Want to make creations as awesome as this one?

tretiaci

Transcript

Štart

Nukleové kyseliny

HEROES OF THE GALAXY

Zúčastnite sa na všetkých misiách, získajte klenoty a zadajte správny kód.

-THE MISSION-

Už na konci 19. storočia ľudia identifikovali nukleové kyseliny. A páni Watson a Crick za popísanie priestorovej štruktúry získali Nobelovu cenu v oblasti fyziológie a medicíny.

Ale prevratnú informáciu o štruktúre DNA zistil iný tím. Zistite meno autora, ktorý objavil štruktúru DNA a ako sa volal materiál, ktorý obsahoval prevratné informácie o štruktúre DNA.

MISIA

biochemik

F. Crick

biochemička

R. Franklinová

J. Watson

biochemik

biochemik

M. Wilkins

Objavitelia štruktúry DNA???

Search

Itinerár

-SYSTÉM-

Nájdite 4 prieskumné body

Späť na systém

Spojením všetkých troch zložiek nukleových kyselín (NK) vznikne nukleotid.

Nukleové kyseliny obsahujú 3 základné zložky: sacharidovú zložku, dusíkatú zložku a zvyšok kyseliny fosforečnej.

Sacharidovou zložkou je monosacharid ribóza alebo jej derivát deoxyribóza. Dusíkaté bázy sú deriváty pyrimidínu a purínu.

Podľa chemického zloženia rozlišujeme 2 typy nukleových kyselín: ribonukleové kyseliny (RNA) a deoxyribonukleové kyseliny (DNA).

Nemôžete odísť, kým neodpoviete na niekoľko otázok ...

Odpovedať>

¡Stop!

nukleotid

nukleozid

sacharid

1.Základnou stavebnou zložkou nukleových kyselín je:

polysacharidy

polypeptidy

polynukleotidy

2.Spájaním jednotlivých nukleotidov vznikajú:

deoxyribózu, A, G, U, C, zvyšok kyseliny fosforečnej

deoxyribózu, A, G, T, C, zvyšok kyseliny fosforečnej

ribózu, A, G, T, C, zvyšok kyseliny fosforečnej

3.Deoxyribonukleová kyselina obsahuje:

Pokračovať

Máte prvý klenot.

GRATULUJEME!

Skúsiť znova

Tentoraz ste neuspeli.

MISIA ZLYHALA

Itinerár

-SYSTÉM-

Nájdite 4 prieskumné body

Späť na systém

Molekula RNA je väčšinou jednovláknová. Pri niektorých typoch môže byť zdvojená. Vtedy obe vetvy dvojzávitnice sú tvorené dvomi rozdielnymi časťami toho istého vlákna. Komplementarita: A=U (nie T!!!), C=G

Sekundárna štruktúra DNA je veľmi pravidelná. V priestore nadobúda tvar dvojitej pravotočivej závitnice - tzv. dvojzávitnice.

Primárna štruktúra bielkovín je daná poradím nukleotidov v polynukleotidovom reťazci.

Obe vlákna DNA sa viažu vodíkovými väzbami medzi dusíkatými bázami. Spojenie sa riadi princípom komplementarity: Adenín (A) = Tymín (T) Cytozín (C) = Guanín (G)

Odpovedať>

Nemôžete odísť, kým neodpoviete na niekoľko otázok ...

¡Stop!

pravidelnosť

zameniteľnosť

doplnkovosť

1. Komplementarita znamená:

sacharidy

dusíkaté bázy

nukleotidy

2.Komplementárne páry tvoria:

purínovými a pyrimidínovými bázami

adenínom a cytozínom

adenínom a guanínom

3. Komplementarita prebieha medzi:

Pokračovať

Máte druhý klenot.

GRATULUJEME!

Skúsiť znova

Celé zle.

MISIA ZLYHALA

Itinerár

-SYSTÉM-

Nájdite 4 prieskumné body

Späť na systém

Každá AMK je v štruktúre mRNA určená osobitnou trojicou (tzv. tripletom) nukleotidov, ktoré nazývame kodón. Transferové RNA nesú na jednom svojom konci naviazanú príslušnú AMK a opačným koncom sa v ribozóme viažu na kodón mRNA. Trojica nukleotidov tRNA, ktoré sú komplementárne ku kodónu, sa nazýva antikodón.

tRNA - transferová RNA: prenáša na ribozómy jednotlivé aminokyseliny, z ktorých sú syntetizované bielkoviny (podľa informácie prepísanej do mRNA). Pre každú AMK existuje špecifický typ tRNA.

mRNA - mediátorová nukleová kyselina: obsahuje prepis informácie určitého úseku molekuly DNA o primárnej štruktúre (poradí AMK) bielkovín, ktoré sa podľa nej bude syntetizovať. Je matricou pre syntézu bielkovín. Úlohom mRNA je tiež preniesť túto informáciu z jadra do cytoplazmy.

rRNA - ribozómová RNA: je hlavným stavebným materiálom ribozómov, na ktorých prebieha syntéza bielkovín. Okrem toho rRNA katalyzuje tvorbu peptidovej väzby, teda má aj funkciu enzýmu.

Odpovedať>

Nemôžete odísť, kým neodpoviete na niekoľko otázok ...

¡Stop!

proteosyntéze

replikácii DNA

glykolýze

1.mRNA, tRNA a rRNA sa podieľajú na:

prepisom poradia nukleotidov určitých úsekov DNA

prepisom poradia aminokyselín

prepisom poradia nukleotidov určitých úsekov RNA

2.Molekuly RNA sa v bunke tvoria:

UCA

GCA

GGU

3.AMK Glycín je kódovaná kodónom na mRNA:

Pokračovať

Máte tretí klenot.

GRATULUJEME!

Skúsiť zas

Nejde to...

MISIA ZLYHALA

Itinerár

-SYSTÉM-

Nájdite 4 prieskumné body

Späť na systém

Nukleozid vzniká odštiepením kyseliny trihydrogenfosforečnej. Je tvorený len dvoma zložkami: sacharidom a dusíkatou bázou. Názvy nukleozidov: adenozín, guanozín, cytidín, uridín, tymidín.

Makroergické väzby - ich štiepením sa uvoľňuje energia, - dve sú v ATP, - označujú sa vlnovkou.

Dusíkaté bázy sa viažu prostredníctvom atómu dusíka na prvý atóm uhlíka sacharidu. Sacharid sa viaže svojím piatym atómom uhlíka esterovou väzbou na kyselinu trihydrogenfosforečnú. Nukleotidy sa viažu do polynukleotidového reťazca esterovými väzbami, ktoré sa vytvárajú medzi zvyškom kyseliny fosforečnej jedného nukleotidu a hydroxylovou skupinou naviazanou na tretí atóm uhlíka sacharidu iného nukleotidu.

adenozíntrifosfát, ATP, kyselina adenozíntrifosforečná Obsahuje: - dusíkatú bázu adenín, - tri zvyšky kyseliny trihydrogenfosforečnej, - sacharid ribózu. Je hlavný prenášač energie vo väčšine procesov prebiehajúcich v živých organizmoch.

Odpovedať>

Nemôžete odísť, kým neodpoviete na niekoľko otázok ...

¡Stop!

prenos genetickej informácie

prenos energie

prenos aminokyselín

1.Funkciou DNA je:

Golgiho aparáte

endoplazmatickom retikule

mitochondiách

2.DNA sa nachádza okrem jadra nachádza v:

vodíkovými väzbami

glykozidovými väzbami

esterovými väzbami

3.Komplementárne dusíkaté bázy sú navzájom spojené:

Pokračovať

Máte štvrtý klenot.

GRATULUJEME!

Skúste znova

Neuspeli ste

MISIA ZLYHALA

Itinerár

-SYSTÉM-

???

Späť do systému

2

9

0

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

<Retry

WRONG PASSWORD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

*

*

*

dvojzávitnice

jedného vlákna

skladaného listu

1.Aký tvar má molekula DNA v priestore?

zvyšok kyseliny fosforečnej

guanín

deoxyribóza

2.V RNA sa nikdy nevyskytuje:

daná poradím jednotlivých nukleotidov v polynukleotidovom reťazci

tvorená vodíkovými väzbami

daná poradím aminokyselin

3.Primárna štruktúra DNA je:

D-ribóza

uracil

pyrol

4.Pyrimidínovú štruktúru má:

Celé znova

Znova ste neuspeli!

MISIA ZLYHALA

Ste bezpečne na Zemi!Prejdite kurzorom na obrázok s mikroskopom.Pozrite si video.Nájdete v nich odpoveď na zadanie v úvode.

MISIA USPELA

Rosalind trávila v laboratóriu stovky hodín, pričom fotografovala vlákna DNA a snažila sa odhaliť tajomstvo života. S ostatnými v tíme zdokonaľovala prístroje, ktoré používala, aby získala čo najlepší obraz. Jedného dňa jej tím získal neuveriteľný záber a nazvali ho Fotografia 51. Jeden z vedcov, ktorí pracovali s Rosalind Franklinovou, Maurice Wilkins, ju však nemal rád, a bez jej vedomia poslal fotografiu dvom konkurenčným vedcom: J. Watsonovi a F. Crickovi. Keď tú fotografiu uvideli, od prekvapenia otvorili ústa. Fofografiu 51 použili ako základ svojho 3D modelu DNA, ktorý im priniesol Nobelovu cenu. Kliknite na KOMIX1 a KOMIX2.