Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Terminy rekrutacji 2024/2025

WNIOSKI

ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA

BADANIE LEKARSKIE

POTWIERDZENIE WOLI

LISTA PRZYJĘTYCH

od 22 kwietnia 2024 do 21 maja 2024do godz.12.00

od 6 lipcado 10 lipca do g0dz.15.00

od 24 kwietniado 17 lipca

od 14 lipca od godz.12.00do 20 lipca do godz.12.00

LISTA KANDYDATÓW zakwalifikowanych

14 lipca 2023r.do godz.12.00

21 lipcado godz.12.00

WERYFIKACJA

do 31 maja 2023 r.

ZMIANA PREFERENCJI

od 4 do 10 lipca 2023

PRÓBY SPRAWNOŚCI

od 1 czerwca 2023 do14 czerwca 2023

WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCI

15 czerwca 2023r.

Informator

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym.

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas wstępnych) w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów: 200pkt. - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania, w tym: 100pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty, 100pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia SP z czterech przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu ósmoklasisty, które w zaświadczeniu o wynikach egzaminu będą podane w skali procentowej przelicza się wg zasady, że za zadania z zakresu: 1) języka polskiego i matematyki - wynik procentowy mnoży się przez 0,35 2) języka obcego wynik - procentowy mnoży się przez 0,3. Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 1) stopień celujący - 18 punktów 2) stopień bardzo dobry - 17 punktów 3) stopień dobry - 14 punktów 4) stopień dostateczny - 8 punktów 5) stopień dopuszczający - 2 punkty Świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem – 7 punktów Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w szkole podstawowej, umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez KO: tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punkty 2) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez KO lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym – 4 punkty, krajowym – 3 punkty, wojewódzkim – 2 punkty, powiatowym – 1 punkt W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej), przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 punkty.

Next