Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Милена Добершекдипл. инж. заштите животне срединеБор, мај 2020.год

Боље Организовани Ресурси за заштиту животне средине

Донеси одлуку - заштити реку, њене притоке и изворе

Циљ и главни резултат овог пројекта је ДОПРИНОС ПОКРЕНУТИМ ПРОМЕНАМА ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА БОРА КРОЗ ВЕЋЕ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ!

Еколошке организације цивилног друштва (ОЦД) из Бора успоставиле су сталну сарадњу са представницима локалне самоуправе при доношењу одлука везаних за еколошку политику града.

Драган Ранђеловић, Друштво младих истраживача, Бор

Нашем граду , као познатој црној еколошкој тачки, неопходно је брже решавање наслеђених проблема загађења животне средине, а нашој држави брже решавање еколошких проблема у процесу европских интеграција. Томе треба да допринесу грађани и остале заинтересоване стране кроз учешће у доношењу одлука.

Пројекат: Боље Организовани Ресурси за заштиту животне средине

22.март - Светски Дан воде

21.март - Светски Дан шума

23.март - Светски Дан метеорологије

Значајни датуми у марту

Планета Земља обележава велики број еколошких датума.

Користе се за водоснабдевање, али су и реципијенти за рудрске , индустријске и комуналне отпадне воде

Водни ресурси у Бору и околини

01

Снабдевање сеоског становништва

Сеоско становништво снабдевало се водом из бунара које је изградила рударска компанија као надокнаду

Снабдевање становништва

Становништво Бора се снабдевало водом за пиће из градских бунара

Снабдевање индустрије

Индустрија се снабдевала водом из Борске реке и оближњег потока

02. Водоснабдевање у Бору до средине 20.века

Снабдевање једног дела сеоског становништва

Лука, Танда, Горњане, Бучје и делом Метовница снабдевају се водом из сеоских бунара

Снабдевање становништва

Каптирани су извори за снабдевање становништва Бора и околних села

Снабдевање индустрије

За потребе индустрије, изграђено је Борско језеро на Брестовачкој реци

02. Водоснабдевање у Бору до краја 20.века

Снабдевање сеоског становништва

Лука, Танда, Горњане и Бучје и даље се снабдевају из бунара

Снабдевање становништва

Због опадања издашности Злотских изворишта, на постојеће стање изграђен је водосистем Боговина, као допунски ситем

Снабдевање индустрије

Индустрија се и даље снабдевала водом из Борског језера

02. Водоснабдевање у Бору почетком 21.века

Водоводна мрежа

Квалитет подземних изворишта

03

Потрошња воде

04

05

Санитарни проблеми

У празно корито се испуштају отпадне воде из рударства, металургије и домаћинства. Тако је корито Борске реке постало отворни колектор отпадних вода Бора.

Борска река је у ранијем периоду пресечена површинским копом. Њене воде се захватају и користе за водоснабдевање рударских погона у Великом Кривељу. Низводно од Бора остало је корито Борске реке без природног дотока воде.

Борска река, Кривељска река, Брестовачка река

Стање површинских вода

06. Површинске воде

Рударство

Пољопривреда

Индустрија

Домаћинства

Металургија

Депонијске процедне воде

07. Отпадне воде

Колектор отпадних вода испод флотацијског јаловишта прети пуцањем због дотрајалости!

Уништено је преко 2 000 ha плодног пољопривредног земљишта

Велика количина тешких метала и сулфата уништиле су живот у рекама

Цурењем старог борског флотацијског јаловишта, у Борску реку и Велики Тимок доспеле су велике количине флотацијске јаловине

08. Еколошки проблеми

09. Решавање еколошких проблема

Кораци у решавању проблема

Тренутни документ под називом ЛЕАП 2013-2022. налази се на сајту града Бора

На основу Закона, локална самоуправа у сарадњи са организацијама цивилног друштва конструише Програм заштите животне средине града Бора 2022-2035.

Закон о заштити животне средине

Министарство заштите животне средине

Забрана изградњи мини хидроелектрана

Изградња акумулације Боговина и реконструкција водоводне мреже

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода са новим колекторима - индустријских и комуналних

Потпуна санација и изградња канализационе мреже за сва насеља

Редовни мониторинг вода

Шта би требало изменити у просторном плану?

10. Програм заштите животне средине града Бора 2021-2035

Оцени предавање

Изнеси свој став

Донеси одлуку - заштити реку, њене притоке и изворе!

Друштво младих истраживача

Техничка школа Бор

Милена Добершек

Донеси одлуку - заштити реку, њене притоке и изворе!

11. Реализатори предавања

09. Решавање еколошких проблема

11. Реализатори предавања

08. Еколошки проблеми

10. Програм заштите животне средине града Бора 2021-2035.

07. Отпадне воде

06. Стање површинских вода

05. Санитарни проблеми

04. Потрошња воде

03. Квалитет подземних изворишта

02. Водоснабдевање у Бору

01. Водни ресурси у Бору и околини

Садржај

Хвала на пажњи!