Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Katecheza 14

KSIĘGA INNA NIŻ WSZYSTKIE

Pomyśl, co ofiarujesz Panu Bogu w tej modlitwie. Wspólnie zaśpiewamy krótką pieśń na rozpoczęcie katechezy.

Wiesz, że Bóg mówi do nas przez Słowo zawarte w Piśmie Świętym. O tej niezwykłej księdze będzie dzisiejsze spotkanie.

Modlitwa

Przypomnienie

Etapy powstawania Biblii

Spisanie ksiąg natchnionych

Przekazywanie ustne zbawczych wydarzeń

Wydarzenie zbawcze Boga

cz. 1

ZADANIE

cz. 4

cz. 2

Co to jest Biblia? Instrukcja obsługi

(J 3,16)

Ewangelia wg św. Jana

Wiersz 16

Rozdział 3

16

3,

Siglum (z. łac. singlae litterae - pojedyncze litery; l. mn. sigla) - symbol literowy lub literowo - cyfrowy będący oznaczeniem fragmentu Biblii.

Sigla Biblijne

Info

Apokalipsa św. Jana

Hi, Ps, Prz, Koh, Pnp, Mdr, Syr (razem 7)

Listy św. Pawła (13): Rz, 1-2 Kor, Ga, Ef, Flp, Kol, 1-2 Tes, 1-2 Tm, Tt, Flm.HbrListy Apostolskie (7) Jk, 1-2 P, 1-3 J, Jud (razem 21)

Księgi prorockie

STARY TESTAMENT

Grupa \ Część

Księgi historyczne

Księgi dydaktyczne

Mt, Mk, Łk, J, Dz (razem 5)

Iz, Jr, Ba, Lm, Ez, Dn, Oz, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, So, Ag, Za, Ml (razem 18)

Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt, Joz, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl, 1-2 Krn, Ezd, Ne, Rt, Tb, Jdt, Est, 1-2 Mch (razem 21)

Nowy Testament

Podział ksiąg

Biblioteka

Wniebowstąpienie (Mt 28, 19-20)

VII Niedziela

Życie ( J 14, 6)

(Wybrane cytaty z Ewangelii na niedziele w okresie Wielkanocnym A.D. 2020 )

Co mówi do nas Pan Jezus w czasie Wielkanocnym?

Miłość (J 14, 15)

VI Niedziela

V Niedziela

Brama (J 10, 1)

IV Niedziela

Pisma ( Łk 24, 27)

III Niedziela

Pokój ( J 20, 21)

II Niedziela

Zmartwychwstanie (Łk 24,6)

I Niedziela

" W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu został odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał".( Łk 24, 1-6).

Zmartwychwstanie

"A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam»".(J 20, 21)

Pokój

INFO

"On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego". (Łk 24, 25- 27)

Pisma

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem." (J 10, 1 )

Brama

" Ja jestem drogą i prawdą i życiem". (J 14, 6)

Życie

"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania". (J 14, 15)

Miłość

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»".(Mt 28, 19-20)

Wniebowstąpienie

Świadectwa

Info

Biblia jest najczęściej kupowaną i czytaną książką na świecie

Ciekawostki o Biblii

W bibliotece uniwersyteckiej w Getyndze (Niemcy) jest Biblia, która została napisana na 470 liściach palmowych

W połowie Biblii jest Psalm 118

Najkrótszy jest Psalm 117 – ma dwa wersety. Najdłuższy to Psalm 119

Najmniejszą księgą jest 2 List św. Jana. Największą Księga Psalmów, ma 150 rozdziałów

Zawiera 1189 rozdziałów, 31102 wersetów i ponad milion słów. Najczęściej występuje w Biblii słowo “Pan”

Biblia została przetłumaczona na 1500 języków i dialektów

Dzięki Ci Boże za światłość tej nauki! Pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa

diecezja sandomierska

Zapraszamy na następną katechezę

Dziękujemy