Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

O CORONAVIRUS-COVID 19

QUE É A COVID 19?

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

A QUEN LLE AFECTA?

EMPRÉSTITO

MOBILIARIO E AFORO

+

+

+

+

+

+

+

CEIP CABADA VÁZQUEZ

QUE É?

 • Os coronavirus son unha extensa familia de virus que poden causar enfermidades tanto en animais como en humanos, o que se descubriu máis recentemente é a COVID-19
 • Transmítese principalmente polo contacto directo coas pingas que expulsa ao tusir, esbirrar, cantar, gritar, etc, unha persoa infectada, así como ao tocar superficies contaminadas e a continuación, tocar a cara, o nariz ou os ollos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Lavar as mans frecuentemente con auga e xabón ou utilizando unha solución hridroalcohólica.Cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado ao tusir ou esbirrar e evitar tocar a cara.Manter a distancia de seguridade de 1,5 metros ou utilizar máscara cando isto non sexa posible.

A QUEN LLE AFECTA?

Pode afectar a persoas de todas as idades. A maioría das persoas infectadas desenvolven síntomas de leves a moderados: febre, cansazo, tose seca e/ou sensación de falta de aire.Algunhas persoas tamén poden experimentar dores e molestias, conxestión nasal, perda de olfacto e de gusto, dor de garganta e/ou diarrea.Cando unha persoa se infecta co virus, os síntomas tardan en aparecer en termo medio de 5 a 6 días, pero poden tardar ata 14 días.

EMPRÉSTITO

 • Os libros emprestados deberán devolverse introducíndoos nunha caixa habilitada que estará disposta na entrada á biblioteca, o empréstito e devolución levarase a cabo por mediación do titor ou titora.
 • O empréstito de libros realizarase na hora de biblioteca que lle corresponda a cada curso.
 • Cada alumno/ alumna terá asignado un número de lector pero desaparecerán os carnets físicos.
 • O alumnado escollerá previamente o título que desexa levar a través do Catálogo de opacmeiga e informará ao seu mestre.

 • As nais e pais tamén poden facer uso da Biblioteca solicitando que lle asignemos un número de lector para asi poder facer o empréstito, ou ben solicitalo co número do seu fillo ou filla.
 • O tempo de permanencia dos libros cos lectores é de 15 días con posibilidade de renovar por máis tempo.

MOBILIARIO E AFORO

 • Debido á situación na que nos atopamos, a Biblioteca pasará a formar parte dos contextos( pola falta de espazo para estes), polo que se desenvolverá en ela o Contexto Humanístico.
 • O mobiliario colocarase de forma que os usuarios que empreguen este espazo para desenvolver dito contexto manteñan a distancia de seguridade permitida,polo que o formato Biblioteca desaparece.
 • Disporase dun buzón na entrada da biblioteca onde poderán deixar por escrito as súas suxestións e dúbidas.

 • Todas estas accións quedarán supeditadas a modificacións segundo as instruccións dadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.