.
 • Pràctica de conjugació verbal.
 • Traducció i anàlisi sintàctica.
Cultura:
 • Eix cronològic amb les diferents etapes de la història de Grècia (TIC: Preceden, Genially)
  • Època Bizantina.
 • Presentació digital sobre una divinitat o figura mitològica. Inclusió de referents en poesía, pintura i música.
Lectura:
 • Fragments de la poesia d'Hesíode

Continguts:

 • Aspectes de la religió grega.
 • Mitologia.

ΑΘΗΝΑΖΗ Μάθημα 6

OBJECTIUS DE L'UNITAT

MORFOLOGIASINTAXI

ACTIVITATS

RECURSOS

ASPECTRES CULTURALS

CRITERIS I INDICADORS D'AVALUACIÓ

PROVES D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

O

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

C

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

C

COMPETENCIAS

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

A

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

R

CONTENIDOS

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Objectius: 1- Conéixer les desinències de la veu mitja. 2- Entendre els valors sintàctics i semàntics de la veu mitja. 3- Distingir els diversos usos del cas DATIU. 4- Reconéixer en les diverses manifestacions artístiques les pejades de la Mitologia grega.

Proves d'avaluació:

 • Pràctica de traducció.
Criteris de qualificació:
 • La qualificació estarà basada tant en el seguiment diari del treball de l’alumne en classe i en casa, com en les proves que es proposen.
 • Tant les lectures com els treballs seran de caràcter obligatori.
 • L’entrega de treballs fora del termini acordat suposarà una baixada de la nota corresponent.
 • Les faltes d’ortografia es tindran en compte i podran baixar la nota d’un examen o d’un treball.
 • El percentatge que s’aplicarà als distints instruments d’avaluació és el següent:
  • proves escrites de morfo-sintaxi, traducció, treballs de cultura, qüestionaris: 90%
  • dossier didàctic individual i annex de vocabulari, seguiment diari del treball: 10%
 • Hi haurà un control d’assistència que s’aplicarà en funció dels acords emanats de la Comissió de Coordinació Pedagògica del centre.
La nota final del curs s’obtindrà tenint en compte les notes corresponents de les tres avaluacions, i especialment la tercera, que, donat que es tracta d’avaluació contínua, arreplegarà el total del contingut morfosintàctic explicat durant tot el curs. Els percentatges per a obtenir la nota final seran: -1ª Aval: 30% -2ª Aval: 30% -3ª Aval: 40%

 • Llegir textos grecs breus i originals. Escriure utilitzant l'alfabet grec.
 • Transcriure amb soltesa l’alfabet grec a la llengua materna, utilitzar els seus diferents signes ortogràfics i de puntuació, i reconéixer el reflex de l’alfabet grec en l’abecedari llatí propi de les llengües modernes.
 • Distingir els hel·lenismes més freqüents del vocabulari comú i del lèxic científic i tècnic de les llengües modernes, a partir de termes que apareguen en els textos.
 • Distingir unitats d’especial interés en la derivació i composició de paraules: prefixes, sufixes, lexemes, etc.
 • Reconéixer en textos grecs els elements bàsics de la morfologia i de la sintaxi de l’oració, apreciant variants i coincidències amb altres llengües conegudes.
 • Traduir textos grecs senzills.
 • Reconéixer les diverses estructures lingüístiques d’una llengua flexiva i abocar-les a les llengües de la Comunitat, per mitjà de la traducció literal d’un text. Els textos seran breus, originals o elaborats, preferentment en prosa àtica dels segles V i IV a. de C. i de dificultat mínima.
 • Llegir i comentar textos traduïts de diversos gèneres i distingir aspectes històrics i culturals que hi contenen.
 • Extraure el sentit global de textos de diferents gèneres literaris presentats en traduccions fiables, diferenciar les idees principals de les secundàries, i reconéixer la possible vigència dels seus plantejaments en el món actual.
 • Situar en el temps i en l’espai els més importants esdeveniments històrics de Grècia, identificar les seues manifestacions culturals bàsiques i reconéixer la seua empremta en la nostra civilització.
 • Reconéixer els elements de la cultura grega presents en l’actualitat.
 • Realitzar treballs utilitzant materials diversos: bibliogràfics, audiovisuals, informàtics, etc.
 • Realitzar treballs arreplegant i seleccionant informació per a transformar-la i expressar-la de forma oral o escrita.
 • Distingir en l’entorn els elements del món clàssic, reconeixent-los com a herència del nostre passat.

Llengua:

 • El Griego en un clic
Cultura:
 • Presentació: La Ilíada

Continguts:

 • Veu mitja: desinències i valors semàntics. Present i Infinitiu.
 • Usos del datiu.
 • Quadre de les preposicions.
 • Desinències casuals de la 3ª declinació.

Llengua:

 • Pràctica de declinació.
 • Pràctica de conjugació verbal.
 • Traducció i anàlisi sintàctica.
Cultura:
 • Eix cronològic amb les diferents etapes de la història de Grècia (TIC: Preceden, Genially)
  • Època Otomana
 • Treball col·laboratiu sobre metamorfosis.

Continguts:

 • Mitologia. Metamorfosis.

ΑΘΗΝΑΖΗ Μάθημα 7

OBJECTIUS DE L'UNITAT

MORFOLOGIASINTAXI

ACTIVITATS

RECURSOS

ASPECTRES CULTURALS

CRITERIS I INDICADORS D'AVALUACIÓ

PROVES D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

O

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

C

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

C

COMPETENCIAS

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

A

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

R

CONTENIDOS

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Objectius: 1- Reconéixer els substantius de la 3ª declinació. 2- Entendre les característiques de la poesia èpica.

Proves d'avaluació:

 • Pràctica de traducció.
Criteris de qualificació:
 • La qualificació estarà basada tant en el seguiment diari del treball de l’alumne en classe i en casa, com en les proves que es proposen.
 • Tant les lectures com els treballs seran de caràcter obligatori.
 • L’entrega de treballs fora del termini acordat suposarà una baixada de la nota corresponent.
 • Les faltes d’ortografia es tindran en compte i podran baixar la nota d’un examen o d’un treball.
 • El percentatge que s’aplicarà als distints instruments d’avaluació és el següent:
  • proves escrites de morfo-sintaxi, traducció, treballs de cultura, qüestionaris: 90%
  • dossier didàctic individual i annex de vocabulari, seguiment diari del treball: 10%
 • Hi haurà un control d’assistència que s’aplicarà en funció dels acords emanats de la Comissió de Coordinació Pedagògica del centre.
La nota final del curs s’obtindrà tenint en compte les notes corresponents de les tres avaluacions, i especialment la tercera, que, donat que es tracta d’avaluació contínua, arreplegarà el total del contingut morfosintàctic explicat durant tot el curs. Els percentatges per a obtenir la nota final seran: -1ª Aval: 30% -2ª Aval: 30% -3ª Aval: 40%

 • Llegir textos grecs breus i originals. Escriure utilitzant l'alfabet grec.
 • Transcriure amb soltesa l’alfabet grec a la llengua materna, utilitzar els seus diferents signes ortogràfics i de puntuació, i reconéixer el reflex de l’alfabet grec en l’abecedari llatí propi de les llengües modernes.
 • Distingir els hel·lenismes més freqüents del vocabulari comú i del lèxic científic i tècnic de les llengües modernes, a partir de termes que apareguen en els textos.
 • Distingir unitats d’especial interés en la derivació i composició de paraules: prefixes, sufixes, lexemes, etc.
 • Reconéixer en textos grecs els elements bàsics de la morfologia i de la sintaxi de l’oració, apreciant variants i coincidències amb altres llengües conegudes.
 • Traduir textos grecs senzills.
 • Reconéixer les diverses estructures lingüístiques d’una llengua flexiva i abocar-les a les llengües de la Comunitat, per mitjà de la traducció literal d’un text. Els textos seran breus, originals o elaborats, preferentment en prosa àtica dels segles V i IV a. de C. i de dificultat mínima.
 • Llegir i comentar textos traduïts de diversos gèneres i distingir aspectes històrics i culturals que hi contenen.
 • Extraure el sentit global de textos de diferents gèneres literaris presentats en traduccions fiables, diferenciar les idees principals de les secundàries, i reconéixer la possible vigència dels seus plantejaments en el món actual.
 • Situar en el temps i en l’espai els més importants esdeveniments històrics de Grècia, identificar les seues manifestacions culturals bàsiques i reconéixer la seua empremta en la nostra civilització.
 • Reconéixer els elements de la cultura grega presents en l’actualitat.
 • Realitzar treballs utilitzant materials diversos: bibliogràfics, audiovisuals, informàtics, etc.
 • Realitzar treballs arreplegant i seleccionant informació per a transformar-la i expressar-la de forma oral o escrita.
 • Distingir en l’entorn els elements del món clàssic, reconeixent-los com a herència del nostre passat.

Llengua:

 • El Griego en un clic
Cultura:
 • Presentació: La Ilíada
 • Mapa dels viatges d?Odisseu.

Continguts:

 • 3ª declinació. Desinències. Temes.
 • Adjectius del 2n grup.
 • Revisió de la veu mitja.

Llengua:

 • Pràctica de declinació.
 • Pràctica de conjugació verbal.
 • Traducció i anàlisi sintàctica.
Cultura:
 • Eix cronològic amb les diferents etapes de la història de Grècia (TIC: Preceden, Genially)
  • Època Moderna i actualitat.
 • Lectura:
  • Fragments de la Ilíada
  • L'Odisea

Continguts:

 • Poesia èpica. Homer.

SET-OCT

CRONOGRAMA

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES SITUACIONS D'APRENENTATGE

1

SET-OCT

5

SET-OCT

2

SET-OCT

3

SET-OCT

4

SET-OCT

6

7

SET-OCT