Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Znajomość środków językowych 2 - tłumaczenie fragmentów zdań

Wymagania ogólne, wymagania szczegółowe

I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

polecenie

Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

I promise that I (nie zadzwonię) _____________________________________________ you so late next time!

I promise that I will not/won’t call/ring/phone you so late next time!

Hannah, this jam is (zbyt słodki) ____________________________________________ . I can’t use it for this cake.

Hannah, this jam is too sweet. I can’t use it for this cake.

• My class teacher asked us (żeby pomóc) _______________________________________ her with collecting money for charity.

• My class teacher asked us to help her with collecting money for charity.

• Eve, (czy odwiedziłaś) ___________________________________________ Mrs Johnson yesterday?

• Elsie, did you visit / were you visiting Mrs Johnson yesterday?

• (Wyłącz) ___________________________________ your mobile phone, the lesson will start in a moment.

• Turn off / Switch off your mobile phone, the lesson will start in a moment.

• Rex is (najszybszym psem) _____________________________________________ I have ever seen.

• Rex is the fastest/quickest dog I have ever seen.

• Where (spotkałeś) ___________________________________________ Ann yesterday?

• Where did you meet Ann yesterday?

• We need (kilka jabłek) ____________________________________________ to make this cake.

• We need a few apples / some apples to make this cake.

• I’d like to know (czy lubisz) _____________________________________________ fantasy books.

• I’d like to know if/whether you like fantasy books.

• (Czy byłeś) __________________________________ to London?

• Have you been to London?

• It was cold and windy yesterday but (nie padało) ______________________________.

• It was cold and windy yesterday but it wasn’t raining.

• This coffee isn’t (wystarczająco słodka) ______________________________. Can you put some sugar in it?

• This coffee isn’t sweet enough. Can you put some sugar in it?

•We had (zbyt mało czasu) ____________________________________ to buy a the birthday present for Mike.

• We had too little time to buy a the birthday present for Mike.

• I don’t know if I want to go to the park today. It (zależy od) ______________________________ the weather.

• I don’t know if I want to go to the park today. It depends on the weather.

• My uncle (mieszka) _______________________________ in Wales since he got married two years ago.

• My uncle has lived/has been living in Wales since he got married two years ago.

• I think you (nie powinnaś zabierać) __________________________________________ your dog with you on the next holiday.

• I think you shouldn’t take/bring (oughtn’t to take/bring / had better not take/bring) your dog with you on the next holiday.

• (Czy interesujesz się) ___________________________________ in modern art by any chance?

• Are you interested in modern art by any chance?

• Look at this photo! I like the girl (która siedzi) __________________________________ next to John.

• Look at this photo! I like the girl sitting / who/that is sitting next to John.

• (Nie widziałam) _______________________________________ Sarah since last Friday.

• I haven't seen Sarah since last Friday.

• I will go to Oxford (aby uczyć się) ________________________________ English.

• I will go to Oxford to learn/study English.

• This T-shirt is (za mały) ____________________________. Have you got a bigger one?

• This T-shirt is too small. Have you got a bigger one?

• Is that (twojego brata) ______________________________________ bike?

• Is that your brother’s bike?

• (Jest gorąco) ________________________________ so take off your jacket.

It’s hot so take off your jacket.

Contact

Anna Zalewska azalewska@wodnsieradz.edu.pl

thanks!