Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Un repàs dels trets principals de les diferents etapes convencionals de la història de la humanitat, exemplificats a Cerdanyola.

De la prehistòria al s.XXI

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL POBLAMENT ACERDANYOLA DEL VALLÈs

INici

Sumari

Des d'aquí pots accedira qualsevol etapa. Al final de cada apartathi ha un repte que hasde superar per arribar al premi final.

L'edat antiga

L'edat mitjana

L'edat moderna

L'edat contemporània

Abans de començar

1

La prehistòria

2

3

4

5

6

Un repàs dels conceptes previs abans d'entrar en detall sobre l'evolució històrica a Cerdanyola

Abans de començar

1

Les fonts de la història

Excavació

Dibuix

Textos

Arqueologia

Fotografies

Pintura

Oral

Imatge de fons: Stonehenge de Zdeněk Tobiáš en Pixabay

Prehistòria

Edat antiga

edat mitjana

edat moderna

edat contemporània

De 4.000.000 a 3.000 aC

De 3.000 aC a 476 dC

De 476 a 1.492

De 1.492 a 1.789

De 1.789 a l'actualitat

Cronologia aproximada

Les grans etapes de la història

Prehistòria

La Prehistòria comença amb l'aparició de l'ésser humà i conclou amb l'aparició de l'escriptura. Aquest fet marca el canvi entre la Prehistòria i la Història. Hom pot distingir tres grans etapes: el Paleolitic, el Neolític i l'Edat dels Metalls.

Antiga

L'edat Antiga comença a l'aparició de l'escriptura. És l'època de les civilitzacions clàssiques com ara: l'Egípcia, la Grega o la Romana.

Moderna

L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident El fraccionament polític característic del món medieval va anar deixant pas a l'aparició de poderosos estats regits per monarquies autoritàries i absolutes.

Medieval

L'edat mitjana o edat medieval és el període intermedi de la història d'Europa enmig de l'Edat Antiga i l'Edat Moderna. Es caracteritzà per la ruralització i la davallada comercial i cultural de l'Occident europeu.

Contemporània

L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric, cal tenir en compte que aquest període no és, en cap cas, una època lineal, sinó complexa i amb diferents canvis que la determinen. La podem caracteritzar per un marcat procés de creixement econòmic i globalització.

Edat dels Metalls

Neolític

Egipte

Paleolític

Grècia

Roma

Actualitat

La història de la humanitat s'ha dividit, convencionalment, en períodes històrics. Les dates poden variar depenent dels historiadors, i en tot cas mai són talls perfectament definibles en el temps sinó que dilueixen els seus inicis i acabaments en els períodes anterior i posterior.

El terme de Cerdanyola ha estat habitat per diferents comunitats humanes des del paleolític. Aquest mapa mostra els indrets on s'han trobat els indicis que ho demostren.

Jaciments arqueològics a Cerdanyola del Vallès

Imatge de fons: Mapa de relleu de Cerdanyola fet amb Instamaps

Un recull sobre aquesta etapa a partir de les evidències trobades a Cerdanyola del Vallès

La prehistòria

2

La prehistòria a Cerdanyola

Prehistòria

Antiga

Moderna

Medieval

Contemporània

Edat dels Metalls

Neolític

Paleolític

Romans

Actualitat

Ibers

Antiguitattardana

Alta edatmitjana

Baixa edatmitjana

Edat moderna

Paleolític

neolític

edat dels metalls

De 600.000 a 5.000 aC

De 5.000 a 1.800 aC

De 1.800 a 650 aC

Cronologia Cerdanyola

Edat contemporània

Paleolític a Cerdanyolade l'any 600.000 al 5.000 aC

Imatge de fons: Torrent de Can Domènech

 • Són caçadors recol·lectors
 • Són nòmades
 • Viuen en campaments a l’aire lliure a la plana o en coves a les muntanyes, a prop dels rius
 • Descobreixen el foc
 • Fan pintures rupestres
 • Les seves activitats no tenen gaire incidència sobre el medi natural

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

Si

Si

Si

Si

NO

NO

Si

NO

Si

Neolític a Cerdanyolade l'any 5.000 al 1.800 aC

Imatge de fons: Sitges de la UAB

 • Viuen de l’agricultura i la ramaderia
 • Són sedentaris
 • S’estableixen en poblats
 • Viuen en cabanes semiexcavades fetes de fang i branques prop dels camps de conreu ocupant la plana
 • Elaboren noves eines
 • Fan ceràmica
 • Incidència en el medi natural

VeURE

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

NO

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Imatge: Sitges de la UAB

Edat dels metalls a Cerdanyolade l'any 1.800 al 650 aC

Imatge de fons: reconstrucció de la cabana de Can Bertran

 • Ocupen la plana vivint en cabanes semiexcavades formant poblats o en tendes (poblats estacionals)
 • Utilitzen els metalls per fabricar objectes
 • Desenvolupen rutes comercials per intercanviar metalls

VeURE

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

Si

NO

Si

Imatge: reconstrucció de la cabana de Can Bertran

Un recull sobre aquesta etapa a partir de les evidències trobades a Cerdanyola del Vallès

L'edat antiga

3

Edat contemporània

L'edat antiga a Cerdanyola

Prehistòria

Antiga

Moderna

Medieval

Contemporània

Edat dels Metalls

Neolític

Paleolític

Romans

Actualitat

Ibers

Antiguitattardana

Alta edatmitjana

Baixa edatmitjana

Edat moderna

ibers

romans

antiguitat tardana

De s. VI a I aC

De s. III aC a s. V dC

De s. V a s. VII dC

Cronologia Cerdanyola

Ibers a Cerdanyola del s VI al s I aC (1)

 • Viuen de l’agricultura i la ramaderia
 • Comercien amb altres pobles de la mediterrània: grecs, cartaginesos i romans
 • Inicien la vida urbana vivint de forma permanent en poblats situats dalt dels turons i llogarrets a la plana

Imatge de fons: Jaciment de Ca n'Oliver

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

VeURE

Si

Si

Si

Imatge: Jaciment de Ca n'Oliver

Ibers a Cerdanyola del s VI al s I aC (2)

 • Les cases són de pedra i fang
 • Desenvolupen la metal·lúrgia del ferro
 • Introdueixen el torn de ceràmica, nous conreus, la moneda i l’escriptura
 • La relació home/medi segueix sent una continuïtat dels períodes anteriors

Imatge de fons: Reconstrucció d'una casa ibèrica

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

VeURE

Si

Si

Si

Si

Imatge: Reconstrucció d'una casa ibèrica

Romans a Cerdanyola del s VI al s I aC (1)

Imatge de fons: Reconstrucció de la Vil·la Romana de Can Canaletes

 • Nova explotació del territori: viuen en ciutats o vil·les
 • Les ciutats són els centres polítics, culturals, religiosos i econòmics del món romà
 • Les vil·les són grans explotacions agrícoles formades per un conjunt d’edificis (residència i dependències agràries) i els camps de conreu
 • Construeixen una xarxa important de calçades (vies romanes)

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

VeURE

Si

NO

Si

Si

Imatge: Reconstrucció d'una Vil·la romana

Romans a Cerdanyola del s VI al s I aC (2)

Imatge de fons: Camps de conreu i boscos de Collserola

 • Importància del comerç (llarga distància vies marítimes)
 • Neix el cristianisme
 • Milloren les tècniques agrícoles dels ibers
 • La relació home/medi segueix sent equilibrada, tot i que la incidència sobre l’entorn augmenta amb el creixement demogràfic, l’extensió dels conreus, l’explotació del bosc i dels recursos miners, etc.

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

Si

Si

NO

Si

Antiguitat tardana a Cerdanyoladel s V al s VII dC

Imatge de fons: Els Mallols

 • Caiguda de l’Imperi Romà (crisi)
 • Els visigots (pobles bàrbars=estrangers) ocupen el nostre territori
 • Les ciutats perden importància
 • Ruralització de la societat
 • Descens de la població

VeURE

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

NO

Si

NO

Si

Si

Imatge: Els Mallols

Un recull sobre aquesta etapa a partir de les evidències trobades a Cerdanyola del Vallès

L'edat mitjana

4

Edat contemporània

L'edat mitjana a Cerdanyola

Prehistòria

Antiga

Moderna

Medieval

Contemporània

Edat dels Metalls

Neolític

Paleolític

Romans

Actualitat

Ibers

Antiguitattardana

Edat moderna

Alta edatmitjana

Baixa edatmitjana

alta edat mitjana

baixa edat mitjana

De s. VIII a s XII

De s. XII a s. XV

Cronologia Cerdanyola

Alta edat mitjana a Cerdanyoladel s VII al s XII (1)

Imatge de fons: Reconstrucció d'una casa senzilla

 • Continuen entrant pobles de procedència diversa (sarraïns i francs) al territori i axiò fa que sigui un període d’inseguretat per a la població
 • La població habita les zones protegides de les muntanyes: els vessants assolellats i les petites valls
 • Viuen en cases molt senzilles (masos), disperses entre elles i organitzades al voltant d’una parròquia

VeURE

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

Si

Si

Si

Imatge: Reconstucció d'una casa senzilla

Alta edat mitjana a Cerdanyoladel s VII al s XII (2)

Imatge de fons: ceràmica medieval

 • El cristianisme juga un paper molt important (esglésies)
 • Es transforma el paisatge ja que els pagesos dels masos medievals feixen els vessants de les muntanyes per aconseguir espais per a conrear

VeURE

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

Si

Si

Imatge: ceràmica medieval

Baixa edat mitjana a Cerdanyoladel s XII al s XV (1)

Imatge de fons: Castell de Sant Marçal

 • Es construeixen castells per a protegir la població. La gent a canvi paga un impost al senyor feudal
 • La població s’estabilitza i creix
 • La gent decideix anar a viure a la plana
 • Les cases de pagès són més grans i envoltades de camps de conreu
 • La situació de perill a poc a poc desapareix

VeURE

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

Si

Si

Si

Si

Si

Imatge: Castell de Sant Marçal

Baixa edat mitjana a Cerdanyoladel s XII al s XV (2)

Imatge de fons: Ermita de Santa Maria de les Feixes actualment

 • Les ciutats es recuperen i el comerç torna a ser important
 • Es comença a incidir en el paisatge d’una manera significativa a mida que les necessitats d’espai conreable i de combustible obliguen a guanyar terreny al bosc

VeURE

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

Si

NO

Imatge: Ermita de Santa Maria de les Feixes actualment

Un recull sobre aquesta etapa a partir de les evidències trobades a Cerdanyola del Vallès

L'edat moderna

5

Edat contemporània

L'edat moderna a Cerdanyola

Prehistòria

Antiga

Moderna

Medieval

Contemporània

Edat dels Metalls

Neolític

Paleolític

Romans

Actualitat

Ibers

Antiguitattardana

Edat moderna

Alta edatmitjana

Baixa edatmitjana

edat moderna

De s. XV a s XVIII

Cronologia Cerdanyola

L'edat moderna a Cerdanyoladel s XV al s XVIII (1)

Imatge de fons: masia de Can Xarau

 • La població viu majoritàriament a la plana: en pobles o masies
 • La masia és una gran explotació agrària i/o ramadera formada pels edificis residencials i funcionals i els camps de conreu (recorda que s’assembla a una vil·la romana)

VeURE

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

Si

Si

Imatge: masia de Can Xarau

L'edat moderna a Cerdanyoladel s XV al s XVIII (2)

Imatge de fons: església vella de Sant Martí

 • El poblament a Cerdanyola continua sent dispers en forma de masies organitzades al voltant de la parròquia de Sant Martí i de Sant Iscle
 • La transformació del paisatge és més forta i el bosc cada vegada recula més

VeURE

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

Si

Si

Imatge: església vella de Sant Martí

Un recull sobre aquesta etapa a partir de les evidències trobades a Cerdanyola del Vallès

L'edat contemporània

6

Edat contemporània

L'edat contemporània a Cerdanyola

Prehistòria

Antiga

Moderna

Medieval

Contemporània

Edat dels Metalls

Neolític

Paleolític

Romans

Actualitat

Ibers

Antiguitattardana

Edat moderna

Alta edatmitjana

Baixa edatmitjana

Cronologia Cerdanyola

edat contemporània

De s. XVIII a s XXI

L'edat contemporània a Cerdanyoladel s XVIII a s XXI (1)

Imatge de fons: carrer Sant Ramon

 • Predomina el poblament concentrat
 • El poble de Cerdanyola neix al 1828 i s’acabarà convertint en una ciutat
 • La gent viu en cases i en blocs de pisos
 • L’agricultura perd importància respecte l’activitat industrial que canvia totalment les formes de vida

VeURE

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

Si

Si

Si

Si

Imatge: carrer Sant Ramon

L'edat contemporània a Cerdanyola del s XVIII a s XXI (2)

Imatge de fons: imatge aèria de l'Uralita

 • La relació home/medi es trenca transformant negativament i de forma radical l’aspecte del paisatge
 • Les causes estan lligades al procés d’industrialització: la sobreexplotació del medi i dels recursos naturals, el desenvolupament de les vies de comunicació, el creixement incontrolat de les ciutats i zones residencials, la contaminació …

VeURE

Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola

Si

Si

Imatge aèria de l'Uralita

... i actualment a Cerdanyola?

Imatge de fons: barri de Canaletes

VeURE

Imatge del barri de Canaletes

QUIZ

Completa el quiz següent i aconsegeixla primera xifra per necessària per arribar al premi final!

COMENÇAR

QUIZ

PREGUNTA 1/3

Quina d’aquestes tres es pot considerar una font històrica?

Textos trobats escrits en català

L’estudi de pintures de l'època

Les dues són correctes

SEGÜENT

Correcte!

QUIZ

Explicació:A travès de l'observació i estudi de les pintures trobades podem deduir moltes coses sobre com es vivia a l'epoca.

PREGUNTA 2/3

És l'època de les civilitzacions clàssiques com ara: l’Egípcia, la Grega o la Romana.

La prehistòria

L'edat moderna

L'edat antiga

QUIZ

SEGÜENT

CorrectE!

QUIZ

Explicació:Efectivament durant l'edat antiga es van desenvolupar les grans civilitzacions clàsiques Egipte, Grècia i Roma

PREGUNTA 3/3

Observant la distribució dels jaciments arqueològics al territori de Cerdanyola podem deduir que hi ha més jaciments...

a Collserola per aprofitar els recusos del bosc

a la plana ja que és millor per un assentament

hi ha el mateix nombre de jaciments a la plana que a Collserola

QUIZ

SEGÜENT

CorrectE!

QUIZ

Explicació:La plana ofereix millors emplaçaments per establir un assentament, un millor accés a l'aigua i no queda lluny dels boscos. Per tant és normal que en totes les èpoques les persones prefereixin establir-se aquí.

AQUESTA RESPOSTA NO ÉS LA CORRECTA !

HO SENTIM!

TORNA A PROVAR

QUIZ

CERCA!

Entre totes les afirmacions que descobreixis,punxa només en les correctes

COMENÇAR

DESCOBREIX I PUNXA NOMÉS EN L'AFIRMACIÓ SOBRE EL PALEOLÍTIC QUE SIGUI CORRECTA

Arrosega la llum per trobar les respostes

Usen elsmetalls per fer eines

Construeixen grans vies de comunicació

Són caçadors i recol·lectors

Viuen a Collserola en coves

Són amics dels Egipcis

Genial!Aquesta és l'afirmació correcta!!

SEGÜENT

Arrosega la llum per trobar les respostes

Viuen en castells

Es produeix un procés de creixement econòmic

Viuen de l'agricultura i la ramaderia

No conèixen el foc, només mengen els vegetals crus que recullen

DESCOBREIX I PUNXA NOMÉS EN L'AFIRMACIÓ SOBRE EL NEOLÍTIC QUE SIGUI CORRECTA

Genial!Aquesta és l'afirmació correcta!!

SEGÜENT

Arrosega la llum per trobar les respostes

Viuen en masiesa les vallsprotegides

Les grans ciutatsperden importància

Utilitzen els metalls per fabricar objectes·

DESCOBREIX I PUNXA NOMÉS EN L'AFIRMACIÓ SOBRE L'EDAT DELS METALLS QUE SIGUI CORRECTA

Fan pintures a les coves

Genial!Aquesta és l'afirmació correcta!!

SEGÜENT

¡Ostres!Aquesta afirmació és incorrecta

TORNA A PROVAR

IMATGE CORRECTA

Tria la imatge correcta

COMENÇAR

QUINA imatge CORRESPON A LA CASA IBÈRICA?

QUINA imatge CORRESPON A LA CASA IBÈRICA?

CorrectE!

SEGÜENT

quina imatge correspon a la ceràmica ibèrica?

QUINA IMATGE CORRESPON A LA CERÀMICA IBÈRICA?

CorrectE!

SEGÜENT

QUINA IMATGE CORRESPON A LA vil·la romana?

QUINA IMATGE CORRESPON A LA VIL·LA ROMANA?

CorrectE!

SEGÜENT

AQUESTA RESPOSTA NO ÉS LA CORRECTA !

HO SENTIM!

TORNA A PROVAR

DARDS

Entre totes les afirmacions que descobreixis,fes clic en les correctes per fer diana

COMENÇAR

Feixes per conreus

Vies de comunicació

Coves a Collserola

En l'edat mitjana el paisatge es va transformar perquè els pagesos dels masos medievals van fer-hi

DARDS!!

SEGÜENT

Bravo!

DARDS

Els castells

Les esglésies

L'Ajuntament

La religió hi juga un paper molt important, i els assentaments s’organitzen al voltant de

SEGÜENT

Bravo!

DARDS

protegir la població

viure més còmodes

que ho diu el rei

A Cerdanyola es construeix un castell per

SEGÜENT

Bravo!

DARDS

Oh no!

DARDS

TORNA A PROVAR

JOC DE PISTES

Mira les pistes i descobreix la paraula correcta

COMENÇAR

JOC DE PISTES

Punxa per enfocar i descobrir les pistes

PISTA 01

La podem trobar tant a la plana com a la serra

PISTA 02

S'assembla a una vil·la romana.

PISTA 03

És una gran explotació agrària i/o ramadera formada pels edificis residencials i funcionals i els camps de conreu.

SEGÜENT

JOC DE PISTES

Introdueix en ordre les lletres de la paraula correcta

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

_ _ _ _ _

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

* _ _ _ _

JOC DE PISTES

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

* _ _ _ _

JOC DE PISTES

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

* * _ _ _

JOC DE PISTES

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

* * _ _ _

JOC DE PISTES

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

* * * _ _

JOC DE PISTES

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

* * * _ _

JOC DE PISTES

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

* * * * _

JOC DE PISTES

Introdueix en ordre les lletres de la paraula correcta

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

* * * * _

JOC DE PISTES

JOC DE PISTES

EFECTIVAMENT ES TRACTA D'UNA MASIA

SEGÜENT

CorrectE!

AQUESTA RESPOSTA NO ÉS LA CORRECTA !

JOC DE PISTES

HO SENTIM!

TORNA A PROVAR

CONTRARELLOTGE!

Completa la frase abans que s'acabi el temps!!

COMENÇAR

INICIAR

CONTRARELLOTGE

Tens només 5 segons !!

CONTRARELLOTGE

En l'edat contemporània predomina el poblament ....................

dispers

concentrat

Has trigat massa

4

3

2

1

TORNA A PROVAR

0

5

SEGÜENT

Correcte!

En l'edat contemporània predomina el poblament concentrat

CONTRARELLOTGE

CONTRARELLOTGE

L’agricultura ........... importància respecte l’activitat industrial que canvia totalment les formes de vida

guanya

perd

Has trigat massa

4

3

2

1

TORNA A PROVAR

0

5

SEGÜENT

Correcte!

L’agricultura perd importància respecte l’activitat industrial que canvia totalment les formes de vida

CONTRARELLOTGE

CONTRARELLOTGE

La relació de les persones amb el medi natural té .......... incidència, transformant de forma radical l’aspecte del paisatge

molta

poca

Has trigat massa

4

3

2

1

TORNA A PROVAR

0

5

SEGÜENT

Correcte!

La relació de les persones amb el medi natural té molta incidència, transformant de forma radical l’aspecte del paisatge

CONTRARELLOTGE

AQUESTA RESPOSTA NO ÉS LA CORRECTA !

HO SENTIM!

TORNA A PROVAR

CONTRARELLOTGE

7

GENIAL!

RECORDA, EL PRIMER NÚMERO ÉS:

CONTINUA

0

GENIAL!

RECORDA, EL SEGON NÚMERO ÉS:

CONTINUA

9

GENIAL!

RECORDA, EL TERCER NÚMERO ÉS:

CONTINUA

2

GENIAL!

RECORDA, EL QUART NÚMERO ÉS:

CONTINUA

1

GENIAL!

RECORDA, EL CINQUÈ NÚMERO ÉS:

CONTINUA

8

GENIAL!

RECORDA, EL SISÈ NÚMERO ÉS:

CONTINUA

9

1

2

8

6

3

4

5

7

0

INTRODUEIX EL CODI SECRET

_ _ _ _ _ _

1

3

0

2

6

5

8

4

9

7

* _ _ _ _ _

INTRODUEIX EL CODI SECRET

7

9

2

5

6

3

8

1

4

0

* _ _ _ _ _

INTRODUEIX EL CODI SECRET

9

4

3

5

7

0

2

6

8

1

* * _ _ _ _

INTRODUEIX EL CODI SECRET

0

6

4

1

8

5

9

3

2

7

* * _ _ _ _

INTRODUEIX EL CÓDI SECRET

1

0

9

2

5

6

7

3

4

8

* * * _ _ _

INTRODUEIX EL CODI SECRET

2

9

4

5

7

6

3

1

8

0

* * * _ _ _

INTRODUEIX EL CODI SECRET

0

6

9

5

7

2

1

3

4

8

* * * * _ _

INTRODUEIX EL CODI SECRET

2

3

6

5

1

4

7

9

0

8

* * * * _ _

INTRODUEIX EL CODI SECRET

0

1

3

8

7

4

5

6

9

2

* * * * * _

INTRODUEIX EL CODI SECRET

0

8

7

3

1

9

6

2

5

4

* * * * * _

INTRODUEIX EL CODI SECRET

Enhorabona!

Has guanyat la teva recompensa has après alguna cosa nova, i ara ja saps més de la ciutat on vius, Cerdanyola del Vallès.

Si vols aprendre més et recomanem:

Oh, no!El codi es erróni

Pots tornar a entrar el codi punxant el botó de sota o anar al sumari punxant la caseta.

TORNA A PROVAR